Działy aktualności

Aktualności

Senator do ministra zdrowia: powstało wiele pytań dotyczących składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego.

Senator ma rację, że występuje do ministra zdrowia w tej sprawie. Nowa ustawa budzi w tym zakresie wiele wątpliwości interpretacyjnych. Natomiast NFZ stwia wymagania, które nie korelują z nową ustawą o ratownictwie.

Ministerstwo zdrowia: Jeśli sytuacja w sprawie braku pielęgniarek się nie poprawi to "będziemy zmuszeni do ostateczności, czyli otworzenia rynku dla pielęgniarek zza wschodniej granicy".

Jedno dziś wiemy. Pielęgniarki nie przyjadą z .....Bługarii.

Z redakcyjnej poczty: Czy po 01.01.2007r położne zatrudnione na stanowisku dyspozytora medycznego, po kursie dyspozytorskim, nadal będą mogły wykonywać tą pracę?

Regulacje prawne obowiązujace od 1 stycznia 2007 roku zezwalają położnym na dalsze pełnienie funkcji dyspozytora medycznego, pod pewnymi warunkami, niezależnie od ukończenia "kursu dyspozytorskiego".

Ministwo Zdrowia zamierza znowelizować rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne pielęgniarek i położnych.

Rozporządzenie to określa miedzy innymi jakie specjalizacje i kursy kwalifikacyjne może odbyć pielęgniarka, a jakie położna. Ta regulacja prawna wzbudza wiele kontrowersji wśród pielęgniarek i położnych.

Minister zdrowia ogłosił, ile miejsc szkoleniowych na specjalizacje sfinansuje w 2007 roku oraz jaka będzie wysokość dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego.

Limit miejsc to 1800, natomiast kwota dofinansowania to 4120 zł. Sprawdź jakie ośrodki dostały dofinansowanie w 2006 roku. Może także wystapią o dofinansowanie w 2007 roku.

Z redakcyjnej poczty: Czy jest jakieś prawo, które reguluje uprawnienia pielęgniarki do intubacji dotchawiczej?

Czy ma mieć ukończony konkretny kurs, specjalizacje itp. Czy żadne tego typu normy jej nie obowiązują?

Wiele kontrowersji i to znaczących wzbudza projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.

Przedstawiamy uwagi do tego projektu. Ratownicy medyczni proszą o jeszcze większe rozszerzenie uprawnień, natomiast inne grupy zawodowe są "zaskoczone" proponowanym zakresem uprawnień. Racja jest chyba gdzieś po środku. Projekt należy POPRAWIĆ!!!

Karta dla lekarza i pielęgniarki. Pielęgniarskie związki zawodowe domagają się 3 tysięcy złotych brutto, lekarskie - co najmniej 5 tysięcy. Żądania wspierają samorządy zawodowe.

Związkowcy żądają płac minimalnych. Chcemy przepisów odpowiadających Karcie nauczyciela - mówią pracownicy służby zdrowia. Ministerstwo nie wyklucza spełnienia NIEKTÓRYCH postulatów.

Pismo pielęgniarek i pielęgniarzy po ukończonej specjalizacji z pielęgniarstwa ratunkowego w sprawie określenie ich uprawnień.

od dnia 01.01.2007 r. powstaje możliwość tworzenia w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego „zespołów podstawowych”, które w swoim składzie nie posiadają lekarza systemu natomiast mogą w nim znaleźć się pielęgniarki po w/w specjalizacji.

Pielęgniarki i położne mogą dalej prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w szpitalach, czyli pracować na kontraktach. Odpowiedź na zapytanie w tej sprawie podsekretarza stanu w ministerstwie finansów.

Takie stanowisko ministerstwa finansów wynika z zapisów ustawy o zoz, która przewiduje solidarną odpowiedzialność udzielającego zamówienia i przyjmującego zamówienie za wyrządzoną szkodę w zakresie udzielonego zamówienia.

Ministerstwo zdrowia przygotowuje nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Pielęgniarka i położna według projektu ustawy będzie zobowiązana do uaktualnienia wpisu do rejestru izby pip co 5 lat, do zbierania punktów edukacyjnych.

Mamy nadzieję, że wiązać się to będzie z wcześniejszym podniesieniem płac pielęgniarek i położnych, gdyż ustawowy obowiązek zbierania punktów edukacyjnych i ponowny wpis do rejestru pip wymagać będzie zwiększonych nakładów finansowych.

Stanowisko radców prawnych NIL w sprawie kontraktów w świetle nowelizacji ustawy o PIT.

W umowach należy przewidzieć (również w drodze aneksowania umów obowiązujących), że odpowiedzialność wobec pacjentów, związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, obciąża będącego stroną umowy zawartej z ZOZ-em.

Ministerstwo zdrowia w 2006 roku wykupiło od organizatorów specjalizacji 1800 miejsc specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych. Jedno miejsce szkoleniowe dofinansowało kwotą 4.120 zł.

Przedstawiamy wykaz ośródków, które otrzymały dofinansowanie oraz jakiego rodzaju specjalizacje wykupiło ministerstwo.

Uzgodnienia Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia - Podzespołu ds. wynagrodzeń. Zobacz ile powinna według tego zespołu zarabiać pielęgniarka i położna.

Dyrektor do spraw pielęgniarstwa ponad 10 tys. zł, oddziałowa ponad 6 tys, starsza pielęgniarka 4,5 tys, odcinkowa ponad 3 tys. Strona rządowa "nie widzi możliwości wypracowania kompromisowego stanowiska".

Z prasy: Czy w karetkach pogotowia będą niedługo jeździć tylko ratownicy medyczni? Złożenie dużej odpowiedzialności na barkach ratowników budzi w środowisku lekarzy spore emocje. Także w środowisku naszej korporacji zawodowej.

Sami ratownicy nie są najszczęśliwsi. W szkole byli przygotowywani do wspólnej pracy z lekarzem. Teraz nie są do końca pewni, czy poradzą sobie sami w karetkach.

Redakcja Portalu Pielęgniarek i Położnych wydała trzeci numer Gazety Pielęgniarki i Położnej - grudzień 2006r. Nakład to 5.000 egzemplarzy.

Gazeta jest współredagowana przez internautów Portalu Pielęgniarek i Położnych. Ich pytania oraz komentarze do artykułów to znaczna część najnowszego numeru Gazety. Zamów bezpłatną Gazetę do swojego szpitala! Koszt wysyłki ponosi redakcja Portalu.

Jakie stawki kapitacyjne proponuje na 2007 rok w poz zachodniopomorski NFZ?

Przedstawiamy protokóły z negocjacji, w których uczestniczyli przedstawiciele Kolegium Pielęgniarek i Położnych w Polsce oraz Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej w Szczecinie. Sprawdź jakie poruszano problemy. WARTO!!!

Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie "samozatrudnienia" po 1 stycznia 2007 roku.

Przedstawiamy stanowisko w sprawie treści tego komunikatu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Minister zdrowia przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego.

W chwili obecnej każdy dysponent jednostki stosuje odmienną procedurę przyjmowania zgłoszeń i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego, opisaną w regulaminie porządkowym.

Minister zdrowia zmienił zdanie. Jeszcze w czwartek uważał, że podwyżki należą się także pielegniarkom i położnym - właścicielom niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Teraz przyznał rację....swoim, ministerialnym urzednikom. Polska to piękny kraj.

Zmiany w prawie podatkowym, które w praktyce skutkują zakazem wykonywania indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej w zoz, zapewnie z satysfakcją przyjmują władze ....samorządu i związku pip. To one walczyły w 2005 roku o ustawowy zakaz praktyk w zoz

Teraz, niektóre izby pip przyjmują postawę "obrońców" praktyk pielęgniarek i położnych. Nie dajmy się zwieść pozorom. Sami sobie musimy pomóc! Przepisy o samozartudnieniu należy zaskarżyć do TK.

I Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów ds. pielęgniarstwa, pielęgniarek naczelnych i przełożonych. Solina 26 lutego-1 marca 2007r.

Kształcenie podyplomowe w świetle obowiązujących przepisów, przygotowanie personelu służby zdrowia do korzystania z Funduszy Srukturalnych w latach 2007-2013, Zewnętrzne systemy oceny jakości -bezpieczeństwo pacjenta.

Sprawa samozatrudnienia pojawia się w licznych pytaniach do redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych. Sprawdź czy będzie trzeba zamknąć firmę! Co z indywidualnymi praktykami pielęgniarek i położnych w zoz?

Decydujace znaczenie będą miały zapisy umowy pomiędzy zleceniodawcą a "samozartudnionym" - indywidualną praktyką pielegniarki lub położnej.

Pielęgniarka: w przypadku braku chorych w OIT lub gdy chory opuści oddział, mamy 2 godziny na uporządkowanie dokumentacji, sprzetu, leków i niezwłocznie mamy udać się na inny oddział...

...a gdy będzie nowe przyjęcie natychmiast powrócić na oddział macierzysty. Jakie jest wasze zdanie w tej sprawie?

Studia pomostowe dla pielęgniarek. Dlaczego na te studia nie są przyjmowane pielęgniarki , które prowadzą działalność gospodarczą oraz nie spełniają warunku zameldowania lub miejsca pracy w województwie, na którego obszarze ma siedzibę dana uczelnia.

Takie zasady rekrutacji na darmowe studia pomostowe spotykają się z dużym sprzeciwem zainteresowanych pielęgniarek.

Czy praca pielęgniarki w opiece długoterminowej domowej jest konkurencją dla SPZOZ, gdzie jest również kontynuwana taka opieka?

Pytanie jest wynikiem zmian ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, które wchodzą w życie 1 stcznia 2007 roku. Chodzi o zakaz "działalności konkurencyjnej na terenie zoz".

Nowa inicjatywa redakcji Portalu. Budowa "giełdy pytań" na specjalizacyjny egzamin państwowy.

W związku z dużym zainteresowaniem tym zagadnieniem i brakiem oficjalnej "bazy pytań", należy podjąć konkretne kroki - przemyślane!!! W grę wchodzą dwa warianty. Zapraszam do dyskusji.

Czy właściciele nzoz /są w śród nich pielęgniarki i położne/ dostaną od stycznia podwyżki w ramach ustawy podwyżkowej?

Minister zdrowia uważa, że TAK! Jego ministerstwo, że NIE!

Jakie stawki kapitacyjne proponuje Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w poz na 2007 rok?

Fundusz podnosząc stawki kapitacyjne w poz od stycznia 2007, realizuje ustawę o podwyżkach w ochronie zdrowia.

Mamy satysfakcję, że Portal po pół roku istnienia ma wyższe statystyki odwiedzin, niż strona Naczelnej Rady PiP. Szkoda, że na forum jest mało wpisów. Obecnie Portal dziennie odnotowuje ponad 500 wejść.

Portal Pielęgniarek i Położnych w miesiącu listopadzie zanotował ponad trzynaście tysięcy wejść. Osiem razy więcej niż w miesiącu czerwcu! Ale jak na korporację liczącą ponad 250 tys. osób to niewiele!

Z redakcyjnej poczty: Właśnie sie dzisiaj dowiedziałam, że w moim zakładzie pracy nie dostałam zapowiedzianej przez rząd podwyżki. Owszem, były u nas podwyżki, ale tylko u osób, które zarabiały mniej ode mnie.

Ja ze swoim czteroletnim stażem pracy na stacji dializ oraz 19-letnim w szpitalu okazałam sie bezużyteczna.

Minister zdrowia przedstawił projekt rozporzadzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Rozporządzenie określa: zadania, szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji w strukturze szpitala oraz warunków technicznych, minimalne wyposażenie, organizację oraz minimalne zasoby kadrowe SOR.

Jakie stawki kapitacyjne proponuje Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w poz na 2007 rok?

Stawki uwzgledniają ustwę podwyżkową czyli 30% wzrost stawek z grudnia 2005 roku.

Liceum Medyczne ukończyłam w 1980r. Pracuje w zawodzie 26 lat. Czy mam prawo do refundowanych studiów, ze środków UE?

Zastanawiasz się nad rozpoczęciem studiów pomostowych? Musisz przeczytać tą informację!

Pracuję w pogotowiu ratunkowym i mam ukończony kurs kwalifikacyjny anestezji i intensywnej terapi, lecz bez stażu na oddziale IOM, mam tylko staż pracy w pogotowiu ponad 5 lat, czy będę pielęgniarką systemu?

Czy też musze do tego przepracować co najmniej 3 lata na IOM, aby uwzgledniono mój udział w kursie kwalifikacyjnym z anestezji i IOM?

Lekarze czekają na zmiany w systemie zdrowia. Przygotowują się do ogólnopolskiego strajku. Dają czas rządowi do 7 maja 2007 roku. Może zastrajkować personel lekarski ponad 500 szpitali.

Już dziś samorząd i związek zawodowy pielęgniarek i położnych powinien zdecydować jakie kroki podjąć w tej sytuacji. MY musimy tworzyć fakty, a nie ciągle tylko reagować na już istniejące niekorzystne dla naszej grupy zawodowej realia.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz sposobu oznakowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, centrum powiadamiania ratunkowego,

a także sposobu oznakowania i wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

Zróżnicowanie wysokości płac pielęgniarek i położnych w poszczególnych zakładach pracy dochodzi do kilkudziesięcu procent.

Takie są skutki różnych sposobów wprowadzania ustawy podwyżkowej w poszczególnych zakładach pracy. Tworzy sie rynek pracy pielęgniarek. To sprzyjająca NAM okoliczność, przy pogłębiajacym się braku pielęgniarek.

Rząd zdecyduje do końca roku w jaki sposób podwyższyć płace pracowników regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Kiedy pielęgniarki zatrudnione w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz stacjach sanitarno-epidemiologicznych dostaną podwyżki?

Chciałam zasięgnąć informacji czy pielęgniarki pracujące na oddziale anestezji i intensywnej terapii mogą starać sie o dodatkowe wynagrodzenie za ciężka i specyficzna prace na takim oddziale?

Zasady wynagradzania pracowników w zoz regulują zakładowe regulaminy wynagradzania. Mimo to, mamy przykłady ustawowego zwiększania płac poprzez obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia zasadniczego. I zapowiedzi kolejnych... dla lekarzy.