Minister zdrowia podpisała nowe rozporządzenie w sprawie organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Ta regulacja prawna zawiera nową definicję pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. 11 KOMENTARZY.

5 min czytania
Aktualności

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 28 sierpnia 2009 r.
w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
 

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącymi się w szkołach ponadgimanzjalnych do ich ukończenia, zwanych dalej "uczniami";
2) zakres informacji o świadczeniodawcach sprawujących profilaktyczną opiekę nad uczniami przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wojewodzie.

 

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o szkole należy przez to rozumieć również jednostki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.3)).
 

§ 3.

1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem sprawują:

1) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący opiekę zdrowotną nad uczniem na podstawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) lekarz dentysta;
3) pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej albo higienistka szkolna;
4) w stosunku do osób objętych indywidualnym nauczaniem, o których mowa w art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej.

2. Profilaktyczną opiekę nad uczniem, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może sprawować także położna, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania albo kurs równoważny oraz posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w środowisku nauczania i wychowania.
 

§ 4.

Lekarz, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, współpracuje w szczególności z:

1) lekarzem dentystą, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;
2) pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej;
3) pielęgniarką, higienistką szkolną albo położną, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 3 i 4 albo ust. 2, zwani dalej „pielęgniarką, higienistką szkolną albo położną” ;
4) opiekunami prawnymi lub faktycznymi ucznia;
5) dyrektorem szkoły;
6) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

 

§ 5.

Lekarz dentysta, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 2, współpracuje w szczególności z:

1) lekarzem, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 1;
2) pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej;
3) pielęgniarką, higienistką szkolną albo położną;
4) opiekunami prawnymi lub faktycznymi ucznia;
5) dyrektorem szkoły.

 

§ 6.

Pielęgniarka, higienistka szkolną albo położna współpracują w szczególności z:

1) lekarzem, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 1;
2) lekarzem dentystą, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 2;
3) pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej;
4) opiekunami prawnymi lub faktycznymi ucznia;
5) dyrektorem szkoły;
6) radą pedagogiczną;
7) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

 

§ 7.

Lekarze, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 1 i 2, sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 

§ 8.

1. Pielęgniarka, higienistka szkolna albo położna sprawują profilaktyczną opiekę nad uczniami w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
2. Przy ustalaniu liczby uczniów objętych profilaktyczną opieką zdrowotną przez jedną pielęgniarkę, higienistkę szkolną albo położną należy brać pod uwagę typ szkoły,
a w przypadku szkół, do których uczęszczają niepełnosprawni – ich liczbę i stopień niepełnosprawności.

 

§ 9.

Pielęgniarka, higienistka szkolna albo położna powiadamiają opiekunów prawnych lub faktycznych ucznia o:

1) terminach i zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami;
2) możliwościach i sposobie kontaktowania się w związku ze sprawowaną opieką zdrowotną nad uczniami.

 

§ 10.

1. Pielęgniarka, higienistka szkolna albo położna prowadzą dokumentację medyczną uczniów na zasadach określonych w przepisach o dokumentacji medycznej.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, jest przechowywana w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole przez okres pobierania nauki w danej szkole.
3. Dokumentacja profilaktycznej opieki stomatologicznej jest przechowywana przez lekarza dentystę, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
4. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia dokumentację medyczną ucznia odbierają opiekunowie prawni lub faktyczni ucznia i przekazują szkole przyjmującej ucznia.
5. Po zakończeniu kształcenia przez ucznia, pielęgniarka, higienistka szkolna albo położna przekazują indywidualną dokumentację medyczną ucznia lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, sprawującemu opiekę zdrowotną nad uczniem na podstawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

§ 11.

Narodowy Fundusz Zdrowia, po zawarciu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w środowisku nauczania i wychowania, przekazuje do właściwego wojewody następujące dane:

1) nazwę i adres świadczeniodawcy;
2) miejsce udzielania uczniom profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej;
3) liczbę uczniów objętych profilaktyczną opieką zdrowotną przez świadczeniodawcę, o którym mowa w pkt 1.

 

§ 12.

1. W przypadku braku na terenie szkoły gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, o którym mowa w § 8, profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawują lekarz i pielęgniarka spełniająca wymogi określone w § 3 pkt 3 i 4, w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumentacja medyczna ucznia jest przechowywana przez właściwego dla ucznia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

§ 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r.4)
 

MINISTER ZDROWIA

W porozumieniu:
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

 


 

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz.753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz.918 i Nr 118, poz. 989.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458.
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 282, poz. 2814 oraz z 2007 r. Nr 56, poz. 379), które utraciło moc z dniem 31 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz. U. Nr 118, poz.989).

Zobacz poprzednią definicję pielęgniarki szkolnej – 12 KOMENTARZY

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8265 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Została ukarana. Poszła do sądu.

3 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Jakie zarzuty postawił pielęgniarce pracodawca… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu…
AktualnościPraca w Norwegii

Jak bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę jako pielęgniarka?

3 min czytania
Dzisiaj chciałbym podzielić się moimi doświadczeniami z pracy z pielęgniarkami wyjeżdżającymi za granicę. Na podstawie dziewięciu lat pracy w Open Europe, specjalizując…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pracodawca zarzucił pielęgniarce "dezorganizację pracy w oddziale".

6 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru Z uzasadnienia (fragment) wyroku Sądu Okręgowego:  Bezpośrednią przełożoną powódki była M. K., która pełni obowiązki Pielęgniarki Oddziałowej. Przełożoną wszystkich pielęgniarek…
Komentarze