Interpelacja do ministra zdrowia: Czy wysokość wynagrodzenia pracowników zoz musi odpowiadać "kwotom w widełkach" określonych w tzw. siatce płac?

4 min czytania
Aktualności

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie wysokości wynagrodzeń pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

   Szanowny Panie Ministrze! Wysokość wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej regulują następujące akty prawne:

   1) rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1999 r. nr 52, poz. 543, z późn. zm.),

   2) ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1995 r. nr 1, poz. 2, z późn. zm.),

   3) ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. z 2006 r. nr 149, poz. 1076 z późn. zm.),

   4) zakładowy regulamin wynagradzania,

   5) układ zbiorowy (o ile został zawarty).

   Podstawowe zasady ustalania wysokości wynagrodzeń pracowników zakładów opieki zdrowotnej wynikają z rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Rozporządzenie zawiera również tabelę wysokości wynagrodzeń. Ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw mająca zastosowanie do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ustala zasady przyrostu wynagrodzeń pracowników. Ustawa zaś o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń określająca m.in. zasady przekazania w roku 2006 i 2007 środków finansowych zakładom opieki zdrowotnej wykonującym zadania określone w ich statucie będącym świadczeniodawcami – z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń obliguje zakłady opieki zdrowotnej do dokonania podwyżek wynagrodzeń pracowników w roku 2006 i 2007 ze specjalnie na ten cel przeznaczonych środków. Podwyżki wynagrodzeń ustalane są w oparciu o zasady wynikające z cytowanej ustawy oraz wynikające w szczególności z układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania obowiązującego w zakładzie. Wykonywanie obowiązku następuje w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W przypadku nieuzgodnienia wykonania obowiązku w terminie wynikającym z ustawy decyzję o podwyżkach podejmuje kierownik zakładu.

   W tym stanie rzeczy zapytuję: Czy wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej musi mieścić się w granicach ustalonych w załączniku do rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1999 r. nr 52, poz. 543, z późn. zm.), czy też może przekraczać wskazane tam kwoty, jeżeli zakład dysponuje środkami finansowymi na wypłatę wyższych wynagrodzeń?

   Z poważaniem

   Poseł Jacek Falfus

——————————————————————————————————————————–

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację w sprawie wysokości wynagrodzeń pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pismo Pana Wicemarszałka Sejmu RP Janusza Dobrosza z dnia 31 sierpnia br. (SPS-023-9331/07), zawierające interpelację Pana Posła Jacka Falfusa w sprawie realizacji przepisów ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.), proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 543 ze zm.) w § 1 stanowi, że jego przepisy stosuje się do pracowników zatrudnionych w:

   1) publicznych zakładach opieki zdrowotnej prowadzonych w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

   2) zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez organy, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89).

   Przywołane rozporządzenie w załączniku nr 1 ustala tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Wydane w dniu 29 czerwca 2006 r. przepisy zmieniające rozporządzenie mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2006 r.

   Odnosząc się do sposobu realizacji ustawy z 22 lipca 2006 r., należy wyjaśnić, że podstawowym jej celem, na który wskazuje już sam tytuł ustawy, jest umożliwienie świadczeniodawcom przekazania środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń, przy jednoczesnym określeniu ustawowych gwarancji, że środki te nie będą przez kierowników zakładów wykorzystane w inny sposób.

   Podsumowując, należy podkreślić, że przepisy przywołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej znajdują zastosowanie tylko do pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej wyraźnie wskazanych w § 1 rozporządzenia. Nie ma jednak przeciwwskazań, by zakłady opieki zdrowotnej niespełniające powyższych kryteriów nie stosowały pomocniczo ww. regulacji. Oznacza to, że każdy zakład opieki zdrowotnej może w regulaminie wynagradzania zamieścić postanowienie o dobrowolnym objęciu pracowników zakładu dyspozycją jego przepisów bądź też stosowaniu mechanizmu określającego zasady wynagradzania pracowników analogicznego do tego, jaki wynika z treści ww. rozporządzenia.

   Jeżeli tego rodzaju zapis został zamieszczony w regulaminie wynagradzania, kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przystępując do realizacji ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń, powinien w taki sposób przeprowadzić podwyżki, by nie naruszyć postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

   Ponadto należy wskazać, że w dniu 5 września br. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Przywołana regulacja gwarantuje utrzymanie przekazywania przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków finansowych świadczeniodawcom na finansowanie wzrostu wynagrodzeń w roku 2008 i latach następnych oraz, zgodnie z postulatem strony społecznej, zobowiązuje pracodawców do włączenia podwyżek do wynagrodzenia zasadniczego pod warunkiem, że ogólna kwota przeznaczona na wzrost wynagrodzeń z pochodnymi nie przekroczy kwoty uzyskanej od NFZ, a przeznaczonej na wynagrodzenia.

   Z wyrazami szacunku

   Sekretarz stanu

   Bolesław Piecha

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8176 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarki - pacjentka w sądzie: wzywane pielęgniarki nie przychodziły.

4 min czytania
Sąd o prawa pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, także w kontekście wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki… W jednym uzasadnień do…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 10 tys. złotych netto.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Nowopowstająca prywatna klinika medyczna poszukuje do pracy pielęgniarki anestezjologicznej. Miejsce pracy : Częstochowa Wynagrodzenie: 10 000 netto /miesięcznie…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - To nic, że plują nam w twarz. Ważne, że w duchu "merytorycznego dialogu".

2 min czytania
Działania związku i izby pielęgniarek w kontekście postawy ministerstwa zdrowia wobec postulatów płacowych… Już jest jasne w jaki sposób ministerstwo zdrowia odniosło…
Komentarze