Ministerstwo o płacach pielęgniarek i położnych.

5 min czytania
1200 PLN do podstawy pielęgniarekAktualności
Ministerstwo o płacach pielęgniarek i położnych.


Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w celu utrzymania gwarantowanego poziomu wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Zobacz także: 

Ważne – z pieniędzy na 1200 PLN pielęgniarek nie wolno wypłacać: nadgodzin, dodatków, jubileuszówek.

Szanowny Panie Ministrze!

Obowiązujące umowy zapewniające osobny strumień środków dla pielęgniarek i położnych kończą się 31 sierpnia 2019 r. Jako źródło finansowania wynagrodzeń po tej dacie przepisy wskazują nową wycenę świadczeń uwzględniającą konieczność sfinansowania gwarantowanych poziomów wynagrodzeń.

Proszę zatem o odpowiedź na następujące pytania:

1. W jaki sposób NFZ zagwarantuje to, że każda jednostka otrzyma co najmniej taką samą kwotę zwiększenia finansowania w ramach umowy głównej, jaką do tej pory uzyskiwała na środki dla pielęgniarek? Wątpliwość budzi bowiem zarówno procentowy wzrost ryczałtu PSZ, jak i indywidualna wycena świadczeń, gdyż z uwagi na różną strukturę przychodów jednostek taka zmiana nie gwarantowałaby utrzymania środków dla pielęgniarek.

Jedyną możliwością wydaje się zatem jednakowe zwiększenie wszystkich wycen. Jeśli tak, to o ile procent zwiększą się te wyceny?

2. W jaki sposób NFZ zabezpieczy środki na zwiększenie wynagrodzeń od 1.07.2019 z uwagi na ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (ustawa z 8.06.2017 z późniejszymi zmianami)?

3. W jaki sposób ministerstwo zapewni środki na wypłaty z uwagi na podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od 1.01.2020 z uwzględnieniem faktu wyłączenia środków z tytułu wysługi lat?

Z wyrazami szacunku
Paweł Kobyliński
Poseł na sejm RP 


Szanowny Panie Marszałku, odpowiadając na interpelację Pana Posła Pawła Kobylińskiego, w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w celu utrzymania gwarantowanego poziomu wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Odnosząc się do dwóch pierwszych pytań Pana Posła wskazać należy, że ustawa z dnia
8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473
z późn. zm.) określa w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2021 r. obowiązek
dokonywania corocznych podwyżek wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych,
który w rezultacie przełoży się na ustanowienie od końca 2021 r. minimalnych poziomów
wynagrodzeń zasadniczych wyliczanych jako pochodna od przeciętego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie.
Zauważyć należy również, iż na skutek dodania do treści rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. przepisu § 4a (na mocy rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej – Dz. U. poz. 1681), wprowadzony został obowiązek przeznaczenia przez
świadczeniodawcę części środków finansowych otrzymywanych z NFZ na wzrost
wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach
stosunku pracy.

W zakresie sposobu zabezpieczenia przez NFZ środków na zwiększenie wynagrodzeń,
uprzejmie informuję, iż Narodowy Fundusz Zdrowia w 2019 r. dokonał kilku zmian planu
finansowego NFZ, w wyniku których zwiększono środki przekazywane
świadczeniodawcom na łączną kwotę ok. 6 mld zł, w tym na leczenie szpitalne ok. 3,2
mld zł. W ramach ww. zmian planu finansowego NFZ środki przeznaczono m.in
na zwiększenie wyceny punktowej w umowach o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej
realizowanych na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej w 2019 r. –
od 1 stycznia br. Natomiast zmiana planu finansowego NFZ na rok 2019 z 5 czerwca
2019 r., zwiększająca koszty świadczeń opieki zdrowotnej NFZ o ok. 4,1 mld zł,
uwzględnia konieczność zapewnienia finansowania, m.in.: zmiany wyceny świadczeń
opieki zdrowotnej związanej ze zwiększającymi się kosztami udzielania świadczeń,
w szczególności zwiększającymi się kosztami wynagrodzeń personelu – od 1 lipca br.
W związku z powyższym środki finansowe przekazywane przez NFZ do
świadczeniodawców w 2019 r. są znacznie wyższe, co wpłynie pozytywnie na sytuację
finansową podmiotów leczniczych.

W odniesieniu do kwestii utrzymania środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek,
uprzejmie informuję, iż aktualnie trwają prace mające na celu wprowadzenie zmian
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146,
z późn. zm.), tj. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 845) oraz
rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(MZ 846). (Przedmiotowe rozporządzenie minister podpisał – informacja tutaj – przypis redakcji portalu).

Ogólnym celem procedowanych zmian jest przedłużenie do dnia 31 marca 2020 r.
obowiązujących przepisów regulujących tryb przekazywania przez świadczeniodawców
informacji dotyczących liczby osób objętych podwyżkami na podstawie wyżej
wymienionego rozporządzenia oraz obowiązujących zasad wypłacania dodatkowych
środków na wzrost wynagrodzeń, jak również liczby pielęgniarek i położnych, które są
objęte podwyżkami na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy
o świadczeniach oraz obowiązujących zasad wypłacania dodatkowych środków na
wzrost wynagrodzeń tych pielęgniarek i położnych. Proponowane zmiany pozwolą na
wypracowanie przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia mechanizmów wyliczania
współczynników korygujących przy współudziale zainteresowanych grup zawodowych
i świadczeniodawców, jak również na wypracowanie kompromisowych rozwiązań
pozwalających na realizację pkt 5 Porozumienia z dnia 24 września 2018 r. zawartego
pomiędzy Ministrem Zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych
oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ
„Solidarność”, a jednocześnie do tego czasu zostaną zachowane dotychczasowe
mechanizmy umożlwiające przekazywanie środków na świadczenia opieki zdrowotnej
udzielane przez grupy zawodowe objęte współczynnikiem korygującym.

W odniesieniu do trzeciego pytania Pana Posła w zakresie „zapewnienia przez
Ministerstwo środków na wypłaty z uwagi na podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od
01.01.2020 r. z uwzględnieniem faktu wyłączenia środków z tytułu wysługi lat”, uprzejmie
informuję, iż obecnie trwają analizy związane z proponowanymi zmianami.

Z poważaniem,
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu

9 sierpnia 2019 

Wiecej informacji w sprawie 1200 PLN do podstawy pielęgniarek

Wybrał: Mariusz Mielcarek


Brak pielęgniarek? "Szybko zróbmy z opiekunów pielęgniarki".

Pielęgniarki: na dyżury pielęgniarskie skierowani lekarze.

Pielęgniarki: szpital nie płacił ZUS-u od 4×400.

1200 do podstawy pielęgniarek – informacja naczelnej izby. 


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8113 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarki - czy pracodawcy łamią prawo odprowadzając składki na izby?

3 min czytania
Pracodawca nie ma prawa przekazywać informacji imiennej Poniższy fragment artykułu pochodzi z lutowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych. Zachęcamy do zapoznania…
Aktualności

Jakie cechy powinny mieć spodnie ratownicze?

2 min czytania
Szukasz spodni ratowniczych, które spełnią wymagania Twoje oraz Twojego zawodu? Podświadomie wiesz, że odpowiedni kolor i oznakowanie to za mało – spodnie…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki: sąd wskazuje na oryginalny sposób działania OZZPiP.

3 min czytania
Ustalenia sądu w sprawie oryginalnego sposobu działania związku pielęgniarek…  W artykule pt. Pielęgniarka oddziałowa w sądzie: praca pielęgniarek innych niż z grupy…
Komentarze