Pielęgniarki mają ulżyć lekarzom... Minister Szumowski opublikował projekt ustawy, według którego pielęgniarka i położna zostanie wpisana do... Rejestru Asystentów Medycznych. Po co? Aby mogła wypisywać druki L4. Cel? Optymalne wykorzystanie czasu lekarza.

Nowe obowiązki dla pielęgniarek i położnych

Zobacz także:

12 maja 2018 roku - Latający cyrk monty pythona - 12 maja - życzenia dla pielęgniarek i położnych: pani Ptok mówi o "obsłudze", pani Małas życzy "żebyśmy umiały i miały czas zachować umiar i dystans między pracą zawodową a życiem osobistym i rodzinnym", pani Szczurek-Żelazko wspomina o pielęgniarce wyniesionej w dniu 28 kwietnia na ołtarze, a minister Szumowski, życzy aby satysfakcja i "radość" rekompensowały trudy pracy!

Poniżej publikujemy pielegniarski mem nr 6 z okazji 12 maja...

Zobacz inne pielęgniarskie memy... 

Zobacz całość memu pielęgniarskiego nr 6 


Zobacz inne pielęgniarskie memy:

Pielęgniarski mem (5) - à propos ustawowego zmuszenia pielęgniarek i położnych do wypisywania druków L4. Cel? Optymalne wykorzystani czasu lekarza.

Pielęgniarski mem (4) - à propos zapowiedzi rządu, że dyrektor szpitala będzie mógł wziąć pod opiekę pielęgniarkę z Ukrainy...

Pielęgniarski mem (3) - à propos pielęgniarek z Ukrainy...

Pielęgniarski mem (2) - à propos rozpoczynającej się w dniu dzisiejszym (18 kwietnia) "debacie o zdrowiu" ministra Szumowskiego w kontekście obecnej sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych...

Pielęgniarski mem (1) - à propos "sytuacji punktowych" wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko.....


Minister Szumowski opublikował projekt ustawy, według którego pielęgniarka i położna zostanie wpisana do... Rejestru Asystentów Medycznych. Po co? Aby mogła wypisywać druki L4. Cel? Optymalne wykorzystanie czasu lekarza.

Uzasadnienie do ustawy zmieniającej zasady wydawania druków L4.

Odpowiadając na propozycje Ministerstwa Zdrowia w zakresie zapewnienia możliwie optymalnego wykorzystania czasu osób wystawiających zaświadczenia lekarskie, zdefiniowanych w art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368), zwanej dalej „ustawą”, tj. lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów lub starszych felczerów, zwanych także dalej „wystawiającymi zaświadczenia lekarskie”, zaprezentowany projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada wsparcie wystawiających zaświadczenia lekarskie w zakresie wystawienia zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy przez osobę inną niż lekarz, na podstawie dokumentacji medycznej sporządzonej przez lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów lub starszych felczerów.

Osobami umocowanymi do wystawiania zaświadczenia lekarskiego na podstawie osobnego upoważnienia, udzielonego przez lekarza mającego utworzony profil informacyjny, o którym mowa w art. 55a ust. 1 ustawy, byłyby osoby:

1) wykonujące zawód medyczny zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.), tj. osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny

lub

2) wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.), tj. inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia administratora danych.

Proponowany mechanizm zakładałby zatem, że wystawiający zaświadczenie lekarskie jako osoba posiadająca fachową wiedzę medyczną, mógłby skupić swoją aktywność na wykonaniu podstawowych czynności związanych z procedurami medycznymi (ocena stanu zdrowia i leczenie), w tym także czynności wymienionej w art. 55 ust. 4 ustawy, tj. orzekaniu o czasowej  niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne lub o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, polegającym na przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny oraz udokumentowaniu procesu wydania orzeczenia w dokumentacji  medycznej, prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

Ostatni z elementów powyższego procesu, tj. wystawienie zaświadczenia lekarskiego, mógłby być wykonany przez osobę umocowaną przez wystawiającego zaświadczenie lekarski.

Rozwiązanie takie nie tylko odciąża wystawiających zaświadczenia lekarskie od obowiązków, związanych de facto wyłącznie z technicznym wypełnieniem dokumentu zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy, ale również stanowi kolejne działanie wspomagające eliminację papierowego obiegu dokumentów.

Biorąc pod uwagę prawdopodobną dużą fluktuację osób upoważnionych na podstawie art. 54a ust. 1 ustawy, projekt ustawy konstruuje w art. 54a ust. 2-5 ustawy mechanizm mający na celu weryfikację i zapewnienie aktualności listy osób wystawiających zaświadczenia lekarskie z upoważnienia wystawiającego zaświadczenie lekarskie. Przede wszystkim czasowy mechanizm udzielanego upoważnienia (do 12 miesięcy) zapewnia automatyzm w odbiorze posiadanego upoważnienia, co ogranicza ryzyko, iż osoby niepowołane będą dysponowały możliwością wystawiania zaświadczeń lekarskich w przypadku zaniedbania ze strony osoby ich upoważniającej (polegającego na braku należytej dbałości o weryfikację udzielonych upoważnień). Prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia Rejestr Asystentów Medycznych ma materializować wiedzę o osobach posiadających stosowne umocowanie, która będzie przekazywana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Konsekwencją tak przyjętej zasady odpowiedzialności za osobę upoważnioną jest proponowana redakcja art. 60 ust. 6 ustawy, wskazująca na uprawnienie ZUS do cofnięcia upoważnienia udzielonego wystawiającemu zaświadczenie lekarskie w przypadku powtarzających się nieprawidłowości w wystawianiu zaświadczeń lekarskich przez osobę upoważnioną.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czytaj więcej artykułów z majowego wydania Gazety dla Pielęgniarek i Położnych

Zobacz poprzednie wydania Gazety dla Pielęgniarek i Położnych


15 maja 2018 roku:

Media: Kryzys w szpitalu Barlickiego pogłębia się. Na zwolnieniach są już nie tylko pielęgniarki anestezjologiczne ale i instrumentariuszki. Szpital zawiesił większość zabiegów operacyjnych, a dyrektor donosi do ZUS na pielęgniarki.

Komentarze użytkowników

#1  2018.05.16 09:38:17 ~piel .

Bębnili o dniu strażaka całą niedzielę .Dzisiaj od rana w pisowskiej tubie trąbią, że święto pogranicznika. Po siódmej i przed ósmą: a że jaka trudna służba a że wielowymiarowa a jak ogromnie ważna a jaka odpowiedzialna a wdzięczność za nią nie zna granic. I był międzynarodowy dzień pielęgniarki. I w rządowej telewizji i pozostałych komercyjnych ani widu ani słychu.

#2  2018.05.16 09:39:14 ~a_

Dobrze pamiętam, jak podczas pierwszych rozmów z naszymi pańciami ten minister zdrowia powiedział nt. pielęgniarek, że "jakoś rozwiążemy ten problem. Od tego czasu minister zdrowia to minister Jakoś. Wracając do tematu: pielęgniarki w przychodniach już od dawna wypisują L4, więc to usankcjonowanie faktu. W szpitalu nie mam zamiaru tego robić, bo i tak ledwie wyrabiam na zakręcie.

#3  2018.05.16 09:47:32 ~piel

Granda i tyle! Oni już nawet kawy sobie sami nie potrafią zrobić tacy zapracowani! Traktują nas jak służące! Jaśnie Państwo cholera jasna! A pielęgniarce dołożyć , a co ! Przecież nic nie robimy! Nie musimy jeść , pić sikac też nie , a co pozakładamy pampersy sobie!

#4  2018.05.16 09:50:49 ~do2

W szpitalu nie ty decydujesz co trzeba robić i nie ma znaczenia,że "ledwie wyrabiasz".

#5  2018.05.16 09:52:20 ~===

BCC proponuje wprowadzenie w projekcie przepisu, który wyłączy możliwość zastosowania wprowadzanych norm zatrudnienia pielęgniarek w uzasadnionych okolicznościach, w szczególności jeśli rodzaj zabiegu lub operacji albo stan zdrowia pacjentów przebywających na oddziale nie przemawia za jej zastosowaniem, a mniejsza liczba pielęgniarek i położnych jest w stanie zapewnić pacjentom należytą opiekę.

#6  2018.05.16 09:56:27 ~===

BCC zwraca uwagę, że proponowane przepisy nie przewidują potrzebnych w rzeczywistych warunkach prowadzenia działalności szpitalnej odstępstw od konieczności zachowania norm dotyczących zapewnienia odpowiedniej liczby pielęgniarek i położnych na jedno łóżko pacjenta, a także w czasie operacji lub zabiegu operacyjnego. Istotne jest, aby pozostawić kadrze zarządzającej szpitali swobodę w decydowaniu o możliwości każdorazowego spełnienia powyższych norm – postuluje BCC. Nie będzie rozwiązaniem dogodnym dla pacjentów i spełniającym odpowiednie normy opieki nad nimi sytuacja, w której ze względu na niemożność zapewnienia obecności odpowiedniej liczby pielęgniarek nie będą oni mogli zostać poddani zabiegowi albo przyjęci do szpitala. Za wprowadzeniem możliwości samodzielnego decydowania o zmniejszeniu wskazanej w projekcie normy zatrudnieniowej przemawia również fakt, iż pozostaje ona sztywna niezależnie od rzeczywistej potrzeby.

#7  2018.05.16 10:05:32 ~piel

Wiadomo było od początku,że nowa ustawa o normach to radosna twórczość pod naiwną pielegniarską publiczkę.

#8  2018.05.16 10:26:51 ~Piguła

Czy w końcu dojdzie do porządnego strajku pielęgniarek/rzy i położnych? Przyjadę z Podlasia do Warszawy pod sejm, jesli tylko do tego strajku dojdzie.

#9  2018.05.16 10:32:45 ~piel. dypl

W szkole podstawowej lub średniej ( niektórzy też na poziomie akademickim)program biologii lub przyrody (niektórzy fizjologia, psychologia człowieka itd.)obejmuje wiedzę o człowieku. A co z własnościami psychofizycznymi pracownika (w tym przypadku pielęgniarki), które mają wpływ na poprawność wykonania pracy ?

#10  2018.05.16 10:33:04 ~do 6 i 7

Dziewczyny , a jest jeszcze z czego , kroić? Może jedna na dwa oddziały , a co!

#11  2018.05.16 10:33:40 ~p.

Ulzyc lekarzowi - bardzo wazna sprawa! moze panie w izbach wymysla kurs, a moze specjalizacie z rego dzialu? mysle, ze chetnych nie za braknie! zawsze tytul i papierek!

#12  2018.05.16 10:34:12 ~do 6 i 7

Dziewczyny , a jest jeszcze z czego , kroić? Może jedna na dwa oddziały , a co!

#13  2018.05.16 10:35:27 ~do 11

Jak chcą im ,ulżyć, to niech inne panie zatrudnią!

#14  2018.05.16 10:38:42 ~do 11

Jak chcą im ,ulżyć, to niech inne panie zatrudnią!

#15  2018.05.16 11:07:34 ~do 10

To nie jest wykluczone

#16  2018.05.16 11:40:29 ~piel .

Zapewniam,że będąc sama na zmianie optymalnie wypielegnuję 30 łóżek a może i nawet 20 pacjentów -chodzących . Równocześnie gwarantuję ,że jednemu obłożnie leżącemu sama takiej opieki nie zapewniam .

#17  2018.05.16 11:42:49 ~do 16

Miało być 12 nie 20.

#18  2018.05.16 11:56:22 ~do16

Zaniedbanie powierzonych do opieki pacjentów to złamanie prawa i konsekwencje z tego tytułu,więc nie udaj bohaterki.

#19  2018.05.16 12:25:25 ~do 18.

Czytaj i staraj się pojąć.Każdą ilością chorych i bez względu na ich stan zdrowia zaopiekujesz się bez zaniedbania ? . Jeśli tak ,to ty jesteś " bohaterką" i przez tobie podobne dokladaja wam pacjentów i obowiązków. Przede wszystkim pracownik musi dbac o siebie, znać swoje prawa , umiec się bronić i nie pozwalać się wykorzystywać.

#20  2018.05.16 13:08:29 ~a_

Ehhh te Florencje! ;d nie do zajechania!

#21  2018.05.16 13:15:02 ~do 18

Ale ciemnota nadal jak pokutnice - a pisać w raporcie, że pracuje się w pojedynkę i że się nie ponosi odpowiedzialności za wszystko co nie zrobione !

#22  2018.05.16 13:29:33 ~Piel.

Do 1 super

#23  2018.05.16 13:37:42 ~piel.

Do 10 ale komentarz I te "dziewczyny" ! Zmieńcie ta swoją mentalność w końcu i sposób wyrażania się! Dziewczyna do czego - do towarzystwa? Lekarki do siebie czy o sobie nie powiedzą "dziewczyny" (koleżanki koledzy)

#24  2018.05.16 13:44:19 ~do 8

Wiadomo, że strajk sam się nie zrobi - organizuj koleżanki i kolegów i na galerię sejmową do Warszawy albo pod sejm albo do gabinetu szumowskiego !

#25  2018.05.16 14:04:05 ~???

Do 18 : czyżby to dama z lampą Florencja N czy też ciemnota w 21 wieku ?

#26  2018.05.16 14:17:30 ~do 3

A co ciebie obchodzi ich kawa - co parzysz im ? Znam taką jedną pielęgniarkę co na dyżurach nocnych szykowała lekarce łóżeczko do spania ( m.in. zmiana pościeli)

#27  2018.05.16 14:20:45 ~Piel.

Do 26 prawda ja niedawno swoje dupowłazy tego oduczyłam - żenada i prostactwo i służalczość ! BEZWSTYDNE !

#28  2018.05.16 14:23:24 ~AP

A czy szumowski dużo już tych pielęgniarek sobie narysowal ?

#29  2018.05.16 14:25:13 ~do 15

To jak ty się na to zgodzisz!

#30  2018.05.16 15:28:06 ~M.

Jak znam zycie zaraz znajda sie kolezanki z rozdetym ego,ktore zgodza sie byc dlugopisem doktora. Bo"to podniesie prestiz zawodowy".

#31  2018.05.16 15:34:43 ~Ja

Ulzyc doktorowi moze zona czy kochanka. Albo on sam sobie w wc. Znajda sie pielegniarki, dla dodatkowego papierka za ktory slono zaplaca z wlasnej kieszeni,ktore pobiegna na kurs czy specjalizacje i dostana tytul"specjalistka d/ulzenia lekarzowi". I od razu prestiz jej wzrosnie. Niestety,od zawsze byly pielegniarki ktore robily wszystko za lekarzy,same je tego nauczyly(a najszybciej aportuja te ktore najglosniej krzycza)

#32  2018.05.16 15:41:21 ~Anna

Rozumiem, że lekarz mniej zrobi ale więcej zarobi. Asystent zrobi więcej, a zarobi mniej.

#33  2018.05.16 16:58:32 ~Do 26

Ja nie ale znam takie które patrzą

#34  2018.05.16 17:13:09 ~piel. dypl

Czy MZ przeczytało Ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej z 2011 r. lub powierzyło to biegłym w języku polskim?

#35  2018.05.16 18:05:31 ~piel

Miałam się zlitować i zostać jeszcze z pół roku w tym dziadostwie bo nie ma komu pracować,ale srał ich pies idę na zasłużoną emeryturę

#36  2018.05.16 19:34:57 ~piel

Zwolnienia maja być wystawiane elektronicznie. Każdy lekarz będzie wystawiał na swoim loginie.

#37  2018.05.16 19:45:38 ~Do 23

Jaśnie Pani raczy wybaczyć !

#38  2018.05.16 20:06:18 ~a_

Ulżyć? Kiedyś nr zaczynał się na 0700. Do # 4, sama w większości organizuję sobie pracę, więc jednak ja decyduję ;p

#39  2018.05.16 22:49:23 ~zadowolona

Nie macie pojęcia jak ja się cieszę, że się "wymiksowałam" z tego cyrku. Póki czas uciekajcie z tego wariatkowa.

#40  2018.05.17 06:49:09 ~do 31

Żona , kochanka, wc - ale poziom pisania. Czy tak trudno mądrzej? Wiadomo, że zawsze się takie znajdą tzw. lizusy pielęgniarskie. Zamiast tu tylko pisać by pisać napiszcie co robicie by ten stan rzeczy zmienić? W moim zespole już z lizusami sobie poradziłyśmy np. zaparzona kawa lekarzowi wylewana jest do zlewu a ciasteczka schowane pod klucz. Dyżury mają być sprawiedliwie układane i nie pod kogoś. Dopuszczone są zamiany między sobą i to nas jednoczy - nie oddziałowa, która lizusom dogadzała. To działa - mimo, z że początki wprowadzania zmian łatwe nie były.

#41  2018.05.17 06:50:52 ~do 40

Brawo, popieram!

#42  2018.05.17 11:45:01 ~piel

Gdzie to jeszcze takie enklawy zacofania,że się parzy kawę doktorom?

#43  2018.05.17 11:48:10 ~Piel.

Do 37 głupio ci i dalej głupoty piszesz a 23 ma rację

#44  2018.05.17 11:54:08 ~Piel.

Do 42 wszedzie parzą tylko ukradkiem i w warszawce i w calej Polsce !

#45  2018.05.17 11:56:15 ~do 44

Zgadza sie podobnie jest i z nie budzeniem lekarzy do pisania zleceń !

#46  2018.05.17 14:24:59 ~do 44,45

Nie parzę i zawsze budzę bo korzystam z praw i spełniam obowiązki . Ponadto używam mózgu i dbam o swoj interes a nie lekarza.

#47  2018.05.17 14:44:22 ~piel

Generalnie dla lekarzyków jesteśmy plebsem,więc nie ma co się takimi przejmować,bo i tak mają nas w d-pie.

#48  2018.05.17 16:41:56 ~nurse

TO UKAZAŁO SIĘ NA STRONACH KATOWICKIEJ IZBY : https://www.izbapiel.katowice.pl/aktualnosci-oipip/2678-zyczenia-dziekana-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-sum-w-katowicach Służba, służyć. nie dziwcie się że pojawia się ulzyć lekarzom.

Dodaj komentarz