Brak pielęgniarek. Receptą opiekun? Mrzonki! Zobacz jaki % pracuje w zawodzie.

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek


BRAK PIELĘGNIAREK. RECEPTĄ OPIEKUN? MRZONKI!

ZOBACZ JAKI % PRACUJE W ZAWODZIE.

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie systemu kształcenia pielęgniarek

Szanowny Panie Ministrze,

1 stycznia weszły w życie nowe przepisy regulujące normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Jak alarmują media oraz dyrektorzy szpitali, pielęgniarek jest zdecydowanie za mało, gdyż jedne przechodzą na emeryturę, inne wyjeżdżają za granicę w celu uzyskania większych zarobków, a wciąż za mało pielęgniarek uczy się na polskich uczelniach.

Jako wieloletni dyrektor i wicedyrektor studium medycznego, uważam, że zasadne byłoby powrócenie do kształcenia przyszłych pielęgniarek w systemie policealnym i pomaturalnym.

Obecnie młode absolwentki studiów wyższych szukają lepiej płatnej pracy poza granicami Polski, a w kraju często nie chcą wykonywać pracy związanej z bezpośrednią opieką pielęgniarską przy pacjentach, wykazując zainteresowanie jedynie pracą administracyjną i kierowniczą.

Szkoły kształcące systemem policealnym i pomaturalnym, kładące nacisk na zdobycie praktycznych umiejętności, mogłyby w krótszym czasie zasilić szersze kadry pielęgniarek do pracy w krajowych placówkach lecznictwa zamkniętego lub otwartego.

Mając powyższe na uwadze, proszę o odpowiedź na pytanie

Czy ministerstwo rozważa rozwiązanie problemu poprzez przywrócenie kształcenia pielęgniarek w policealnych szkołach zawodowych?

Anna Elżbieta Sobecka
07.01.2019 r.


Odpowiedź wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację nr 28694 Pani Poseł na Sejm RP, Anny Sobeckiej, w sprawie zmiany systemu kształcenia pielęgniarek poprzez przywrócenie kształcenia pielęgniarek w policealnych szkołach zawodowych, przekazuje poniższe wyjaśnienia:

Uprzejmie informuję, że w Polsce kształcenie pielęgniarek jest realizowane zgodnie z dyrektywami UE obowiązującymi w krajach członkowskich:
- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 354/132 28.12.2013.

- dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Tekst mający znaczenie dla EOG). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 255/22 30.9.2005.

W związku z tym kształcenie w zawodach pielęgniarki i położnej realizowane jest wyłącznie w systemie szkolnictwa wyższego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2018 poz.123 z późn. zm.)

Kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo prowadzone jest przez uczelnie publiczne i niepubliczne na poziomie:

- studiów pierwszego stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa,

- studiów drugiego stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu magistra pielęgniarstwa/położnictwa.

Szczegółowe standardy kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo (ogólne i szczegółowe efekty kształcenia oraz obciążenia godzinowe) określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 345).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem standardy dla kierunków pielęgniarstwo i położnictwo przedstawiają się następująco:

- studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo trwają nie krócej niż 6 semestrów, liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 4720, liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180, studia mają profil praktyczny, kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej,

- studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo trwają nie krócej niż 4 semestry, liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 1300, liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 120, studia mają profil praktyczny.

Mając na uwadze powyższe, a także brak możliwości jednostronnej zmiany przez Państwo Członkowskie istniejącego stanu prawnego, uprzejmie informuję, że obecnie nie ma możliwości prowadzenia kształcenia w zawodach pielęgniarki i położnej na poziome średnich szkół medycznych. Kształcenie w zawodzie pielęgniarki na poziomie średnim zostało zakończone w 2003 roku.

Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Zdrowia, widząc potrzebę wsparcia pracy pielęgniarek i odciążenia ich od wykonywania czynności nie wymagających specjalistycznej wiedzy, propaguje zatrudnianie przez podmioty lecznicze opiekunów medycznych, co w zdecydowany sposób odciąży pracę pielęgniarek przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych u pacjentów starszych, niesamodzielnych wymagających zwiększonych czynności opiekuńczych.

Zawód opiekun medyczny jest stosunkowo nowym zawodem wprowadzonym do systemu ochrony zdrowia w 2007 r. Opiekun medyczny to osoba profesjonalnie przygotowana do pomocy osobom chorym i niesamodzielnym w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych oraz podtrzymaniu podstawowej aktywności fizycznej i intelektualnej. Kompetencje opiekuna medycznego określa podstawa programowa kształcenia w zawodzie opiekun medyczny.

Kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny w latach 2009-2017 uzyskało 43 299 osób (dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie).

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 742 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2015 r. poz.1658), warunkach realizacji ww. świadczeń w zakresie wymagań dotyczących personelu wprowadzone zostały przepisy umożliwiające zatrudnianie przez podmioty medyczne opiekunów medycznych.

Ponadto informuję, że Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2376), w którym zawarto regulacje prawne dotyczące możliwości zatrudniania przez świadczeniodawcę udzielającego świadczeń w trybie hospitalizacji, hospitalizacji planowej i hospitalizacji jednego dnia, opiekuna medycznego oraz sekretarki medycznej. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Z poważaniem,
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu
19.03.2019 r.


Komentarz redakcji pielegniarki.info.pl:

Pani wiceminister podaje liczbę osób, które uzyskały tytuł zawodowy opiekun medyczny. Jest to około 45 tys. osób. Brzmi nieźle. 

Gdy dodamy, że to przez okres ponad 10 lat kiedy kształcą szkoły na tym kierunku...

No to brzmi jakoś mniej fajnie.

Gdy dodamy, że z tych 45 tys. tylko 20% opiekunów medycznych pracuje obecnie w zawodzie, to zaltuje już jakoś fałszywą nutą...

Gdy dodamy, że w Polsce jest ponad 200 tys. pielęgniarek, a buduje się przez ministerstwo całą filozofię pt.: "opiekun medyczny wsparciem w sytuacji katastrofalnego braku pielęgniarek", to już ta cała sytuacja wygląda na zagrywkę propagandową ze strony ministerstwa zdrowia. 

Czasem lepiej zamilczeć...

Mariusz Mielcarek


Zobacz także:Poznaj szczegóły prenumeraty Gazety Pielęgniarek i Położnych

Komentarze użytkowników

#1  2019.03.21 18:53:37 ~Ja

To sprawa przejściowa bo będą licea medyczne dla opiekunów i jeśli będzie im więcej wolno robić - będą mieli więcej uprawnień a już się je rozszerza to na pewno będzie będzie ich więcej w zawodzie. Jak narazie kończą liceum a po liceum bez matury roczna szkoła dla opiekunów praktycznie tylko do pampersow. To do tego wykształconym tak długo nie trzeba być! I wątpię by tylko do pampersów i karmienia chorych byli chętni. Takiej roboty to nawet więźniowie nie chcą wykonywać.

#2  2019.03.21 20:42:43 ~DO 1

Co to jest za bełkot ? Po pierwsze, nie przywrócą kształcenia na poziomie liceów, bo gdzie nieletni będą odbywać praktyki ? Nikt nie zgodzi się na odbywanie praktyk przez nieletnich w szpitalu. To nie lata 60, 70 i 80. Wtedy to przynajmniej HIV nie było i tylko trzy rodzaje WZW a teraz A B C D I E nie mówiąc już o pladze TB i MRSA. Straszny bełkot decydentów i ich pobożne życzenia wymieszane z myśleniem magicznym = chcemy tego i już. Nie będzie ich więcej w zawodzie, droga jedynko, tylko dlatego, że decydenci chcą taniej, jeszcze tańszej siły roboczej o kompetencjach pielęgniarek. Kto normalny przejmie obowiązki pielęgniarek za 2150 zł brutto. Wykształcą się a potem wyjadą tam gdzie ich poprzednicy, szacowni decydenci, inteligentni inaczej.

#3  2019.03.21 21:20:30 ~Do 1

Co ty za bzdety opowiadasz. Jestes zalosna

#4  2019.03.21 22:16:38 ~Emma

To bedzie technikum 5 letnie asystentow medycznych. A praktyki beda mogli odbywac w 4 i 5 klasie kiedy juz beda pelnoletni wiec nie widze tutaj problemu zadnego. A jak uczniowie zawodowek czy technikow w zakladach to co mieliby czekac do roku zycia. Zawodowke konczy sie w wieku 18 lat to co uczniowie moeliby ja zaczynac dooiero w wieku 18 lat to smieszne. I wara wam do tego czy ta szkola asystentow powstanie czy nie.

#5  2019.03.21 22:25:33 ~Do 1

Nikt tak dlugo nie bedzie sie uczyc w szkole policealnej na opiekuna medycznego zeby byc popychadlem przez pielegniary do tego za takie grosze. A pielegniary beda sobie siedziec zrec ciasto i pic kawe. Tak teraz to wyglada. Jak ktos wygladal serial Daleko od noszy i pamieta jak siostra Basen z siostra Es splawialy pacjentow a one gadaly o pierdolach i popijaly kawe a takze spirytus a glupie byly jak but od stolowej nogi.

#6  2019.03.21 22:34:07 ~Do 5

Jak nie odrozniadz satyry i kabaretu od realizmu to znaczy,ze jestes bardzo ograniczona umyslowo.

#7  2019.03.21 22:36:42 ~Do 2 i 4

Uczniowie dawneho LP szli do nich majac 15 lat i od 15 roku zycia mieli praktyki. Uczniowie zawodowek czy technikum tez mieli i maja praktyki od 15 roku zycia. Po prostu osoby nieletnie musza pracowac pod opieka nauczyciela zawodu i tylko okreslona ilosc godzin.

#8  2019.03.21 22:42:38 ~Opieka

Niestety byłam opiekunką i pielęgniarki nadużywały mej cierpliwości. Obecnie opiekun medyczny to kierunek oblegany głównie przez kobiety starsze, które straciły pracę. Roczna szkoła szybko zleci ale i nie przygotowuje. Trzeba w tydzień dwa pojąć wszystko. Czasami się człowiek po miesiącu pyta. Zależy jak szpital i oddział. Ale pamiętam że byłam wykorzystywana przez pielęgniarki. Szczytem było zaniesienie pielęgniarce długopisu piętro wyżej do zabiegowego bo.zapomniała. 10 lat młodsza ode mnie. Byłam do wszystkich do wszystkiego. Goniłam jak pies z pęcherzem. Woziłam na zdezolowanym wózku pacjentów po 100 kg czyli dziennie tona. W końcu padłam. Nikt mi nie pomógł. Pielęgniarki jedną cały dzień do przyjęcia chorych siedziała. Inne po porannych kroplówkach obserwacja chorych siedząc lub wpisywanie raportów siedząc, lub wpisywanie badań siedząc. Ja nóg nie czułam po kilku godzinach. Dlatego ja i wiele, wiele innych zwolniło się . Najpierw szacunek. A potem etaty.

#9  2019.03.22 05:30:13 ~Do Emmy 4

Piękne angielskie imię dla szlachetnie urodzonej damy a język z plebsu. Wara wam od tego i co z tego. Traktujcie nas tak dalej, to za parę lat, no góra dziesięć sprowadzicie sobie pielęgniarki z Konga i im zapłacicie te 2 tyś euro albo każdy pacjent zapłaci tyle prywatnej pielęgniarce z którą przyjdzie do szpitala. Czasy darmowej, specjalistycznej opieki pielęgniarskiej za pół miski ryżu odchodzą do historii albo decydenci to zaakceptują albo w Polsce pozostanie 300 z 900 obecnie czynnych szpitali.

#10  2019.03.22 07:56:45 ~do 5

Prymitywny złośliwy ciemny troll pewnie jakaś baba ze szczotą do podłogi. A do gimnazjum chodziła z gołym brzuchem po solarce albo taka jeszcze z lat dawnych co zamiast do szkoły to chodziła na picie wina patykiem pisane.

#11  2019.03.22 08:06:54 ~Piel.

Do 2 : 4-5 letnie licea po 8 let. bedzie możliwość praktyk. Najpierw teoria i symulatory, są dobre fantomy w pracowniach dydaktycznych a ostatnie 1,5-2 lata szkoly 5- letniej czas praktyk. Proste żaden belkot. I zawsze znajdą się chetni - 3,000 dla opiekuna a 4,000-5,000 dla pielegniarki to jest różnica a ludzie po studiach zawsze mieli i będą mieli wyższe wymagania płacowe.Proste.

#12  2019.03.22 08:13:04 ~do 3

Jeśli już to "y" a twój komentarz super wyczerpujacy i jak zwykle jatka.

#13  2019.03.22 08:17:34 ~H

Powiedzcie mi jak to jest, że pielęgniarki takie wykształcone, po studiach, a tak chamskie są jakby je granatem od pługa oderwało?

#14  2019.03.22 08:21:54 ~Piel.

Do 1 bardzo dobrze napisane a do 3 no cóż typowa baba bez argumentów gotowa do jatki co tu robi? Wstyd - czy tak trudno pogodzic się z rzeczywistością?

#15  2019.03.22 08:23:57 ~Do 2

Nie masz racji a krytykujesz i to jakimi słowami.Brak kultury słowa na tym portalu.Uruchom logiczne myślenie zanim oceniasz coś bełkotem.

#16  2019.03.22 08:24:57 ~do 11

Popieram.Zgadza się.

#17  2019.03.22 09:29:27 ~Do 13 #

Pielęgniarki chamskie? Tylko cała reszta wypowiadająca się na tym portalu, to "wysoka kultura ", szkoda gadać

#18  2019.03.22 10:35:44 ~plg

No właśnie, naoglądają się seriali a potem mądrzą. Z pewnością w szpitalu nie pracują, wiedzieliby jaka jest rzeczywistość. Po drugie, kto przy zdrowych zmysłach w dzisiejszych czasach uczy się na opiekuna albo pielęgniarkę? Tylko wariat, bo to ani przyjemna praca ani kokosów nie ma .choć podobno w szpitalu tylko kawę się pije. Ha ha ha. Pozdrawiam wszystkie "wypalone" pielęgniarki

#19  2019.03.22 11:20:55 ~Do 13

Też się nad tym zastanawiam - pochodzenie? - a jakie niedobre są dla siebie, lekarze, nauczyciele a nawet panie z sieciówki inaczej się zachowują. Nawet w szkole dla dzieci są nie miłe może nie wszystkie ale dużo słyszałam złego.

#20  2019.03.22 11:28:29 ~obserwator

Do 17 "szkoda gadać" co to za określenie? I wyszło szydło z worka i jeszcze broni czego?

#21  2019.03.22 11:29:48 ~do 18

Super

#22  2019.03.22 11:37:26 ~do 5

A Ty kim jesteś ? Pewnie tym drugim butem od stołowej nogi i kolejnym i to w realu a serial "Daleko od noszy" był tylko fabułą dla takich prostaków jak ty!

#23  2019.03.22 12:11:55 ~Do 20 #

Jak nie wiesz co to za określenie to sprawdź sobie w słowniku

#24  2019.03.22 14:16:24 ~22

Pomylily PANIE MIEJSCE I ZAWOD PROSZE NA RYNEK SIE UDAC

#25  2019.03.22 14:17:29 ~11

TO JEST STRONA DLA PIELEGNIAREK A NIE TARGOWICA

#26  2019.03.22 14:43:09 ~Di 11 i 15

Gdzie nie mam racji ? Moje logiczne myślenie ma się dobrze a oceniam wypowiedzi pod kątem merytorycznym a nie używam inwektyw personalnych, jeżeli naturalnie osoby z numerami 11 i 15 nie rozumieją mojej logicznej argumentacji to szczerze i życzliwie wytłumaczę im to w najprostszy sposób. Na pierwszym roku studiów tłumaczy się studentom, że podczas praktyk mają uważać, bo każda nie przebadana osoba jest potencjalnym nosicielem chorób zakaźnych. Portal dla pielęgniarek a inne zawody medyczne także rozróżniają skróty HIV, WZW, TB oraz MRSA. Takich zakaźnych chorób, jak wyżej wymienione jest jeszcze kilkanaście. Do jedenastki, proszę przeanalizować wysokość proponowanych zarobków w ogłoszeniach o pracę dla opiekuna medycznego, podawanie 3 tyś. obojętnie czy netto, czy brutto to dopiero jest bełkot i świadczy o całkowitym braku wiedzy dotyczącej wynagrodzeń w opiece zdrowotnej. Uczniowie klas 4 i 5 nie poświęcą całego czasu dydaktycznego na praktyki w szpitalu i innych placówkach ochrony zdrowia. To nieracjonalne i nielogiczne myślenie, które świadczy o całkowitej ignorancji oraz podstawowej niewiedzy zarówno w zakresie kształcenia w szkołach ogólnokształcących jak i w zakresie kształcenia studentów pielęgniarstwa. Uczniowie klas 4 a przede wszystkim piątych cały swój wysiłek poświęcają na jak najlepsze przygotowanie do egzaminu końcowego - matury, ponadto uczniowie nie mogą odbywać praktyk w wakacje, to dla nich czas wolny w przeciwieństwie do studentów. Mam nadzieję, że wszystkie w/w wątpliwości dla 11 i 15 zostały wyjaśnione. Jeśli nie to trudno, niech decydenci wprowadzą takie hybrydowe szkoły, lepiej przygotują one uczniów do studiowania medycyny, bo tylko ten jeden logiczny argument do mnie przemawia, aby skończyć taką szkołę.

#27  2019.03.22 21:18:51 ~Do 13

Powiem dlaczego tak jest.Bo większość wpisów to nie są wpisy pielęgniarek, tylko troli.

#28  2019.03.22 21:25:21 ~Plg

Do13.Zauważy Pani,że na tym portalu wypowiadają się ciągle te same plg.Powiedzmy ok.100.Jest nas znacznie więcej ponad 200tys.Z tych 100 plg nie każda pisze wulgaryzmy.Dlatego po kilku wpisach, nie można tak srogo oceniać pielęgniarek.

Dodaj komentarz