Instytucja indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej w zoz to ograniczenie swobody działalności gospodarczej.

5 min czytania
AktualnościOpracowania i komentarze redakcyjne

 

Każdy zawód można wykonywać w ramach umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. To oczywista oczywistość!

Realia są takie – dana osoba nabyła kwalifikacje i uprawnienia zawodowe pielęgniarki i położnej po odbyciu kształcenia w: Liceum Medycznym lub Studium Medycznym lub wyższej szkole kształcącej na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo uzyskując tytuł zawodowy – licencjat lub magister. 

Absolwent powyżej wymienionych rodzajów kształcenia udaje się do izby pip celem uzyskania zaświadczenia o prawie  wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. Jest to czynność typowo administracyjna polegająca na wpisie do rejestru pielęgniarek i położnych. Wpis ten jest opatrzony zgodnie z art. 11b ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych następującymi danymi:

 1) imię (imiona) i nazwisko,
 2) nazwisko rodowe,
 3) imiona rodziców,
 4) płeć,
 5) miejsce i datę urodzenia,
 6) numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku gdy pielęgniarce lub położnej nie nadano tego numeru – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego możliwe jest ustalenie danych,
 7) numer NIP – w odniesieniu do pielęgniarki, położnej, posiadającej taki numer,
 8) obywatelstwo (obywatelstwa),
 9) adres zamieszkania,
 10) tytuł zawodowy,
 11) numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu oraz numery poprzednich zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu z określeniem organu wydającego zaświadczenie i daty wydania,
 12) informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska,
 13) informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu,
 14) nazwę ukończonej szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych, numer dyplomu i datę jego wydania oraz rok ukończenia tej szkoły,
 15) datę rozpoczęcia wykonywania zawodu,
 16) datę i miejsce rozpoczęcia i ukończenia stażu podyplomowego,
 17) datę i rodzaj ukończonego kształcenia podyplomowego, nazwę organizatora kształcenia wydającego zaświadczenie oraz w przypadku szkolenia specjalizacyjnego numer dyplomu oraz datę jego wystawienia,
 18) stopień naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego stopień,
 19) tytuł naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego tytuł,
 20) nazwę pracodawcy oraz datę zatrudnienia i stanowisko, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu,
 21) informację o prowadzeniu indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej lub grupowej praktyki pielęgniarek, położnych wraz z numerem wpisu do właściwego rejestru,
 22) informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu,
 23) informację o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu,
 24) informację o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu,
 25) stosunek do służby wojskowej w odniesieniu do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
 26) informację o skreśleniu z rejestru pielęgniarek i rejestru położnych prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Podsumujmy: izba pip wydaje pielęgniarce i położnej dokument pt. zaświadczenie o prawie  wykonywania zawodu, który jest podstawą do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Wpis do rejestru pielęgniarek i położnych jest bezpłatny.

Czy na podstawie powyższego zaświadczenia  pielęgniarka lub położna może podjąć wykonywanie zawodu. Tak i NIE!

Dla lepszego zobrazowania poruszonego zagadnienia rozpatrzmy dwa poniżej przedstawione przykłady:

 1. Pielęgniarka zgłasza się do zakładu opieki zdrowotnej, przedstawia dokument "zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu" i rozpoczyna wykonywanie zawodu w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
 2. Inna pielęgniarka zgłasza się do tego samego zakładu opieki zdrowotnej, przedstawia dokument "zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu" i spotyka się tam z ofertą wykonywania świadczeń pielęgniarki w ramach działalności gospdarczej. Jej przyszły zleceniodawca będzie się z nią rozliczał  za wykonaną pracę na podstawie rachunku, przedkładanego po miesiącu wykonywanej pracy. Wobec powyższego dana pielęgniarka udaje się do urzędu miasta i w wydziale działalności gospodarczej uzyskuje zaświadczenie o wpise do ewidencji działalności gospodarczej. Za wpis uiszcza opłatę w wysokości 100 zł. Następnie pielęgniarka powinna udać się do izby pielęgniarskiej celem uzyskania zgody na prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarki, która w rozumieniu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej jest działalnością regulowaną. Cytuję przedmiotową ustawę: Art. 24a. Prowadzenie:
   1) indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych,  2) indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo  3) grupowej praktyki pielęgniarek, położnych – jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
  Natomiast ustawa o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że: Art. 64. 1. Jeżeli przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu niniejszej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeżeli spełnia szczególne warunki określone przepisami tej odrębnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej, z zastrzeżeniem art. 75.
  2. Wpis do rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
   Wpis do rejestru praktyk pielęgniarek i położnych prowadzonym przez okręgową izbę pip kosztuje 50 zł. W przedmiotowym wpisie zamieszczone są następijące dane: 1) numer wpisu praktyki do rejestru;  2) imię i nazwisko pielęgniarki, położnej;  3) imiona i nazwiska wspólników spółki w przypadku grupowej praktyki pielęgniarek, położnych;  4) numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo do Krajowego Rejestru Sądowego;  5) numer wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych;
   6) oznaczenie rodzaju praktyki;  7) oznaczenie terminu, na jaki został dokonany wpis praktyki;
   8) numer i datę uchwały o wpisie praktyki do rejestru oraz kolejne numery i daty uchwał o zmianie wpisu;  9) numer i datę uchwały o wykreśleniu praktyki z rejestru;  10) (6) adres lub adresy praktyki;  11) numer telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej;  12) adres miejsca przyjmowania wezwań;  13) adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, narzędzi i sprzętu medycznego;  14) rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;  15) oznaczenie organu sanitarnego oraz datę wydania opinii o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym pomieszczeniu;  16) datę wizytacji lub kontroli przeprowadzonej przez organ prowadzący rejestry praktyk pielęgniarek, położnych;  17) numer prawa wykonywania zawodu, numer PESEL, jeżeli pielęgniarka, położna taki posiada, numer NIP, adres do korespondencji, posiadane specjalizacje – w przypadku gdy pielęgniarka, położna jest członkiem innej izby pielęgniarek, położnych
  czyli dane, które izba już posiada w rejestrze osób posiadających zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.  

  

Wnioski: prawo dyskryminuje pielęgniarki i położne wykonujące zawód w zakładach opieki zdrowotnej na podstawie działalności gospodarczej. Pielęgniarki te, muszą ponosić koszty (w wysokości 50 zł) wpisu do rejestru praktyk. Muszą składać wnioski o wpis do przedmiotowego rejestru. W sytuacji, kiedy izba pip nie ma kontroli i nadzoru nad taką praktyką bowiem nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej to kompetencje wojewody!

Izba Naczelna PiP wnioskowała do pani minister Kopacz o podniesienie o 100% opłaty za wpis do rejestru praktyk. Do 100 zł. Minister nie wyraziła zgody na taką podwyżkę (wysokość opłaty za wpis do rejestru praktyk określa rozporządzeniem minister zdrowia).

Opracował

Mariusz Mielcarek 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8113 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarki - czy pracodawcy łamią prawo odprowadzając składki na izby?

3 min czytania
Pracodawca nie ma prawa przekazywać informacji imiennej Poniższy fragment artykułu pochodzi z lutowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych. Zachęcamy do zapoznania…
Aktualności

Jakie cechy powinny mieć spodnie ratownicze?

2 min czytania
Szukasz spodni ratowniczych, które spełnią wymagania Twoje oraz Twojego zawodu? Podświadomie wiesz, że odpowiedni kolor i oznakowanie to za mało – spodnie…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki: sąd wskazuje na oryginalny sposób działania OZZPiP.

3 min czytania
Ustalenia sądu w sprawie oryginalnego sposobu działania związku pielęgniarek…  W artykule pt. Pielęgniarka oddziałowa w sądzie: praca pielęgniarek innych niż z grupy…
Komentarze