MZ: Dofinansowane studia pomostowe – "Na rok 2009 planowane jest dwukrotne uruchamianie studiów ( nabór wiosenny – rozpoczęcie studiów w lutym 2009r. oraz nabór jesienny – rozpoczęcie studiów w październiku 2009r."

4 min czytania
AktualnościDofinansowane studia pomostowe

 

O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U
/ przekazano do publ. w TED w dniu 16. 01. 2009r. /

1) NAZWA ( FIRMA ) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA; 02 – 326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155, pok. 115, tel. 0-22 / 88 33 512, faks: 0-22 / 88 33 513;

2) OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony ( w związku z art. 5 ust.1 oraz art. 99 Ustawy P.z.p. )

3) OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zzpprzymz.pl Zamawiający udostępni specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert. Na życzenie wykonawcy zamawiający prześle SIWZ w terminie 5 dni ( zgłoszenia przyjmowane są w godz. 9.00-15.00 w dni robocze ).

Osoby upoważnione do kontaktów :
Lech Jaworski – tel. 0-22 / 88 33 609, p. 103, e–mail : [email protected] Marcin Górski – tel. 0-22 / 88 33 552, p. 102, e-mail: [email protected]

4) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
znak sprawy : ZZP – 01 / 09 ─ ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ W SPRAWIE WYBORU UCZELNI UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, STUDIÓW POMOSTOWYCH, KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ W 2009 ROKU

Na rok 2009 planowane jest dwukrotne uruchamianie studiów ( nabór wiosenny – rozpoczęcie studiów w lutym 2009r. oraz nabór jesienny – rozpoczęcie studiów w październiku 2009r. ).
Wspólny słownik zamówień ( kod CPV ): 80. 32. 00. 00 – 3 ( kod CPA/CPC: 92 – nr kat. 24 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe )
Projekt systemowy „ Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych”, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ( EFS ).
Wykonawcą odpowiedzialnym za rekrutację, prowadzenie studiów oraz realizację części zadań związanych z zarządzaniem projektem, będą właściwe uczelnie prowadzące przedmiotowe studia pomostowe.

5) MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ: NIE ; nie dopuszcza się również składania ofert wariantowych.

6) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Umowa ramowa zostanie zawarta na okres 1 roku pomiędzy ministrem właściwym ds. zdrowia / Departamentem Pielęgniarek i Położnych a wykonawcami ( uczelniami ).

7) OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW :
Studia pomostowe realizowane mogą być wyłącznie przez szkoły pielęgniarskie oraz szkoły położnych w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. Nr 57/2001, poz.602 z późn.zm.).
Oferta musi zawierać ( we właściwej formie ) : oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 i 24 Ustawy P.z.p. oraz wymagane ( wskazane przez zamawiającego ) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne ( zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Dz.U. Nr 87 poz. 605 ze zm. Dz. U. Nr 188/2008, poz.1155 ).
Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w Rozporządzenia ( z uwzględnieniem § 2, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ) wymagane są :

koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym ( wymagane jest załączenie do oferty ważnej akredytacji uwierzytelnionej kopią certyfikatu wydanego przez Ministra Zdrowia ew. kopii wniosku o udzielenie akredytacji złożonego do Ministra Zdrowia lub decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadającej uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – warunki szczegółowe zostały określone w SIWZ );
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 2 w/w Rozporządzenia niezbędne będzie przedłożenie przez uczelnie ( odpowiednio do sytuacji wykonawcy ) :

oświadczenia o niewykorzystaniu limitów przyjęć na rok akademicki 2008/2009 w ramach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne – Dz. U. z 2008r., Nr 117, poz. 744 albo – w związku z nowelizowanym w/w Rozporządzeniem Ministra Zdrowia – kopii wniosku o przyznanie limitów przyjęć na studia pomostowe na rok akademicki 2008/2009 oraz / lub
kopii wniosku o przyznanie limitów przyjęć na studia pomostowe na rok akademicki 2009/2010.

Dla uznania ważności oferta musi zawierać dokument, z którego wynika, iż osoba podpisująca ofertę jest uprawniona do reprezentacji podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez sprawdzenie, czy żądane przez zamawiającego dokumenty potwierdzają spełnianie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt. 1÷ 3 Ustawy – P.z.p. ( z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy P.z.p. ).

8) INFORMACJA NA TEMAT WADIUM: – wadium nie jest wymagane

9) KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 1. Cena – 100 %

10) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
do dnia 30.01.2009r. do godz. 10 00 w siedzibie zamawiającego – pokój 102 ( I piętro ).
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 30.01.2009r. godzina 1130, w siedzibie zamawiającego – sala 113 ( I piętro ).

11) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ : 60 dni od terminu składania ofert.

12) INFORMACJE DODATKOWE:
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

źródło informacji: strona internetowa MZ

 

Zobacz także:

Raport Gazety Pielęgniarki i PołożnejDofinansowane studia pomostowe 

Informator Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych – studia pomostowe

Obowiązujące regulacje prawne według działow – studia pomostowe

Aktualności według działów – studia pomostowe

Aktualności według działów – dofinansowane studia pomostowe

Interpelacje posłów i senatorów według działów – dofinansowane studia pomostowe

Prezentacja na mapie Polski uczelni kształcących na studiach pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w roku akademickim 2008/2009.

Prezentacja na mapie Polski uczelni kształcących na dofinansowanych studiach pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w roku akademickim 2008/2009.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8005 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnychUprawnienia pielęgniarek

Pielęgniarka ze specjalizacją ma uprawnienie do pielęgnowania chorego z centralką. Poważnie?

1 min czytania
Szkolenie specjalizacyjne pielęgniarek Celem szkolenia w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Pomysły na prezent dla pielęgniarek i położnych. 20 - 50 zł.

1 min czytania
Prezenty dla personelu medycznego Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli szukasz podarunku dla bliskiej Ci pielęgniarki lub położnej to trafiłaś/eś…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki ze związku OZZPiP o informacji, że 12 tys. PLN to wynagrodzenie osób z grupy 2.

3 min czytania
Związek pielęgniarek komentuje podawane podczas debaty sejmowej, informacje o zarobkach pielęgniarek Za portalem cowzdrowiu.pl podajemy treść wywiadu, którego udzieliły w sejmie przedstawicielki…
Komentarze