Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie wejścia w życie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i związanej z tym sytuacji polskich pielęgniarek po 2010 r.

7 min czytania
Aktualności

Komentarz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Pan poseł swoją interpelacją dołączył do dezinformującej kampanii, wmawiajacej pielęgniarkom, że ich kwalifikacje po 2010 roku zostaną sprowadzaone do poziomu pomocy pielęgniarskiej. Rząd prezentuje w tej sprawie odmienne stanowisko. W związku z licznymi informacjami w prasie i mediach o tym, że absolwentki liceum medycznego i studium w 2010 roku stracą uprawnienia zawodowe i zostaną asystentkami pielęgniarek przedstawiamy odpowiedź ministerstwa zdrowia na interpelację w tej sprawie!! Należy kolejny raz przypomnieć, że studia pomostowe są studiami dobrowolnymi, a ich nieukończenie nie spowoduje zmian w uprawnieniach zawodowych pielęgniarek i położnych wykształconych w dotychczasowych systemach oraz nie spowoduje utraty tytułu zawodowego a tym samym prawa wykonywania zawodu.  Wprowadzając w błąd rzesze pielęgniarek uczelnie wyższe prowadzące studia pomostowe w ogłoszeniach o rekrutacji piszą wprost lub sugerują, że nie ukończenie studiów pomostowych spowoduje w przyszłości utratę prawa wykonywania zawodu i degradację do roli pomocy pielęgniarskiej. To właśnie jeden z elementów tej dezinformujacej kampanii. Brawo dla ministerstwa za interwencję w tym zakresie. Szkoda, że tak późno. Taki proceder uczelnie prowadzą od 2004 roku. Uczelnie wprowadzją swoich przyszłych "klientów" w błąd. Jest to nieuczciwa reklama "produktu", który zamierza się "sprzedać". Ponadto należy dodać, że data 2010/11 roku określająca ostatni nabór na studia pomostowe ma zostać usunięta z ustawy wprowadzającej instytucję studiów pomostowych! oraz to, że MZ zapowiada wpisanie do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, że osoby, które nie ukończą studiów pomostowych nie utracą w Polsce nabytych uprawnień zawodowych. Rząd wystąpił do Komisji Europejskiej o zmianę dyrektywy powodującej, że obecnie w krajach UE nie są uznawane kwalifikacje polskich pielęgniarek. Tyle było obietnic rzadu w sprawie zniesienia niesprawiedliwych zapisów w Traktacie Akcesyjnym, że kolejne obietnice są mało wiarygodne. Pamiętajmy: to rząd polski podpisał niekorzystny dla polskich pielęgniarek Traktat! Rząd zamierza doprowadzić do: automatycznego uznawania kwalifikacji osób z tytułem licencjata, zmniejszenia wymiaru studiów pomostowych, zmiany wymaganego okresu doświadczenia zawodowego 5/7 oraz 3/5.

Obecny stan prawny w zakresie uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych w krajach UE.

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu mogą być uznane w celu kontynuacji kształcenia bądź w celu zatrudnienia. Każdy kraj Unii posiada własne przepisy regulujące uznawanie wykształcenia.
Uznanie wykształcenia w celu kontynuacji kształcenia w innym państwie nazywane jest uznaniem do celów akademickich. W celu uzyskania uznania wykształcenia do celów akademickich należy wystąpić o porównanie pomiędzy swoimi kwalifikacjami a wymaganymi w poszczególnych krajach Unii. W krajach członkowskich UE istnieją centra informacyjne (NARIC) uznawania kwalifikacji akademickich, które prowadzą ośrodki informacyjne. W celu uzyskania informacji jakiemu stopniowi w państwach członkowskich odpowiadają twoje kwalifikacje oraz zapoznać się z procedurą ich uznawania należy skontaktować się z biurem NARIC w danym kraju. Wykaz tych ośrodków, ich dane teleadresowe oraz linki do stron internetowych zamieszczono na
stronie: www.enic-naric.net
Drugi rodzaj uznania kwalifikacji , czyli uznanie w celu zatrudnienia, nazywane jest uznaniem do celów zawodowych. Zagadnienia związane z uznawaniem kwalifikacji zawodowych do pracy w zawodach regulowanych, a takimi zawodami jest zawód pielęgniarki i położnej w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego reguluje Dyrektywa 2005/36WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 roku w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U.UE.L.05.255.22).Dyrektywa ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L w dniu 30 września 2005 roku i weszła w życie z dniem 20 października 2005 roku.
Dyrektywa zawiera obszerny wykaz warunków wzajemnego uznawania przez państwa członkowskie kwalifikacji zawodowych
jako podstawy swobodnego przepływu osób i usług w obrębie Wspólnoty. Dyrektywa ta zastąpiła m.in. dotychczas obowiązujące
Dyrektywy z 1997 roku: 77/452/EWG; 77/453/EWG, które dotyczyły zawodu pielęgniarki oraz Dyrektywy z 1980 roku:
80/154/EWG; 80/155/EWG, które dotyczyły zawodu położnej.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodów regulowanych można podzielić na trzy rodzaje:

Na zasadzie automatycznego uznawania
Na zasadzie praw nabytych
Na zasadzie ogólnego systemu

NA ZASADZIE AUTOMATYCZNEGO UZNAWANIA
/ strona 14 Dyrektywy /

Zgodnie z Dyrektywą 2005/36WE ta zasada dotyczy polskich pielęgniarek i położnych posiadających dyplom  ukończenia studiów
wyższych z tytułem magistra pielęgniarstwa/położnictwa z datą odniesienia l maj 2004 rok. 

/pielęgniarka strona 93 Dyrektywy, położna strona 104  Dyrektywy /

 
NA ZASADZIE PRAW NABYTYCH
/ strona 15 Dyrektywy /

Zgodnie z Dyrektywą 2005/36WE ta zasada dotyczy polskich pielęgniarek/położnych, w przypadku kiedy dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji został wydany w Polsce, przed l maja 2004 r. i nie spełnia minimalnych wymogów w zakresie kształcenia (co najmniej trzy lata lub 4600 godzin). W takiej sytuacji
Państwa Członkowskie uznają dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, pod warunkiem dołączenia do nich zaświadczenia
potwierdzającego, że dani obywatele Państw Członkowskich faktycznie i w sposób zgodny z prawem wykonywali działalność w Polsce przez okres wyszczególniony poniżej:
a) w przypadku osób posiadających dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji pielęgniarki/położnej w stopniu licencjata (dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa): przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat poprzedzających wydanie
zaświadczenia;
b) w przypadku osób posiadających dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji pielęgniarki/położnej potwierdzający ukończenie
kształcenia pomaturalnego w medycznych szkołach zawodowych (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej/dyplom położnej): przez co najmniej pięć kolejnych lat w okresie siedmiu lat poprzedzających wydanie świadectwa.
Wymienione wyżej czynności muszą obejmować pełną  odpowiedzialność za planowanie, organizowanie i sprawowanie opieki nad pacjentem.
/ strona 20 Dyrektywy /

Ponadto Dyrektywa 2005/36WE stwierdza, że Państwa członkowskie uznają dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pielęgniarki/położnej wydane w Polsce, które ukończyły kształcenie przed l maja 2004 r. nawet jeżeli dokumenty te nie spełniają minimalnych wymogów kształcenia (co najmniej trzy lata lub 4600 godzin), potwierdzonych uzyskaniem tytułu "licencjata", jeżeli zostały one uzyskane na podstawie specjalnego programu kształcenia, określonego w art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r., nr 92, póz. 885) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dziennik Ustaw z dnia 13 maja 2004 r., nr 110, póz. 1170), czyli absolwentom tzw. studiów pomostowych.
/ strona 21 Dyrektywy /

NA ZASADZIE OGÓLNEGO SYSTEMU
/ strona 10 Dyrektywy /

Aby umożliwić obywatelom Unii Europejskiej pracę w kraju członkowskim UE bez konieczności przekwalifikowania został wprowadzony Ogólny System Wzajemnej Uznawalności Kwalifikacji Zawodowych.W przypadku kiedy osoba ubiegająca się o uznanie kwalifikacji nie może wykazać się dokumentami potwierdzającymi minimalne wymogi kształcenia (co najmniej trzy lata lub 4600 godzin) dana osoba może wystąpić o uznanie kwalifikacji na zasadach ogólnych. Państwo Członkowskie może wymagać od wnioskodawcy odbycia stażu adaptacyjnego trwającego nie dłużej niż trzy lata lub przystąpienie do testu umiejętności/ strona 12 Dyrektywy /. Dotychczas zasady ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych dotyczące zawodów pielęgniarki i położnej regulowały Dyrektywy 89/48/EWG; 92/51/EWG. W związku z wejściem w życie Dyrektywy 2005/36WE w/w Dyrektywy formalnie zostały uchylone.  Dane teleadresowe oraz linki do stron internetowych ośrodków koordynujących prace  Ogólnego Systemu Wzajemnej Uznawalności Kwalifikacji Zawodowych w
krajach Unii Europejskiej zamieszczono na stronie Komisji Europejskiej.

Zobacz także:

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w UE albo śmierć? Bez przesady!!! Komentarz redakcji Gazety Pielęgniarki i Położnej  Nr 3/Grudzień 2006 strona czwarta.

Mariusz Mielcarek

 


Treść interpelacji

Forum Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych podjęło działania na rzecz unieważnienia dyrektywy 2005/36/WE. Zgodnie z jej zapisami pielęgniarki, kształcone w starym systemie, w tj. 5-letnich liceach medycznych, nie będą mogły wykonywać na terenie państw Unii Europejskiej pracy w wyuczonym zawodzie, a jedynie gorzej płatną pracę w charakterze asystentki pielęgniarskiej

Pielęgniarki z wieloletnim stażem, ze specjalizacjami, i tak źle opłacane, będą musiały ponieść koszt uzupełnienia wykształcenia o licencjat. W nowym, wzbudzającym kontrowersje systemie kształcenia pielęgniarek i położnych, nie kładzie się tak dużego nacisku na wiedzę praktyczną, a przecież to doświadczenie jest najważniejszym kryterium przy wykonywaniu tej pracy. Po przeprowadzeniu analizy liczby godzin kształcenia i zawartości merytorycznej programów nauczania okazuje się, że często polski personel jest lepiej wykształcony niż w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z dyrektywą 77/453 pełne kształcenie pielęgniarki powinno obejmować 3 lata lub 4600 godzin, z czego ma być przynajmniej 2300 godzin praktyki. W Polsce kształcenie na starych zasadach obejmowało 7086 godzin, z czego 4540 godzin było zajęć praktycznych.

Ponadto, według szacunków problem braku kwalifikacji w myśl przywołanej dyrektywy dotknie 150 tys. pielęgniarek i położnych. Poza wymienionymi już problemami, powstaje jeszcze jeden: gdzie personel ten miałby się kształcić? Nawet przy założeniach, że 50 uczelni kształci rocznie 300 osób to do 2010 r. szkoły te nie byłyby w stanie zapewnić wykształcenia wszystkim absolwentom.

Pielęgniarki i położne poczuły się zagrożone. Uważają, że to zaniedbania w procesie akcesyjnym sprawiły, że pojawiła się dyrektywa Parlamentu Europejskiego nieuznająca kwalifikacji absolwentek liceów medycznych i wyznaczająca 2010 r. jako datę graniczną do uzupełnienia wykształcenia. 150 tys. abiturientek przeżyło szok, gdy dowiedziało się, że nie wystarczy, iż żyją pod ciągłą presją doskonalenia zawodowego i permanentnego dokształcania, muszą jeszcze zdobyć tytuł licencjata.

 Pomimo, że polski rząd zaskarżył sporną dyrektywę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, wciąż czeka na wyznaczenie daty pierwszej rozprawy.

Pytanie: Jakie działania zamierza podjąć rząd w celu jak najszybszego rozwiązania problemu krzywdzącej polskie, doświadczone pielęgniarki dyrektywy?

Z wyrazami szacunku

Poseł Marek Polak

Andrychów, dnia 14 listopada 2006 r.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8271 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Gazeta Pielęgniarek i Położnych - wydanie czerwiec 2024 r.

2 min czytania
Czerwcowe wydanie miesięcznika branżowego dla personelu pielęgniarskiego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych każdego miesiąca trafia do ponad 500 szpitali w całej Polsce….
Aktualności

Wyczerpanie nerwowe

2 min czytania
W języku potocznym mówi się, że ktoś jest wyczerpany po ciężkim dniu w pracy, długiej podróży czy nieprzespanej nocy. Jednak nie zawsze…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Odszkodowania dla pielęgniarek – wzór uzasadnienia pozwu.

3 min czytania
Uzasadnienie pozwu sądowego pielęgniarki przeciwko pracodawcy w sprawie nierównego traktowania w zatrudnieniu… W związku z licznymi zapytaniami do redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek…
Komentarze