Kolejna niespójność z rzeczywistością! Zapowiadano, że odciążą pielęgniarki a tylko 10-15% wykształconych opiekunów medycznych podjęło pracę w zawodzie.

Pielęgniarstwo 2018.

 


Notatka ze spotkania Sekretarz Stanu z konsultantami krajowymi i konsultantami wojewódzkimi w dziedzinach pielęgniarstwa w dniu 19 listopada 2018 r.

Zobacz także: Pielęgniarka polubiła posty krytyczne wobec szpitala, w którym pracowała. Została dyscyplinarnie zwolniona. Co na to sąd?

19 listopada 2018 r. w Sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego (SP DSK) w Warszawie odbyło się spotkanie Pani Minister Józefy Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu z konsultantami krajowymi i konsultantami wojewódzkimi w dziedzinach pielęgniarstwa. Uczestniczyli w nim również: zaproszeni na spotkanie Prezes  i Wiceprezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych, Pani Beata Cholewka Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych oraz przedstawiciele ww. Szpitala. Po powitaniu przez Panią Dyrektor uczestników spotkania, Sekretarz Stanu omówiła ważniejsze kwestie dotyczące roli pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej, kompetencji  w realizacji zadań, nawiązując do strategii rozwoju zawodu pielęgniarki.  

W dalszej części spotkania, prowadzonego w formie dyskusji, kolejno głos zabierali konsultanci krajowi: 

  • Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa - przedstawiła zagadnienia wynikające z nowych kompetencji pielęgniarki/położnej w systemie opieki zdrowotnej;
  • Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego - omówiła wybrane problemy jakości kształcenia podyplomowego, przez pryzmat zdawalności państwowego egzaminu specjalizacyjnego, 
  • Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego - przedstawiła najistotniejsze kwestie dotyczące opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. 

Natomiast Naczelna pielęgniarka SP DSK zapoznała uczestników spotkania z praktycznymi aspektami zarządzania kadrą pielęgniarską, w tym sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, kierując się dostępnością i jakością opieki pielęgniarskiej oraz bezpieczeństwem pacjentów i personelu pielęgniarskiego. 

Podczas krótkiej dyskusji nawiązującej do ww. tematów oraz realizacji ustawowych działań konsultanta wynikających z art. 9 i art. 10 ustawy w reprezentowanych dziedzinach pielęgniarstwa/położnictwa uczestnicy spotkania poruszali praktyczne aspekty roli pielęgniarki w systemie ochrony zdrowia, na tle realnego przygotowania zawodowego, w tym nabytych umiejętności w wyniku ustawicznego podwyższania wiedzy, nie wyłączając szkolenia wewnątrzszpitalnego, popartego doświadczeniem w wykonywaniu zawodu. 

W ocenie uczestników spotkania istotnymi czynnikami zmierzającymi w kierunku wzrostu roli pielęgniarki w systemie ochrony zdrowia byłoby kontynuowanie działań dotyczących  systemowego podejścia do procesu kształcenia podyplomowego pielęgniarek/położnych oraz do szerszego kształcenia w zawodach, które mogłyby wspierać zawód pielęgniarki.

Następnie w ramach dyskusji głos zabrał Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych, który przedstawił dotychczasową ogólną liczbę absolwentów (około 60 tys.) podkreślając, iż wskaźnik zatrudnienia opiekunów medycznych w podmiotach leczniczych w Polsce na tle dotychczasowej liczby absolwentów kształtuje się na poziomie 10-15 %. Dla kontrastu przywołał uczestnikom spotkania przykłady roli opiekuna medycznego w Wielkiej Brytanii, wskazując na miejsce opiekuna w tamtejszym systemie opieki zdrowotnej.  

Ponadto pracownik Departamentu Pielęgniarek i Położnych przedstawił uczestnikom wybrane zagadnienia wynikające z przepisów ustawy antykorupcyjnej, odnosząc się do zgłaszanych wątpliwości interpretacyjnych w nawiązaniu do podstawowych obowiązków konsultanta, bezpośrednio wynikających z przepisów art. 8a-8e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.  o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 890), a także omówił niektóre zagadnienia w zakresie: przygotowywania, wykonywania i dokumentowania prowadzonych  w podmiotach leczniczych czynności kontrolnych lub kontroli organizatorów kształcenia, w tym istotę gromadzenia dowodów kontroli oraz zasady i sposoby opracowywania dokumentacji pokontrolnej. Przywołane były również kwestie dotyczące ewentualnych przypadków wyłączenia kontrolującego z prowadzenia czynności kontrolnych.

W toku dalszej dyskusji nawiązywano również m.in. do:

  • kwestii zabezpieczenia potrzeb kadrowych w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa w skali ogólnopolskiej oraz lokalnie, w tym roli i funkcji kształcenia przed- i podyplomowego,
  • dostępności i jakości sprawowanej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem – w aspekcie organizacji pracy oraz przestrzegania standardów opieki. 

Wśród ustawowych zadań konsultantów krajowych w dziedzinach pielęgniarstwa do realizacji w 2019 r. jako priorytetowe należałoby wskazać m.in.: 

  • doskonalenie organizacji pracy kadry pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych, w tym optymalizacji zatrudnienia, włączania zawodu opiekuna medycznego stanowiącego wsparcie dla systemu opieki pielęgniarskiej, metod pozyskiwania danych na temat sytuacji kadrowej pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem szczegółowych dziedzin pielęgniarstwa,
  • kontynuowanie działań związanych z doskonaleniem organizacji opieki pielęgniarskiej, jej dostępności i jakości oraz sposobu dokumentowania wykonywanych czynności. 

Należy podkreślić, iż dzięki uprzejmości kierownictwa SP DSK konsultanci w dziedzinach pielęgniarstwa pediatrycznego oraz pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego otrzymali możliwość zapoznania się z pracą pielęgniarek i położnych w wybranych Oddziałach Szpitala.

Zobacz także: Pielęgniarka polubiła posty krytyczne wobec szpitala, w którym pracowała. Została dyscyplinarnie zwolniona. Co na to sąd?

źródło informacji: strona internetowa ministerstwa zdrowia

Zobacz także aktualności według działów:

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek

Pielęgniarkom źle wypłacają 1100

Pielęgniarki straciły na porozumieniu 1100

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Dodatek wyrównawczy dla pielęgniarek


Czytaj artykuły z miesięcznika branżowego pielęgniarki.info.pl:

Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami.

Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Związek pielęgniarek odpowiada na krytykę związaną z podpisanym porozumieniem.

Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zl dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Wiemy, dlaczego w porozumieniu z dnia 9 lipca jest mowa o "zwiększeniu liczby pielęgniarek, które dobrowolnie podejmą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej". Czytaj informaję w przedmiotowej sprawie...

OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z Ministrem Zdrowia.

Związek Powiatów Polskich o porozumieniu...


Dołącz do naszej grupy, która liczy już ponad 5 tys. osób!
Niech powrócą wspomnienia...
Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy prosimy o kliknięcie tutaj...


Zobacz INFORMATORY:

  

Komentarze użytkowników

#1  2018.12.05 12:10:27 ~Piel

U mnie na oddziale w ogóle nie chcą przyjmować opiekunów medycznych, a szkoda.

#2  2018.12.05 12:23:33 ~Plg

Oddział płucny.Prawie getiatria,ponieważ trafiają do nas chorzy ze wszystkich oddziałów.Starsi ludzie unieruchomieni w łóżku często zapadają na zap. płuc.Nie ważne czy to pacjent neurologiczny,chirurgiczny czy ortopedyczny.Jeden sanitariusz do piątku od 7-14.Zero opiekunów.

#3  2018.12.05 13:22:18 ~piel. dypl

Czy na tej konferencji przeanalizowano zakres praktyki pielęgniarskiej ( art. 84-87) opisany w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej 2011 r. w kontekście zawodów, które Ustawodawca też wyposażył w podobne normy a Kodeks pracy ?

#4  2018.12.05 17:30:43 ~Opiekun

A dlaczego nikt nie przyjrzy się temu ilu opiekunów medycznych z dyplomem jest zatrudnionych jako opiekunki,dlatego żeby płacić im najmniej i żeby żadna ustawa nich nie obejmowała .Praca ciężka wynagrodzenie marne ,pracodawcy to pasuje i nikt na to uwagi nie zwraca .Macie problem z brakiem białego personelu zacznijcie zatrudniać opiekunów ,to są osoby mądre i z sercem dla pacjenta .Tylko niech ktoś zrozumie że opiekunowie medyczni to też ludzie i godziwe wynagrodzenie za pracę im się też należy .

#5  2018.12.05 18:15:33 ~Plg

Nie ważne czy to opiekun,pielęgniarka,lekarz.Ludzie pracujący z chorymi ,umierającymi powinni godziwie zarabiać.Takich bezradnych nikt nie chce ,nawet ich rodziny.

#6  2018.12.05 20:15:07 ~Piel

Jestem za tym żeby zatrudniali opiekunów medycznych.

#7  2018.12.05 20:47:13 ~Ala

Niech Opiekun dostanie Zakres Obowiązków!

#8  2018.12.05 21:30:23 ~Opiekun

My mamy podany zakres obowiązków i często robimy ponad zakres

#9  2018.12.07 21:48:11 ~do 4

Jestem za tym, żeby zatrudniać opiekunów medycznych. Są B.POTRZEBNI. Tylko szanowny przedmówco, proszę mi napisać, czy Ty chcesz otrzymywać taką samą zapłatę jak pielęgniarka? To jest chyba żart. dam przykład": pielęgniarka z opiekunka na dyżurze, pielęgniarka robi wkłucia, opiekunka nie wie co gdzie jest. Pielęgniarka musi wypełnić kartę wkłuć obwodowych itp. I co ? Ludzie więcej podzielności uwagi.

Dodaj komentarz