Minister: Te pielęgniarki mogą pracować od zaraz!

7 min czytania
Aktualności


Izba pielęgniarek w sprawie osób z przerwą w wykonywaniu zawodu

Sklep PielęgniarekMaska ochronna wielokrotnego użytku.

Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.

NIPiP-NRPiP-OIE.060.126.2020

Pani
Greta Kanownik
Dyrektor Departamentu
Pielęgniarek i Położnych w
Ministerstwie Zdrowia

Szanowna Pani Dyrektor

W związku z wejściem w życie art. 10 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567), który wprowadza nowy przepis do ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) tj. art. 26b, zwracam się z uprzejmą prośbą o pilne przedstawienie stanowiska w kwestiach wskazanych poniżej.

Art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej przewiduje, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374), lub innych nadzwyczajnych okoliczności zagrażających zdrowiu i życiu wielu osób, pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, może rozpocząć wykonywanie zawodu w podmiocie leczniczym, po uprzednim zawiadomieniu o tym okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na planowane miejsce wykonywania zawodu.

Ponadto zgodnie z art. 26b ust. 2 tej ustawy pielęgniarka lub położna, o której mowa w ust. 1, w okresie pierwszych 2 tygodni wykonywania zawodu na podstawie ust. 1 wykonuje obowiązki zawodowe we współpracy z inną pielęgniarką lub położną wykonującą zawód w tym samym podmiocie leczniczym.

Z kolei w myśl art. 26b ust. 3 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej okres wykonywania zawodu na podstawie ust. 1 właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych zalicza do okresu przeszkolenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1, jeżeli pielęgniarka lub położna zawiadomi o zamiarze wykonywania zawodu zgodnie z art. 26 ust. 1 w terminie roku od dnia zakończenia wykonywania zawodu na podstawie ust. 1.

Na gruncie ww. zapisu powstają następujące wątpliwości zgłaszane przez pielęgniarki, położnej jak i Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych:

1. Jak się ma ww. zapis do przepisu art. 26 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej tj. czy pielęgniarka odbywająca aktualnie przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu w trybie art. 26 ustawy o zawodach (a więc na zasadach określonych przez okręgową radę pielęgniarek i położnych) może na ten moment skorzystać z uprawnień zawartych w art. 26b ustawy o zawodach i rozpocząć pracę w podmiocie leczniczym, a więc niejako kontynuować dotychczasowe przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu? Czy też może przepis art. 26b dotyczy tylko i wyłącznie tych pielęgniarek i położnych, które od dnia 1 kwietnia 2020 r. rozpoczynają pracę w podmiocie leczniczym, a więc jednocześnie rozpoczynają przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu?

2. Czy osoba, która po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej czy szkoły położnej nigdy nie pracowała w zawodzie może rozpocząć pracę w podmiocie leczniczym na zasadach określonych w art. 26b ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej?

3. Czy i kto będzie sprawował nadzór nad pielęgniarką, położą rozpoczynającą wykonywanie zawodu w podmiocie leczniczym, a tym samym niejako rozpoczynającą przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu? Co oznacza wyrażenie „we współpracy z inną pielęgniarką lub położną”, kto będzie autoryzował wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez taką pielęgniarkę, położną?

4. Czy nowych uprawnień zawartych w art. 26b ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej mogą skorzystać również pielęgniarki, położne które posiadają „stare” prawo wykonywania zawodu t.j. wydawane wiele lat temu przez Urzędy Wojewódzkie i nie posiadające wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, okręgowego rejestru położnych?

5. Czy po zakończeniu wykonywania zawodu w trybie art. 26b ww. ustawy i częściowym odbywaniu przeszkolenia po przerwie na postawie art. 26 tej ustawy pielęgniarka, położna powinna zakończyć przeszkolenie w sposób standardowy t.j. zdać zorganizowany przez okręgową radę egzamin w celu uzyskania zaświadczenia o ukończeniu przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu?

6. Czy pielęgniarka, położna, która odbywała przeszkolenie na dotychczasowych zasadach to jest na podstawie art. 26 ustawy o zawodach może aktualnie zawiesić jego odbywanie i rozpocząć pracę na podstawie art. 26b ww. ustawy?

Przedstawienie Państwa stanowiska w powyższych kwestiach jest niezwykle istotne dla wyjaśnienia istotnych wątpliwości zgłaszanych przez pielęgniarki, położne jak i Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych.

Z wyrazami szacunku,
Zofia Małas


Odpowiedź Departamentu Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, 10 kwietnia 2020 r.

PPWA.024.64.2020.RJ

Pani
Zofia Małas
Prezes
Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,

w związku z pismem z dnia 6 kwietnia 2020 r. (znak: NIPI-NRPiP-OIE.060.126.2020) w sprawie pytań dotyczących wejścia w życie art. 10 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567), który wprowadza nowy art. 26b do ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2020 r. poz. 562 i 567), Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia uprzejmie wyjaśnia.

Ad. 1.
Celem nowej regulacji określonej w art. 26b ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2020 r. poz. 562 i 567), zwanej dalej „ustawą”, wprowadzonej na podstawie art. 10 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sytemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567), jest umożliwienie (w sposób uproszony i możliwie jak najszybszy) pielęgniarkom i położnym, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat – w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374), lub innych nadzwyczajnych okoliczności zagrażających zdrowiu i życiu wielu osób, powrotu do czynnego wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

W związku z tym, w opinii Departamentu, pielęgniarka lub położna odbywająca aktualnie, przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu w trybie art. 26 ustawy (na zasadach określonych przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych), zgodnie z art. 26b ustawy może rozpocząć wykonywanie zawodu w podmiocie leczniczym.

Przepis art. 26b ustawy dotyczy wszystkich pielęgniarek i położnych, które w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, o którym mowa w art. 26b ust. 1 ustawy i na warunkach określonych w tym przepisie, zamierzają rozpocząć wykonywanie zawodu w podmiocie leczniczym (od dnia wejścia w życie tego przepisu, tj. od dnia 1 kwietnia 2020 r.).

Ad. 2.
Zgodnie z wyjaśnieniami określonymi w pkt 1, należy uznać, iż osoba, która ukończyła szkołę pielęgniarską lub szkołę położnych może skorzystać z możliwości podjęcia pracy, zgodnie z art. 26b ustawy. W przypadku braku prawa wykonywania zawodu, pielęgniarka lub położna powinna zgłosić się do właściwej okręgowej rady o jego stwierdzenie lub przyznanie, zgodnie z art. 7 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Ad.3.
Kierownik podmiotu leczniczego zatrudniając pielęgniarkę lub położną, która zamierza wykonywać zawód na warunkach określonym w art. 26b ustawy jest zobowiązany zapewnić bezpieczne warunki wdrożenia do pracy pielęgniarki lub położnej poprzez wskazanie, zatrudnionej u niego pielęgniarki lub położnej, która będzie współpracować z osobą, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy. W tym przypadku, kierownik podmiotu leczniczego, jako osoba odpowiadająca za zarzadzanie podmiotem leczniczych ponosi odpowiedzialność organizacyjną za udzielanie świadczeń zdrowotnych i on podejmuje decyzje w sprawie przeszkolenia stanowiskowego danego pracownika wykonującego zawód medyczny, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującym w danym podmiocie oraz przepisami prawa.

Ad. 4.
Przepis art. 26b ustawy dotyczy wszystkich pielęgniarek i położnych, które w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, o którym mowa w art. 26b ust. 1 ustawy i na warunkach określonych w tym przepisie, zamierzają rozpocząć wykonywanie zawodu w podmiocie leczniczym.

Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej posiadały stwierdzone albo przyznane prawo wykonywania zawodu, zachowują to prawo. Ponadto, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych (przed dniem wejścia w życie ww. ustawy) zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu albo ograniczonym prawie wykonywania zawodu zachowują moc.

Ad. 5.
W związku z tym, że okres wykonywania zawodu na zasadach określonych zgodnie z art. 26b ustawy zalicza się do kresu przeszkolenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1, w opinii Departamentu, po zakończeniu wykonywania zawodu w trybie art. 26b ustawy, pielęgniarka lub położna powinna zakończyć przeszkolenie w sposób i na zasadach określonych przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych (tj. uzyskać zaliczenie z przeszkolenia).

Ad. 6.
Pielęgniarka lub położna, która odbywała przeszkolenie na dotychczasowych zasadach określonych w art. 26 ustawy może po wejściu w życie regulacji, o której mowa w art. 26b ustawy, rozpocząć pracę w podmiocie leczniczym, zgodnie z art. 26b ustawy.

Reasumując, z uwagi na zwiększone ryzyko objęcia kwarantanną pielęgniarek i położnych aktualnie udzielających świadczeń zdrowotnych oraz biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby pielęgniarek i położnych, których pomoc w obecnej sytuacji może przyczynić się do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli przedstawione regulacje w art. 26b ustawy mają charakter dodatkowy w odniesieniu do obowiązujących już przepisów dotyczących przeszkolenia po przerwie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Z poważaniem,
Greta Kanownik
DyrektorZobacz także:

Położna: Zostałam wytypowana do skierowania do pracy przy pandemii.

Ministerstwo o płacach pielęgniarek po studiach pomostowych.

Od 16 kwietnia obowiązek zasłaniania twarzy.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 1 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7695 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Zarobki pielęgniarek - czy siatka płac jest bezwzględnie obowiązująca?

4 min czytania
Poseł pyta ministra zdrowia o siatkę płac pielęgniarek i położnych Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych…
Aktualności

5 najlepszych kremów do twarzy na trądzik – ranking 2023

6 min czytania
Krem do twarzy to kosmetyk, bez którego trudno wyobrazić sobie codzienną pielęgnację. Wybór tego rodzaju preparatu nie jest jednak łatwym zadaniem i…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Związek pielęgniarek – 2 tys. PLN różnicy jest kompromisem.

4 min czytania
Związek pielęgniarek wyjaśnia cel ustawy autorstwa OZZPiP w sprawie siatki płac pielęgniarek Na konferencji prasowej w dniu 21 marca 2023 roku zorganizowanej…
Komentarze