NFZ – rekompensaty dla pielęgniarek według zarobków z marca lub miesiąca poprzedzającego.

8 min czytania
AktualnościRekompensaty dla pielęgniarek
NFZ – rekompensaty dla pielęgniarek według zarobków z marca lub miesiąca poprzedzającego.

NFZ publikuje kolejne komunikaty w sprawie wprowadzonych rozporządzeniem ministra zdrowia dodatków dla pielęgniarek i położnych, za pracę w jednym miejscu. W dniu 18 maja 2020 roku NFZ wydał komunikat pt. Medycy bezpośrednio zaangażowani w leczenie pacjentów z COVID-19 otrzymają dodatkowe wynagrodzenie. To rekompensata za pracę tylko w placówkach zajmujących się pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Wyjaśniamy, komu dokładnie przysługuje dodatek, w jakiej wysokości i jak wygląda droga do jego otrzymania.


Pielęgniarki – regulacje zawarte w poleceniu ministra zdrowia dla prezesa NFZ

– NFZ opublikował informację w zakresie zasad przekazania dodatkowych środków finansowych na rekompensaty dla pielęgniarek, które mają na celu "przynajmniej częściowe zrekompensowanie utraty możliwości zarobkowania".    

– Pielęgniarka lub położna musi złożyć pisemne oświadczenie, które będzie zawierać informację o wysokości wynagrodzenia brutto otrzymanego za miesiąc marzec 2020 r. albo miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło objęcie ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów – zgodnie z wyborem osoby podpisującej oświadczenie.  

–   NFZ będzie miał prawo kontrolować podmioty lecznicze w zakresie prawidłowości wypłaty rekompensat dla pielęgniarek i położnych. 

Warszawa, 29 kwietnia 2020 r.

2035887.AM

Pan
Adam Niedzielski
Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Działając na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568), zwanej dalej „ustawą COVID-19”, ” oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz.U.poz 775), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie standardów”:

1. Polecam Narodowemu Funduszowi Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, przekazanie podmiotom, o których mowa w § 1 rozporządzenia w sprawie standardów (dalej zwanych „Podmiotami”), środków finansowych z przeznaczeniem na przyznanie osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, objętym ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów, z wyłączeniem osób, skierowanych do pracy w Podmiotach na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn.zm.), dodatkowego świadczenia pieniężnego, wypłacanego miesięcznie, przez okres objęcia ograniczeniem, zwanego dalej „dodatkowym świadczeniem” według, zasad określonych w załączniku do niniejszego polecenia, na podstawie umowy lub porozumienia.

2. Informuję, że działanie objęte poleceniem, w tym środki finansowe, o których mowa w pkt 1, sfinansowane zostaną ze środków pochodzących z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

3. Do sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa działania objętego poleceniem należy odpowiednio zastosować przepisy rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 422).

Z poważaniem,
Janusz Cieszyński
Podsekretarz Stanu


Załącznik

Zasady przekazania środków finansowych:

1) wysokość środków finansowych dla danego Podmiotu z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowych świadczeń będzie ustalana i środki te będą rozliczane przez dyrektora właściwego terytorialnie ze względu na położenie Podmiotu oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie informacji otrzymanej od kierownika Podmiotu zgodnie z pkt 4

2) Podmiot powinien zostać zobowiązany do wypłaty dodatkowego świadczenia na podstawie pisemnego oświadczenia osoby, o której mowa w poleceniu, które obejmuje:

a) informację o wysokości wynagrodzenia brutto otrzymanego za miesiąc marzec 2020 r. albo miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło objęcie ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów (zgodnie z wyborem osoby podpisującej oświadczenie), z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych, w innym miejscu niż Podmiot, których osoba ta udzielałaby również w miesiącu następnym; w kwocie wykazanej w informacji nie uwzględnia się wynagrodzenia z tytułu świadczeń zdrowotnych, których udzielanie nie wiąże się z bezpośrednim kontaktem z pacjentem (np. świadczenia udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności);

b) zgodę na udostępnienie przez Podmiot właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia i przetwarzanie przez ten oddział oraz ministra właściwego do spraw zdrowia:

– informacji, o których mowa w lit. a,

– informacji o wysokości wynagrodzenia zasadniczego danej osoby za miesiąc marzec 2020 r. w Podmiocie, a w przypadku, gdy osoba ta nie była w tym czasie zatrudniona w Podmiocie wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby w Podmiocie na dzień udostępniania tej informacji; w przypadku osoby zatrudnionej na innej podstawie niż stosunek pracy informacji o wysokości wynagrodzenia należnego za miesiąc marzec 2020 r. w Podmiocie, a w przypadku, gdy osoba ta nie była w tym czasie zatrudniona w Podmiocie wysokości miesięcznego wynagrodzenia w Podmiocie na dzień udostępniania informacji

– w celu ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia i przekazania środków finansowych na jego wypłatę,

c) zdanie „Oświadczam, że przedstawione przeze mnie informacje, stanowiące podstawę do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia, są zgodne z prawdą.”;

3) wysokość świadczenia dodatkowego powinna być równa 80% wartości wynagrodzenia wskazanego w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1lit. a (w przypadku pracownika, który takie wynagrodzenie otrzymywał) albo 50% wynagrodzenia danej osoby, o którym mowa w pkt 2 lit. b tiret drugie (w pozostałych przypadkach), ale nie niższa niż wartość 50% wynagrodzenia danej osoby, o którym mowa w pkt 2 lit. b tiret drugie oraz nie wyższa niż 10 000 zł; w przypadku objęcia ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów przez niepełny miesiąc, świadczenie dodatkowe za ten miesiąc podlegać powinno proporcjonalnemu obniżeniu;

4) wysokość łącznej kwoty niezbędnej do zapewnienia świadczeń dodatkowych dla wszystkich osób uprawnionych do ich otrzymania, uwzględniającej pozostające po stronie pracodawcy koszty na składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, za dany miesiąc powinna być ustalona na podstawie informacji przekazanej przez kierownika Podmiotu do dyrektora właściwego terytorialnie oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia niezwłocznie po objęciu osób lub osoby ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów i aktualizowana na bieżąco, z uwzględnieniem § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów;

5) Podmiot powinien zostać zobowiązany do przeznaczenia środków finansowych przekazanych przez dyrektora oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, w wysokości ustalonej na podstawie informacji przekazanych w pkt 4, na dodatkowe świadczenia, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym poleceniu;

6) Podmiot powinien zostać zobowiązany do poddania się kontroli w zakresie realizacji zobowiązania, o którym mowa w pkt 5, przez osoby upoważnione do wykonania czynności kontrolnych przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub dyrektora właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępnienia tym osobom oświadczeń, o których mowa w pkt 2;

7) Podmiot powinien zostać zobowiązany do zwrotu środków finansowych, o których mowa w pkt 4: – których nie mógł wykorzystać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym poleceniu, w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia braku tej możliwości (np. rozwiązanie z danym pracownikiem stosunku pracy) – wykorzystane niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym poleceniu, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu tych środków przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zapoznaj się z treścią informatora w artykule pt. Pielęgniarki: rekompensata także bez posiadania dodatkowego zatrudnienia!


Uzasadnienie

Polecenie niniejsze wydane zostało na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy COVID-19, zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia może podejmować inne niż określone w art. 10 tej ustawy, działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Działania te są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

.Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o COVID-19 ilekroć w ustawie jest mowa o ,,przeciwdziałaniu COVID-19'' rozumie się przez to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby, o której mowa w ust. 1.

Obowiązek nałożony niniejszym poleceniem ma związek z przeciwdziałaniem COVID19, przez które należy rozumieć wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby COVID-10-9.

Polecenie niniejsze ma związek z wydaniem rozporządzenia w sprawie standardów. Mając na uwadze potrzebę zapobiegania i zwalczania zakażeń COVID-19 w rozporządzeniu określono, że kierownik podmiotu leczniczego umieszczonego w wykazie, o którym mowa w art. 7 ust 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, działając w porozumieniu z właściwym powiatowym inspektorem sanitarnym, opracowuje wykaz stanowisk, na których osoby wykonujące zawód medyczny mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym uczestniczą w ich transporcie. W przypadku tzw. szpitali jednoimiennych oraz szpitali zakaźnych, a także komórek organizacyjnych innych szpitali, w których udziela się świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z COVID-19, wykaz ten obejmuje wszystkie stanowiska, na których udziela się świadczeń zdrowotnych.

Osoby wykonujące pracę na stanowiskach umieszczonych w wykazie opracowanym zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów nie będą mogły wykonywać pracy w innych podmiotach leczniczych w zakresie obowiązującego je ograniczenia zakazującego im „uczestnictwa w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, chyba, że udzielając tych świadczeń nie mają bezpośredniego kontaktu z tymi pacjentami” (za osoby zatrudnione na stanowiskach objętych wykazem stanowisk uznane zostaną osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w wybranych podmiotach leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne).

Osoby objęte ww. ograniczeniem zostaną zatem czasowo pozbawione możliwości zarobkowania w miejscu innym niż podmiot, który stworzył ww. wykaz.

Niniejsze polecenie ma na celu przynajmniej częściowe zrekompensowanie utraty możliwości zarobkowania, co przyczyni się do utrzymania stanu liczbowego kadry medycznej najbardziej istotnej z punktu widzenia przeciwdziałania COVID-19. Ma również ograniczyć różnice w warunkach wynagradzania osób zatrudnionych na stałe w podmiocie leczniczym umieszczonym na liście, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. z osobami skierowanymi do niego decyzją wojewody w trybie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia

Zobacz całą treść komunikatu NFZ z dnia 18 maja 2020 roku – rekompensaty dla pielęgniarek i położnych

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Pielęgniarki – praca w jednym miejscu

Rekompensaty dla pielęgniarekZobacz także:

Pielęgniarki: Śluzy to wydzielone folią malarską zasłony.

Pielęgniarki: rekompensata także bez posiadania dodatkowego zatrudnienia!

Pielęgniarka: w oczach dyrekcji, oddziałowych, wojewodów, jestem jak mięso armatnie.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8218 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: pielęgniarstwo zboczyło z drogi opieki nad chorym.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Jakiś czas temu zamieściliśmy na naszym fanpage na Facebooku zamieściliśmy poniższy post. Wywołał on duże poruszenie oraz dyskusję. Poniżej przedstawiamy…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki w PZU - gabinet zabiegowy i punkt pobrań.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Do łódzkiego zespołu PZU Zdrowie poszukiwana jest pielęgniarka/ pielęgniarz. Proponowana forma zatrudnienia: Umowa o pracęWynagrodzenie: od 7 200 zł brutto/mies….
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarki - cztery wyroki sądowe.

3 min czytania
Wyroki sądowe dotyczące praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych W bieżącym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych prezentujemy cztery wyroki sądowe dotyczące praktyki…
Komentarze