Żadna pielęgniarka i położna nie dostanie do wynagrodzenia zasadniczego od września tego roku, 1 100 zł. Takie są realia podpisanego przez panie w czepkach porozumienia z ministrem zdrowia.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018.


UWAGA!!! Nowa grupa na Facebooku:

Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

Grupa utworzona w celu integracji pielęgniarek absolwentów: Liceum Medycznego oraz Medycznego Studium Zawodowego. Może odżyją dawne znajomości? Grupa  ma także na celu przeciwdziałanie deprecjacji absolwentów ww. szkół w regulacjach prawnych dotyczących wynagradzania oraz kompetencji zawodowych pielęgniarek. Mamy swoje lata ale bezcenne doświadczenie oraz umiejętności!

Zapraszamy do członkowstwa w grupie: Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

 


 

Żadna pielęgniarka i położna nie dostanie do wynagrodzenia zasadniczego od września tego roku, 1 100 zł. Takie są realia podpisanego przez panie w czepkach porozumienia z ministrem zdrowia. Dlaczego?

Otóż, środki na dodanie 1 100 zł do wynagrodzenia zasadniczego mają pochodzić z zembalowego. Z jednym warunkiem. Zasadniczym. Te 1 100 zł musi uwzględniać, środki z zembalowego, które zostały dotychczas włączone do wynagrodzenia zasadniczego. A taka operacja powinna zostać wykonana przez pracodawców w związku z zapisami ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. I była on obowiązkowa! Polegała na dodaniu do wynagrodzenia pielęgniarki i położnej 10% różnicy pomiędzy jej obecnym wynagrodzeniem (stan na 1 lipca 207 roku) a docelowym wynagrodzeniem zasadniczym zapisanym w przedmiotowej ustawie. Dlatego pracodawca nie jest zobowiązany przez porozumienie z dnia 9 lipca godz. 22.47, do dołożenia pielęgniarce lub położnej 1 100 zł do wynagrodzenia zasadniczego. Także te podmioty, które na skutek akcji strajkowych "wywalczyły" włączenie zembalowego do podstawy, także nie będą musiały dokładać 1 100 zł do podstawy. 

Teraz dopiero powstanie bałagan w zakładach pracy...

Mariusz Mielcarek   


 

                                                                                                           Projekt 26.07.2018 r.
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E
M I N I S T R A Z D R O W I A 
z dnia ………………… 2018 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

 „3) 1 sierpnia 2018 r. i przekazuje do dnia 31 sierpnia 2018 r. – w przypadku informacji za 2018 r.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu:

„2a. Informację, o której mowa w ust. 2 pkt 3, świadczeniodawca przekazuje w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

2b. Informacja, o której mowa w ust. 2a, dotyczy również pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek lub higienistek szkolnych udzielających świadczeń w środowisku nauczania i wychowania oraz położnych podstawowej opieki zdrowotnej udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

2c. W 2019 r. informację, o której mowa w ust. 2a, sporządza się według stanu na dzień:

1) 1 lutego 2019 r. i przekazuje do dnia 14 lutego 2019 r.;
2) 1 sierpnia 2019 r. i przekazuje do dnia 14 sierpnia 2019 r.

2d. Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu jest obowiązany, dwa razy do roku, na podstawie danych przekazanych zgodnie z ust. 2a-2c, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, do przedstawienia świadczeniodawcy zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmującej:

1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa w § 4a, i karze umownej w wysokości do 5% tych środków.";

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Pielęgniarkom i położnym, wykonujących zawód w ramach umowy o pracę i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, zapewnia się wzrost wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 lipca 2019 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie, przy czym od dnia 1 września 2018 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki albo położnej, uwzględniając kwoty, o których mowa w § 4.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


KOMENTARZ NA PIELEGNIARKI.INFO.PL

- Co za hipokryci! Ten kolejny prawny badziew ma zachęcać do podnoszenia kwalifikacji na drodze studiów lub specjalizacji? Kpicie sobie? Mamy tracić czas i własne pieniądze po to tylko, aby potem usłyszeć od dyrektora, że nie potrzebuje ani magistrów, ani specjalistów? Dlaczego? Bo tylko w tym popapranym kraju możliwa jest sytuacja w majestacie prawa, kiedy nieudacznicy z góry dumnie ogłaszają społeczeństwu, że pielęgniarki będą mieć za 4 lata 5200 brutto podstawy, a jednocześnie pokazują im środkowy palec umieszczając w ustawie słynne sformułowanie "wymagane na danym stanowisku". Tylko w tym popieprzonym kraju szumnie ogłasza się podwyżki dla pielęgniarek dane trzeci raz z tych samych pieniędzy, którą pospiesznie przed wyborami rzuciła poprzednia ekipa. Jak wam nie wstyd? Życie zweryfikuje wasze postępowanie. Już sra.e żywym ogniem, dlatego udajecie, ze coś robicie i stąd te pozorowane ruchy. Zmieńcie specjalistę od głowy, bo ten wam nie pomaga.

- Popieram powyższy komentarz bardzo - oby te młode pielęgniarki jak najszybciej wycofały się z tego poniewieranego zawodu ( jeszcze mają czas na zmianę) w Polsce a nowe żeby nie ważyły się podejmować studiowania pielęgniarstwa - ostrzegamy ! To jest kpina - tym bardziej przy obecnym deficycie kadrowym - pielęgniarka pracuje bez nieobecnych kilku pielęgniarkach (wakaty) i bez pomocy pielęgniarskiej - skandal ! Dużo starszych pielęgniarek teraz w zawodzie i odchodzą na emerytury - podobno pracodawcy żebrzą o nie żeby wróciły jeszcze do pracy na emeryturze ale one nie chcą i konsekwentnie odmawiają - oby takich jak najwięcej. NATYCHMIAST PRACA NA JEDEN ETAT I TO CO POWYŻEJ I TO BĘDZIE DOPIERO PROBLEM KADROWY NA WIELKĄ SKALĘ ! O WAKATACH POLICYJNYCH I ICH ŚWIĘCIE (WCZORAJ) TRĄBI SIĘ NON-STOP!

- Brawo, brawo, brawo ! - masz dziewczyno stuprocentową rację - władze czytajcie sobie , bo to efekt waszych ,rzekomych'' starań polegających na niskiej ocenie a raczej tragicznej - obecnej sytuacji w pielęgniarstwie. W naszym szpitalu pielęgniarki przeprowadzają rozmowy i w przyszłym roku wyjadą do NIEMIEC JAKO OPIEKUNKI - będzie warto, bo tam umowa jest konkretna i rzetelna - nie będą czekały 4 lata na bzdurne obietnice, inna grupa stopniowo będą odchodzić od zawodu- robią dodatkowe studia ale w innej dziedzinie, mamy dość poniewierania!

Zobacz komentowany artykuł

Komentarze użytkowników

#1  2018.07.30 17:10:52 ~Dorota

Takich cyrków to jeszcze nie było ,coś pewnie poodejmują I rzucą jakie ochłap na otwarcie łez.

#2  2018.07.30 17:43:41 ~Gg

Cyrk na kółkach

#3  2018.07.30 18:39:43 ~Do Red.

Twierdzenie, że "Żadna pielęgniarka i położna nie dostanie do wynagrodzenia zasadniczego od września tego roku, 1 100 zł" jest błędne. Winno być PRAWIE żadna, a prawie robi różnicę.

#4  2018.07.30 19:08:25 ~G

Co znaczy prawie żadna?

#5  2018.07.30 19:25:52 ~PIEL

Ale nie mogą zabrać zembalowego, muszą je utrzymać w formie dodatku, jeżeli rzeczywiście zaczną kombinować, że Ustawa jest ponad Rozporządzeniem. Zawsze jednak myślałam , że to nie może być sprzeczne. Tak na zdrowy rozum, lepiej pracodawcy wykorzystać zembalowe do podwyżki, bo dostaje na to z NFZ znaczone pieniądze. Jak to zrobi , na długie lata będzie miał spokój z podwyżkami dla większości, zostaną mu tylko mgr ze specj.

#6  2018.07.30 19:28:48 ~ela

Znowu zaczyna się szczucie, jeszcze nie ma września a już wiadomo, że żadna nie dostanie, to jest obrzydliwe. Nie chce się już tu zaglądać i czytać.

#7  2018.07.30 20:19:32 ~dr

Pan Mielcarek ma racje

#8  2018.07.30 20:21:47 ~Do#4

Prawie oznacza, że pielęgniarka przed wejściem w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu posiadała wynagrodzenie zasadnicze równe lub wyższe od minimalnego dla danej grupy w związku z czym nie dostała ustawowej podwyżki i teraz dostanie 1100 zł. Zbyt wiele takich nie będzie.

#9  2018.07.30 20:31:03 ~Piel

Ten zawód nie jest atrakcyjny a jeszcze takie numery to prowadzi donikąd nie ma chętnych do pracy w szpitalach chciałoby się krzyczeć ale nie ma do kogo.

#10  2018.07.30 20:41:52 ~Do#7

Nie ma. Czyt. #8

#11  2018.07.30 21:33:14 ~Aqqu

Takie pisanie to Strachy na Lachy zobaczymy we wrześniu

#12  2018.07.30 22:30:30 ~Tech33

Dobrze dobrze nie tylko pielęgniarki to służba zdrowia ,w moim szpitalu nie wszystkie one pracują dobrze a pacjentami zajmują się rodziny a jak chcesz żeby się zajęły to musisz się uśmiechnąć trochę inaczej.Salowe za to populacja i dostają tylko marne zasiłki Pielęgniarki same nic nie zrobią

#13  2018.07.30 22:59:47 ~Ja

Bla bla bla.i dlatego The End

#14  2018.07.30 23:07:03 ~Dora

Panie Mielcarek ile czasu bedzie pan jeszcze nas obrażał i ponizal na jakiej podstawie pisze pan te artykuly nie ma pana przy stole negocjacyjnym i tak naprawde nic pan nie zrobil dla tego srodowiska jak tylko szczuje pan jedne na drugie

#15  2018.07.30 23:09:30 ~Wera

Nie da sie tego czytać.nie spotkałam sie na tej stronie choćby z jednym pozytywnym artykułem. Wiecznie te "panie w czepkach". Wszedzie "czarnowidztwo" i wiecznie wszystko źle. Daleko to my tak nie zajedziemy, podjudzanie i szczucie.główny cel Pana Mielcarka.

#16  2018.07.30 23:14:31 ~Wera

Do # 14 Dokładnie! Zgadzam sie w 100%. Cały ten portal to jakaś pomyłka, nic konstruktywnego i ambitnego.ciągłe jęczenie.

#17  2018.07.30 23:41:45 ~Dora

Szanujmy sie drogie panie .dla wiekszosci te pieniadze to duzo a dla nielicznych wciąż malo mimo biernosci

#18  2018.07.30 23:53:50 Redakcja Portalu

Ja się mogę z wszystkimi zarzutami zgodzić. Ale proszę mi nie wmawiać , że panie w czepkach prowadziły rozmowy przy "stole negocjacyjnym". Dobre sobie - stół negocjacyjny. Pozdrawiam Mariusz Mielcarek

#19  2018.07.31 00:21:28 ~Dora

To mam rozumiec ze pan tam był? bo nikt pana tam nie widział .najlepszą obroną jest atak.

#20  2018.07.31 00:43:55 Redakcja Portalu

Mi by było wstyd się przyznać, że tam byłem i podpisałem takie porozumienie. Pozdrawiam Mariusz Mielcarek

#21  2018.07.31 01:20:54 ~maja

W moim szpitalu bałaganu nie będzie, ponieważ wzrost wynagrodzenia zasadniczego na podstawie ustawy zarząd realizował z własnych środków szpitala. Tak więc od 1 września czekam na 1100 do podstawy.

#22  2018.07.31 04:45:44 ~Nocny Mare

Oj Mariusz Mariusz, co ty jeszcze nie wymyślisz? Tytuł chwytliwy, ale treść zupełnie beznadziejna. Weź ty się chłopie za siebie, może studia skończ. Horyzonty będziesz miał szerokie, możliwości rozwoju, lepsze płace. Podreperujesz sobie ego, to może przestaniesz dręczyć te biedne pielęgniarki. Rozumiem kasa, żyłowanie stronki, ale miałbyś trochę przyzwoitości.

#23  2018.07.31 05:19:25 ~Do#21

Jesteś zatem ( Twoje koleżanki z pracy również ) zaprzeczeniem twierdzenia Redakcji, że "Żadna pielęgniarka i położna nie dostanie do wynagrodzenia zasadniczego od września tego roku, 1 100 zł . To kolejny przypadek, nieco podobny do opisanych w #8. A Redakcja nie przyznaje się do błędu informacyjnego.

#24  2018.07.31 06:29:25 ~KasiaMi11

Drodzy państwo a jak mi pan dyrektor nie włączył ani złotówki z zębalowego do poborów ,a tylko sobie podbierał co jakiś czas to ile teraz dostanę? bo to już kociokwiku można dostać z tym wszystkim.I dlaczego porozumienie nazwano Pakiet Szumowskiego 4×400 jak mowa o kwocie 1100 plus100? może mi ktoś wyjaśnić ,dziękuję.

#25  2018.07.31 07:14:42 ~Ja

Szumno ogloszono podwyzki,ktorych nie ma. Ale pacjenci i tak w to nie uwierza. Znow beda gadac ze pazerne baby znowu cos chca

#26  2018.07.31 07:57:59 ~Dora

Czas wam wszystko pokaze

#27  2018.07.31 09:59:08 ~Ada

Jeśli w danym szpitalu dotychczas zembalowe nie zostało włączone do podstawy wynagrodzenia, to we wrześniu powinno wejść do podstawy 1100zł.

#28  2018.07.31 12:24:44 ~Do27

Proste. I tak będzie. Nie potrzebne jest to jastrzenie,niedobrze się już robi od czytania ty postów, jeszcze nic nie przeczytałam tu pozytywnego. U mnie w USK podwyżki wg ustawy są realizowane i od września rozporządzenie również będzie. I bez znaczenia czy mgr ze spec ma stanowisko asystenta czy np koordynujacej (gdzie nie jest wymagany mgr+ specj na tym stanowisku), również są zaliczone do gr 7 a tyle tu było straszenie i podjudzania.

#29  2018.07.31 12:32:55 ~KasiaMi11

No dobrze ale dlaczego 1100 plus 100 a nie 1600? (4×400)

#30  2018.07.31 12:51:37 ~Emi

Co się stalo z ostatnią transza kwotą 400?

#31  2018.07.31 12:58:26 ~Ada

1600 brutto brutto to około 1150 brutto, stąd 1100 brutto a później 1200 brutto w 2019 r.

#32  2018.07.31 13:05:29 ~Medyk

I bardzo dobrze, że nie dostaniecie, leniwe krowy.

#33  2018.07.31 13:11:42 ~Emi

Do 32 jakim prawem człowieku obrażasz pielęgniarki masz pojęcie o tej pracy ?

#34  2018.07.31 13:19:20 ~Do 33

Nie ma sensu kłócić się z idiotą, sprowadzi do swojego poziomu i pobije doświadczeniem. Obrażanie na publicznym forum nic nie kosztuje i niczym nie grozi, więc można się wyżyć twórczo i odreagować że żona ma okres :-)

#35  2018.07.31 13:22:12 ~Do 32

Medyku nic się nie martw, "leniwe krowy" niedługo znikną ze szpitali, będziesz mógł pracowicie odwalać ich robotę :-)

#36  2018.07.31 14:02:11 ~do33,35

Winni się tłumaczą.

#37  2018.07.31 14:04:47 ~anna p

Do DORA ! zaraz mnie trafi szlag na twoja glupote! Mielcarek od poczatku mial racje ! a ty zadowolilas sie pierwszą transzą dodatku? Tzw zembalowe dziala wbrew pielegniarkom! Podpisujac z Zembalą porozumienie dały znak że pielegniarka nie musi zarabiac ,że moze miec dodatki! Z tego wywiązały sie przez 3 lata różna machloje i manipulacje w szpitalach! Podobają ci się utajnienia? tobie tak a pielegniarkom nie . gdybysmy znały prawde ze te rozmowy są o zembalowym tobyśmy zmiotły ze związku te ptoki , bujasy i inne! twoim zdaniem nrpip stoi na strazy wynagrodzenia? naszym zdaniem nie! a moze ty jestes tez w RDS? to jeszcze gorzej bo o wszystkim wiedziałaś wcześniej! Nawet najwyższej rangi stajnia nie zrobi z osła mustanga !

#38  2018.07.31 14:07:46 ~anna p

Halo WERA! tu ziemia! a ty masz wynagrodzenie związkowe czy izbowe! żałosne

#39  2018.07.31 15:00:37 ~Gg

Uważam że żeby napisać tu artykuł trzeba mieć rację zresztą kochane koleżanki pielęgniarki wszystko się wcześniej czy później sprawdza w 100 procentach ja wierzę p.Mariuszowi zaszedł ma rację obudźcie się halo tu ziemia robią nas w ciula

#40  2018.07.31 15:01:18 ~Do 36

Od 34 i 35 - ależ ja się nie tłumaczę, ja stwierdzam fakt :-) i polemiki podejmować nie zamierzam :-) (patrz 34)

#41  2018.07.31 15:59:37 ~KasiaMi11

Dziewczyny tzn.że to minus 400 to jest obcięte pierwsze brutto? czy na pewno,bo wszyscy pytają a człowiek jak ogłupiały.Medykiem się nie przejmujcie jak my leniwe krowy to on leniwy bysiur

#42  2018.07.31 16:11:45 ~pielęgniar

Ogarnijcie się Panie, wszystkie związki zawodowe protestują z powodu naszej rzekomej podwyżki ( podwyżka, którą otrzymałyśmy w 2015 roku), a my jak zwykle obrażamy wszystkich dookoła i skaczemy sobie do gardeł. Jeżeli nie wierzycie Panu Mielcarkowi, macie takie prawo, ale wrzesień już nie długo i wtedy co poniektórym otworzą się oczy. Według moich obliczeń, a jestem pielęgniarką nie ekonomistą wyjdziemy na tzw. swoje tj.pensja będzie taka sama jak byśmy otrzymywali dodatki brutto brutto. dodatek pozostanie dodatkiem i los jego zawsze jest niepewny, co innego pensja zasadnicza, ale tu też można zawrzeć różne klauzule w zależności od.Tak więc pożyjemy zobaczymy i nauczmy się sami siebie szanować. Nie ma przymusu wchodzenia i komentowania na forum, więc jeżeli komuś się portal nie podoba to go nie czyta i śpi spokojnie.

#43  2018.07.31 16:16:33 ~pielęgniar

Do Kasi M , mi w zeszłym roku wciągnęli zembalowe do podstawy ( 1200) wyszło około 800 plus zwiększona wysługa i teraz będzie tak samo. Każda pielęgniarka miała przelicznik indywidualny w zależności od ilości nocy, świąt oraz lat pracy.

#44  2018.07.31 16:42:15 ~Do29,30,31

1600 zł brutto brutto to po odjęciu kosztów pracodawcy ( ok.20,5 % ) ok. 1272 brutto. Jeżeli zatem zasadnicza będzie podwyższona o 1100 zł to z pochodnymi ( noce, święta , stażowe ) może przekroczyć 1272 zł - brakujące pracodawca wypłaci z własnych środków. Odwrotnie - jeśli będzie mniej ( np. brak nocy, świąt czy stażowego ) reszta zostanie wypłacona jako dodatek.

#45  2018.07.31 16:56:37 ~pielęgniar

Żaden pracodawca nie dopuści do tego, aby miał coś dodać z własnych środków.

#46  2018.07.31 17:04:00 ~Do medyka

Skoro tak się chwaście wyrażasz o rzeszy ciężko pracujących kobiet,a mniemam,że urodziła cię kobieta? .Tzn że ciebie też urodziła krowa

#47  2018.07.31 17:06:38 ~pielęgniar

Nie dawajcie się sprowokować obraźliwym postom , bądźmy ponad to.

#48  2018.07.31 17:19:21 ~Do 12

Każdy sądzi według siebie

#49  2018.07.31 18:46:21 ~omcmgr

"Pielęgniarki mają zagwarantowane zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego o 1110 zł brutto, a od 1 lipca 2019 r. do 1200 zł. I tu rzeczywiście środki na te podwyżki zostaną wydzielone w kontraktach NFZ. Od września na mocy rozporządzenia pielęgniarki otrzymają dodatkowe 400 zł, czyli suma podwyżek wynagrodzenia zasadniczego wyniesie 1600 zł brutto, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami. Chciałabym podkreślić, że minister zdrowia Marian Zembala nie zagwarantował w budżecie środków na podwyżki dla pielęgniarek. Zrobił to dopiero rząd PiS. Nasze regulacje również mają na celu zagwarantowanie pielęgniarkom wzrostu wynagrodzeń również po 2019 roku, bo nasi poprzednicy tego nie uregulowali i pieniądze dla pielęgniarek od 2020 roku musiałby zostać włączone przez prezesa NFZ do ogólnej puli kontraktów. Realne wynagrodzenie pielęgniarek poprawi się również z uwagi na dodatki, między innymi z tytułu stażu pracy. To może oznaczać kolejne 20 proc. więcej, tym bardziej że średnia wieku pielęgniarek w Polsce jest dość wysoka. Dodatkowo płatne są dyżury nocne oraz w dni świąteczne, co daje nawet 30 proc. wyższe wynagrodzenie. Sumując więc wszystko, płaca pielęgniarek może się zwiększyć nawet o 50 proc". - Szczurek-Żelazko o podwyżkach dla ratowników i pielęgniarek , https://www.termedia.pl/mz/Szczurek-Zelazko-o-podwyzkach-dla-ratownikow-i-pielegniarek,30903.html . Wypiła za dużo czy zjadła za mało ?

#50  2018.07.31 19:57:24 ~Piel

A co z Zembalowym na umowę zlecenie

#51  2018.07.31 22:34:59 ~Do350

Pozostaje bez zmian.

#52  2018.07.31 23:03:02 ~Do#50

Pozostaje bezterminowo bez zmian. "Zembalowe" nie zniknie w przyszłym roku. W #51 - błąd klawiatury

#53  2018.08.01 07:24:49 ~Obserwator

Do 37 jak zwykle racja- popieram a do 41 - nie dziewczyny a gdzie chłopaki ? - a może by tak Koleżanki i Koledzy? ( dziewcynki na posyłki? ) - ile razy mam jeszcze o tym pisać? Dalej osoba wytykająca wykształcenie niech najpierw zdobędzie wiedzę o wykształceniu P.Mielcarka a póżniej się wypowiada - nieładnie, proszę przeprosić - pomogę na stronie FB wykształcenie P.Mielcarka zamieszczone. A po drugie osobie tej co to napisała brakuje nie tylko wykształcenia ale i kultury osobistej. Popisy nas tutaj nie bawią! Dora kim jesteś i co tu robisz? P.Mielcarek dziękujemy za wszystko, żeby nie Pan to dla nas był by ciemnogród i machloje - tym bardziej teraz kiedy ludziom nie zależy na strajku ogólnopolskim w służbie zdrowia a te L_4 - wstyd żeby mówiono publicznie, że jest to wyłudzane przez pielęgniarki (opinia społeczna czyta i słucha i wyciąga na temat pielęgniarek wnioski) Walczcie więc wspólnie o poprawę warunków nie tylko płacy ale i pracy - urlopy zdrowotne (nauczyciele mają za co? Gdy i tak mają dużo wolnego a i charakter pracy o wiele lżejszy. Pielęgniarki nie mają "nic" - żadnych przywilejów nawet trzynastek - wożna w szkole ma 13-tkę i odprawę emerytalną razy sześć pensji a pielęgniarka tylko trzy - jakim prawem taka niesprawiedliwość? Tylko duży, wspólny protest ma sens!

#54  2018.08.01 07:26:11 ~Do 53

Super komentarz dający wiele do myślenia i działania. Szacun dla P.Mielcarka.

#55  2018.08.01 07:28:55 ~My

Popieram 53 - tak co to za Dora? - cwaniara z dobrą kasą wiadomo dlaczego tak pisze.Takich Dor nam tu nie trzeba. Dziękujemy P.Mielcarek za aktualności :) - wielka to i nie łatwa robota!

#56  2018.08.01 07:30:29 ~Do 16

Wera - czepek ? to po co tu jesteś?

#57  2018.08.01 07:32:45 ~Do 53

Do 53 tak zgadza się jaki to szacunek dla siebie i innych "dziewczyny" i to mówi pielęgniarka!

#58  2018.08.01 07:37:02 ~Piel.

Do 22 zanim napiszesz sprawdż wykształcenie p.Mielcarka. A ty chłopie co robisz dla polskiego deficytowego pielęgniarstwa żeby nie było biednych pielęgniarek?

#59  2018.08.01 07:38:41 ~piel.

Teraz stronka fajna do czytania i pisania i tak proszę trzymać :) Pozdrawiam.

#60  2018.08.01 07:40:15 ~Ola

Do 28 u ciebie realizowane a u mnie nie i mnie czytanie potrzebne a ty nie komentuj - śpij spokojnie!

#61  2018.08.01 07:42:53 ~Piel

DO 11 to jest myślenie pożyjemy, zobaczymy - kiedy będzie po ptokach? Ciekawe co wtedy napiszesz ? - profilaktyka najważniejsza !

#62  2018.08.01 07:49:01 ~skandal

Ale debata - już dawno te pieniądze powinny być w naszych podstawach bez żadnej łaski - emerytki nic nie zyskały co ostatnio przechodziły na emerytury z tego tytułu - nędzne emerytury po 1,300 zł po długoletniej harówce szpitalnej - hańba! A i w ogóle, z drugiej strony dobrze, że Zembala dał 4x400 bo od tego rządu nie wiem czy by było chociaż 1x400 - skandal!

#63  2018.08.01 09:42:29 ~do 62

Zgadza się

#64  2018.08.01 10:09:55 ~anna p do

Czy ty jestes izbianka czy masz etat zwiazkowy za 13 tys ? Pamietaj ze najwyższej rangi stajnia nie zrobi z osła mustanga ! tobie trzeba zabrac pensje a nie z toba gadac! wtyd za takie malo rozgarnięte baby! Wstzń z kolan

#65  2018.08.01 10:39:57 ~Precz z pi

JAK PIIGUŁOM NIE PASUJE TO WYPIERD.ZA GRANICE ! NIEROBY !

#66  2018.08.01 11:16:14 ~do śmiecia

Do 65 ciemniaku to twoja droga bo ciemnota i rynsztok Polski nie zbuduje!

#67  2018.08.01 11:20:36 ~Piel.

Nadal się bardzo dziwię, że mało pielęgniarek na Fejsbuku publikuje, lajkuje, zamieszcza czy udostępnia materiały dotyczące naszych problemów, jeszcze w tym portalu jako tako - bo anonimowo piszą. Ja piszę i udostępniam na FB co jest zgodne z prawdą i żyję a gdyby nawet to pracy nie brakuje - bo jest ogromny brak pielęgniarek w naszym kraju!

#68  2018.08.01 11:22:41 ~Anka

Do 65 z ciemnotą się nie dyskutuje a do 67 z FB prawda - mam dużo znajomych pielęgniarek a 2 może 3 cokolwiek publikują a reszta konformistki i głowa w piasek!

#69  2018.08.01 11:24:55 ~Do#65

Po raz kolejny jestem zmuszona zacytować "klasyka" - "SPIEPRZAJ,DZIADU".

#70  2018.08.01 11:27:05 ~Ja

Do 65 nie muszą bo jest ich i tak drastyczny brak a ty do roboty - do pampera ze śmierdząca bieguną i nie tylko! A jeszcze teraz w tych upałach! Byłem wczoraj na odwiedzinach w szpitalu i współczuję ekipie nie pracował bym nawet tam za 5, 000 - nieboszczyki wywożone, smród, hałas, gorąco, kolejki itd.

#71  2018.08.01 11:31:19 ~piel.

Do 68 prawda - co my mamy w sobie - po co ten nadmierny strach ? Przy takim deficycie kadrowym pielęgniarek - nawet L- 4 podważają ci na górze! Przy takim deficycie kadrowym! NIE MAMY ŻADNYCH PRZYWILEJÓW - TYLKO HARÓWKA NON STOP ZAKAŃCZAJCIE PAZERNE DYŻURY NA KILKU ETATACH TO RZĄDZĄCY BĘDĄ MIELI CO ROBIĆ I MÓWIĆ WTEDY!

#72  2018.08.01 11:31:59 ~Kate

Zeby nasylac prokurature na pielegniarki . Wstyd!

#73  2018.08.01 11:33:16 ~Kate

Po co pracujecie po kilka etatow? Glupota.

#74  2018.08.01 11:39:34 ~I ja

Do 67 prawda - każda pielęgniarka, która jest na fejsbuku powinna mieć w znajomych portal Pana Mielcarka - ja tak uczyniłam od razu. Do Kate : zastraszanie pielęgniarek przez PIS to ich specjalność - tylko, że brat Kaczyńskiego przegrał z pielęgniarką w sądzie - nadal jest info w internecie.

#75  2018.08.01 12:04:53 ~Do#74

Prawda , "brat Kaczyńskiego przegrał z pielęgniarką w sądzie". Było to jednak dawno, obecnie ziobrosąd wydałby zupełnie inny wyrok.

#76  2018.08.01 12:07:31 ~Ola

Do 74-75 popieram i podobne

#77  2018.08.01 15:02:08 ~s

A kto cię zmusza, ropucho?

#78  2018.08.01 17:15:56 ~Do#77

Nie musisz pisać do siebie na Portalu. Wystarczy to sobie powiedzieć. Można patrzeć w lustro.

#79  2018.08.01 18:18:54 ~JA

Do 77 prostaczek/prostaczka a z takimi się nie dyskutuje śmieciu!

#80  2018.08.01 18:19:55 ~!!!

Do 77 poziom widać - non comment - nie nasz poziom!

#81  2018.08.01 18:20:50 ~obser.

Do 78 brawo, super! A to tępak!

#82  2018.08.01 18:21:36 ~Piel.

Do 75 też prawda

#83  2018.08.01 18:22:54 ~Monia

Pielęgniarki więcej aktywności na fejsbuku! Nie tylko pieski i kotki i przepisy itp udostępniajcie!

#84  2018.08.02 02:34:29 ~piel

Czekam z utęsknieniem na podwyżkę,a tu Mielcarek straszy,że kolejny raz zrobione w balona.

#85  2018.08.02 06:26:04 ~Do#84

Mielczarek pisze prawdę, nie straszy. Do września niedaleko. "Czekaj ,tatka latka".

#86  2018.08.02 06:51:13 ~piel

Punktowe protesty dały jakieś podwyżki,a reszta naiwnych obserwatorek poczeka do następnych obietnic znaczących podwyżek np 5tys do podstawy.Jeżeli władza mówi że da to znaczy że mówi,a władza może mówić i obiecać wszystko.

#87  2018.08.02 09:41:46 ~piel.

Do 84 nie czekaj działaj, komentuj, udostępniaj - fejsbuk

#88  2018.08.02 09:42:51 ~Protest

Do 85 i tak sobie piszemy takie bla a inne grupy zawodowe szykują ogólnopolskie protesty.

#89  2018.08.02 09:55:31 ~Piel.A

Do 86 daj z pokój z punktowcami i prokuraturą - to podłe by tak pielęgniarki były traktowane a jak nas będą pacjenci póżniej postrzegać! A gdzie nasza solidarność zawodowa - co głupie i lękliwe jesteśmy i jakie jeszcze? Nie można napisać inaczej - inne grupy organizują się teraz do ogólnopolskich protestów: lekarze, ratownicy, nauczyciele, policjanci, rolnicy - info z wczoraj (tvp - stacja komercyjna) a pielęgniarek nie wymieniono - tym bardziej z wymyślonym przez tapiry w czepkach zakazem protestu - a dlaczego to inni takiego zakazu nie mają? GDZIE NASZA SOLIDARNOŚĆ OGÓLNOPOLSKA? INNI POTRAFIĄ! PUNKTOWE STRAJKI TO 200 GÓRA 500 BRUTTO TAM GDZIE MIAŁYŚCIE PONIŻEJ MINIMUM I NIC WCZEŚNIEJ NIE ROBIŁYŚCIE - TO WSTYD JAK SPRZĄTACZKI! A MOŻNA BYŁO SIĘ PRZYŁĄCZYĆ DO PIELĘGNIAREK Z CZDZ W WARSZAWIE JUŻ WTEDY A NIE TERAZ LARUM! A GDZIE INNE KWESTIE DOTYCZĄCE NIE TYLKO PŁACY ALE I WARUNKÓW PRACY - BRAK PIELĘGNIAREK - TEGO PUNKTOWO NIE ZROBICIE! WIĘCEJ AKTYWNOŚCI ZACZNIJCIE OD FEJSBUKA!

#90  2018.08.02 09:57:23 ~piel.

Do 89 popieram - super prawda!

#91  2018.08.02 09:58:01 ~Piel.

Do 70 dobrze i krótko napisane

#92  2018.08.02 13:34:15 ~nurse

Rozmawiałam z kadrową i w moim szpitalu od września 3 transze zębalowego do podstawy plus 4 transza obok:)

#93  2018.08.02 16:27:54 ~Do 14

Popieramy:) wreszcie ktoś się odważył.

#94  2018.08.03 07:36:45 ~Do#93

W czyim imieniu występujesz używając formy "my"? Kto cię upoważnił ? A póki co nie ma ustawowego obowiązku wchodzić na stronę Portalu, tym bardziej pisać bzdurnych komentarzy.

#95  2018.08.03 14:42:48 ~anna p

Te które jęczą, narzekają,teżchyba wybierały kogoś przez głosowanie do Izb? mam rację? to teraz egzekwować to co wam się należy i nie popierać Ozzpip bo łamie Statut! Jesli duda może łamac Konstytucje to każdy związek i izba tez będzie to robił ! Głowy do góry i ulica zawsze może liczyć na pielęgniarki

#96  2018.08.03 15:29:02 ~Do 93

Do 93 czepkowa? mało jeszcze kasy się dostaje? Proszę nie walczyć z p.Mariuszem bo to walka z nami, walka z wiatrakami! Pierwszy obiektywny portal dla pielęgniarek i NIKT I NIC TEGO NIE ZMIENI!

#97  2018.08.03 15:29:33 ~my

Do 96 super - popieramy!

#98  2018.08.03 15:31:09 ~właśnie my

Do 94 a kto ciebie upoważnił do takiego komentarza? - siedzimy grupami przy komputerach i takie mamy prawo!

#99  2018.08.03 15:33:52 ~piel-ki

Do 94 co za bzdury jakie ustawowe wchodzenie? my same się zachęcamy na wchodzenie na różne portale m.in.FB - kto to napisał? ale zacofaństwo! Każdy ma prawo do swojej wypowiedzi - twoja mądra?

#100  2018.08.03 15:36:17 ~Piel.

Do 94 : proszę, proszę co cenzurę czas zacząć? KIM JESTEŚ I CO TU ROBISZ, ŻE POUCZASZ INNYCH?

#101  2018.08.03 15:39:12 ~ja

Do 93 - troll!

#102  2018.08.03 15:41:31 ~Pomyłka -s

Cofam i anuluję komentarze 98 -100 pomyłka w odbiorze - a do 93 jak najbardziej kto ciebie upoważnił do podszywania się pod "MY"

#103  2018.08.11 18:31:43 ~magister p

Dlaczego nam zazdroszczą magistra jak to trudno zdobyć i ani złotówki nie otrzymać

#104  2018.08.13 12:07:02 ~Do magiste

Znowu to samo,ogarnij się koleżanko.co prawda kasy Ci nie przybyło,ale ego chyba nieżle napuchło.

#105  2018.08.13 14:11:40 ~magister p

Zabrano nam częściowo zębalowe o 300zł mniej!

#106  2018.08.21 15:14:10 ~106G

Pielęgniarki praktyki pracujące na indywidualnej praktyce,które same płacimy sobie ZUS-y i podatki nie dostałyśmy ani Zęmbalowe ani żadne inne podwyżki i pytam czy w końcu ktoś się za nami wstawi czy będzie tak jak jest ,że nasi pracodawcy nadal nas będą oszukiwać

#107  2018.08.21 15:15:49 ~106G

Pielęgniarki praktyki pracujące na indywidualnej praktyce,które same płacimy sobie ZUS-y i podatki nie dostałyśmy ani Zęmbalowe ani żadne inne podwyżki i pytam czy w końcu ktoś się za nami wstawi czy będzie tak jak jest ,że nasi pracodawcy nadal nas będą oszukiwać

#108  2018.08.21 15:22:16 ~106 g

Jestem po LM i jestem dumna . Jestem na indyw. praktyce Pracodawca mi płaci a ja sama opłacam ZUS i podatki. Kiedy my piele.praktyk otrzymamy jakąś podwyżkę?

#109  2018.08.22 11:44:12 ~Do#107,108

Jeżeli prowadzisz działalność w formie indywidualnej praktyki pracodawcą jesteś sama dla siebie. Ty jako firma zawierasz stosowną umowę z instytucją na wykonywanie świadczeń, po czym Ty jako firma zawierasz umowę sama z sobą na ich realizację.

#110  2018.08.26 21:26:22 ~Ja

Dajcie znać kiedy mam chorować w sumie to trochę muszę podreperować kręgosłup boli po dyżurze l4 to jedyne rozsadne działanie do celu

#111  2018.08.30 20:35:52 ~Ola

Co ja tu robię , aż wstyd czytać te wypociny - czy to piszą panie pielęgniarki bardzo wykształcone , czy rolniczki z podstawowym wykształceniem -ZENADA

#112  2018.09.11 08:12:37 ~Piel

Wstyd drogie Panie - porażka totalna - nie wierzę w to co czytam.

#113  2018.09.12 18:13:25 ~~~Jola

obraz pielegniarek w oczach pacjentów - w szpitalach wywalają dupska na kanapach , mielą ozorami- traktują pacjentów jak zło konieczne - bez łapówki - nie zrobią kompletnie nic dla pacjenta - wstrętne babska-brawo - zabrać im jeszcze tysiąc pazernym babom

#114  2018.09.12 23:45:36 ~powinna by

Dymisja zarządu pielęgniarek w czepkach we wszystkich województwach ,za skrzywdzenie pielęgniarek wyższego rzędu magistrów itp.Zmniejszone płace

#115  2018.09.12 23:51:28 ~dymisja

Nie sprawdził się zarząd pielęgniarek-za wykształcenie zabrano pieniądze,kto nam odda za studia.

#116  2018.09.12 23:52:34 ~panie w Iz

Robia ,ąle tylko swoją karierę

#117  2018.09.13 15:18:50 ~Dymisja

Pielęgniarek z Zarządu we wszystkich województwach ,to co zrobiono z magisterkami bez podwyżek za wykształcenie to aż można zawałem .Bez matury po liceum mają więcej

#118  2018.09.15 14:07:58 ~Ewa

Jedli włączono mi wcześniej do podstawy 800 zł to powinnam jeszcze dostać 300zl?

#119  2018.10.07 10:59:10 ~jpielegnia

No i co właśnie otrzymałam 1100

#120  2018.10.07 11:03:38 ~pielegniar

Jestem za likwidacją NIPiP bo utrzymują się z naszych składek a ich zarobki są nieporównywalne z naszymi zarobkami.Mam wątpliwości czy działają w interesie pielęgniarek.

#121  2018.12.08 09:37:14 ~obserwator

Zacznijmy od tego że pracodawca płaci za pracę a nie za kwalifikacje , te są waszym zasobem . Inaczej nie pracując też byście chciały (kwalifikacje macie ) Prawda jest taka że chcecie pieniędzy bez oglądania się na pozostałych pracowników . Jedynym sprawiedliwym rozwiązaniem było by rozpoczęcie podwyżek od najniżej zarabiających i stopniowo podwyższać więcej zarabiającym . Nie musicie pracować . Przymusu pracy nie ma . Zastanawiam się czemu jeśli jest tak żle jeszcze pracujecie . Przecież na kasie w lidlu płacą więcej i praca lekka przyjemna . Smiało .

Dodaj komentarz