Ministerstwo Zdrowia zabiera głos w sprawie pobierania przez uczelnie prowadzące dofinansowane studia pomostowe opłat, od pielęgniarek i położnych. Sprawę podnosiliśmy na Portalu od dnia 20 września 2010 roku. Szkoda, że ministerstwo swoje oficjalne stanowisko w tej prostej sprawie, prezentuje po trzech miesiącach . . . w grudniu.

3 min czytania
AktualnościDofinansowane studia pomostowe
Ministerstwo Zdrowia zabiera głos w sprawie pobierania przez uczelnie prowadzące dofinansowane studia pomostowe opłat, od pielęgniarek i położnych. Sprawę podnosiliśmy na Portalu od dnia 20 września 2010 roku. Szkoda, że ministerstwo swoje oficjalne stanowisko w tej prostej sprawie, prezentuje po trzech miesiącach . . . w grudniu.

.

Informacja dotycząca pobierania przez uczelnie opłat od uczestników projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”

 

Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) uczelnie publiczne pobierają opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, a maksymalną wysokość tej opłaty ustala na dany rok akademicki, w drodze rozporządzenia, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Natomiast uczelnie niepubliczne same ustalają wysokość tej opłaty, która zwykle składa się z tzw. opłaty rekrutacyjnej i wpisowej. Opłata wpisowa w tych uczelniach może obejmować m.in. koszty wydania studentom takich dokumentów jak: legitymacja studencka, indeks czy dyplom, i w przypadku osób, które nie zostały przyjęte na studia opłata ta jest zwracana. Natomiast opłata rekrutacyjna – związana z rejestracją kandydatów, nie podlega zwrotowi.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1634 z późn. zm.) zarówno uczelnie publiczne i niepubliczne pobierają opłaty za wydanie indeksu, legitymacji studenckiej, dyplomu i dokumentów stwierdzających ukończenie studiów (oraz ich duplikatów) w wysokości zgodnej z poniesionymi kosztami ich wykonania, nie wyższej jednak niż określonej w przedmiotowym rozporządzeniu, tj. za wydanie: indeksu 4 zł, dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami 60 zł, dodatkowego odpisu w tłumaczeniu na język obcy 40 zł. Natomiast, zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego niedopuszczalne jest w ogóle pobieranie opłat za suplement do dyplomu, jak również nie można uznać za uzasadnione żądanie opłaty za: przerwę wakacyjną, opłatę dyplomową lub zajęcia z języka obcego czy informatyki, wchodzące w zakres objęty planem studiów danego kierunku.

Uczelnie realizujące projekt systemowy pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach umowy zawartej z Ministrem Zdrowia zobowiązane są do nie pobierania od uczestników projektu opłat na pokrycie kosztów kształcenia przez cały okres realizacji studiów pomostowych. Zgodnie z zapisami umów wykonawczych Zamawiający przyznaje Wykonawcy dofinansowanie na realizację studiów pomostowych środki finansowe, za jeden semestr za jednego uczestnika projektu, w tym środki finansowe na obsługę administracyjną uczestnika projektu. W związku tym, uczelnie nie powinny pobierać dodatkowych opłat np. za procedury związane z egzaminem dyplomowym, za przerwę wakacyjną czy za zajęcia z języka obcego lub technologii informacyjnej.

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Wdrażającej (Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia) wprowadzenie zawyżonych opłat związanych z wydawaniem dokumentacji przebiegu studiów, pobieranie opłat za zajęcia z języka obcego czy informatyki, procedury związane z egzaminem dyplomowym oraz za przerwę wakacyjną stanowi istotną barierę w dostępie do usługi edukacyjnej finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach przedmiotowego projektu, co w konsekwencji stoi w sprzeczności z politykami horyzontalnymi UE. Równość szans w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oznacza równy dostęp wszystkich osób do edukacji, informacji i zatrudnienia poprzez eliminację wszelkich barier fizycznych, finansowych, socjalnych czy psychologicznych utrudniających lub zniechęcających do brania udziału w życiu społecznym.
Należy podkreślić, iż w przypadku naruszenia przez uczelnie realizujące ww. projekt obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wynikających z zawartych umów wykonawczych Zamawiający, zgodnie z umową może zawiesić uczelni wypłatę dofinansowania do czasu wyjaśnienia wątpliwości lub usunięcia nieprawidłowości.
Reasumując, należy podkreślić, iż uczelnie realizujące ww. projekt systemowy mają prawo do pobierania opłat związanych z przyjęciem na studia i wydaniem dokumentów takich jak: legitymacja, indeks czy dyplom.

źródło informacji: strona internetowa MZ – komunikat z dnia 20 grudnia 2010 roku – brak podpisu autora

.

Zobacz także:

19 września 2010 roku – Niektóre uczelnie wymagają wpłat od pielęgniarek i położnych, które rozpoczną od października dofinansowane studia pomostowe. Czy te opłaty są zgodne regulacjami prawnymi? Czekamy na szybkie i jednoznaczne stanowisko Departamentu Pielęgniarek i Położnych w ministerstwie zdrowia.

Aktualności według działów – dofinansowane studia pomostowe 2010

.

.
 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7601 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMUprawnienia pielęgniarekWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – Sąd: ukończenie studiów wyższych nie dawało uprawnień.

3 min czytania
Uprawnienia pielęgniarek z wyższym wykształceniem Wyrok Sądu Okręgowego w sprawie o odszkodowanie dla pielęgniarki za nierówne traktowanie w zatrudnieniu to kopalnia wiedzy…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek. 117 PLN/godz. Zobacz jakie pielęgniarki są poszukiwane.

1 min czytania
Praca dla pielęgniarki Firma z siedzibą w Berlinie będzie współpracować w Polsce z pielęgniarkami w celu przeprowadzenia wizyt domowych w ramach badania…
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleUprawnienia pielęgniarek

Prezes izby pielęgniarek wygłasza fałszywą tezę o uprawnieniach pielęgniarek.

2 min czytania
Prezes izby pielęgniarek wypowiada zaskakujące opinie Mamy bardzo napiętą sytuację w podmiotach leczniczych. Powodem są płace pielęgniarek i położnych. Z jednej strony…
Komentarze