MZ o płacach pielęgniarek absolwentów studiów pomostowych.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
MZ o płacach pielęgniarek absolwentów studiów pomostowych.

Nowa siatka płac pielęgniarek a studia pomostowe

W dniu 15 maja 2021 roku na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych opublikowaliśmy interpelację poselską do ministra zdrowia w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek bez specjalizacji, które uzyskały tytuł licencjata na studiach pomostowych w kontekście prac nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Poseł w powyższej interpelacji napisał między innymi:

Niejednokrotnie zetknąłem się z opinią płynącą ze środowiska pielęgniarek, iż przyjęty współczynnik pracy jest krzywdzący dla tych, które nie posiadają specjalizacji, a uzyskały tytuł licencjata na studiach pomostowych. Pielęgniarki te są najczęściej osobami niezwykle doświadczonymi w swojej pracy, które dodatkowo uzupełniały wykształcenie w stosunkowo późnym wieku. Wiele z nich już odchodzi, bądź odejdzie w najbliższych latach na emeryturę.

Treść interpelacji dostępna w artykule pt. Studia pomostowe pielęgniarek, a współczynnik pracy.

Poniżej cytuję odpowiedź ministerstwa zdrowia, której udzielił w dniu 7 czerwca 2021 roku, Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu.

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Pawła  Szramki w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek bez specjalizacji, które uzyskały tytuł licencjata na studiach pomostowych w kontekście prac nad nowelizacją ustawy o sposobie   ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego  niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji. 28 maja br. Sejm RP większością 433 głosów uchwalił przedłożoną przez Rząd ustawę o zmianie ustawy o  sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w   podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Uchwalona ustawa wprowadza podwyższenie współczynników pracy, w  oparciu o  które wylicza się najniższe prawem gwarantowane poziomy wynagrodzeń zasadniczych  dla wszystkich grup zawodowych – w   tym dla lekarzy, pielęgniarek i położnych –  wyszczególnionych w załączniku do ustawy z    dnia 8    czerwca  2017 r. o    sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Oznacza to,że – wbrew  niektórym wypowiedziom –  w  przypadku żadnej z  grup zawodowych objętych omawianą regulacją nie nastąpiło obniżenie współczynnika pracy, a tym samym nie nastąpiło obniżenie gwarantowanej kwoty wynagrodzenia zasadniczego.

Ponadto omawiana regulacja wprowadza przyspieszenie o pół roku wymogu osiągnięcia przez wszystkie podmioty lecznicze ustawowo gwarantowanych poziomów wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych oraz innych pracowników działalności podstawowej (spowoduje to, że już od dnia 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej  podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r.

Jednocześnie ustawa z   28 maja 2021 r. wprowadza podwyższenie współczynnika pracy dla  osób  zatrudnionych  na  stanowiskach  pracy  pielęgniarki  albo  położnej,  na  których wymagane   jest   posiadanie   tytułu   zawodowego   licencjat   pielęgniarstwa   albo   tytułu zawodowego licencjat położnictwa, z planowanego poziomu 0,73 na 0,81; proponowana zmiana powoduje że z grupy 9: „Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która  nie  posiada  tytułu  specjalisty  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  lub  dziedzinie  mającej zastosowanie  w  ochronie  zdrowia”  wydzielone  zostaną  pielęgniarki  i  położne  z  tytułem zawodowym licencjat pielęgniarstwa albo położnictwa; tym samym pielęgniarki i położne z  tytułem  zawodowym  licencjat  pielęgniarstwa  albo  położnictwa  traktowane  będą  na gruncie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w ten sam sposób jak inne grupy zawodowe z licencjatem objęte zakresem ustawy (w grupie zawodowej lp. 6 obejmującej pracowników  wykonujących  zawody  medyczne  z  wyższym  wykształceniem  innych  niż lekarze, pielęgniarki   i  położne,   zatrudnionych   na   stanowiskach   pracy,   na   których wymagane   jest   wykształcenie   wyższe   na   poziomie   licencjatu,   przewidziany   jest współczynnik  pracy  0,81);  zmiana  spowoduje, że  gwarantowane  od  1  lipca  2021  r. najniższe   wynagrodzenie   zasadnicze   pielęgniarek   i   położnych   zatrudnionych   na stanowiskach  pracy,  na  których  wymagane  jest  posiadanie  tytułu  zawodowego  licencjat pielęgniarstwa albo licencjat położnictwa wyniesie 4186 zł brutto.

/Pan wiceminister mija się z prawdą! Dlaczego? Odpowiedź w artykule pt. Pielęgniarki: minister wszedł na minę, którą sam podłożył./

Informuję równocześnie, że w Stanowisku Trójstronnego Zespołu  do Spraw Ochrony Zdrowia z  dnia 17 marca 2021 roku wszystkie strony Zespołu zadeklarowały gotowość kontynuowania prac nad zmianami poziomów minimalnych wynagrodzeń gwarantowanych w  kolejnych latach.

Zapraszamy do lektury artykułów w działach:

Nowa siatka płac

       • Dodatki dla pielęgniarek

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

37 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

MZ o zmianie systematyki podziału pielęgniarek.

3 min czytania
Poseł o dysproporcjach w wynagrodzeniu zasadniczym pielęgniarek W odpowiedzi na interpelację nr 26474 Pana Posła Jana Szopińskiego „w sprawie zgłoszonych przez pielęgniarki…
AktualnościNowa siatka płac

Dyrektorzy zdecydują jakie chcą pielęgniarki.

3 min czytania
Kpina – najpierw podzielili pielęgniarki na grupy a teraz muszą się dowiedzieć jakie pielęgniarki potrzebują podmioty lecznicze Duże wzburzenie na fanpage Ogólnopolskiego…
AktualnościNowa siatka płac

Minister: Zmienimy siatkę płac pielęgniarek.

2 min czytania
Nowelizacja siatki płac pielęgniarek koniecznością Posiedzenie sejmu w dniu 16 września 2021 roku. Poseł Jan Szopiński: Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze!…
Komentarze