Aktualne wydanie pielegniarki.info.pl - Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Reakcja na porozumienie


Prorządowy związek "Solidarność" tłumaczy: "Z całą mocą, wbrew licznym pomówieniom, po raz kolejny informujemy, iż NSZZ "Solidarność" nie jest przeciwny podwyżkom dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych", ponieważ (cytując słowa Papieża!) "solidarność /.../ to jeden i drugi, a nigdy jeden przeciw drugiemu".

Komunikat Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” w sprawie nierównego traktowania pracowników ochrony zdrowia

Porozumienie ws. wzrostu wynagrodzeń zawarte przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ z przedstawicielkami Związku Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych wzbudza uzasadnione protesty partnerów społecznych.

Z całą mocą, wbrew licznym pomówieniom, po raz kolejny informujemy, iż NSZZ „Solidarność” nie jest przeciwny podwyżkom dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, których tak wiele jest członkami naszego Związku.

Protest budzi sposób negocjacji i uzurpowanie sobie prawa podejmowania porozumień wbrew zasadom dialogu społecznego.

Jednak wzrost wynagrodzeń nie jest przywilejem zastrzeżonym dla wybranych grup zawodowych - podwyżki powinny dotyczyć WSZYSTKICH ZATRUDNIONYCH w szpitalach, przychodniach, domach pomocy społecznych, centrach krwiodawstwa i stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

I o to będziemy się upominać do skutku, bo uniwersalizm NSZZ „Solidarność” polega na pomocniczości i wzajemnym poszanowaniu.

"Solidarność bowiem to jeden i drugi, a nigdy jeden przeciw drugiemu, a skoro brzemię, to niesione razem, we wspólnocie /.../”.

Te słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 1987 roku w Gdańsku do polskiego świata pracy przekazujemy tym, którzy ulegają łatwej pokusie dzielenia pracowników. Ministrom, prezesom i dyrektorom.

Ale także wszystkim pracownikom służby zdrowia, bo bez wzajemnego wsparcia nie możemy skutecznie pracować dla dobra pacjentów - i dla nas samych.

"Człowiek nie jest sam, żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich".

Pamiętajmy o tym, walcząc o przysługujące WSZYSTKIM prawo do godnej pracy i wynagrodzenia.

Źródło: strona internetowa NSZZ "Solidarność"

28 lipca 2018 roku