4×400 pielęgniarek. Szpital pozwał NFZ.

6 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek


Zobacz także:

4×400 PIELĘGNIAREK.

SZPITAL POZWAŁ NFZ. 

Zobacz także: 

Pielęgniarki: w sejmie o niesprawiedliwościach siatki płac. 

Gazeta Pielęgniarek – Decydenci: "pielęgniarki zarabiają już całkiem nieźle". 

Ministerstwo: brak pielęgniarek "wybrzmiewa dosyć głośno".

Senator: Cieszę się, że zawód pielęgniarki będzie bardziej popularnym…

Pielęgniarki: 60% płacy lekarza to nasza strategia!


 

Z uzasadnienia (fragmenty) do wyroku Sądu Rejonowego:

W pozwie wniesionym szpital wniósł o zasądzenie od Narodowego Funduszu Zdrowia:

1.  kwoty 10 400 zł tytułem zwrotu dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej, udzielane przez pielęgniarkę Instytutu (…) w Ł. K. I., wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwot:

a.  400 zł – od dnia 10 września 2016 roku do dnia zapłaty;

b.  400 zł – od dnia 10 września 2016 roku do dnia zapłaty;

c.  400 zł – od dnia 11 grudnia 2015 roku do dnia zapłaty;

d.  400 zł – od dnia 9 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty;

e.  400 zł – od dnia 11 lutego 2016 roku do dnia zapłaty;

f.  400 zł – od dnia 11 marca 2016 roku do dnia zapłaty;

g.  400 zł – od dnia 9 kwietnia 2016 roku do dnia zapłaty;

h.  400 zł – od dnia 11 maja 2016 roku do dnia zapłaty;

i.  400 zł – od dnia 11 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty;

j.  400 zł – od dnia 9 lipca 2016 roku do dnia zapłaty;

k.  400 zł – od dnia 11 sierpnia 2016 roku do dnia zapłaty;

l.  400 zł – od dnia 10 września 2016 roku do dnia zapłaty;

m.  800 zł – od dnia 11 października 2016 roku do dnia zapłaty;

n.  800 zł – od dnia 11 listopada 2016 roku do dnia zapłaty;

o.  800 zł – od dnia 10 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty;

p.  800 zł – od dnia 11 stycznia 2017 roku do dnia zapłaty;

q.  800 zł – od dnia 11 lutego 2017 roku do dnia zapłaty;

r.  800 zł – od dnia 11 marca 2017 roku do dnia zapłaty;

s.  800 zł – od dnia 11 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty;

(…)

W uzasadnieniu wskazano, że na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 roku zmieniającego powyższe rozporządzenie, pozwany obowiązany jest zwrócić szpitalowi koszty dodatkowego wynagrodzenia wypłaconego na rzecz zatrudnionej u powoda pielęgniarki. W opinii szpitala spełnia ona wszystkie przesłanki uzasadniające przyznanie jej dodatkowego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków NFZ, tj. pracuje jako pielęgniarka w placówce posiadającej zawartą umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. NFZ jednak odmówił wypłaty dodatkowych środków na rzecz pielęgniarki, uznając ją za niespełniającą przesłanek zawartych w ww rozporządzeniach Ministra Zdrowia. 

NFZ zakwestionował roszczenie co do zasady i co do wysokości. Pielęgniarka zatrudniona jest na stanowisku pielęgniarki w komórce organizacyjnej powoda, jaką jest przychodnia (…). Do jej zakresu obowiązków należy przede wszystkim sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad pracownikami Instytutu (…) z zakresu medycyny pracy. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych działania z zakresu medycyny pracy nie są zakwalifikowane jako gwarantowane. W konsekwencji świadczenia tej kategorii nie są objęte umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej pomiędzy powodem, a pozwanym. K. I. nie została przypisana do żadnej umowy o udzielanie takich świadczeń. Natomiast zgodnie z przytaczanymi przez powoda rozporządzeniami Ministra Zdrowia, dodatki pieniężne przysługują jedynie pielęgniarkom realizującym świadczenia finansowane przez NFZ.

Czytaj dalej poniżej…


Zobacz także: 

Dodatek zembali dla pielęgniarek – pielęgniarka pozwała szpital.

Dwie pielęgniarki przenosiły 100 kg pacjentkę!

MZ: aktywność pielęgniarek mała, bo oczekiwały za to wynagrodzenia!


Szpital jako jedną z pielęgniarek uprawnionych do otrzymania dodatku specjalnego wskazał pielęgniarkę. Pismem z 9 października 2015 roku NFZ stwierdził, że nie spełnia ona warunków określonych w OWU. (…) zakwestionował decyzję pozwanego, wnosząc o ponowne rozpatrzenie możliwości przyznania pielęgniarce dodatkowych środków, ale pozwany podtrzymał swoje stanowisko. 

Pismem z dnia 20 listopada 2015 roku K. I. zwróciła się do Dyrektora (…) z prośbą o wypłatę świadczenia dodatkowego. Stwierdziła, że nieobjęcie jej podwyżkami wynagrodzenia nosi znamiona dyskryminacji. Powód odmówił wypłaty żądanej kwoty, wskazując że wnioskodawczyni nie jest uprawniona do jej otrzymania, jako że realizowane przez nią świadczenia nie są objęte umową z NFZ o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Nie została zatem spełniona podstawowa przesłanka do zastosowania rozporządzeń Ministra Zdrowia z 8 września 2015 roku i 14 października 2015 roku.

(…)

Szpital wypłacił pielęgniarce kwotę 8502,18 złotych tytułem wyrównania dodatku do wynagrodzenia za okres wrzesień – grudzień 2015 roku, za rok 2016 i za styczeń – marzec 2017 roku. Wypłacona kwota została obliczona z uwzględnieniem należnych odsetek i po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy. Pismem wezwał NFZ do zapłaty kwoty 8000 zł tytułem wyrównania wynagrodzenia wypłaconego na rzecz K. I. oraz o wypłatę dalszych świadczeń należnych K. I. na podstawie rozporządzeń Ministra Zdrowia.

Sąd zuważył co następuje: 

Świadczenia z zakresu medycyny pracy nie są objęte umowami zawieranymi przez świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wracając do regulacji zawartych w ogólnych warunkach umów, wynikających z § 2 rozporządzania Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i z § 2 rozporządzania Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, to wskazać należy, że jakkolwiek nie posługują się one pojęciem „zwiększenia wynagrodzeń” dla pielęgniarek, to wynika z nich powiązanie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek z określonymi zadaniami medycznymi. Podkreślenia przy tym wymaga, że omawianą regulacją byli objęci wyłącznie pracownicy (pielęgniarki) udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach kontraktów zawartych z NFZ. Pamiętać bowiem należy, że wskazywane wyżej rozporządzenia zostały wydane w ramach delegacji ustawowej, zawartej w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Odnoszą się one wyłącznie do umów zawartych pomiędzy świadczeniodawcami (zakładami opieki zdrowotnej), a NFZ i nie dotyczą świadczeń udzielanych poza tymi umowami. Zgodnie z przytoczonymi wcześniej przepisami OWU, świadczeniodawca musi posiadać zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, których to świadczeń udziela pracownik uprawniony na podstawie przepisów szczególnych. W ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, że przez umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej należy rozumieć jedynie umowę zawieraną z podmiotem publicznym na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co prawda rozporządzenie OWU nie odwołuje się wprost do przepisów tej ustawy, ale pozostaje jej aktem wykonawczym. Nie ulega więc wątpliwości, że przepisy tego rozporządzenia należy interpretować w oparciu o treść ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zatem świadczenia dodatkowe dla pielęgniarek i położnych finansowane przez NFZ przyznawane są jedynie pracownikom realizującym świadczenia gwarantowane w ramach umów o świadczenia opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie ulega więc wątpliwości, że zwiększenie świadczeń przekazywanych przez dyrektorów właściwych oddziałów wojewódzkich (…) na rzecz świadczeniodawców dotyczyć miało tylko i wyłącznie pielęgniarek realizujących zadania z umów zawartych z NFZ.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy, wskazać należy, że stan faktyczny niniejszej sprawy jest bezsporny. Pozwany nie kwestionował spełnienia przez pielęgniarkę przesłanki posiadania statusu pielęgniarki. Główną osią sporu pozostawała natomiast ocena, czy pielęgniarka spełniała przesłanki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku o OWU oraz zmieniającym je rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku, uprawniające powoda do otrzymania środków z NFZ na sfinansowanie dla niej podwyżki wynagrodzenia.

(…)

W niniejszej sprawie poza sporem pozostaje, że pielęgniarce należała się podwyżka wynagrodzenia. Poza sporem pozostaje również okoliczność, że realizuje ona świadczenia opieki zdrowotnej w Przychodni (…) na rzecz pracowników szpitala. Ta okoliczność wynika wprost z pozwu (str. 3-5 pozwu, k. 4-6), jak i załączonych do niego dokumentów (zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień – k. 38-39), których pozwany nie kwestionował. Poza sporem pozostaje okoliczność, że ta (…) nie wykonuje świadczeń na podstawie umowy zawartej z NFZ. To wprost wynika z pisma (…) kierowanego do K. I. (k. 47v).

Skoro K. I. wykonuje świadczenia z zakresu medycyny pracy, w ramach w ramach komórki organizacyjnej – Przychodni (…), to powód nie jest uprawniony do uzyskania środków z NFZ, w ramach regulacji zawartej w rozporządzeniach Ministra Zdrowia z 8.09.2015 r. i 15.10.2015 r., na sfinansowanie dla niej podwyżki wynagrodzenia.

źródło: orzeczenia.ms.gov.pl 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7794 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Szpital skierował pielęgniarki z kardiologii do pracy na neurochirurgii.

2 min czytania
Narodowy Fundusz Zdrowia o organizacji pracy personelu pielęgniarskiego W majowym wydaniu Gazety Pielęgniarek i Położnych, na stronie 5 publikujemy uzasadnienie do wyroku…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Ponad 3 tys. pielęgniarek zapisało się na ten kurs specjalistyczny.

5 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych podawanych przez Centrum kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie kurs specjalistyczny, który jest przedmiotem poniższego…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Na co mogą liczyć pielęgniarki od izb, przechodząc na emeryturę.

3 min czytania
Podziękowanie dla pielęgniarek emerytek W niedziele 28 maja 2023 r. na fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych zapytaliśmy użytkowników Portalu, czy pielęgniarki…
Komentarze