Minister zdrowia określiła rozporządzaniem obsadę pielęgniarską w oddziałach IOM, kardiologii, neonatologii. Będą one obowiązywać od 2012 roku. Co z resztą oddziałów?

6 min czytania
AktualnościNormy zatrudnienia

            ROZPORZĄDZENIE               
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 15 września 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

 

Dla pełnego obrazu zaproponowanych przez ministerstwo zdrowia uregulowań w niniejszym projekcie rozporządzenia należy przeanalizować treść całego rozporządzenia z załącznikami. Poniżej prezentujemy tylko wyciąg zawierający istotne zapisy dla naszej grupy zawodowej, a dotyczący kwestii zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Warto dodać, że przedmiotowe rozporządzenie ministerstwo zdrowia zamierzało znowelizować w ubiegłym roku. Zaproponowało wtedy zapis w brzmieniu: "Sprawowanie opieki w oddziale szpitalnym przez jedną pielęgniarkę lub położną obejmuje nie więcej niż 20 pacjentów w ciągu jednej zmiany". Powyższy zapis spotkał się z totalną krytyką użytkowników Portalu i Gazety Pielęgniarki i Położnej. Projekt normy 1:20 został objawiony polskiej społeczności pielęgniarskiej przez ministerstwo zdrowia w dniu 15 czerwca 2010 roku. Użytkownicy Portalu w konkursie na nazwę tego dnia wybrali: Dzień Opieki EksperymentalnejMinister zdrowia zobowiązała się do zmiany projektu rozporządzenia. Natomiast przez prawie rok czasu tego zobowiązania nie wypełniła. Zobacz treść wystąpienia redakcji Portalu do ministra zdrowia w przedmiotowej sprawie.

Zapraszam do analizy wyciągu z rozporządzenia. Treść całego  rozporządzenia publikujemy poniżej (PDF). Proszę o zamieszczanie komentarzy.

Mariusz Mielcarek  

wyciąg

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

10) pielęgniarka albo położna specjalista – pielęgniarkę albo położną, która ukończyła specjalizację w danej dziedzinie pielęgniarstwa;
10) pielęgniarka albo położna po kursie kwalifikacyjnym – pielęgniarkę albo położną, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w danej dziedzinie pielęgniarstwa;

§4a 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia.
2. Liczba i kwalifikacje pracowników niezbędnych dla zapewnienia opieki, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przez świadczeniodawcę z uwzględnieniem, w szczególności:
1) profili i specyfiki oraz intensywności pracy komórek organizacyjnych,
2) liczby i bieżącego wykorzystania łóżek,
3) wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych.
3. świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych jest obowiązany do spełnienia, całodobowo odpowiednio warunków szczegółowych, określonych w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia.

§2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w 2012 r. i latach następnych, z wyjątkiem przepisów lp. 20 załącznika nr 3 do rozporządzenia, które stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Załącznik Nr 2
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZENIA SZPITALNEGO

Uwaga! Kolorem zielonym zaznaczono te zapisy, które były w projekcie rozporządzenia (56 KOMENTARZY) ale ostatecznie w treści podpisanego rozporządzenia się nie znalazły!

Anestezjologia i intensywna terapia / Anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci

PielęgniarkiRównoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Organizacja udzielania świadczeń w miejscu udzielania świadczeń: wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska. (w projekcie był zapis: Na każdej zmianie co najmniej 1 pielęgniarka z kwalifikacjami w  dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki).

Anestezjologia i intensywna terapia / Anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci – drugi poziom referencyjny

PielęgniarkiRównoważnik co najmniej 2,22 etatu na jedno stanowisko intensywnej terapii, w tym równoważnik co najmniej 4 etatów – pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

W projekcie był zapis:

1) równoważnik co najmniej 4 etatów – pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;
2) zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej w wymiarze: równoważnik co najmniej 2,8 etatu – pielęgniarki na jedno stanowisko intensywnej terapii.

Organizacja udzielania świadczeń w miejscu udzielania świadczeń: wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska. (w projekcie był zapis: na każdej zmianie co najmniej 2 pielęgniarki z kwalifikacjami w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki).
Kardiologia, kardiologia dla dzieci

Organizacja udzielania świadczeń w sali/ salach intensywnego nadzoru kardiologicznego – pielęgniarki równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnego nadzoru kardiologicznego, w tym co najmniej jedna na każdej zmianie z co najmniej z 5-letnim stażem pracy w OINK lub OAiIT.

(w projekcie był zapis: a) równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnego nadzoru kardiologicznego albo
b) punkt pielęgniarski pozwalający na obserwację wszystkich chorych z centralą umożliwiającą: monitorowanie przynajmniej jednego kanału EKG, krzywej oddechu, krzywych hemodynamicznych, retrospektywną analizę danych każdego chorego – w tym co najmniej jedna na każdej zmianie co najmniej z 5-letnim stażem pracy w OINK lub OAiIT
).

Neonatologia

Pielęgniarki lub położneRównoważnik co najmniej 0,44 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno łóżko (stanowisko) noworodkowe, w tym w systemie „matka z dzieckiem”. (w projekcie był zapis: równoważnik co najmniej 0,56 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno łóżko (stanowisko) noworodkowe).

Neonatologia – drugi poziom referencyjny

Pielęgniarki i położneZapewnienie opieki pielęgniarskiej w łącznym wymiarze:
1) równoważnik co najmniej 2,22 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko intensywnej terapii noworodka;
2) równoważnik co najmniej 0,89 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji;
3) równoważnik co najmniej 0,89 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego.

(w projekcie był zapis: zapewnienie opieki pielęgniarskiej w łącznym wymiarze:
1) równoważnik co najmniej 2,8 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko intensywnej terapii noworodka;
2) równoważnik co najmniej 1,12 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji;
3) równoważnik co najmniej 1,12 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego
).

Neonatologia – trzeci poziom referencyjny

Pielęgniarki i położneZapewnienie opieki pielęgniarskiej w łącznym wymiarze:
1) równoważnik co najmniej 2,22 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko intensywnej terapii noworodka;
2) równoważnik co najmniej 1,11 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji;
3) równoważnik co najmniej 1,11 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego.

(w projekcie był zapis: zapewnienie opieki pielęgniarskiej w łącznym wymiarze:
1) równoważnik co najmniej 2,8 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko intensywnej terapii noworodka;
2) równoważnik co najmniej 1,4 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji;
3) równoważnik co najmniej 1,4 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego
).

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)

Personelpersonel, organizacja udzielania świadczeń, wyposażenie, zapewnienie realizacji badań – zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.).

Izba przyjęć – IP

Personel pielęgniarki: zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu udzielania świadczeń – określone w przepisach porządkowych zakładu.

Wyjazdowy zespół sanitarny typu „N"

Pielęgniarki lub położne Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarstwa ratunkowego z co najmniej rocznym stażem pracy w OITN lub oddziale patologii noworodka lub pielęgniarka lub położna z co najmniej
trzyletnim doświadczeniem w pracy w OITN lub w oddziale patologii noworodka.

Chemioterapia

Personel pielęgniarki: Przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (równoważnik 3 etatów).

Minister zdrowia w porozumieniu z OZZPiP zobowiązała się, że  zapisy przedmiotowego rozporządzenia – w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego,  zweryfikuje i zmieni dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki szpitalnej nad pacjentami. Czy minister zdrowia dotrzymała tego zapisu porozumienia?

Mariusz Mielcarek

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8178 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Rola hurtowni medycznych w poprawie dostępności opieki zdrowotnej.

3 min czytania
Hurtownie medyczne są bardzo ważnym ogniwem w skutecznej opiece zdrowotnej. Dostarczają niezbędne materiały, sprzęt oraz leki do placówek na całym świecie. Tym…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarka z grupy drugiej słyszy: "masz najwyższe wykształcenie, to pomykaj".

2 min czytania
Ustawa skłóciła pracowników W kwietniowym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych opublikowaliśmy wiadomość pielęgniarki skierowaną do Redakcji Portalu. Pielęgniarka „zaszeregowana do grupy…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Wynagrodzenia pielęgniarek – pani posłanka "nie ogarnia tej kuwety".

4 min czytania
Wypowiedź posłanki na posiedzeniu sejmowej podkomisji zakłamuje, rzeczywisty problem w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek… W dzisiejszym artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych…
Komentarze