MZ o dodatkach i rekompensatach dla pielęgniarek.

5 min czytania
AktualnościDodatki pielęgniarekRekompensaty dla pielęgniarek
MZ o dodatkach i rekompensatach dla pielęgniarek.


Wiceminister zdrowia o dodatkach i rekompensatach dla pielęgniarek 

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z upoważnieniem Ministra Zdrowia do udzielenia odpowiedzi na interpelację nr 10330 Pani Poseł Urszuli Nowogórskiej skierowaną do Prezesa Rady Ministrów, w sprawie podwyżek dla podwyżek dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

W kwestii wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia w związku z działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 należy zwrócić uwagę na szereg działań podjętych w zakresie finansowania podmiotów leczniczych w sytuacji epidemii.

W dniu 16 marca br. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego NFZ na 2020 rok. Nowe przepisy zwiększają planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu łącznie o kwotę 1 416 322 tys. zł. Środki te służą pokrywaniu zwiększonych kosztów prowadzonej działalności leczniczej i pozwalają poszczególnym dyrektorom podmiotów leczniczych na wykonywanie ich ustawowych kompetencji zarządczych obejmujących również kwestie dotyczące zatrudnianego personelu. Ponadto w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 podjęto szereg decyzji o skierowaniu do systemu ochrony zdrowia dodatkowych środków finansowych.

I tak dla wojewodów zostały uruchomione z budżetu państwa dodatkowe środki w wysokości ponad 185 mln zł z przeznaczeniem na zakupy i prace dostosowawcze dla szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych, a także na zakup przez wojewodów od przedsiębiorstw środków ochrony osobistej (m.in. maski, fartuchy, rękawice, środki do dezynfekcji), które zostały następnie przekazane do Centralnej Bazy Rezerw SanitarnoPrzeciwepidemicznych i są dystrybuowane bezpłatnie do podmiotów leczniczych. 

MZ pytane o podwyżki dla pielęgniarek opowiada o zakupie środków ochrony 

Dodatkowo, w celu realizacji polecenia Prezesa Rady Ministrów, Wojewoda Mazowiecki otrzymał 100 mln zł z przeznaczeniem dla Agencji Rozwoju Przemysłu na kolejne zakupy m.in. produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla szpitali. Skutkuje to nieodpłatnym, a zatem nieobciążającym finansów podmiotów leczniczych, przekazywaniem do poszczególnych placówek z rządowych zasobów szerokiego asortymentu środków ochrony zostały również środki budżetowe w wysokości 904 mln zł dla Ministra Zdrowia z przeznaczeniem m.in. na doposażenia laboratoriów, zakupy sprzętu, testów oraz środków ochrony, a także dla Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację świadczeń związanych z COVID-19 i Agencji Badań Medycznych na opracowanie szczepionki na wirusa SARS-CoV-2 oraz wsparcie prac badawczych nad poszukiwaniem skutecznej terapii.

MZ: ​Podwyżki wynagrodzeń są w gestii dyrektorów podmiotów leczniczych 

Dodatkowe zasilanie podmiotów leczniczych środkami finansowymi i ich odciążanie z wydatkowania funduszy na środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne dają możliwość dyrektorom tych podmiotów na przyznawanie pracownikom wzrostów wynagrodzeń. Minister Zdrowia w pełni docenia rolę i obecne zaangażowanie pracowników w działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Bierze przy tym pod uwagę, że przebieg epidemii w poszczególnych regionach kraju skutkuje zróżnicowaną sytuacją poszczególnych podmiotów leczniczych oraz zatrudnianych w nich pracowników, a także zróżnicowanymi rzeczywistymi nakładami pracy ponoszonymi w poszczególnych placówkach. Dynamika oraz niewątpliwa zmienność obecnej sytuacji wymagają zapewnienia maksymalnie elastycznych i dostosowanych do lokalnych potrzeb metod działania. Dlatego też władze centralne muszą koncentrować się w tym szczególnym
czasie na stwarzaniu 
szeregu możliwości i ułatwień pozwalających na podejmowanie adekwatnych do faktycznych potrzeb decyzji, w tym tych finansowych, przekładających się na dodatkowe wynagrodzenia osób najbardziej zaangażowanych w pracę w poszczególnych podmiotach leczniczych.

MZ: na rekompensaty wydano 90 milonów złotych

Należy więc podkreślić, że dostrzeżenie potrzeby wsparcia pracowników medycznych będące jednym z podstawowych czynników leżących u podstaw wskazanych wyżej decyzji o przekazaniu do podmiotów leczniczych znacznych dodatkowych środków finansowych, stworzyło dyrektorom tych podmiotów, znających lokalną skalę rzeczywistych nakładów pracy, możliwość podnoszenia wynagrodzeń pracowników, w szczególności pracowników medycznych działających na pierwszej linii walki z pandemią. W kontekście wynagrodzeń należy także przywołać zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. poz. 775 z późn.zm.). Osobom objętym tą regulacją, w związku z wprowadzonym ograniczeniem w zakresie możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, przyznano dodatkowe świadczenie pieniężne, którego wysokości może wynieść nawet 10 000 zł. Proszę przy tym o zwrócenie uwagi, że w przypadku wszystkich osób objętych ograniczeniem wynikającym z rozporządzenia, zastosowanie znajduje zapis Polecenia Ministra Zdrowia, na mocy którego osoby te za swoją pracę otrzymają dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 50% wysokości wynagrodzenia zasadniczego danej osoby za miesiąc marzec 2020 r. w tym podmiocie (a w przypadku, gdy osoba ta nie była w tym czasie zatrudniona w tym podmiocie, 50% wysokości aktualnego
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby w podmiocie). Dla uzyskania przedmiotowego świadczenia nie jest jednocześnie konieczna, spowodowana ograniczeniem, utrata zarobków z tytułu zatrudnienia realizowanego dotąd w innym miejscu pracy (przy czym polecenie reguluje również kwestię rekompensaty za utracone zarobki).

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał dotychczas podmiotom leczniczym na mocy wspomnianego Polecenia Ministra Zdrowia środki finansowe w łącznej wysokości 90 969 628,97 zł.

Jeżeli natomiast chodzi o pracowników innych niż wykonujący zawód medyczny możliwość dodatkowej gratyfikacji za pracę przy zwalczaniu epidemii stwarza art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019 r. poz. 1239 z późn.zm.). Na mocy ww. przepisu pracownikom podmiotów leczniczych, osobom wykonującym zawód medyczny oraz osobom, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przypadku skierowania tych osób do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie decyzji wojewody lub Ministra Zdrowia przysługuje im wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Ponadto informuję, że kwestie systemowego regulowania wynagrodzeń w ochronie zdrowia będą w najbliższym czasie przedmiotem prac branżowego gremium dialogu społecznego, jakim jest Trójstronny Zespół do spraw ochrony zdrowia. W skład tego zespołu wchodzą m. in. przedstawiciele wszystkich reprezentatywnych central związkowcach reprezentujących spektrum zawodów medycznych. 

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu

źródło; sejm.gov.pl 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8255 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki – wezwanie przedsądowe uwzględniające dodatek stażowy.

2 min czytania
Odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu pielęgniarek z grupy 6 od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2024 uwzględniające stratę finansową na…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Umowa o pracę: 9-10 tys. brutto. Kontrakt: 11,5-13 tys. netto.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Szybko rozwijająca się, nowoczesna Przychodnią POZ położona w centrum Ochoty poszukuje do pracy dwóch pielęgniarek – Pielęgniarka POZ…
Aktualności

In vitro ratunkiem dla osób dotkniętych niepłodnością, chorobami onkologicznymi i genetycznymi - podsumowanie konferencji #invitroToMY

5 min czytania
In vitro ratunkiem dla osób dotkniętych niepłodnością, chorobami onkologicznymi i genetycznymi 4 czerwca br., odbyła się konferencja społeczno – medyczna InvitroToMY, która…
Komentarze