Związkowe panie w czepkach napisały to pismo do ministra zdrowia. Czekają na odpowiedź do dzisiaj. Od tego co odpisze minister zdrowia, na to pismo, w dniu 10 lipca zapadnie decyzja w sprawie Ogólnopolskiego Strajku Pielęgniarek i Położnych! Zobacz to pismo....

Pielęgniarki na zwolnieniach.

 


Warszawa, 05.06.2018 r.

ZK-581/VII/2018

Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00952 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze
dot. współczynników pracy określających najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych

W nawiązaniu do przekazanej pismem z dnia 28.05.2018 (znak: ZK-558/VII/2018) negatywnej opinii do projektu o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych – pismo z dnia 24.05.2018 r. znak DSP.0212.1.2018.EK(18) – działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie (dalej OZZPiP) ponownie informuje, że nasza organizacja związkowa nie akceptuje tej propozycji zmian i negatywnie opiniuje projekt, który w żaden sposób nie spełnia oczekiwań pielęgniarek i położnych.

Podkreślam, że wszystkie założenia zawarte w projekcie zmian do ustawy (dotyczące zachowania proporcji w zakresie poziomów wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych) zostały zniesione poprzez Porozumienie z dnia 08.02.2018 r. zawarte przez Ministra Zdrowia z lekarzami rezydentami.

Stosując identyczną proporcję wobec pielęgniarek i położnych należałoby podnieść w ustawie ich, współczynniki pracy o 47,92%. Żądamy zatem dokonania zmiany współczynników pracy zapisanych w ustawie w taki sposób, aby wyliczenie wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych wzrosło przynajmniej proporcjonalnie do grupy lekarzy specjalistów zgodnie z gwarancją udzieloną im przez Ministra Zdrowia w § 6 ust. 1 Porozumienia z dnia 08.02.2018 r.

W trakcie prowadzenia rozmów z OZZPiP, Ministerstwo Zdrowia deklarowało wstępnie, iż z uwagi na specyfikę pracy zawodu pielęgniarki i położnej widzi potrzebę podniesienia najniższego współczynnika pracy 0,64. W tej grupie jest najwięcej czynnych zawodowo pielęgniarek i położnych.

Panie Ministrze, po raz kolejny pytamy: jakimi kryteriami kierowano się ustalając w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych współczynniki pracy? Dlaczego nie uwzględnia się naszych sugestii?

Odbieramy tę sytuację jako lekceważenie pozycji pielęgniarek i położnych w ochronie zdrowia. Trwa to od zbyt wielu lat i należy z tym skończyć, ponieważ przekłada się to wprost na zainteresowanie zawodem i tym samym bezpieczeństwo Polaków.

Pozostawienie najliczniejszej grupy pielęgniarek i położnych – wykwalifikowanych profesjonalistów, wykonujących zawody w pełni samodzielne, wyspecjalizowane, regulowane prawem krajowym i europejskim, na takim poziomie wynagrodzenia jak zawody pozbawione tych cech (np. opiekun medyczny czy sekretarka medyczna) jest nie do pogodzenia z zasadami współżycia społecznego, tym samym dla nas niezrozumiałe i nieakceptowalne.

W nowelizacji ustawy najniższa grupa zawodowa pielęgniarek i położnych musi mieć przypisany współczynnik pracy znacząco wyższy niż pracownicy wskazani obecnie w lp. 10 Tabeli stanowiącej załącznik do ustawy.
Po raz kolejny wnioskujemy o uwzględnienie naszych uwag w dalszym procesie legislacyjnym i znaczącą modyfikacją projektowanej zmiany.

  Za zarząd

Krystyna Ptok