Pielęgniarka/Pielęgniarz – Warszawa

Informacje o zatrudnieniu:

Nazwa stanowiska: młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz/młodszy ratownik medyczny ambulatorium z izbą chorych
Proponowana forma zatrudnienia: Umowa o pracę
Wynagrodzenie: ok. 4580 brutto

Opis pracy:

Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby woj­skowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Wymagania dodatkowe na stanowisku młodszej pielęgniarki/młodszego pielęgniarza/ młodszego ratownika medycznego:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;
 • wykształcenie co najmniej średnie w zakresie pielęgniarstwa
 • dyplom ratownika medycznego (dotyczy absolwentów policealnych szkół średnich);
 • dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata lub magistra (dotyczy osób, które ukończyły szkołę wyższą lub wyższą szkołę zawodową na kierunku lub w specjalności ratownictwo medyczne realizującą w programie nauczania co najmniej cele, treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie ratownik medyczny).

 

Miejsce pracy:

Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce
Ciupagi 1
Warszawa, 03-016
Polska

Dodatkowe informacje:

Oferta archiwalna. Ogłoszenie nie jest już aktualne.