Pielęgniarki na zwolnieniach. Zobacz stanowisko izb pielęgniarskich...

Pielęgniarki na zwolnieniach.

 


PIELĘGNIARKI NA ZWOLNIENIACH

4 lipca 2018 roku 

Stanowisko nr 21
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie sytuacji pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Klinicznym Szpitalu
Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położonych, w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, na mocy art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) ponownie wyraża swoje zaniepokojenie sytuacją pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

W stanowisku nr 13 z dnia 29 czerwca 2017 roku Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Rzeszowie oceniła krytycznie działania polegające na proponowaniu członkom samorządu porozumień mających na celu przenoszenie pielęgniarek pomiędzy różnymi oddziałami, bez brania pod uwagę dotychczasowego doświadczenia, co skutkuje pogorszeniem dostępności i jakości świadczonych usług.

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie stanowiskiem nr 17 z dnia 16 stycznia 2018 roku, w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec działań podejmowanych przez osoby zarządzające Szpitalem wobec zatrudnionych pielęgniarek i położnych.

Stanowisko powyższe przedstawiciele Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie
przekazali bezpośrednio dyrektorowi Szpitala, wzywając jednocześnie do zapewnienia właściwych obsad pielęgniarek i położnych na oddziałach, które będą uwzględniać zarówno potrzeby pacjentów, jak i konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla pielęgniarek i położnych.

Jesteśmy po raz kolejni zmuszeni wyrazić stanowisko, wobec sygnałów docierających do
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych kierowanych ze strony członków samorządu, o stosowanych przez dyrekcję Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie rozwiązaniach mających podłoże ekonomiczne i organizacyjne, które nie mogą spotkać się z akceptacją samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, jako uderzające nie tylko w reprezentowane przez nas grupy zawodowe pielęgniarek, ale także stanowiąc potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów.

W imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie zapewniamy, że samorząd
zawodowy nadal będzie aktywnie występował w każdym przypadku, w którym naruszane są lub zagrożone prawa pielęgniarek i położnych, w szczególności poprzez wsparcie prawne w indywidualnych sporach pielęgniarek i położnych z pracodawcą.