Minister zdrowia: współczynniki pracy (w tym pielęgniarek) nie są "spójne z rzeczywistością".

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia.


Minister zdrowia: współczynniki pracy

(w tym pielęgniarek) nie są "spójne z rzeczywistością"

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że w dniu 26 listopada  2018 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczyła Współprzewodnicząca Zespołu, Krystyna Ptok, reprezentująca stronę związkową. W spotkaniu udział wzięli również: Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Podczas posiedzenia poinformowano o planowanych nakładach na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków, którymi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia oraz kosztach realizacji wzrostów wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, w tym finansowanych ze środków z budżetu państwa.

W kontekście zawartych porozumień płacowych między Ministrem Zdrowia z poszczególnymi grupami zawodowymi finansowanych z NFZ, strona społeczna Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przyjęła stanowisko dot. wprowadzenia systemowych rozwiązań regulujących wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. Za konieczne uznali wyodrębnienie środków finansowych przeznczonych na wzrost wynagrodzeń w umowach zawieranych z NFZ oraz zwiększenie dynamiki wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, zwłaszcza dla pracowników najniżej uposażonych. Rozwiązania takie powinny znaleźć odzwierciedlenie w trwałym akcie prawnym, co przyczyniłoby się do wygaszania sporów wewnątrzśrodowiskowych i zapewniło właściwe finansowanie roszczeń pracowniczych.

źródło informacji: dialog.gov.pl 

Natomiast więcej informacji z wyżej opisywanego spotkania przedstawia notatka ze strony internetowej Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, której fragment cytuję poniżej: 

Strona społeczna, pracowników i pracodawców od dłuższego czasu sygnalizowała potrzebę omówienia kondycji finansów ochrony zdrowia w związku z ustawową realizacją regulacji płacowych pracowników ochrony zdrowia. Podczas posiedzenia zespołu, ze strony Ministra Zdrowia padły bardzo ważne słowa i deklaracje, w tym chyba ta najważniejsza: konieczność przeglądu obowiązującej tzw. ,,ustawy podwyżkowej” w ochronie zdrowia (ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych). Minister przyznał, że ostatni czas pokazał, że ustawa nie funkcjonuje w sposób, w jaki chciałaby strona społeczna i strona rządowa. Wskazał, że ma zastrzeżenia zarówno do mechanizmów i wysokości współczynników na podstawie których są dokonywane podwyżki. Poinformował także, że resort zdrowia zbiera realne dane z podmiotów leczniczych na temat realizacji ustawy pod kątem wysokości wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych, tak aby ocenić na ile kwoty podwyżek są realistyczne. Zdaniem resortu zebranie danych o wynagrodzeniach pokaże również, których grup zawodów w ustawie brakuje i które nie uregulowane.

Warto przeczytać całą notatkę z powyższego spotkania

Wybrał: Mariusz Mielcarek