MZ o postępowaniu dyrektora wobec pielęgniarek.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek
MZ o postępowaniu dyrektora wobec pielęgniarek.

Poseł pyta ministra zdrowia o podstawy prawne zasad wynagradzania pielęgniarek wprowadzone w jednym ze szpitali

W dniu 4 listopada 2022 roku Ogólnopolski Portal Pielęgniarek i Położnych opublikował treść interpelacji poselskiej do ministra zdrowia w sprawie rozwiązań płacowych wobec pielęgniarek, które zostały wdrożone w jednym ze szpitali wojewódzkich.

W treści wystąpienia do resortu zdrowia poseł postawił 3 pytania:

Czy dyrektor szpitala ma prawo zmienić po kilku miesiącach z efektem wstecznym przypisanie pracowników do grup zawodowych według kwalifikacji na zajmowanym stanowisku? Jeśli tak, jaka jest tego podstawa prawna?
Na jakiej podstawie prawnej dyrekcja szpitala w Koszalinie nie zamierza wypłacać pielęgniarkom z tytułem magistra wynagrodzenia, nawet mimo uzyskanego przez nie takiego tytułu?
Czy pracownicy, którzy do października 2022 roku byli przypisani do innych grup zawodowych, niż będą przypisani po publikacji zarządzenia (obecnie: niższej), powinni za ubiegłe miesiące dostać podwyżki pensji zgodnie z dotychczasowym czy zmienionym przypisaniem?

Więcej informacji o sytuacji w powyższym szpitalu dostępne w artykule pt. Zarządzenie w sprawie podwyżek dla pielęgniarek.

Ministerstwo zdrowia: kluczem zapis – kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku

W dniu 9 listopada 2022 roku wiceminister zdrowia pan Piotr Bromber udzielił odpowiedzi na zapytania posła. Fragment jej treści cytujemy poniżej.

W odpowiedzi na interpelację „w sprawie zarządzenia nr 172.2022 dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie dotyczącego wypłacenia ustawowej podwyżki wynagrodzeń” uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Zawarty w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1801) podział na grupy zawodowe z przypisanymi do nich współczynnikami pracy został oparty o kwalifikacje wymagane od pracownika na zajmowanym stanowisku. Wyrażone to zostało explicite w nazwie kolumny w tabeli, która to nazwa definiuje: Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku.

Pojęcie wymaganych kwalifikacji na zajmowanym stanowisku funkcjonuje od 2017 roku

Przywołane rozwiązanie obowiązywało już w pierwotnym brzmieniu wymienionej ustawy i nowelizacja z dnia 26 maja 2022 r. nie wprowadziła zmian w zakresie uwzględniania kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku pracy.

W związku z powyższym istotne znaczenie przy kwalifikowaniu pracowników do właściwej grupy zawodowej ma wykształcenie wymagane na stanowisku, na którym zatrudniony jest pracownik.

Jak prawidłowo zaszeregować pielęgniarkę w siatce płac

Zaszeregowanie pracownika wykonującego zawód medyczny (w tym pielęgniarki i położnej) oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny do jednej z grup zawodowych, odbywać się więc powinno w oparciu o określony przez pracodawcę, na gruncie regulacji zakładowej lub w umowie o pracę, wymóg posiadania określonego wykształcenia na danym stanowisku pracy (nie zaś wyłącznie w oparciu o sam fakt posiadania przez pracownika określonych kwalifikacji).

Sposób wynagradzania pielęgniarek nie może prowadzić do dyskryminacji płacowej

Należy przy tym zaznaczyć, że przepisy wspomnianej ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. ustanawiając najniższe prawem gwarantowane poziomy wynagrodzeń zasadniczych dla określonych grup zawodowych nie wyłączają w żadnym zakresie obowiązku pracodawcy brania pod uwagę przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń ogólnych zasad prawa pracy określających kryteria obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzeń, kreujących zakaz dyskryminacji w wynagradzaniu, czy też nakazujących brać pod uwagę kwalifikacje wymagane do wykonywania określonych czynności zawodowych na konkretnych stanowiskach pracy w danej placówce i ich wzajemnych relacji.

Przy czym ocenianie tych działań powinno być każdorazowo dokonywane w drodze szczegółowej oceny stanu faktycznego indywidualnie dla każdego z analizowanych przypadków.

Zasady wynagradzania nie mogą łamać Kodeksu pracy

W polskim porządku prawnym do kształtowania wysokości wynagrodzeń stosuje się zasadę określoną w art. 78 § 1 Kodeksu pracy nakazującą tak ustalać wynagrodzenie za pracę, aby „odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy”. Ta sama kodeksowa zasada znajduje zastosowanie na gruncie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w brzmieniu nadanym na mocy ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1352).

Przyjęcie przez ustawodawcę regulacji opartej o kodeksową zasadę obowiązującą przy ustalaniu wynagrodzeń pracowników powoduje, że dla powstania obowiązku ustalenia wynagrodzenia danego pracownika objętego zakresem ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., zgodnie z określonym w tej ustawie współczynnikiem pracy, niezbędne jest wprowadzenie przez pracodawcę na gruncie regulacji zakładowej lub w umowie o pracę wymogu posiadania określonego wykształcenia na danym stanowisku pracy.

Przekazując powyższe należy zaznaczyć, że kontrola wykonywania przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. została powierzona Państwowej Inspekcji Pracy. Pracodawca, który nie wywiązuje się z obowiązku ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny co najmniej na poziomie określonym w ustawie, narażać się będzie na zarzut popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika z artykułu 282 § 1 Kodeksu pracy. (…)

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Piotr Bromber
Podsekretarz Stanu

źródło: sejm.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.9 / 5. Ilość głosów: 12

Bądź pierwszym, który oceni wpis

703 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Na co mogą liczyć pielęgniarki od izb, przechodząc na emeryturę.

3 min czytania
Podziękowanie dla pielęgniarek emerytek W niedziele 28 maja 2023 r. na fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych zapytaliśmy użytkowników Portalu, czy pielęgniarki…
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Chory, mimo zakazu od pielęgniarki wstał z łóżka. Zażądał odszkodowania.

4 min czytania
Szpital musi zapewnić pacjentom bezpieczeństwo Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych często poruszamy tematykę związaną z praktyką zawodową w kontekście orzecznictwa sądowego. Warto…
Aktualności

Przykład na pomiatanie pielęgniarkami.

11 min czytania
Oświadczenie złożone przez senator Alicję Chybicką w dniu 26 maja 2023 r. w sprawie dramatycznej sytuacji pielęgniarek. Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia…
Komentarze
×
AktualnościPaństwowy egzamin pielęgniarek i położnych.Szkolenie pielęgniarek i położnych

Ile pielęgniarek uzyskało tytuł specjalisty w 2022 roku.