Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce – stanowiska, apele, wnioski.

7 min czytania
AktualnościPielęgniarka i położna rodzinna

 

Stanowiska, Apele, Wnioski Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce, podjęte na V Konwencie Kolegium w dniach 16-17 czerwca 2008 roku"

 

Poniżej przedstawiamy stanowisko samorządu zawodowego w przedmotowej sprawie.

 

 


 

 

 

NRPiP/XV/74/08

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2008 r.

 

 

Pani

dr Maria Stachowska

Prezes

Kolegium Pielęgniarek i Położnych

Rodzinnych w Polsce

 

 

Szanowna Pani Prezes,

 

W odpowiedzi na pismo, zawierające wnioski, uchwały oraz apele Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce, podjęte na V Konwencie Kolegium, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień do enumeratywnie wskazanych w piśmie punktów.

 

I. Wniosek o utrzymanie rocznej stawki kapitacyjnej jako sposobu finansowania świadczeń położnej POZ.

Planowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia zmiany dotyczące zasad finansowania świadczeń położnej POZ, są efektem wystąpienia z taką propozycją Pani Leokadii Jędrzejewskiej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego. Zgodnie z materiałem przekazanym przez Prezesa NRPiP w dniu 4 czerwca w NFZ, stanowisko NRPiP jest tożsame ze stanowiskiem Kolegium i wskazuje na utrzymanie kapitacyjnej metody finansowania świadczeń zarówno w stosunku do położnej jak i pielegniarki.

 

II. Wniosek o ujednolicenie w całej Polsce wzoru druku zlecenia lekarskiego dla pielęgniarek rodzinnych wykonujących świadczenia w domu pacjenta i wprowadzenie go jako obowiązującego dla świadczeniodawców w postaci załącznika do umów na 2009 rok.

Sprawa wzoru druku zlecenia lekarskiego była przedmiotem dyskusji w czasie spotkania w dniu 2 lipca 2008r Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń z Panią Hanną Klimczak, specjalistą z Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 

Zgodnie z rozporządzeniem o dokumentacji, w wykazie obowiązujących druków nie ma oddzielnego druku zlecenia do pielęgniarki/ położnej POZ, z uwagi na brak podstaw prawnych w tym zakresie może to być trudne.

Jednakże z uwagi na istotę sprawy skierowane zostanie pismo do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o załączenie projektu druku, przedstawionego przez Ewę Tarantę, jako obowiązującego druku skierowania dla pielęgniarki POZ, jak również zagadnienie to zostanie przedstawione Prezesowi NFZ na najbliższym spotkaniu w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

III. Apel o dążenie do stanu, aby każda pielęgniarka i położna rodzinna miała odbyty kurs specjalistyczny resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Uważam, że Apel Państwa jest jak najbardziej zasadny, jednakże Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie ma podstaw, aby nakazać każdej pielęgniarce i położnej rodzinnej ukończyć kurs specjalistyczny, w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Oczywistym jest fakt, że pielęgniarka i położna realizując przepisy art. 10 b ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 57, poz. 602 ze zm) ma obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych, lecz to od niej indywidualnie zależy w jakim zakresie (rodzaju) kształcenia podyplomowego podejmie działania.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych może jedynie za pośrednictwem Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych zwrócić się do organizatorów kształcenia, aby proponowały pielęgniarkom i położnym rodzinnym ukończenie ww. kursu jako priorytetowego i potrzebnego do wykonywania zadań w podstawowej opiece zdrowotnej, mając na uwadze bezpieczeństwo podopiecznych oraz własne.

 

IV. Wniosek o podniesienie i wyrównanie stawki za osobodzień w opiece długoterminowej

Powyższy wniosek był zgłaszany przez Panią Elżbietę Szwałkiewicz – Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, ponadto w aktualnie opiniowanym projekcie zarządzenia zmieniającego Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka długoterminowa Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zgłosiła uwagę, dotycząca zwiększenia stawki za osobodzień do poziomu co najmniej 40 zł. Jednocześnie kwestia ta będzie poruszona na spotkaniu w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (przewidywany termin spotkania 30 września 2008 rok).

 

V. Wniosek o zmianę druku deklaracji wyboru pielęgniarki rodzinnej.

Postulat ten wielokrotnie był zgłaszany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, zarówno w pismach kierowanych do Narodowego Funduszu Zdrowia, podjętych stanowiskach NRPiP, jak również poruszany na spotkaniach w Centrali NFZ, w których niejednokrotnie uczestniczyła Pani Prezes. Do chwili obecnej nie został opracowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia dokument spełniający oczekiwania pielęgniarek i położnych poz., nie mniej jednak w odpowiedzi na kolejne pismo NRPiP z dnia 10 września 2007 roku (znak: NRPiP/XVII/NFZ/119/07) w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42/2007/DSOZ z dnia 2 lipca w sprawie wzoru deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej” i wprowadzenia do stosowania nowego (oddzielnego) wzoru deklaracji, Pan Andrzej Sośnierz – Prezes NFZ podkreślił cyt. „… realizacja prośby o zmianę przedmiotowego zarządzenia nie znajduje uzasadnienia. Dokonujący wyboru nie ma obowiązku złożenia deklaracji na wszystkie trzy zakresy świadczeń u tego samego świadczeniodawcy. Wybór dotyczy imiennie osób udzielających świadczeń (lekarza, pielęgniarki, położnej) u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia ….. Podejmowane przez Fundusz działania nie zmierzają w kierunku ograniczenia samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnej gwarantowanej ustawą z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 57, poz. 602 ze zm.). Stanowisko Funduszu w przedmiotowej sprawie jest jasne i czytelne…”.

 

 

VI. Apel o to, aby pielęgniarka rodzinna świadcząca usługi na podstawie dwóch zawartych kontraktów tj. w opiece dziennej oraz nocnej i świątecznej wyjazdowej otrzymywała zapłatę za każdego zadeklarowanego pacjenta.

 

Postulat ten jest jak najbardziej zasadny, ale tylko w przypadku wyeliminowania tzw. nocnej i świątecznej opieki medycznej, której realizatorem może być tylko lekarz, bo to pojawienie się tego właśnie produktu spowodowało powstanie problemów przedstawianych przez pielegniarki. Proponuję przesłać stanowisko do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które poprze Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Ponadto należy zauważyć, że Narodowy Fundusz Zdrowia dostrzegając te problemy, podjął działania nad zmianą systemu zabezpieczenia tej formy opieki.

 

VII. Wniosek o zweryfikowanie składu zestawu przeciwwstrząsowego oraz opracowanie standardów postępowania we wstrząsie, a także opracowanie minimum zestawu nesesera pielęgniarki rodzinnej.

 

Popieram wniosek Pani Prezes, dlatego też uprzejmie proszę o przedstawienie propozycji rozwiązań wymienionych kwestii, które po konsultacji z okręgowymi radami pielęgniarek i położnych mogą być przedłożone (jako wspólne ustalenia) Ministrowi Zdrowia i Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

VIII. Wniosek o uczestniczenie w posiedzeniach zespołu do spraw negocjacji w zakresie POZ.

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych nr 38/V/2008 z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 17/V/2008 NRPiP z dnia 11 marca 2008r. w sprawie składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, nie został powołany w tej kadencji zespól ds. negocjacji w zakresie poz.

W zakresie kompetencji Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych (Uchwała nr 15/V/2008r.), powołanej w obecnej kadencji mieści się udział w spotkaniach z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia. Dlatego też o spotkaniach w Centrali NFZ była Pani Prezes powiadamiana i proszona o udział w rozmowach. Jeśli chodzi o uczestniczenie osób – przedstawicieli Kolegium, wymienionych w piśmie tj. Pani Alicji Spaczyńskiej i Ewy Grejner, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie ma podstaw prawnych, aby na zaproszenie imienne wystosowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, zapraszać inne instytucje. Nie mniej jednak temat ten zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Prezydium NRPiP, które odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2008 roku, o stanowisku w tej sprawie zostanie Pani poinformowana.

Proponuję zwrócić się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o zapraszanie przedstawicieli Kolegium Pielęgniarek i Położnych na spotkania, przytaczając podstawy prawne i zakres działania Kolegium. W tej sprawie również osobiście interweniowałam.

 

IX. Wniosek o fiannsowanie świadczeń pielęgniarek POZ wyłącznie w oparciu o roczną stawkę kapitacyjną i nie zastępowanie takiego sposobu rozliczania systemem tzw. zadaniowym, czyli katalogiem wycenionych w punktach świadczeń pielęgniarki POZ.

– odpowiedź w pkt 1

 

 

 

X. Apel o prowadzenie przemyślanej polityki w zakresie organizacji kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek rodzinnych.

Apel zostanie przedłożony Komisji kształcenia i doskonalenia zawodowego NRPiP, jednocześnie uprzejmie informuję, że w obecnym stanie prawnym brak jest możliwości do ograniczania prowadzenia ww. kursów.

 

XI. Wniosek o wzmocnienie roli, zadań i funkcji pielęgniarki rodzinnej w obszarze POZ i wprowadzenie do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w pozostałych aktach prawa powszechnie obowiązującego regulujących sytuację prawną pielęgniarek, a także w decyzjach wydawanych przez Prezesa NFZ definicji pielęgniarki rodzinnej.

 

Wniosek przekazany do Komisji Prawa i Legislacji NRPiP, ponadto wskazane byłoby przesłanie postulatu przez Kolegium do Ministra Zdrowia co wzmocniłoby działania Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w tej kwestii.

 

XII. Wniosek o zakazie wykonywania zabiegów leczniczych (iniekcji) w gabinecie pielęgniarki POZ.

Podczas spotkania w dniu 6 maja 2008 roku, w Centrali NFZ sprawa gabinetu zabiegowego została wyjaśniona. Jednoznacznie wskazano, że obowiązek jego funkcjonowania spoczywa na lekarzu POZ. Samorząd zawodowy nie może stosować zakazów wykonywania jakichkolwiek świadczeń przez pielęgniarki i położne, ani o nie występować do innych organów, gdyż godzi to w autonomię zawodową tak często eksponowaną na wszystkich spotkaniach i przeczy idei samodzielności zawodowej. Pielęgniarki i położne w ramach obowiązujących przepisów mogą podejmować i powinny podejmować decyzje o zakresie swych działań i możliwościach wykonania tychże w oparciu o aktualną wiedzę, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pacjenta i własne.

Problem posiadania gabinetu przez pielęgniarkę POZ był przedmiotem rozmów z Ministrem Zdrowia oraz przedstawicielem Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dalsze rozmowy w tej kwestii będą prowadzone w zakresie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2006 r., Nr 56, poz. 397).

Wymaga również rozstrzygnięć i nowego spojrzenia na tzw. „praktyki pielęgniarek i położnych w miejscu wezwania” ich miejsce w systemie ochrony zdrowia, eliminowanie nieprawidłowości i nadinterpretacji prawa przez zewnętrznych partnerów, w tym ubezpieczyciela i pracodawców.

 

Z wyrazami szacunku

 

 

Prezes

(-)Elżbieta Buczkowska

 


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8255 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Najwyższe standardy kształcenia - nauka, praktyka, innowacje.

2 min czytania
Warszawska Uczelnia Medyczna prowadzi rekrutację na rok akademicki 2024/25. Dynamiczny rozwój to podstawa strategii uczelni przy Bobrowieckiej 9, w Warszawie. W ciągu…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki – wezwanie przedsądowe uwzględniające dodatek stażowy.

2 min czytania
Odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu pielęgniarek z grupy 6 od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2024 uwzględniające stratę finansową na…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Umowa o pracę: 9-10 tys. brutto. Kontrakt: 11,5-13 tys. netto.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Szybko rozwijająca się, nowoczesna Przychodnią POZ położona w centrum Ochoty poszukuje do pracy dwóch pielęgniarek – Pielęgniarka POZ…
Komentarze