Kierunek zmian w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

3 min czytania
Aktualności

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad nowelizacją Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Do chwili obecnej odbyło się 5 spotkań w miesiącach; marzec-kwiecień 2008r. Prace dotyczyły zmiany w następujących artykułach:

– art 10 zaproponowano dodanie zapisu dotyczącego odbycia rocznego stażu przez Ratowników medycznych, staż ten miał się odbywać w zespołach Ratownictwa Medycznego lub SOR-ach, a budżet Państwa pokrywałby koszty tych staży (na chwilę obecną proponowany zapis nie znalazł poparcia ze względu na potrzebę dodatkowych kwot wyasygnowanych z budżetu państwa),

  art  16 proponowane brzmienie ust. 1:

„Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewni przeszkolenie strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskanie przez nich tytułu ratownika oraz aktualizację wiedzy w tym zakresie”,

 – art  16 proponowane brzmienie ust. 2:

„Minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej zapewni przeszkolenie pracowników podległych lub nadzorowanych przez nich służb, policjantów funkcjonariuszy oraz żołnierzy w zakresie pierwszej pomocy”,

 

– w art 24 ust. 1 w pkt 1) 2) i 3) proponuje się wykreślenie zapisu „…w mieście powyżej 10 tys mieszkańców i …powyżej 10 tys. mieszkańców”,

 

– w art. 24 ust. 2 przyjmuje się, że 5% przypadków o najdłuższych czasach dotarcia w skali każdego miesiąca nie bierze się pod uwagę w naliczaniu parametrów określonych w ust 1, z zastrzeżeniem, że przypadki te nie podlegają  kumulacji pomiędzy miesiącami – w zamian za 0,5 %,

 

– zapisy dotyczące Centrów Powiadamiania Ratunkowego w opracowaniu przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, odpowiedzialny za nowe zapisy Nadbrygadier Janusz Skulich.

 

– w art. 26 ust. 2 pkt 3) – dotyczący dyspozytora medycznego, proponuje się nowe brzmienie: „przez okres co najmniej 3 lat była zatrudniona przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala”,

 

art. 29 ust. 4 proponuje się nowe brzmienie: „Lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego jest lekarz systemu” (w zamian za dotychczasowy zapis),

 

– w art. 32  proponuje się dopisać ustęp 3 w brzmieniu: „Dysponent jednostki zabezpiecza dla zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorów medycznych całodobowy nadzór lekarza systemu kierującego pracą podległego personelu medycznego”,

   

– w art 33 proponuje się dopisanie ustępu 3 w brzmieniu:

„Transport określony w ust. 2 nie może odbywać się przy wykorzystaniu zespołów  ratownictwa medycznego, będącymi jednostkami systemu w stanach zagrożenia życia jedynie za zgodą  lekarza koordynatora”,

 

– w kwestii referencyjności oddziałów ratunkowych nie uzyskano porozumienia – temat do dalszych prac,

 

– w art. 36 ust. 1 pkt 2) proponuje nowe brzmienie: „zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych z wyłączeniem lekarza”,

 

– w art 39 proponuje się dopisanie jako jednostek współdziałających w zakresie edukacji i przygotowania kadr systemu stowarzyszenia zawodowe i samorząd pielęgniarek i położnych,

 

– w art. 41 ust. 3 proponuje się nowe brzmienie: „Kierujący pozostaje pod nadzorem specjalistycznym określonego planem lekarza dyżurnego dysponenta”,

 

– kwestia Finansowania do dalszych prac, nie uzyskano porozumienia ze względu na proponowane zmiany dotyczące algorytmu podziału środków na finansowanie zespołów ratownictwa pomiędzy województwa oraz propozycję, aby w koszty włączono również koszty eksploatacji, odpis amortyzacyjny koszty osobowe oraz koszty, które dysponenci muszą posiadać na funkcjonowanie dyspozytorów medycznych na etaty których na dzień dzisiejszy nie ma dodatkowych pieniędzy,

 

– w art. 57 proponuje się, aby lekarze zatrudnieni w systemie uzupełnili swoje wykształcenie specjalistyczne do 31 grudnia 2014 roku (skrócenie czasu o 6 lat),

 

– w art 58 proponuje się nowy zapis, iż od dnia 1 stycznia 2010 roku nie prowadzi się naboru do policealnych szkół ratowników medycznych.

 

Poprawiony projekt ustawy mamy otrzymać pocztą elektroniczną, a następnie zostanie wyznaczone kolejne spotkanie.

  

Iwona Zygmuntowicz

 

Informacja pochodzi ze strony internetowej Naczelnej Izby PiP

 

Zobacz także:

Informator Portalu Pielęgniarek i Położnych – Ratownictwo medyczne – nowa ustawa o państwowym ratownictwie medycznym. Miejsce i rola lekarza, pielęgniarki systemu i ratownika medycznego, ratownika oraz dyspozytora medycznego i lekarza koordynatora.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8257 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Obuwie medyczne dla pielęgniarek: na co zwrócić uwagę przy zakupie?

2 min czytania
Jeśli jesteś pielęgniarką, z pewnością wiesz, jak wielogodzinne dyżury potrafią dać się we znaki kręgosłupowi i nogom. Aby zapewnić sobie komfort nawet…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki: wzór pozwu o odszkodowanie.

2 min czytania
Pielęgniarka pozywająca pracodawcę o odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu w pozwie musi uwzględnić jeszcze jedną ważną sprawę… W związku z licznymi…
Aktualności

Izby pielęgniarek – wynagrodzenia działaczy w maju 2024 roku.

1 min czytania
Wysokość zarobków w izbach pielęgniarek szokuje środowisko pielęgniarskie… Personel pielęgniarski jest zbulwersowany wysokością zarobków osób pełniących funkcje w izbach pielęgniarek. W artykule…
Komentarze