MZ wydało rozporządzenie w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

3 min czytania
Aktualności

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia 30 lipca 2009 r.
w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej

(Dz. U. Nr 129, poz 1068)

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa: 1)  zakres spisu przedmiotów oddawanych do depozytu; 
2)  sposób zabezpieczenia przedmiotów oddanych do depozytu; 
3)  sposób i warunki prowadzenia i przechowywania księgi depozytów. 

§ 2.

1. Potwierdzenie przyjęcia rzeczy wartościowych oddawanych do depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, zwanym dalej ,,zakładem”, na czas pozostawania pacjenta w tym zakładzie, stanowi karta depozytowa.
2. Oryginał karty depozytowej wydaje się pacjentowi przekazującemu rzeczy wartościowe do depozytu.
3. Kopia karty depozytowej jest przechowywana w księdze depozytów.

§ 3.

1. Księga depozytów składa się z kopii kart depozytowych.
2. Karta depozytowa zawiera:
1)  kolejny numer karty, odpowiadający numerowi kolejnego zapisu w księdze depozytowej; 
2)  oznaczenie zakładu; 
3)  dane osobowe niezbędne do zidentyfikowania pacjenta: a)  imię i nazwisko, 
b)  datę i miejsce urodzenia, 
c)  adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji; 
 
4)  spis rzeczy wartościowych oddanych do depozytu i ich opis; 
5)  datę sporządzenia karty. 
3. Karta depozytowa jest opatrzona własnoręcznymi podpisami osoby przyjmującej depozyt, o której mowa w § 5 ust. 1, oraz pacjenta.
4. W karcie depozytowej dokonuje się opisu rzeczy wartościowych oddanych do depozytu, określając ich cechy indywidualne, w szczególności nazwę, rodzaj, szacunkową wartość, barwę, markę i stan zużycia. W przypadku braku cech indywidualnych dokonuje się odpowiedniej adnotacji w karcie depozytowej.

§ 4.

1. Rzeczy wartościowe w depozycie przechowuje się w opakowaniu trwale zamkniętym, ostemplowanym pieczęcią zakładu i oznaczonym numerem, pod którym depozyt został zapisany w księdze depozytów.
2. Opakowanie, w którym jest przechowywany depozyt, po wpisaniu do księgi depozytów, przechowuje się w sejfie albo szafie pancernej.

§ 5.

1. Rzeczy wartościowe do depozytu przyjmuje oraz wydaje z depozytu, a także księgę depozytów prowadzi i przechowuje osoba wyznaczona przez kierownika zakładu.
2. Poza godzinami pracy oraz w razie nieobecności osoby, o której mowa w ust. 1, rzeczy wartościowe przyjmuje do depozytu inna osoba wskazana przez kierownika zakładu i umieszcza je w zamkniętej na klucz szufladzie lub szafie oraz wydaje pokwitowanie depozytu. Do pokwitowania stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 2 pkt 2-5 oraz ust. 3 i 4.
3. Depozyt przyjęty w sposób określony w ust. 2 jest przekazywany osobie, o której mowa w ust. 1, wraz z kopią pokwitowania, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie po jej stawieniu się w zakładzie, w celu wpisania depozytu w księdze depozytów.

§ 6.

1. W przypadku gdy pacjent jest nieprzytomny lub niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, osoba, o której mowa § 5 ust. 1 i 2, niezwłocznie przyjmuje rzeczy wartościowe do depozytu. Oryginał karty depozytowej przechowuje się wraz z przedmiotami oddanymi do depozytu.
2. Niezwłocznie po ustaniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, zawiadamia się pacjenta o złożeniu rzeczy wartościowych do depozytu. W przypadku wyrażenia woli dalszego przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, pacjent składa podpis na karcie depozytowej wraz z aktualną datą.
3. W przypadku trwania okoliczności, o których mowa w ust. 1, przez okres dłuższy niż 24 godziny od czasu przyjęcia pacjenta do zakładu, kierownik zakładu albo osoba przez niego upoważniona informuje o przyjęciu rzeczy wartościowych do depozytu małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo pacjenta, a także inne osoby uprawnione, na podstawie odrębnych przepisów, do dysponowania ruchomościami pacjenta.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

MINISTER ZDROWIA

 

——————————————————————————–
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie depozytu wartościowych rzeczy pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 145, poz.1220), zachowane w mocy na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 76, poz. 641).

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8164 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Związek pielęgniarek zawiódł pielęgniarki.

2 min czytania
Związek pielęgniarek w dniu 11 kwietnia wydał szokujące stanowisko… W liście do Premiera RP z dnia 8 kwietnia 2024 roku pani Krystyna…
Aktualności

Pielęgniarka: to powinien być nasz przywilej.

2 min czytania
Pielęgniarka o zdrowiu pielęgniarek W minionym tygodniu zacytowaliśmy na profilu na Facebooku poniższą wypowiedź pielęgniarki. Trudno się z nią nie zgodzić, urlop…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 120-150 zł/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom seniora – prywatna placówka, znajdującą się na terenie województwa podlaskiego poszukuje do pracy pielęgniarki. Wynagrodzenie: Forma zatrudnienia:…
Komentarze