Szpital obecnie zatrudnia 195 pielęgniarek. Dyrektor szpitala już policzył, jaki powinien być stan zatrudnienia tej grupy zawodowej w przypadku wejścia w życie norm zatrudnienia 0,6 etatu na łóżko dla oddziałów o profilu zachowawczym i 0,7 etatu na łóżko dla oddziałów o profilu zabiegowym.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Zobacz także:

12 maja 2018 roku - Latający cyrk monty pythona - 12 maja - życzenia dla pielęgniarek i położnych: pani Ptok mówi o "obsłudze", pani Małas życzy "żebyśmy umiały i miały czas zachować umiar i dystans między pracą zawodową a życiem osobistym i rodzinnym", pani Szczurek-Żelazko wspomina o pielęgniarce wyniesionej w dniu 28 kwietnia na ołtarze, a minister Szumowski, życzy aby satysfakcja i "radość" rekompensowały trudy pracy!

Poniżej publikujemy pielegniarski mem nr 7 

Pielęgniarski mem (7) - à propos wyemitowania przez rządową  reportażu o "epidemii" wśród pielęgniarek anestezjologicznych i instrumentariuszek. W sumie to nic się nie dzieje. Poinformowano tylko ZUS, wojewodę, NFZ. A dyrektor mówi, że sytuacja dotyczy tylko 5% pielęgniarek. Pozostałe pracują normalnie...

Zobacz inne pielęgniarskie memy... 

Zobacz całość memu pielęgniarskiego nr 7 


Zobacz inne pielęgniarskie memy:

Pielęgniarski mem (6) - à propos Dnia Pielęgniarki i Położnej. Niech nikt nie mówi, że w Polsce pielęgniarek i położnych nie cenią!

Pielęgniarski mem (5) - à propos ustawowego zmuszenia pielęgniarek i położnych do wypisywania druków L4. Cel? Optymalne wykorzystani czasu lekarza.

Pielęgniarski mem (4) - à propos zapowiedzi rządu, że dyrektor szpitala będzie mógł wziąć pod opiekę pielęgniarkę z Ukrainy...

Pielęgniarski mem (3) - à propos pielęgniarek z Ukrainy...

Pielęgniarski mem (2) - à propos rozpoczynającej się w dniu dzisiejszym (18 kwietnia) "debacie o zdrowiu" ministra Szumowskiego w kontekście obecnej sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych...

Pielęgniarski mem (1) - à propos "sytuacji punktowych" wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko.....Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego

Szanowny Pani Ministrze!
W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Zdrowia projektu rozporządzenia - datowanego na 12 kwietnia br. - zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego, który to projekt określa nowe wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych, proszę o szczegółową informację dotyczącą spodziewanych skutków organizacyjnych i finansowych tej regulacji dla szpitali województwa śląskiego.

Zgodnie z regulacją przewidzianą w ww. projekcie nowe wskaźniki zatrudnienia dla pielęgniarek powinny wynosić 0,6 etatu na łóżko dla oddziałów o profilu zachowawczym i 0,7 etatu na łóżko dla oddziałów o profilu zabiegowym, wraz z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Wieloletnia zła polityka kształcenia nowych kadr pielęgniarskich przez rządy PO-PSL sprawiła, że na naukę tego zawodu decydowała się coraz mniejsza liczba chętnych, a część z osób, które ukończyły z sukcesem edukację i tak wybierały ostatecznie pracę poza swoim zawodem lub w wyuczonym zawodzie jednakże poza granicami naszego kraju, co doprowadziło do braku wykwalifikowanych pielęgniarek na rynku pracy.

Na przykładzie szpitala powiatowego w Jaworznie wprowadzenie określonych w projekcie wskaźników wygeneruje konieczność wzrostu zatrudnienia pielęgniarek z obecnych 190 etatów (tylko w części szpitalnej) do 236 etatów, co stanowi prawie 25% wzrostu zatrudnienia. Oczywiście zatrudnienie to określane jest przy założeniu utrzymania obecnej liczby łóżek w tym podmiocie leczniczym.

Kolejnym, nie mniej ważnym aspektem wprowadzenia podwyższonych norm zatrudnienia pielęgniarek są rzecz jasna skutki finansowe tej regulacji, które liczyć należy w stosunku do całego zatrudnionego personelu pielęgniarskiego.

W świetle powyższych faktów proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Jaki jest przewidywany wzrost zatrudnienia pielęgniarek, konieczny do wypełnienia planowanych norm zatrudnieniowych we wszystkich podmiotach leczniczych województwa śląskiego przy założeniu utrzymania obecnej liczby łóżek i czy obecnie na rynku pracy jest taka ilość pielęgniarek, które mogłyby być zatrudnione w związku z planowanymi w/w uregulowaniami?
2. Jaki skutek finansowy wygeneruje zwiększone zatrudnienie zaplanowane w przedmiotowym rozporządzeniu w skali województwa śląskiego oraz z jakiego tytułu i w jaki sposób środki na sfinansowanie tego zatrudnienia zostaną przekazane do podmiotów leczniczych? Czy w chwili obecnej jest możliwe dokładne oszacowanie skali wzrostu kosztów działalności szpitali? Jest to bowiem niezbędne do planowania dalszej ich działalności. Szpitale bowiem nie mają wolnych zasobów finansowych, z których mogłyby pokryć zwiększone koszty swojej działalności statutowej.

Dariusz Starzycki Poseł na sejm RP
8 maja 2018 


O sprawie mobbingu piszą media:

Artykuł pierwszy: Mobbing na sali operacyjnej. Ordynator wyżywa się na pielęgniarkach...

Artykuł drugi: Ordynator do pielęgniarek: Pier...one piz...y. Rzuca w nie narzędziami i łożyskiem wyjętym z brzucha rodzącej. Prezes szpitala: Mobbingu nie ma

Zobacz także:

#stopmobbingowiwochroniezdrowia

#krzyczeniejesttwojąsłabością