Izba pielęgniarek – zlikwidować to stanowisko.

3 min czytania
AktualnościWymogi kwalifikacyjne w pielęgniarstwie
Izba pielęgniarek – zlikwidować to stanowisko.

Nowy taryfikator kwalifikacyjny pielęgniarek nie obliguje pracodawcy…

W dniu 10 lipca 2023 roku minister zdrowia wydał nowe rozporządzenie, w którym uregulowano wymogi kwalifikacyjne wobec kadry pielęgniarskiej.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 5 września 2023 roku.

Szczegółowe informacje w zakresie nowego taryfikatora kwalifikacyjnego pielęgniarek publikujemy w artykułach redakcyjnych zamieszczonych w aktualnościach w dziale pt. Wymogi kwalifikacyjne w pielęgniarstwie.

W dotychczasowych artykułach w nowym dziale publikujemy informacje dotyczące nowych wymogów kwalifikacyjnych od osób na stanowiskach pielęgniarki oddziałowej oraz jej zastępcy. Informujemy o znacznych kontrowersjach w przedmiocie kwalifikacji wymaganych na stanowiskach: starsza pielęgniarka oraz młodszy asystent pielęgniarka. Odnosimy się także do braku wymogu posiadania stażu pracy przez pielęgniarki, na wybranych stanowiskach.

Poniżej przytaczamy poprawkę którą w ramach konsultacji społecznych zgłosiła izba pielęgniarek oraz stanowisko ministerstwa zdrowia.

Naczelna Rada pielęgniarek i Położnych:

Proponujemy usunąć w całości zapisy:

1) Pkt 39 stanowisko Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca prace innych pielęgniarek

2) Pkt 40 stanowisko Położna koordynująca i nadzorująca prace innych położnych.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko:

1) kierownika;

2) zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem;

3) ordynatora;

4) naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek;

5) pielęgniarki oddziałowej.

Przepis ten nie przewiduje możliwości, aby oddział szpitalny mógł być koordynowany przez pielęgniarkę lub położną. Wprowadzenie systemu koordynacji w szpitalnych oddziałach jest obecnie formalnie możliwe — tylko dla personelu lekarskiego (art. 49 ust. 7 ustawy o działalności leczniczej).

Wszelkie działania mające na celu nieobsadzanie stanowisk wymienionych z nazwy w art. 49 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, a w ich miejsce tworzenie – w zakresie merytorycznym tożsamym z tymi stanowiskami – inaczej nazwanych komórek organizacyjnych i innych stanowisk, będą stanowić próbę obejścia przepisów ustawy.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wielokrotnie podnosiła, iż zapis zawarty w punkcie 26 i 27 załącznika Kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, I. Pracownicy działalności podstawowej do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896) jest sprzeczny z w/w przepisem ustawy o działalności leczniczej i niezgodny z oczekiwaniami środowiska pielęgniarek i położnych.

Wielokrotnie na ten problem zwracał uwagę również sąd administracyjny. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 listopada 2013 r. sygn. akt III SA/Kr 844/13 wskazano, iż:”(…) Niedopuszczalne jest (…) wprowadzanie mocą aktów rangi podstawowej takich regulacji, które doprowadziłyby do obejścia przytoczonych powyżej regulacji ustawowych”. Podobnie: Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 sierpnia 2008 r., II OSK 666/08, podkreślił, że „(…) Skoro art. 44a ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej wymaga, by stanowisko „naczelnej pielęgniarki” w publicznych zakładach opieki zdrowotnej obsadzane było w wyniku konkursu, a osoba ta winna legitymować się określonym w „taryfikatorze kwalifikacyjnym” wykształceniem i stażem pracy, to wykreślenie ze statutu tego stanowiska i zastąpienie go innym, nieprzewidzianym w przepisach, któremu przypisane miałyby być te same obowiązki i uprawnienia, jakie miała osoba zatrudniona na stanowisku naczelnej pielęgniarki w oczywisty sposób narusza obowiązujące przepisy i wykracza poza zakres spraw, które mogą być uregulowane w statucie. Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu do wyroku z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie o sygn. akt II OSK 119/10, wyraźnie wskazał, że statutowa zmiana stanowisk i wprowadzenie w miejsce stanowisk wymienionych zarówno w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej (obecnie odpowiednio ustawie o działalności leczniczej) (…) nowych stanowisk, w ustawach nie wymienionych może być uznane za obejście prawa prowadzące do naruszenia ustawowych uprawnień samorządu pielęgniarek. ”

W związku z powyższym wnioskuję jak na wstępie, o usunięcie zapisów wskazujących na możliwości tworzenia w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami stanowisk — koordynującej pielęgniarki lub koordynującej położnej, sprzecznych z aktem wyższego rzędu, tj. art. 49 ustawy o działalności leczniczej.

Stanowisko ministerstwa zdrowia:

Uwaga nieuwzględniona. W opinii projektodawcy zasadne jest pozostawienie możliwości tworzenia przedmiotowych stanowisk pracy. To do kierownika podmiotu leczniczego będzie należała decyzja, czy chce utworzyć takie stanowisko pracy, czy też nie.

źródło: mz.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.8 / 5. Ilość głosów: 16

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8164 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Związek pielęgniarek zawiódł pielęgniarki.

2 min czytania
Związek pielęgniarek w dniu 11 kwietnia wydał szokujące stanowisko… W liście do Premiera RP z dnia 8 kwietnia 2024 roku pani Krystyna…
Aktualności

Pielęgniarka: to powinien być nasz przywilej.

2 min czytania
Pielęgniarka o zdrowiu pielęgniarek W minionym tygodniu zacytowaliśmy na profilu na Facebooku poniższą wypowiedź pielęgniarki. Trudno się z nią nie zgodzić, urlop…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 120-150 zł/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom seniora – prywatna placówka, znajdującą się na terenie województwa podlaskiego poszukuje do pracy pielęgniarki. Wynagrodzenie: Forma zatrudnienia:…
Komentarze
×
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Szkolenia pielęgniarek - 700 pielęgniarek zainteresowanych odbyciem specjalizacji.