Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przyznało się do błędu w pytaniach egzaminacyjnych. Efekt? Liczba osób, którym zaliczono egzamin wzrosła...

Specjalizacje pielęgniarskie - pytania egzaminacyjne.

Zobacz sierpniowy numer branżowej gazety dla pielęgniarek i położnych, który został wysłany do 600 szpitali w Polsce.

Zawiera informator o porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 roku: treść porozumienia, wyjaśnienia związku pielęgniarek, reakcje na porozumienie - Solidarności, OPZZ, Pracodawców oraz Związku Powiatów Polskich, a także projekt rozporządzenia w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

 

 

 


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544 i 1552) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Pielęgniarkom i położnym, wykonującym zawód w ramach jednej z form, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000, 1515, 1544 i 1629), i realizującym świadczenia opieki zdrowotnej, zapewnia się wzrost wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 lipca 2019 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie, przy czym od dnia 1 września 2018 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki albo położnej, uwzględniając kwoty, o których mowa w § 4 .”.

§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, informację, według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000, 1515, 1544 i 1629), oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

2. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza:

1)    w 2018 r., także według stanu na dzień 1 października 2018 r., i przekazuje do dnia 14 października 2018 r .;
2)    w 2019 r., według stanu na dzień:
a)    1 stycznia 2019 r. i przekazuje do dnia 14 stycznia 2019 r.,
b)    1 kwietnia 2019 r. i przekazuje do dnia 14 kwietnia 2019 r.,
c)    1 lipca 2019 r. i przekazuje do dnia 14 lipca 2019 r.

3. W 2019 r. informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza według stanu na dzień 1 lipca 2019 r. i przekazuje do dnia 14 lipca 2019 r.

4. Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest obowiązany, na podstawie danych przekazanych zgodnie z ust. 1-3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, do przedstawienia świadczeniodawcy zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmującej:

1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa w § 4a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, i karze umownej w wysokości do 5% tych środków.
§ 3.    W zakresie trybu oraz sposobu podziału środków przekazanych w drodze zmiany umowy o której mowa w § 2 ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 4-8 rozporządzenia, o którym mowa w § 1.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

 

KOMENTARZE NA PIELEGNIARKI.INFO.PL 

- KOSZALIN Szpital Wojewódzki. Sierpień. Zebalowe zabrane, podwyżka na umowie dodana - efekt końcowy, ponad 100 zł na koncie mniej. Dodatkowo około 350 zł w drugiej transzy oddane, które Dyrektor postanowił przy wypłacie zabrać jak ktoś przebywał np. na urlopie, zwol. lek. Itp. Porozumienie Pielęgniarek i Położnych ciekawe dla kogo. Złożyłam wypowiedzenie. Pozdrawiam

- Jeżeli ,coś zgubiłaś, było do mnie to odpowiadam. Zapraszam do Koszalina. Dyrektor rządzi jak chce. Wszystko jest na wydrukach i listach płac. To są fakty a nie opowiadanie co jest w rozporządzeniach i co kiedy ktoś otrzyma. Pielęgniarki i położne posiadające wykształcenie wyższe, średnie, specjalizacje czy bez - to nie ma żadnego znaczenia. Większość i tak otrzyma najniższe wynagrodzenie przewidziane w siatce płac dla tego zawodu. Nic z automatu tylko kryteria na danym etacie. Tak jest już w innych zawodach. Dyrektorzy nie będą płacić wybitnie wykształconym tylko dla tego, że są uczonymi. Mydlą Rządzący oczy i jak zwykle jest to odkładane w czasie, żeby na końcu wyszło tak jak napisane. Naczelne, oddziałowe - może otrzymają płacę z pierwszej grupy siatki pozostali będą dziękować, że mają pracę. Pozdrawiam

- "Coś zgubiłaś" - nie było do Ciebie, napisałam - do#23. Nie jest prawdą, że "Większość i tak otrzyma najniższe wynagrodzenie przewidziane w siatce płac dla tego zawodu" Prawie wszystkie , a już na pewno zakwalifikowane do gr, 8 i 9 po włączeniu "zembalowego" osiągną stawkę wynagrodzenia wyższą niż minimalne ustawowe. Masz rację - stawa o minimalnych płacach jest tak skonstruowana, że pozwala dyrektorowi na zakwalifikowanie niemal wszystkich pielęgniarek do najniższej Gr. 9 bez względu na posiadane wykształcenie wyższe, średnie czy specjalizacje

- Jakie 1100 zł? W moim szpitalu uprzejmie włączono 2 transze, zembalowego'' na początku tego roku. Otrzymałam 280 zł do podstawy co podobno wraz z pochodnymi miało mi dać 800 zł podwyżki. Ja chyba nie umiem liczyć, ale jakoś w żaden sposób nie wychodzi mi tyle. Ciekawe ile tym razem dolicza pewnie 100 zł i wmawia nam , że tylko tyle się należy, bo jak się doliczyć pochodne to wszystko się zgadza.A opinia publiczna będzie huczeć że 1600 zł dostały.Cudowny kraj! Ile lat jeszcze będą robić z nas wariatki?

- Dwie transze "zembalowego" to 800 zł brutto brutto -ok, 636 zł brutto. I to powinna być suma kwot : podwyżka wynagrodzenia zasadniczego plus pochodne z niego naliczane ( noce, święta, stażowe ). Sprawdź wysokość tych pochodnych. Zostałaś ewidentnie oszukana. Czy dostałaś w ubiegłym i lipcu tego roku podwyżki związane z ustawą o minimalnych wynagrodzeniach ? Jeśli tak to do tych 280 zł dodaj te podwyżki, sumę odejmij od 1100 i otrzymasz to co należy Ci się od 1 września. Jeśli nie otrzymałaś takich podwyżek to od 1 września Twoja zasadnicza winna wzrosnąć o 820 zł. Nie dajmy się oszukiwać.

Zobacz więcej komentarzy! Wejdź na komentowany artykuł


Komunikat w sprawie zmiany wyników

państwowego egzaminu specjalizacyjnego

w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że w wyniku złożonych zastrzeżeń do zadań egzaminacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, przez osoby zdające egzamin dnia 12 kwietnia 2018 r., Państwowa Komisja Egzaminacyjna uznała w trybie obiegowym za zasadne zastrzeżenie dotyczące merytorycznej poprawności i konstrukcji jednego zadania egzaminacyjnego, a tym samym uznała, iż zadanie było niepoprawnie skonstruowane.

W związku z powyższym Komisja podjęła nową uchwałę z dnia 17 lipca 2018r. o wynikach przedmiotowego egzaminu (§18 ust. 6 Regulaminu Egzaminu Państwowego)

Poprawione przez Centrum wyniki egzaminu...

źródło: strona internetowa CKPPiP - 20 lipca 2018 roku 


Czytaj więcej z bieżącego numeru miesięcznika branżowego pielęgniarki.info.pl:

Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami.

Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Związek pielęgniarek odpowiada na krytykę związaną z podpisanym porozumieniem.

Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zl dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Wiemy, dlaczego w porozumieniu z dnia 9 lipca jest mowa o "zwiększeniu liczby pielęgniarek, które dobrowolnie podejmą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej". Czytaj informaję w przedmiotowej sprawie...

OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z Ministrem Zdrowia.

Związek Powiatów Polskich o porozumieniu...

Komentarze użytkowników

#1  2018.09.02 07:57:46 ~Wyniki z e

Jak to możliwe,że są błędy w pytaniach i odpowiedziach.Ktoś kto pytanie układa nie powinien napisać z jakich żródeł korzystał.Na Boga jest komisja.Kto zaś powinien weryfikować. Brakuje czasu czy wiedzy.

#2  2018.09.03 12:55:39 ~Iza

Pytania powinny być z przepracowanego materiału a nie z kosmosu i nie w stylu - co autor miał na myśli-

#3  2018.09.03 19:04:26 ~Bogna

Niech panie z CKPPiP zastanowią się kim są czy, pielęgniarkami czy lekarzami.Może nie wiedzą, że pielęgniarka ma inne przygotowanie do zawodu a lekarz inne. Jeżeli tak będą postępowały z koleżankami to zastąpią je inne koleżanki pielęgniarki, lojalne wobec całego środowiska pielęgniarskiego.

#4  2019.03.29 17:27:19 ~Katarzyna

Kosmos to mało powiedziane. Kto układa te pytania? Brak jakiegokolwiek nadzoru nad pytaniami, kto je sprawdza przed wprowadzeniem do systemu-nikt , czy my przystępując do egzaminu mamy wiedzieć co autor pytania ma myśli a nie to co jest w literaturze! Lekarze z tytułem doktora nie potrafią odpowiedzieć na co poniektóre pytania! Do tego pytają nas czy my medycynę zdajemy. Koleżanki pielegniarki gotują innym pielęgniarki taki los! Koleżanka pielegniarka z tytułem doktora daje pytania do CKPiP z błędnym odpowiedziami, to też widziałam. Czy ktoś wreszcie zacznie sprawdzać pytania przed wprowadzeniem do systemu?

Dodaj komentarz