MZ polecił NFZ przekazać pieniądze na dodatkowe wynagrodzenie.

4 min czytania
AktualnościDodatki pielęgniarekRekompensaty dla pielęgniarek
MZ polecił NFZ przekazać pieniądze na dodatkowe wynagrodzenie.


NIPIP-NRPiP-DS.015.167.2020.MT

Warszawa, dnia 1 października 2020r.

Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

Dotyczy: kwestii dodatku do wynagrodzenia związanego z ograniczeniem pracy do jednego miejsca, o którym mowa w dotychczasowym art. 7d ustawyz dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dalej: Specustawy), innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W imieniu NaczelnejRady Pielęgniarek i Położnych zwracamsię z prośbą o uwzględnienie w najbliższych pracach legislacyjnych następujących regulacji:

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadza się przepisy o następującym brzmieniu:

Art. 7da

1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, standardy w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem, wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla osób objętych tym ograniczeniem, mając na względzie potrzebę zapobiegania i zwalczania zakażeń COVID-19 oraz potrzebę obowiązywania tego ograniczenia przez okres trwania epidemii i zagrożenia epidemicznego.

2. Rozporządzenia wydane w wykonaniu art. 7d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zachowują moc obowiązującą.

Czas obowiązywania przepisu art. 7d Specustawy został ograniczony do upływu 180 dni od wejścia w życie Specustawy. Przepis ten w sposób istotny ograniczał swobodę podejmowania zatrudnienia pielęgniarek i położnych w imię zdrowia publicznego, ale miały one wypłacaną rekompensatę z tego tytułu. Należy zauważyć, że pielęgniarki i położne objęte ograniczeniem wczasie obowiązywania w/w przepisuw dalszym ciągu udzielają świadczeń zdrowotnych pacjentom zakażonym lub podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Potrzebne jest dalsze funkcjonowanie ograniczenia udzielania świadczeń pacjentom innym, iż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w celu nie rozprzestrzeniania się zakażeń. Oczywistym jest, że zasadna jest z tego tytułu rekompensata finansowa.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz dzienny przyrost nowych zakażeń, niewskazane jest, aby pielęgniarki i położne jednocześnie udzielały świadczeń pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoC-2 orazpacjentom, co do których brak jest podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia. Wobec powyższego przedmiotowa regulacja powinna zostać utrzymana, co najmniej przez czas trwania epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Z wyrazami szacunku
Wiceprezes NRPiP
Sebastian Irzykowski


Odpowiedź

Warszawa, 12 października 2020 r.

DSZ.0212.328.2020.ASB

Pan
Sebastian Irzykowski
Wiceprezes
Naczelnej Rady
Pielęgniareki Położnych
[email protected]

Szanowny Panie Wiceprezesie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 1 października2020 r., znak NIPIP-NRPiP-DS.015.167.2020.MT, w sprawie dodatku do wynagrodzenia związanego z ograniczeniem pracy do jednego miejsca, o którym mowa w dotychczasowym art. 7d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, proszę o przyjęcie poniższego.

Uprzejmie informuję, że w związku z utratą mocy prawnej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniemtym wirusem (Dz.U. z 2020 r. poz. 775 z póżn. zm.), dalej jako „rozporządzeniew sprawie standardów”, nie obowiązują również ograniczenia, które zostały w nim określone.

Ponadto wskazuję, że zgodnie z Poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r., które zostało zmienione w dniu 30 września2020 r., od dnia 1 października2020 r. Minister Zdrowia polecił Narodowemu Funduszowi Zdrowia przekazanie podmiotom leczniczym umieszczonym w wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, w stosunku do których minister właściwy do spraw zdrowia albo wojewoda wydał polecenie albo decyzję na podstawie odpowiednio – art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. b albo art. 11 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.), polecające:

1) realizację świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (szpital III poziomu),

2) realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym łóżek dla pacjentów z podejrzeniem oraz łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (szpital II poziomu),

środków finansowych z przeznaczeniem na przyznanie osobom wykonującym zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn.zm.), uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mającym bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, z wyłączeniem osób, skierowanych do pracy w Podmiotach na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn.zm.), dodatkowego świadczenia pieniężnego, wypłacanego miesięcznie.

Wysokość świadczenia dodatkowego w przypadku:

– osób nieobjętych według stanu na dzień 4 września 2020 r. ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów oraz

– osób objętych według stanu na dzień 4 września 2020 r. ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzeniaw sprawie standardów, w przypadku gdy po dniu 30 września 2020 r. będą uczestniczyć w udzielaniu świadczeń zdrowotnych mając bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniemwirusem SARS-CoV-2, powinna byćrówna 50% wynagrodzenia danej osoby, o którym mowa w pkt 2 lit. b załącznika do Polecenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września, oraz niewyższa niż10 000 zł. W przypadku uczestniczenia przez te osoby w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez niepełnymiesiąc, świadczenie dodatkowe za ten miesiąc podlegać powinno proporcjonalnemu obniżeniu.

Z poważaniem,
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu

Wybrała: Daria Hoffa, pielegniarki.info.pl


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7700 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Skuteczne sposoby na blizny

2 min czytania
Blizny to bardzo nieestetyczne defekty kosmetyczne, których czasami bardzo trudno się pozbyć. Powstają na skutek urazów mechanicznych bądź oparzenia skóry. Niosą ze…
Aktualności

Pielęgniarka zaobserwowała na kardiomonitorze liczne zakłócenia. To był początek tragedii.

2 min czytania
Dramat w jednym ze szpitali Portal igryfino.pl zamieścił w dniu 26 marca 2023 roku poniższą informację. Zdarzenie miało miejsce 23 marca 2023…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki na obozie harcerskim. Zobacz terminy i zakres obowiązków.

1 min czytania
Dodatkowa praca dla pielęgniarki Wkrótce wkroczymy w okres wakacyjny, a w związku z tym w wyszukiwarce ofert pracy coraz częściej możemy zauważyć…
Komentarze