Ministerstwo zdrowia: przeanalizowaliśmy wysokość zarobków pielęgniarek - "okazało się, że są naprawdę duże dysproporcje. Pielęgniarki mają wynagrodzenia zasadnicze od naprawdę bardzo niskich, wynoszących nawet 1600 zł, po wynagrodzenia zasadnicze sięgające obecnie 4 czy nawet 5 tys."

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarski mem (13) -  à propos zapowiedzi, że kampania rządowa promująca zawód pielęgniarki będzie prowadzona wśród przedszkolaków...

Pielęgniarski mem (16) - à propos (NIE)porozumienia pań w czepkach z ministrem zdrowia.

Pielęgniarski mem (15) - à propos stwierdzenia przez wiceminister zdrowia panią Józefę Szczurek-Żelazko, podczas wizyty Rzeszowie, gdzie pojechała wyleczyć ponad 500 pielęgniarek ze zwolnień lekarskich, że problem jest fakt, iż

"nasze informacje (z dobrymi informacjami także

dla pielęgniarek i położnych) nie zawsze są

"komunikowane pracownikom".

Pielęgniarski mem (14) -  à propos polskiego pielęgniarskiego piekła...

Pielęgniarski mem (13) -  à propos zapowiedzi, że kampania rządowa promująca zawód pielęgniarki będzie prowadzona wśród przedszkolaków...

Pielęgniarski mem (12) -  à propos udziału pani Małas w rządowej kampanii promującej zawód pielęgniarki i położnej...

Zobacz inne pielęgniarskie memy


17 września 2018 r.

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 13 września 2018 roku. Poniżej fragment wypowiedzi wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko w kontekście uchwalonej w dniu 13 września ustawy o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych pracowników ochrony zdrowia...

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Pan poseł Pudłowski pytał, konkretnie ile więcej będzie zarabiała pielęgniarka. Odpowiem panu: różnie. Może być tak, że będzie zarabiała 100% więcej, a może być tak, że nie dostanie podwyżki, w zależności od tego, na jakim poziomie były obecnie wynagrodzenia, bo mamy też miejsca w kraju… Przygotowując bowiem materiał, analizę do tego projektu, zebraliśmy dane z całego kraju i okazało się, że są naprawdę duże dysproporcje. Pielęgniarki mają wynagrodzenia zasadnicze od naprawdę bardzo niskich, wynoszących nawet 1600 zł, po wynagrodzenia zasadnicze sięgające obecnie 4 czy nawet 5 tys., więc w zależności od tego, o której pielęgniarce rozmawiamy, odpowiedź może być różna.

źródło: stenogram posiedzenia sejmu


16 września 2018 r.

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 13 września 2018 roku. Poniżej wypowiedź wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko w kontekście uchwalonej w dniu 13 września ustawy o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych pracowników ochrony zdrowia...

Zobacz 7 minutowe wystąpienie z sejmowej mównicy pani Józefy Szczurek-Żelazko. Powiedziała między innymi: "Pan poseł Pudłowski pytał, konkretnie ile więcej będzie zarabiała pielęgniarka. Odpowiem panu: różnie. Może być tak, że będzie zarabiała 100% więcej, a może być tak, że nie dostanie podwyżki...".


16 września 2018 r.

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 13 września 2018 roku. Poniżej fragment dyskusji w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek, w kontekście podziału pielęgniarek na nowe grupy...

Poseł Anna Kwiecień:

W związku z tym mam takie pytanie: Pani minister, czy ta ustawa niweluje ogromne kominy płacowe, jakie pojawiają się wśród pracowników medycznych? Bo my doskonale wiemy, że np. sekretarka w małym szpitalu powiatowym osiąga wynagrodzenie na poziomie minimalnej krajowej, a np. w dużym mieście ta płaca jest dużo wyższa, co trzeba podkreślić. Czy prawdą jest, że ta ustawa pokazuje tę minimalną płacę, najniższą, tę płacę, poniżej której pracodawca nie może (Dzwonek) wynagradzać swojego pracownika? Natomiast oczywiście jest szansa, że każdy pracodawca może wynagradzać dużo wyżej pracowników.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Kwestia wynagrodzeń i porównywalności wynagrodzeń.
Szanowni państwo, do tej pory obserwowaliśmy duże rozwarstwienie, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Tak jak powiedziała pani poseł Kwiecień, lekarze, pielęgniarki w różnych miejscach kraju, w różnych podmiotach leczniczych byli bardzo różnie kwalifikowani, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Te różnice dochodziły nawet do 100%. Ta ustawa powoduje, że likwidujemy kominy dotyczące wynagrodzeń pracowników o tych samych kwalifikacjach pracujących na tych samych stanowiskach pracy. Daje to gwarancję, że słabsi pracownicy, którzy mają mniejszą siłę przebicia, będą zarabiali porównywalnie z ich kolegami pracującymi w innych podmiotach.

źródło: stenogram posiedzenia sejmu


16 września 2018 r.

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 13 września 2018 roku. Poniżej fragment dyskusji w  sprawie wynagrodzeń pielęgniarek, w kontekście podziału pielęgniarek na nowe grupy...

Poseł Alicja Chybicka:

Wątpliwości jednak budzi wysokość tego najniższego finansowania. My cierpimy w tej chwili w ochronie zdrowia na dramatyczny brak pracowników, zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, również umieszczonych w tym punkcie innych pracowników, w tym sekretarek medycznych. W zapisie tej ustawy, jeżeli chodzi o wysokość, od której będzie naliczana w podwyższonej już wysokości do 58% podstawa, wychodzi jednak suma tak niska, że obawiam się, że żadna sekretarka medyczna nie zechce się za takie pieniądze zatrudnić.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Pozwolę sobie odnieść się do konkretnych pytań. Pani prof. Chybicka wskazywała na niskie wynagrodzenia sekretarek medycznych zatrudnionych w ochronie zdrowia. Tak, rzeczywiście. Przez wiele lat doprowadzono do tego, że najsłabsi pracownicy zarabiali najsłabiej. Na nich się oszczędzało: zwalniano sekretarki medyczne, zwalniano pielęgniarki, salowe, bo oszczędzano na pracownikach ochrony zdrowia.

Ta ustawa gwarantuje minimalne wynagrodzenie.

Wskazuje, że nie będzie można oszczędzać na najsłabszych. I chcę państwu zagwarantować, że sekretarka medyczna, która ma średnie wykształcenie medyczne, w wyniku tej regulacji w roku 2021 będzie miała zasadnicze wynagrodzenie w wysokości 3217 zł. Oczywiście do tego doliczamy pochodne związane z warunkami pracy. Jeżeli ta sama sekretarka, a mamy w kraju wiele takich sekretarek, ma wyższe wykształcenie, to jej wynagrodzenie zasadnicze będzie wynosiło 3670 zł. Jest to ewidentny wzrost wynagrodzeń. W tej chwili ci pracownicy mają uposażenia zasadnicze często poniżej 2000 zł i jest to uzupełniane dodatkiem wyrównawczym do minimalnej krajowej.

źródło: stenogram posiedzenia sejmu


 

15 września 2018 r.

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 13 września 2018 roku. Poniżej fragment dyskusji w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek, w kontekście podziału pielęgniarek na nowe grupy...

Poseł Marek Ruciński:

Projekt ustawy na nowo określa też współczynnik wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych, różnicując sytuację finansową tych zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego i tych zatrudnionych na stanowiskach niewymagających tytułu magistra, mimo że posiadają one ten tytuł lub ukończyły specjalizację.

Podstawą obliczenia wysokości wynagrodzenia jest zatem charakter zajmowanego stanowiska, a nie faktyczne wykształcenie. To krzywdzące dla tych pań, które zdecydowały się kształcić w zawodzie i ukończyły wymagające studia.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Pan poseł Ruciński odnosił się do wynagradzania pielęgniarek, magistrów pielęgniarstwa i poruszył kwestię specjalizacji i uznawania tych specjalizacji. Chcę podkreślić, że pracownik, który legitymuje się wyższym wykształceniem magisterskim oraz posiada specjalizację, będzie w taki sam sposób zakwalifikowany, pod warunkiem że posiada specjalizację, która ma zastosowanie w ochronie zdrowia, bo jeżeli ktoś ma specjalizację, która nie ma związku z ochroną zdrowia, nie może być zakwalifikowany do wyższej grupy i będzie uzyskiwał odpowiednio niższe wynagrodzenie. Tak że nie ma tutaj różnicowania poszczególnych zawodów medycznych.

źródło: stenogram posiedzenia sejmu 


USTAWA

z dnia 13 września 2018 r.

o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473) wprowadza się następujące zmiany:

1)     tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

„o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych”;

2)     art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego.”;

3)     w art. 2:

a)     pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    najniższe wynagrodzenie zasadnicze – najniższe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze przysługujące pracownikowi wykonującemu zawód medyczny oraz pracownikowi działalności podstawowej, innemu niż pracownik wykonujący zawód medyczny, zatrudnionym w podmiocie leczniczym, obliczone w sposób określony w art. 3 albo art. 7;”,

b)     w pkt 3 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4)    pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny – osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, inna niż pracownik wykonujący zawód medyczny, która wykonuje pracę pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zatrudniona na stanowisku działalności podstawowej określonym w części pierwszej załącznika do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub stanowisku analogicznym.”;

4)     w art. 3:

a)     w ust. 1:

–     wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do dnia 31 grudnia 2021 r. podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem następujących warunków:”,

–     pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)    jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie określonym w pkt 3, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala corocznie do dnia 15 czerwca, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia, zwanego dalej „zarządzeniem”:

a)     kierownik podmiotu leczniczego,

b)     podmiot tworzący, o którym mowa w art. 4 pkt 1 – w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych i jednostek wojskowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;”,

–     w pkt 5 lit. b–e otrzymują brzmienie:

„b)   na dzień 1 lipca 2018 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika,

c)     na dzień 1 lipca 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika,

d)     na dzień 1 lipca 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika,

e)     na dzień 1 lipca 2021 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika.”,

b)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pracownikowi wykonującemu zawód medyczny oraz pracownikowi działalności podstawowej, innemu niż pracownik wykonujący zawód medyczny, zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie zasadnicze oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w ramach stosunku pracy.”,

c)     ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Od dnia 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone w sposób określony w ust. 1 na dzień 31 grudnia 2021 r.”;

5)     załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy.

Art. 2. W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115) wprowadza się następujące zmiany:

1)     po art. 21 dodaje się art. 21a i art. 21b w brzmieniu:

„Art. 21a. Do dnia 31 grudnia 2020 r. do doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych przepisy art. 12–12h ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 21b. 1. Wojewódzkie plany działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne  obowiązujące w dniu 26 czerwca 2018 r. zachowują moc do dnia 31 marca 2019 r.

2. Wojewoda przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, obowiązującego od dnia 1 kwietnia 2019 r., w terminie do dnia 30 listopada 2018 r., w celu jego zatwierdzenia.

3. Do sporządzenia i zatwierdzenia planu, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 3–­16a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”;

2)     w art. 25:

a)     po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a)  art. 1 pkt 2 lit. a i pkt 17, które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2018 r.;”,

b)     uchyla się pkt 3.

Art. 3. 1. Pierwsze porozumienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, oraz pielęgniarek i położnych w zakresie zmiany ich współczynników pracy, zawiera się w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie określonym w ust. 1, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego, w zakresie, o którym mowa w tym przepisie, ustala, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia:

1)     kierownik podmiotu leczniczego;

2)     podmiot tworzący, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.[1])) – w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych i jednostek wojskowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 7 tej ustawy.

3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 i zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczą sposobu podwyższania wynagrodzeń zasadniczych na dzień 1 lipca 2018 r.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Czytaj artykuły z bieżącego numeru miesięcznika branżowego pielęgniarki.info.pl:

Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami.

Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Związek pielęgniarek odpowiada na krytykę związaną z podpisanym porozumieniem.

Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zl dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Wiemy, dlaczego w porozumieniu z dnia 9 lipca jest mowa o "zwiększeniu liczby pielęgniarek, które dobrowolnie podejmą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej". Czytaj informaję w przedmiotowej sprawie...

OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z Ministrem Zdrowia.

Związek Powiatów Polskich o porozumieniu...

Komentarze użytkowników

#1  2018.09.17 11:23:47 ~Piel

Na taczkach wywieżć to towarzystwo ! NA TACZKACH !

#2  2018.09.17 11:41:37 ~piel

Taczki zostawić dla następnych,bo nic lepszego nie zaproponują.

#3  2018.09.17 14:07:09 ~PILĘGNIARK

Bez dodatku do uposażenia ,bez matury po liceum na pewno śmieją się z magistrów ,ze spłacają pożyczki za magistra pielęgniarstwa i nic z tego nie maja często maja mniej od tych co nie maja matury!

#4  2018.09.17 14:41:06 ~Piel licen

Do3 - a czy maturę zdaje się z pielęgniarstwa, że tak głupio piszesz, te bez matury mają większą wiedzę i spryt, niż magistry

#5  2018.09.17 15:04:15 ~Pielegniar

Do 3magister nierobi nic innego niż pani po liceum z jednym wyjątkiem pielęgniarka po liceum odnajdzie się w każdym oddziale a magister niekoniecznie

#6  2018.09.17 15:10:59 ~W

A d. .y wycierają tak samo

#7  2018.09.17 15:39:19 ~Pielegniar

A ciekawostką jest posiadanie licencjatu z pielęgniarstwa i specjalizacji. Do jakiej grupy zostaną zaszeregowane?

#8  2018.09.17 16:14:31 ~Do7#

Specjalizacja do tej grupy co średnie ze specjalizacją, samego licencjatu nie uznają. Ja mam LM i licencjat i jestem w ostatniej grupie

#9  2018.09.17 16:23:15 ~Pieli

A który szpital da podwyżki do grupy koleżanki obudzcie się przecież cały czas słyszymy że nie ma kasy.U nas w powiatowym szpitalu to dyrektor patrzy żeby zabrać z tego 1100 a nie dac a nic do podstawy nie dostaliśmy od 2010r

#10  2018.09.17 16:44:21 ~Tomasz

Miernoty

#11  2018.09.17 16:57:56 ~Ewa do #9

Masz rację u nas w powiatowym to samo. Mamy po 2500, koleżanki naiwne robia studia I specjalizacje, bo po 5000zl mają zarabiać ale ja nie wierze w bajki ze dadza 100% podwyżki teraz otrzymaliśmy po 10, 20 zl do podstawy w lipcu a zabrał po 50zl z zembalowego , takiej cuda, a raptem 5000 dostaniemy,he he dobre sobie, juz jakas furtka sie znajdzie .

#12  2018.09.17 17:30:34 ~do 3

A co ma piernik do wiatraka, czepiłaś się tej matury jakby to był egzamin z przedmiotu zawodowego? Te co maja maturę mogły zrobić studia, te co nie maja tych studiów mieć nie będą. A założę się ze Ty właśnie uczyłaś się zawodu od pielęgniarek bez matury. Bez nich młodzi nic by nie umieli.

#13  2018.09.17 19:24:51 ~Do 12

Masz rację szczycą się specjalizacją magistrem a bez doświadczonych pielęgniarek nawet tych bez matury usmiercilyby nie jednego pacjenta. Przychodzą bez jakiegokolwiek przygotowania praktycznego.Pozdrawiam pielęgniarki te jak to się mówi STARE.

#14  2018.09.17 19:34:19 ~Artur

Standardowo widze klotnie o wyksztalcenie, ja bardzo szanuje osoby ktore sa po lm poniewaz maha one bardzo duzo doswiadxzenia i to one mnie wpriwadzaly do pracy. Nie moge sie tylko zgodzic z tym ze po studiach nie mamy przygotowania praktycznego poniewaz pidczas studiow przerobilem bardzo wiele praktyk na roznych oddzialach ale fajt prawdziwa wiedze praktyczna otrzymalem juz w pracy. Pozdrawiam wszystkich nie ma sie o co klocic badzmy solidarni bo tylko to moze nam pomoc. A zarobki fakt sa zbyt niskie ale obawiam sie ze rzadzacy niechetnie juz cos doloza poniewaz jest zbyt duzy nacisk dyrektorow szpitali wszelakich o to ze brakuje srodkow. Poczekamy zobaczymy. Teraz dobrze byloby zajac sie organizacja pracy i zawalczyc o nowy zawod asystenta pielegniarskiego, mam znajomych ktorzy pracuja za granica i nie uwierzycie jak taka osoba odciaza puelegniarke/pielegniarza. A tak na marginesie ciagle sie mowio pielegniarkach w rodzaju zenskim a przeciez nas nezczyzn tez coraz wiecej w zawodzie :)

#15  2018.09.17 21:06:37 ~tez piel

Dziwne jest to ze wiekszosc pielegniarek mimo ze sa ,tylko po sm lub lm'' sa takie madre ,doswiadczone ,nauczyly wszystkiego mlode wchodzace do zawodu a ciagle tak malo zarabiaja bo nikt nie docenil ich pracy, ktora wychodzi na to ze jest niewiele warta. Samo myslenie ze jest sie doswiadczona i wszystko wiedzaca i umiejaca nic nie da trzeba jeszcze miec poczucie wlasnej wartosci a wiadomo ze nikt nie szanuje malo zarabiajacych.

#16  2018.09.17 21:43:01 ~pielęgniar

Ale o co chodzi jest ustawa i pracodawcy beda musieli placić tyle ile przysluguje pielegniarce z mgr plus specjalizacja czyli ok 6 tys podstawy .Koniec kropka ,nareszcie przyjdą dobre czasy dla wyksztalconych pielegniarek

#17  2018.09.17 21:52:49 ~Do 16

Kiedyś też była ustawa "203", i co, walczyłyśmy w sądach długo o pieniądze, także nie byłabym taka pewna.

#18  2018.09.17 22:39:14 ~Ania

Nikt nie dostanie po 6 tyś nadal jast na wymaganym stanowisku. Stanowisko które wymaga mgr i specjalizacji to naczelna, nawet oddziałowa może być po LM.

#19  2018.09.18 09:12:45 ~Do#16

"areszcie przyjdą dobre czasy dla wykształconych pielęgniarek", zatrudnionych na stanowiskach, na których to wykształcenie jest wymagane. I dopiero po tym winno być ".Koniec kropka ".

#20  2018.09.18 09:37:03 ~Do19

Dobrze że za marzenia nie karzą. Nie zawsze wykształcenie idzie w parze z pracą. Ale życzę powodzenia u nas już wiadomo że jedyną podwyżka to 1100 do podstawy którą mamy 2000 i nic więcej czy to specjalista czy magister.

#21  2018.09.18 10:13:39 ~Plg

Pracuję na oddz. Płucnym.Jeden z oddziałow gdzie studentów nie dopuszczają na praktyki .Mimo ,że wiele razy zabiegaliśmy o to.Otóź na dzień dzisiejszy w ciągu roku odeszło 5 pielęgniarek 5 ma zamiar odejść.Chętnie przyjmują młodych.Piękna młoda załoga z lepszym uposażeniem pienięźnym niż stare.Tak dłuźej nie można dać się wykorżystywać zauważyli to też młodzi.Oni są asertywniejsi od nas.Na dłuższą metę nie uda się ukryć jak pracujemy.Z wielką łaską kilka razy dostałyśmy do pomocy opiekunkę i to wszystko.Nawet podczas urlopu sanitariusza musiałyśmy zasuwać za niego.Zawsze tak było.

#22  2018.09.18 10:45:22 ~do 21

Chyba ty masochistka jesteś,że dalej się tam męczysz.

#23  2018.09.18 10:58:18 ~Pieleg.

Za chwilę będą same Panie mgr.i co ? Czy ta pani była uczona w inny sposób mycia tyłka i zmiany pampersa? Czy podawania leków iniekcji ? Podłączenie aparatury? Kwestia sporna.Tylko trening czyni mistrza a wiedza? No cóż życzę powodzenia .W naszych realiach nic się nie zmieni Wszyscy pchają się do rządzenia a co z pracami przy tzw.lozku pacjenta? Jakoś opiekunów nie widać w szpitalach.

#24  2018.09.18 11:11:48 ~Plg

Te młode nie mają nic przeciwko temu żebyśmy dostały więcej.To nie od nich zaleźy.Te wpisy ,które często pojawiają się wydaje mi się,że to są osoby ,które chcą nas skłócić.Pracuję z młodymi i to jest bardzo dobra młodzież.Ktoś na górze chciał nas poróżnić i taka jest prawda.

#25  2018.09.18 11:23:16 ~Plg

Młode plg. są też za mgr pokrewnymi,kibicują im.To Pańcie w izbach są temu winne,że tak nas poróżniono.Zależy im na kasie ,żeby od początku zaczynałyśmy jakieś kursy,specjalizacje ,których mamy ful Nie wleziemy do tej sekty.Bo te działania można tak nazwać SEKTA.

#26  2018.09.18 11:33:28 ~Plg

Do 22 od 21 tak odchodzę do przychodni.Czeka mnie trzymiesięczne wypowiedzenie.Grafik ustawiany mam pożal się Boże.

#27  2018.09.18 17:41:19 ~do 24

Pracuje z mieszanym zespołem i też nie mogę powiedzieć złego słowa o pielęgniarkach z dużym stażem (o innych zresztą też), są naprawdę miłe i chętnie dzielą się wiedzą. Pracuje w szpitalu w którym zarobki nie są strasznie upodlone, po dołączeniu dodatku Zembali do podstawy wynagrodzenie będzie prawie takie o jakim mowa w artykule. Niech mnie los strzeże przed nieżyczliwymi ludźmi jak w komentarzach na początku.

#28  2018.09.19 20:35:35 ~Plg.

Do 24 i 27 pracuję na oddziale gdzie już mamy 1/3młodej kadry.Wspaniałe,chętne do pracy dziewczyny .Mamy też pielęgniarza nie jest gorszy od nas.Atmosfera w oddziale jest w porządku mimo,że niejednokrotnie jest bardzo ciężko.

#29  2018.09.19 20:44:15 ~Plg

Jestem po SM i wyższym pokrewnym.Nic z tego tytułu nie mam.Nie zazdroszczę koleżankom,które pracują rok i mają zasadnicze większe niż ja z 32 letnim stażem.To nie wina młodych tylko tych na górze.Jestem za tym żeby jak najwięcej było plg. z wyższym wykształceniem. Żadnego powrotu do liceów i studium.Bo dalej będą nas gnoić.

#30  2018.09.19 20:44:16 ~Plg

Jestem po SM i wyższym pokrewnym.Nic z tego tytułu nie mam.Nie zazdroszczę koleżankom,które pracują rok i mają zasadnicze większe niż ja z 32 letnim stażem.To nie wina młodych tylko tych na górze.Jestem za tym żeby jak najwięcej było plg. z wyższym wykształceniem. Żadnego powrotu do liceów i studium.Bo dalej będą nas gnoić.

#31  2018.09.20 09:22:09 ~Do#29

"Jestem za tym żeby jak najwięcej było plg. z wyższym wykształceniem" , popieram - z wyższym wykształceniem na kierunku pielęgniarstwo.

#32  2018.09.20 09:55:49 ~Plg.

Masz rację z mgr pielęgniarstwa bo juź nie kształci się w pokrewnym.Jednak nie moźna zapomnieć o tych pielęgniarkach ,które kiedyś dopuszczano do takiego wykształcenia.Za 15 lat nie będzie tych z pokrewnym.Problem sam się rozwiąźe.

#33  2018.09.20 10:00:04 ~Plg

Nie dopuszczając do głosu tych z pokrewnym,zaniża się ilość pilęgniarek z wyźszym wykształceniem.Jestem z mgr pokrewnym i mną cięźej jest rządzić.

#34  2018.09.20 10:06:21 ~Plg

Jestem za studiami jednolitymi dla pielęgniarek tak jak psychologia czy lekarskie.Do pomocy opiekunowie.Wtedy zawód miałby prestiż.

#35  2018.09.20 10:10:30 ~Gość

Boże nie ma jadu.Czyżby poszłyście po rozum do głow?

#36  2018.09.20 20:25:47 ~ona

Do 5 co ty pieprzysz

#37  2018.09.21 13:24:57 ~Jan

Niech ktoś z ministerstwa przyjedzie do Radomia. Niech sprawdzą w którym że szpitali pielegniarki od kilku lat nie dostały do podstawy nawet złotówki

#38  2018.09.21 17:57:22 ~DORA

DLACZEGO pielęgniarki są takie GŁUPIE Nikgdy nie będziecie miały dobrze , bo ZAMIAST cieszyć sie , ze wzrósł prestiż zawodu, ze zdobywa się go na drodze wyższego wykształcenia Wy wciąż gadacie o wyższości pielęgniarek po Liceum Medycznym . Same sie dzielicie, aczkolwiek oczywiście z powodu złamanego kręgosłupa w LM , wciąz przejawianej bo wpojonej w LM postawie poddańczo - służalczej pielegniarki po LM czują się gorsze i wciąż tryskają jadem na młodsze wykształcone, ale dopiero zdobywające wiedzę koleżanki , lub równolatki które się doszkalają . Wciąż gadając o swoim doświadczeniu . Żygać się chce. Ważne jest doświadczenie, ważna jest szkoła i gruntowna wiedza , ważny jest szacunek do siebie i poczucie własnej wartości . Skąd ten jad , z zazdrości? Doświadczenie dzieciaki zdobędą , a wy koleżanki jadowite magistrami nie będziecie. Do końca praca pozostaniecie zgorzkniałymi torbami . I tyle .

#39  2018.09.21 18:06:29 ~Do#38

"Do końca pracy pozostaniecie zgorzkniałymi torbami", magisterki z przerośniętym ego. I tyle .

#40  2018.09.21 18:06:29 ~Do#38

"Do końca pracy pozostaniecie zgorzkniałymi torbami", magisterki z przerośniętym ego. I tyle .

#41  2018.09.22 12:53:00 ~DORA

I tu sie koleżanko mylisz , nie mam magistra pielegniarstwa , skończyłam 25 lat temu Liceum Medyczne , a 13 lat temu pomostówkę . Mgr pielęgniarstwa nie jest mi do niczego potrzebny.

#42  2018.09.22 13:34:06 ~Do#41

Jeżeli nie jesteś mgr komentarz #39 Ciebie nie dotyczył. A ta pomostówka to "roczne" wyższe studia ?

#43  2018.10.07 10:50:06 ~Do 42 Dora

Studia pomostowe przeznaczone były dla absolwentów LM i Studium Medycznego , trwały od 1,5 do 2 lat i po ich ukonczeniu dostawało sie Licencjata .

Dodaj komentarz