Nowe regulacje prawne: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu.

3 min czytania
Aktualności

Zobacz jakie uwagi do projektu tego rozporządzenia zgłosiła Naczelna Izba PiP
 
Rozporządzenie
Ministra Zdrowia

z dnia 31 października 2006 r.
w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu
 
Na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
Rozporządzenie określa sposób postępowania szpitala w razie śmierci pacjenta, zwanego dalej „osobą zmarłą”, oraz zakres czynności należących do obowiązków szpitala związanych z przygotowaniem zwłok osoby zmarłej do wydania osobom uprawnionym do ich pochowania.
 
§ 2.
Osoba wskazana w regulaminie porządkowym szpitala niezwłocznie zawiadamia o śmierci pacjenta przebywającego w szpitalu – lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego.
 
§ 3.
1. Lekarz, o którym mowa w § 2, po przeprowadzeniu oględzin, stwierdza zgon i jego przyczynę oraz wystawia kartę zgonu.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej stwierdzenie przyczyny zgonu następuje po przeprowadzeniu sekcji zwłok.
3. Osoba wskazana w regulaminie porządkowym szpitala, o której mowa w § 2, niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu pacjenta zawiadamia osobę lub instytucję, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, o śmierci pacjenta.
4. Pielęgniarka, o której mowa w § 4, niezwłocznie przekazuje kartę zgonu wystawioną przez lekarza do kancelarii szpitala.

§ 4.
1. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza, o którym mowa w § 2, pielęgniarka wypełnia kartę skierowania zwłok do chłodni oraz zakłada na przegub dłoni albo stopy osoby zmarłej identyfikator wykonany z tasiemki, płótna lub tworzywa sztucznego, po czym zwłoki wraz z tą kartą oraz identyfikatorem są przewożone do chłodni.
2. Karta skierowania zwłok do chłodni zawiera:
1)  imię i nazwisko osoby zmarłej; 
2)  PESEL osoby zmarłej, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość; 
3)  datę i godzinę zgonu; 
4)  godzinę przyjęcia zwłok osoby zmarłej do chłodni; 
5)  imię, nazwisko i podpis pielęgniarki wypełniającej kartę. 
3. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)  imię i nazwisko osoby zmarłej; 
2)  PESEL osoby zmarłej, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość; 
3)  datę i godzinę zgonu. 
4. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zmarłej, w karcie skierowania do chłodni oraz na identyfikatorze, o których mowa w ust. 1, dokonuje się oznaczenia 'NN’ z podaniem przyczyny i okoliczności uniemożliwiających ustalenie tożsamości.
5. Zwłoki osoby zmarłej przewożone są do chłodni nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od czasu zgonu, wskazanego w dokumentacji medycznej.
6. W okresie pomiędzy stwierdzeniem zgonu, a przewiezieniem do chłodni, zwłoki osoby zmarłej są przechowywane w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu, a w razie jego braku – w innym chłodnym miejscu, z zachowaniem godności należnej zmarłemu.

§ 5.
1. Zwłoki osoby zmarłej przechowuje się w chłodni nie dłużej niż 48 godzin.
2. Zwłoki osoby zmarłej mogą być przechowywane w chłodni dłużej niż 48 godzin, jeżeli:
1)  nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby uprawnione do pochowania osoby zmarłej, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.3)) ; 
2)  w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator nie zezwolił na pochowanie zwłok; 
3)  przemawiają za tym inne niż wymienione w pkt 1 i 2 ważne przyczyny – za zgodą albo na wniosek osoby uprawnionej do pochowania osoby zmarłej. 

§ 6.
1. Osoba wskazana w regulaminie porządkowym szpitala jest obowiązana zwłoki osoby zmarłej umyć, ubrać i wydać osobie uprawnionej do ich pochowania w stanie zapewniającym zachowanie godności należnej osobie zmarłej.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1, nie stanowią przygotowania zwłok osoby zmarłej do pochowania.
3. Za czynności, o których mowa w ust. 1, nie pobiera się opłat.

§ 7.
W razie zgonu na chorobę zakaźną, zastosowanie mają przepisy w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

§ 8.
W razie zgonu osoby w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, zastosowanie mają przepisy w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8304 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Pielęgniarki - szpital nie może ściągać pielęgniarek z wolnego.

1 min czytania
Praktyka zawodowa a umowy cywilnoprawne W jednej z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę „w zakresie pielęgniarstwa” zapisano: 1. W przypadkach…
Aktualności

Letnie przeziębienia spowodowane klimatyzacją? Mamy na to sposoby

2 min czytania
Letnie przeziębienia wywołane klimatyzacją? Zobacz jak sobie radzić. Klimatyzacja w biurach, domach i samochodach przynosi ulgę w upalne dni, ale może również…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarki – Sąd Apelacyjny uznał, że do upadku pacjentki doszło na skutek niewłaściwego, zawinionego zachowania pielęgniarek.

5 min czytania
Sąd Apelacyjny ocenił postępowanie pielęgniarek… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego z 2023 roku. (…) Sąd…
Komentarze