Poseł pisze do ministra w sprawie 1 100 zł do podstawy. Chodzi o dyskryminację części pielęgniarek!

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarski mem (2) -  à propos "debaty o zdrowiu" ministra Szumowskiego w kontekście obecnej sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych...

Pielęgniarski mem (16) - à propos (NIE)porozumienia pań w czepkach z ministrem zdrowia.

Pielęgniarski mem (15) - à propos stwierdzenia przez wiceminister zdrowia panią Józefę Szczurek-Żelazko, podczas wizyty Rzeszowie, gdzie pojechała wyleczyć ponad 500 pielęgniarek ze zwolnień lekarskich, że problem jest fakt, iż

"nasze informacje (z dobrymi informacjami także

dla pielęgniarek i położnych) nie zawsze są

"komunikowane pracownikom".

Pielęgniarski mem (14) -  à propos polskiego pielęgniarskiego piekła...

Pielęgniarski mem (13) -  à propos zapowiedzi, że kampania rządowa promująca zawód pielęgniarki będzie prowadzona wśród przedszkolaków...

Pielęgniarski mem (12) -  à propos udziału pani Małas w rządowej kampanii promującej zawód pielęgniarki i położnej...

Zobacz inne pielęgniarskie memy


Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie podwyżek dla pielęgniarek

W dniu 9 lipca 2018 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia zostało zawarte porozumienie, na podstawie którego Minister Zdrowia, m.in. działając na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zobowiązał się dokonać nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), w celu zapewnienia pielęgniarkom, położnym, o których mowa w tych rozporządzeniach, zatrudnionym na podstawie stosunku pracy wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie od dnia 1 lipca 2019 r. w przeliczeniu na jeden pełen etat, z tym że od dnia 1 września 2018 r. – w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat.

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego będzie pokrywany ze środków NFZ przeznaczonych na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zgodnie z mechanizmem określonym ww. rozporządzeniach, również po dniu 31 sierpnia 2019 r. Dotyczy to także innych pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej.

Stosownie do postanowień porozumienia mechanizm, o którym mowa wyżej, nie będzie podlegał zmianom:
w zakresie sposobu podziału środków, w szczególności zostanie zachowana zasada równego ich podziału w równej miesięcznej wysokości w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej (w razie nieosiągnięcia porozumienia albo braku opinii pozytywnej),
w stosunku do pielęgniarek i położnych objętych ww. rozporządzeniami, wykonujących zawód na podstawie innej niż stosunek pracy, w zakresie stosowania stanowiska Ministra Zdrowia stanowiącego załącznik do porozumienia z dnia 23 września 2015 r.

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa powyżej, uwzględni dotychczasową wysokość wzrostu tego wynagrodzenia pokrywaną w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia wejścia w życie zmian w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ze środków finansowych, o których mowa w tych rozporządzeniach. Informacje o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u danego świadczeniodawcy zawód będą przekazywane dwa razy do roku.

Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązał się natomiast dokonać nowelizacji odpowiednich zarządzeń w celu realizacji porozumienia i znowelizowanych rozporządzeń dotyczących ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto przeznaczyć w planach finansowych środki finansowe umożliwiające realizację zobowiązania Ministra Zdrowia, o którym mowa na wstępie.

Realizując zobowiązania wynikające z porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r., rozporządzeniem z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1681) Minister Zdrowia postanowił w rozporządzeniu z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) po § 4 dodać § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Pielęgniarkom i położnym, wykonującym zawód w ramach jednej z form, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.) i realizującym świadczenia opieki zdrowotnej, zapewnia się wzrost wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 lipca 2019 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie, przy czym od dnia 1 września 2018 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki albo położnej, uwzględniając kwoty, o których mowa w § 4”.

W § 2 rozporządzenia, określającym sposób realizacji postanowień dodanego § 4a, Minister Zdrowia ustalił, że w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z 2017 r. poz. 1809 oraz z 2018 r. poz. 1373), informację, według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.) oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest obowiązany, na podstawie danych przekazanych zgodnie z ust. 1–3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania do przedstawienia świadczeniodawcy zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmującej:

1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;

2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa w § 4a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, i karze umownej w wysokości do 5% tych środków.

Przytoczone powyżej rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1681) przewiduje zatem wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, wykonujących zawód w ramach jednej z form, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.).

Z postanowień § 2 rozporządzenia wywieść jednak można, że ma ono zastosowanie wyłącznie do świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tylko bowiem taki świadczeniodawca został zobowiązany do przekazania dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ informacji o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, na podstawie której zostaną przekazane temu świadczeniodawcy odpowiednie środki na realizację podwyżek.

Postanowienie zawarte w § 2 rozporządzania może prowadzić do dyskryminacji pielęgniarek zatrudnionych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. W związku bowiem z podziałem kraju na rejony operacyjne i powstaniem w związku z tym scentralizowanych dyspozytorni ratownictwa medycznego świadczenia zdrowotne w zakresu ratownictwa medycznego udzielane są przez kilka pogotowi ratunkowych będących publicznymi podmiotami leczniczymi na podstawie zawartych przez nich umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz przez kilka pogotowi, które również są publicznymi zakładami przy czym udzielają świadczeń na podstawie umów o podwykonawstwo zawartych z tymi zakładami, które mają umowy podpisane z NFZ. Podkreślenia wymaga, że tzw. podwykonawcy udzielają tych samych świadczeń, na tych samych zasadach i finansowanych ze środków publicznych tylko „przechodzących” przez budżet głównych wykonawców. Tym samym pielęgniarki zatrudnione u podwykonawców realizują ten sam zakres zadań, na takich samych zasadach i otrzymują wynagrodzenie pochodzące ze środków publicznych. W świetle jednak zmienionego rozporządzenia nie są one uprawnione do otrzymania podwyżek. Z tego co jest mi wiadomym liczba pielęgniarek zatrudnionych u podwykonawców nie jest wielka. Jest to ok. 100 pielęgniarek w kraju. Zapewnienie podwyżek wszystkim pielęgniarkom z wyłączeniem tej setki, która realizuje dokładnie te same świadczenia, ponosi taką samą odpowiedzialność i ich wynagrodzenie pochodzi ze środków publicznych wydaje się naruszać zasadę równego traktowania pracowników.

W związku z powyższym zapytuję:

- Czy na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1681) pielęgniarkom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej zatrudnionym w zespołach ratownictwa medycznego u tzw. podwykonawców, czyli publicznych podmiotów leczniczych mających umowy zawarte z pogotowiami, które z kolei posiadają umowy zawarte bezpośrednio z NFZ, należą się podwyżki wynagrodzeń?

- Jeżeli wypłata podwyżki nie jest możliwa w oparciu o rozporządzenie w aktualnym brzemieniu, czy Pan Minister planuje zmianę rozporządzenia w taki sposób, by uniknąć zaistnienia możliwości dyskryminacji pielęgniarek wykonujących te same czynności, tak samo finansowane, a nieobjęte podwyżkami wyłącznie z tego powodu, że zatrudniający je podmiot nie jest bezpośrednim wykonawcą mającym umowę zawartą z NFZ, lecz podwykonawcą takiego podmiotu?

Jacek Falfus poseł na sejm RP 

17 września 2018 roku


PREMIER & "SIOSTRY"

W dniu 24 września 2018 roku premier RP powiedział, między innymi:

"Wiemy, że służba zdrowia to przede wszystkim ludzie, a w szczególności „siostry”, czyli pielęgniarki, jeden z najbliższych nam wszystkim zawodów, bardzo potrzebny i ważny. Jednocześnie wiemy też, że w ostatnim czasie deficytowy, bo bardzo wiele osób odchodzi na emeryturę, znika z rynku pracy. Dlatego chcemy zachęcić młode pielęgniarki – panie, ale również panów, bo oni też mogą ten zawód wykonywać, do wykonywania tego zawodu".

"Wiemy, że brakuje pielęgniarek i położnych. Wiemy, że średni wiek pielęgniarek i położnych to 55 lat. Dzięki naszym działaniom, które się toczą od ostatnich lat, wreszcie zaczęła ona wzrastać. Mamy o 10 tys. pielęgniarek więcej w systemie niż mieliśmy w roku 2016".

"Dzięki stypendiom – 800 zł na ostatnich dwóch latach studiów i 1 tys. zł na pierwsze dwa lata wejścia do pracy, kiedy młoda adeptka zderza się z tą trudną, wymagającą, ale piękną pracą mam nadzieję, że pozwoli na to, że tych osób wchodzących do tego systemu będzie coraz więcej. Po to, żebyśmy my wszyscy mieli opiekę za lat 5, 10 czy 15. Skutki tych działań będziemy odczuwali przez wiele lat do przodu. Dziękuję panu premierowi, że priorytetem tego rządu jest zdrowie".

Poniżej cała wypowiedź premiera RP


DOFINANSOWANE SPECJALIZACJE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 2018

Ministerstwo zdrowia w dniu 12 września 2018 roku ogłosiło przetarg na przeprowadzenie kolejnych 4 szkoleń specjalizacyjnych (po 25 miejsc szkoleniowych) dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się jeszcze w 2018 roku.  Poniżej publikujemy dziedziny pielęgniarstwa oraz województwa, w których mają odbyć się dofinansowane specjalizacje:

1. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek w województwie śląskim

2. W ochronie zdrowia pracujących dla pielęgniarek w województwie mazowieckim

Zobacz więcej informacji w sprawie tutaj...


25 września 2018 r.

Wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki
równe wynagrodzeniu zasadniczemu sekretarki medycznej!

Poniżej fragment dyskusji na posiedzeniu senackiej komisji zdrowia w dniu 18 września 2018 roku w punkie dotyczącym: rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą przewidywana kwota docelowa najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla grupy pracowników działalności podstawowej będzie zależała od wykształcenia, czyli podobnie jak w przypadku pracowników medycznych. I tak pracownicy z wyższym wykształceniem mają ustalony współczynnik 0,73, czyli docelowo ich wynagrodzenie zasadnicze w 2021 r. nie może być niższe niż 3 tysiące 670 zł, a ze średnim wykształceniem – 0,64 i tutaj docelowe wynagrodzenie zasadnicze to 3 tysiące 217 zł. Chciałabym przypomnieć, że w tej grupie znajduje się największa podgrupa – sekretarek medycznych, które mają istotne znaczenie w tej chwili, jeżeli chodzi o odciążanie pozostałych zawodów medycznych od pracy administracyjnej. A dla pozostałych pracowników działalności podstawowej, innych niż wykonujący zawód medyczny, jest to współczynnik 0,58 i najniższa kwota wynagrodzenia zasadniczego w 2021 r. będzie wynosiła 2 tysiące 916 zł. I to jest ten najniższy współczynnik, który generalnie odnosi się do pracowników podmiotów leczniczych i który jest uwzględniony w tejże ustawie.

Czytaj więcej...


ODSETKI NALEŻNE PIELĘGNIARKOM I POŁOŻNYM? 

Poniżej publikujemy fragment dyskusji na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia w dniu 13 września 2018 roku:

Prawnik w Zespole Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej Michał Kozik:

Pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, pani minister, Michał Kozik – Naczelna Izba Lekarska. Art. 2 ustawy w tym projekcie, który mamy, to jest kolejny przepis w ostatnim czasie, który przyznaje prawo do podwyżek określonej grupie albo może przyznawać prawo do podwyżek działające z mocą wsteczną. To znaczy, te podwyżki będą funkcjonować od lipca 2018 r.

Uwaga z mojej strony jest taka – i zarazem prośba do Ministerstwa Zdrowia – abyśmy mogli na tej sali usłyszeć informację, jak to się ma do roszczenia o ewentualne odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. Jeżeli pracownik w październiku dostanie wynagrodzenie albo wyrównanie wynagrodzenia za lipiec i za sierpień, czyli za miesiące, które już upłynęły, czy ministerstwo jest zdania, że nie należą się odsetki i wypłacamy tylko kwotę należności głównej, czy ewentualnie jakieś roszczenia odsetkowe tym grupom będą przysługiwać? Mówimy o tej ustawie, ale w wielu innych aktach dotyczących pielęgniarek i ratowników medycznych mamy podobną sytuację. Legislacyjnie w projekcie państwo nie rozstrzygnęli problemu. Chciałbym, żeby chociaż w protokole posiedzenia komisji sejmowej była jakaś informacja w tym zakresie Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca poseł Beata Małecka-Libera (PO):

Dziękuję. Proszę odpowiedź.

Sekretarz stanu w MZ Józefa Szczurek-Żelazko:

Pracownik nabywa prawa do tego świadczenia z chwilą wejścia w życie tej ustawy. W związku z powyższym nie powstanie roszczenie... 

Zobacz dalszy ciąg dyskusji tutaj... 


 DODATEK WYRÓWNAWCZY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

O dodatku wyrównawczym pisały w dniu 13 lipca, panie w czepkach, w wyjaśnieniach do porozumienia z dnia 9 lipca. Zobacz pełny tekst wyjaśnień:

Panie w czepkach stworzyły w dniu 13 lipca 2018 r. wyjaśnienia do podpisanego w dniu 9 lipca o godz. 22.47 (NIE)porozumienia z ministrem zdrowia. "Porozumienie ma na celu doprowadzić do sukcesywnego polepszenia dotychczasowych warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w Polsce".

W przedmiotowych wyjaśnieniach czytamy, cytuję: 

"W przykładzie najbardziej skrajnym pielęgniarka nowo zatrudniona (po studiach), na pełnym etacie, która nie ma dodatku stażowego i która pracuje w podstawowym systemie czasu pracy (zatem nie ma dodatków świątecznych oraz za prace w porze nocnej) otrzyma:

Pracodawca ma dla niej mieć od 01-09-2018r. do dyspozycji na wzrost miesięcznego wynagrodzenia kwotę 1.600,-zł. brutto brutto.
Zgodnie z zawartym porozumieniem od 01-09-2018r. pielęgniarka ta otrzyma podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1.100,-zł. miesięcznie. Zatem koszt tej podwyżki dla pracodawcy wynosi:
1.100,-zł. powiększone o składki ZUS obciążające pracodawcę (łączny koszt pracodawcy w tym przypadku tzw. brutto brutto to) = ok. 1.330,-zł. - (a winno być brutto brutto 1600 zł.). 
Wobec tego pielęgniarka będzie musiała otrzymać jeszcze dodatek wyrównujący do miesięcznego wynagrodzenia na który pracodawca przeznaczy kwotę około 270 zł (według wyliczenia 1.600,-zł. – 1.330 zł.). Przypominamy o potrąceniu z tych kwot składek ZUS i US po stronie pracownika. Podkreślamy zatem, że żadna z osób pracujących na etacie, które będą miały włączone dotychczasowe dodatki do pensji zasadniczej od 01.09.2018 nie straci, a przeciwnie może w perspektywie roku 2018-2019 zyskać na pochodnych wynikających ze stażu pracy, godzin nocnych, świątecznych, funkcyjnych i nadgodzin, często obecnie podbieranych z kwoty dodatku 3 x 400=1200 brutto brutto".

Więcej w przedmiotowej sprawie czytaj tutaj...


Czytaj artykuły z bieżącego numeru miesięcznika branżowego pielęgniarki.info.pl:

Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami.

Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Związek pielęgniarek odpowiada na krytykę związaną z podpisanym porozumieniem.

Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zl dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Wiemy, dlaczego w porozumieniu z dnia 9 lipca jest mowa o "zwiększeniu liczby pielęgniarek, które dobrowolnie podejmą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej". Czytaj informaję w przedmiotowej sprawie...

OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z Ministrem Zdrowia.

Związek Powiatów Polskich o porozumieniu...

Komentarze użytkowników

#1  2018.09.27 16:56:30 ~nurse

Dlaczego szpitale nie respektują rozporządzenia "1100 do podstawy" ? mieszkam i pracuje w Poznaniu i jest taki sam bałagan jak był, niestety nie przestrzegają rozporządzenia, w moim szpitalu nadal jest podstawa + zebalowe, w innych jest np. podstawa podniesiona o 900 a nie 1100 zł, jeszcze w innym podstawa +ostatnia transza zębalowego:) ludzie co jest grane ? dlaczego od września nie jest wprowadzone w życie "1100 do podstawy" tyle się o tym mówiło i pisało a oni znowu nas kiwają? rozmawiałam z kadrową na ten temat a ona mi taki tekst ,że związki nie dogadały się z dyrekcją jak to ma wyglądać ,no ludzie debili z nas robią czy co?

#2  2018.09.27 17:05:24 ~nurse

Na tym portalu było setki komentarzy na temat rozporządzenia, moje pytanie jest : kto ma to kontrolować ? dlaczego dyrektorzy szpitali nie respektują odgórnych przepisów, dalej mam zarabiać jak sprzątaczka ? po co były te wszystkie obietnice? kto to ma kontrolować? NFZ czy Inspekcja Pracy?

#3  2018.09.27 19:40:41 ~Do#2

NFZ - tam składa się oświadczenie o podziale środków z "zembalowego".

#4  2018.09.27 19:40:42 ~Do#2

NFZ - tam składa się oświadczenie o podziale środków z "zembalowego".

#5  2018.09.27 20:16:53 ~do 1

U mnie w szpitalu w Zabrzu jest to samo,nadal dodatek z boku.Na pytanie dlaczego nie jest respektowane rozporządzenie ministerstwa,odpowiedż,bo związki nie dogadały się z dyrekcją.O co tu chodzi i kto rządzi tym burdelem ? niewiadomo. Wiadomo na pewno,że znowu chcą zrobić wszystko,żeby pielęgniarki zrobić w konia.

#6  2018.09.27 23:25:22 ~Plg

Jak pracodawca ma dać pieniądze skoro NFZ jeszcze nie przygotował aneksów.Ma określony czas od chwili dostarczenia przez pracodawców list z ilością zatrudnionych pielęgniarek.

#7  2018.09.28 00:47:30 ~Lucy

Ma rację PLG - dopiero wczoraj wyszło rozporzadzenie z NFZ. Bałagan z rozporzadzeniami, poprawkami poprawek rozporzadzeń jest ogromny. Aneksy jeszcze nie podpisane, bo w ostatniej chwili wystosowano odpowiednie komunikaty. A większośc koleżanek nie potrafi czytac przepisów ze zrozumieniem, tylko krzyczą, że pracodawca i związki są "be". Przebrnijcie drogie niezadowolone przez ten bełkot prawny i dopiero potem komentujcie.

#8  2018.09.28 07:38:28 ~Do7#

Co się dziwisz, skoro otrzymują takie informacje od personelu z kadr. Jak zwykle urzędasy z niczym nie mogą zdążyć na czas, co tam pielęgniarka, może poczekać

#9  2018.09.28 09:44:23 ~Ratunek

Dziękujemy że pan poruszył problem pielęgniarek zatrudnionych u podwykonawców w Ratownictwie Medycznym nie dostałyśmy 4x400 i teraz 1100 zł jesteśmy zatrudnione w SPZZOP Prosimy o wsparcie bo NIPIP oraz OZZPIP nie potrafi albo nie chce sobie poradzić z tym , celowo ominęły w negocjacjach , setki telefonów do tych instytucji obiecanki zakończone fiaskiem jak można tak zrobić -ale panie nie zapomniały o sobie

#10  2018.09.28 17:54:31 ~Ala

A w naszym szpitalu już dostałyśmy całe 1100 zł

#11  2018.09.28 18:13:15 ~Katarzyna

A jak owy wzrost podstawy będzie wyglądał w przypadku pielęgniarki przebywającej na urlopie macierzyńskim?

#12  2018.09.29 10:32:34 ~Do#11

Tego wzrostu nie będzie. Nie można zmienić umowy o pracę dla osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim. Poczytaj - https://www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-macierzynski/85429,W-jakiej-wysokosci-pracownik-otrzyma-zasilek-macierzynski.html

#13  2018.09.29 15:09:50 ~Awoj

W 2017 roku otrzymałam podwyżkę Ok 150zl za specjalizacje z tego tytułu nowy zakres obowiązków, przy tej podwyżce 1100 zostało to doliczone czyli otrzymałam nie 1100 tylko 950 zł czy to jest zgodne z prawem . Czuje się oszukana. A pracodawca teraz powiedziała ze nie potrzebuje specjalistek tylko rak do pracy,teraz Pielegniarka bez dodatkowych kwalifikacji zarabia więcej ode mnie

#14  2018.09.29 15:31:36 ~Lola

A panie oddziałowe w naszym szpitalu sa traktowane wg jakich kryteriów ? Maja duzo duzo więcej podstawy a maja tytuł magistra tak jak inne pielęgniarki odcinkowe za funkcyjne tez otrzymują dodatek. Tym tez trzeba się zainteresować dlaczego dyrekcja traktuje panie oddziałowe jak nadzwyczajna kastę

#15  2018.09.29 16:20:20 ~Do#14

Dyrekcja ma prawo ustalać płace wg własnych kryteriów. Jedyny warunek - zachowanie ustawowych płac minimalnych zgodnych z kwalifikacjami na zajmowanym stanowisku pracy. A oddziałową możesz zostać, jeżeli przy najbliższym konkursie przekonasz dyrekcję, że właśnie ty będziesz na tym stanowisku najlepsza.

#16  2018.09.30 14:15:12 ~Do 12

Ta, niestety jestem tego świadoma - ale czy po powrocie będzie podpisywany owy aneks?

#17  2018.09.30 15:58:05 ~Do#16

NFZ będzie przekazywał 1600 zł zgodnie z wykazami przekazywanymi przez pracodawców w ustalonych terminach. Kiedy wrócisz do pracy i znajdziesz się na tym wykazie powinnaś mieć zmienioną umowę o pracę - podwyżkę zasadniczej.

#18  2018.09.30 20:15:13 ~Lala

Nieuważnie czytasz ! III to chyba sama pani oddziałowa odpisuje! Czyż na pewno przekonuje się dyrekcje ze jesteś najlepsza ! Tak zależy w czym! Chodzi o sposób wynagradzania bo zdaje się ze nikt nie ma nad tym kontroli. Dyrekcja przyznaje podwyżki i nie wiadomo na jakich warunkach. Żegnam panią .

#19  2018.09.30 20:18:21 ~Idak

Wyglada na to ze według widzi mi się i kto więcej przytakuje i jest grzeczny ten dostanie więcej ha ha

#20  2018.09.30 20:18:25 ~Idak

Wyglada na to ze według widzi mi się i kto więcej przytakuje i jest grzeczny ten dostanie więcej ha ha

#21  2018.10.01 03:23:30 ~Do 17

Dziękuję bardzo za pomoc :) Pozdrawiam.

#22  2018.10.03 20:11:31 ~lic.piel.

Pielęgniarka-pielęgniarce wilkiem- zgroza i po prostu wstyd.

#23  2018.10.03 20:11:31 ~lic.piel.

Pielęgniarka-pielęgniarce wilkiem- zgroza i po prostu wstyd.

#24  2018.10.03 20:26:48 ~lic.piel.

Pielęgniarki w DPS nie istnieją?

Dodaj komentarz