Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych podjęła uchwałę w sprawie zakupu nieruchomości przeznaczonej na siedzibę. Koszt do czterech i pół miliona złotych. I uchwałę w sprawie przeznaczenia 500.000 zł na sfinansowanie remontu i adaptacji oraz kosztów związanych z zakupem. Izba zaciągnie kredyt w wysokości 3 milonów złotych.

7 min czytania
Aktualności

Uchwała nr 137/V/2010
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie zakupu nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178; z 1996r. Nr 24, poz. 110, Nr 91, poz. 410; z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; z 2002r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052; z 2004r. Nr 92, poz. 885; z 2007r. Nr 176, poz. 1237) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraża zgodę na zakup przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. J. Sobieskiego 110 lok. 36, usytuowanej na I piętrze, o powierzchni 343 m2, za cenę nie wyższą niż 4.450.000 zł (słownie złotych: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) z przeznaczeniem na siedzibę Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP                 Skarbnik NRPiP                     Prezes NRPiP
Tomasz Niewiadomski      Hanna Gutowska            Elżbieta Buczkowska

 


 

Uchwała nr 139/V/2010
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie przeznaczenia przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych środków finansowych na remont i adaptacje oraz koszty związane z nabyciem nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110, przeznaczonej na siedzibę Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178; z 1996r. Nr 24, poz. 110, Nr 91, poz. 410; z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; z 2002r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 271, Nr 240, poz. 2052; z 2004r. Nr 92, poz. 885; z 2007r. Nr 176, poz. 1237) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraża zgodę na przeznaczenie przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych kwoty 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych na sfinansowanie remontu i adaptacji nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. J. Sobieskiego 110, przeznaczonej na siedzibę Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz innych kosztów związanych z zakupem ww nieruchomości, w szczególności podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów prowizji z tytułu pośrednictwa w zakupie, taxy notarialnej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP              Skarbnik NRPiP                  Prezes NRPiP
Tomasz Niewiadomski     Hanna Gutowska           Elżbieta Buczkowska

 


 

Uchwała nr 141/V/2010
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych na nabycie nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178; z 1996r. Nr 24, poz. 110, Nr 91, poz. 410; z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; z 2002r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052; z 2004r. Nr 92, poz. 885; z 2007r. Nr 176, poz. 1237) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych kredytu w wysokości 3.000.000 zł (słownie złotych: trzy miliony) na częściowe sfinansowanie nabycia nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. J. Sobieskiego 110 lok. 36, przeznaczonej na siedzibę Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
§ 2. Kredyt, o którym mowa w § 1 zostanie zaciągnięty na 7 lat ze spłatą w ratach miesięcznych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP                 Skarbnik NRPiP                        Prezes NRPiP
Tomasz Niewiadomski       Hanna Gutowska                 Elżbieta Buczkowska

 


 

Uchwała nr 159/V/2010
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 137/V/2010 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zakupu nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178; z 1996r. Nr 24, poz. 110, Nr 91, poz. 410; z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; z 2002r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052; z 2004r. Nr 92, poz. 885; z 2007r. Nr 176, poz. 1237) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zmienia treść § 1 Uchwały nr 137/V/2010 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zakupu nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych i nadaje jej nowe, następujące brzmienie:
„Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraza zgodę na zakup przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych nieruchomości położonej w Warszawie, za cenę nie wyższą niż 4.450.000 zł (słownie złotych: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) z przeznaczeniem na siedzibę Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP           Skarbnik NRPiP                                   Prezes NRPiP
Tomasz Niewiadomski   Hanna Gutowska                     Elżbieta Buczkowska


 

Uchwała nr 162/V/2010
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 141/V/2010 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Naczelna Izbę Pielęgniarek i Położnych na nabycie nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178; z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 91, poz. 410; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; z 2002 r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052; z 2004 r. Nr 92, poz. 885; z 2007 r. Nr 176, poz. 1237) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uchyla treść § 1 Uchwały nr 141/V/2010 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 marca 2010 r. „w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych na nabycie nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych” i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:
,,Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraża zgodę na zaciągnięcia przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych kredytu w wysokości 3.000.000 zł (słownie złotych: trzy miliony) na częściowe sfinansowanie nabycia nieruchomości w Warszawie, przeznaczonej na siedzibę Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych”.
§ 2. Kredyt, o którym mowa w § 1 zostanie zaciągnięty na 7 lat ze spłatą w ratach miesięcznych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP                     Skarbnik NRPiP        Prezes NRPiP
Tomasz Niewiadomski             Hanna Gutowska     Elżbieta Buczkowska

 


Uchwała nr 163/V/2010
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 139/V/2010 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przeznaczenia przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych środków finansowych na remont i adaptacje oraz koszty związane z nabyciem nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110 przeznaczonej
na siedzibę Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178; z 1996r. Nr 24, poz. 110, Nr 91, poz. 410; z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; z 2002r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052; z 2004r. Nr 92, poz. 885; z 2007r. Nr 176, poz. 1237) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uchyla treść § 1 Uchwały nr 139/V/2010 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 marca 2010 r. „w sprawie przeznaczenia przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych środków finansowych na remont i adaptacje oraz koszty związane z nabyciem nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110 przeznaczonej na siedzibę Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych” i nadaje jej nowe, następujące brzmienie:
,,Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraża zgodę na przeznaczenie przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych kwoty 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych: ) na sfinansowanie remontu i adaptacji nieruchomości położonej w Warszawie przeznaczonej na siedzibę Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz innych kosztów związanych z zakupem ww. nieruchomości, w szczególności podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów prowizji z tytułu pośrednictwa w zakupie, taxy notarialnej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP                Skarbnik NRPiP                Prezes NRPiP
Tomasz Niewiadomski       Hanna Gutowska           Elżbieta Buczkowska
 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7694 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Związek pielęgniarek zbiera podpisy.

3 min czytania
Związek pielęgniarek organizatorem konferencji prasowej W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie zarządu regionów, w trybie nadzwyczajnym. Na posiedzeniu gościliśmy zaprzyjaźnione reprezentacje związkowe…
Aktualności

Wszywka alkoholowa Warszawa - leczenie choroby alkoholowej, czy to możliwe

4 min czytania
Choroba alkoholowa rozwija się stopniowo. To proces, w którym jednostka ma coraz mniejszą kontrolę nad własnym życiem. To proces, który stopniowo odbiera…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Związek pielęgniarek: różnice w grupach zbliżą się do 600 PLN.

3 min czytania
Związek pielęgniarek zbiera podpisy pod ustawą dyskryminującą pielęgniarki Radio.lublin.pl w dniu 21 marca 2023 roku informowało: Ruszyła zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem…
Komentarze