Pandemia – dodatkowe wynagrodzenie pielęgniarek.

8 min czytania
AktualnościDodatki
Pandemia – dodatkowe wynagrodzenie pielęgniarek.


Pielęgniarka/Pielęgniarz – interpelacja – dodatkowe wynagrodzenie.

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie dodatku przyznanego pielęgniarkom pracującym podczas pandemii koronawirusa

Szanowny Panie Ministrze,

pandemia koronawirusa sparaliżowała życie społeczne i gospodarcze. Medycy są osobami, które od samego początku stawiają czoła tej trudnej sytuacji. Ofiarność, poświęcenie oraz wielkie zaangażowanie to tylko niektóre cechy, jakie charakteryzują lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarki oraz całą służbę zdrowia w walce z epidemią COVID-19. Najbardziej narażone w tej walce są pielęgniarki, to one czuwały przy chorych całymi godzinami. W momencie wybuchu epidemii stały na pierwszej linii frontu, aby nieść pomoc innym, a tym samym narażały własne zdrowie oraz bezpieczeństwo swoich rodzin.

Walka, czas i siła, jaką włożyły, aby każdy, kto potrzebuje pomocy, ją dostał, jest nieoceniona. Czas pracy, jaki wykonały pielęgniarki, sięgał aż 252 godzin w miesiącu. Zgodnie z zapowiedziami NFZ każdy pracownik medyczny może liczyć na premię za pracę z pacjentami zarażonymi koronawirusem. Jak donoszą środki masowego przekazu, najprawdopodobniej Narodowy Fundusz Zdrowia wypłacił premię pielęgniarce w wysokości 4,25 zł. Jeśli to prawda, to jest to lekceważące i wyraża głęboki brak szacunku i poszanowania dla osób, które walczyły o bezpieczeństwo pacjentów i obywateli. Przypomnę, że NFZ zadeklarował, że dokona również wypłaty dodatków tym medykom, którzy pracowali tylko z pacjentami zarażonymi koronawirusem. W takiej sytuacji medycy nie mieli możliwości wykonywać usług w innych placówkach. Rekompensata ma wynosić od 50% do 80% wynagrodzenia, które przepadało.

Szanowny Panie Ministrze, informacje, jakie do mnie docierają, są bardzo niepokojące. Lekarze, pielęgniarki i ratownicy często pracują ponad siły, aby zadbać o tych, którzy zostali zarażeni wirusem SARS-CoV-2. Należy doceniać ich poświęcenia i wynagrodzić im ten trudny czas, w którym pełnili służbę dla ratowania życia wszystkich obywateli.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy zostały już przyznane jakiekolwiek dodatki dla pracowników służb medycznych? Jeśli tak, to komu i w jakiej kwocie?

2. Czy informacje o premii dla pielęgniarek w wysokości 4,25 zł, jak donoszą media, są prawdziwe?

3. Jaka kwota z NFZ zostanie przekazana w formie premii dla pracowników medycznych?

4. Jakie dodatki zostały przekazane pielęgniarkom pracującym podczas pandemii koronawirusa? Proszę o podanie kwoty przypadającej na poszczególne województwa.

5. Czy zapowiedź rekompensaty dla pracowników medycznych, którzy nie mieli możliwości pracy w innych placówkach, zostanie wypłacona? Jeśli tak, to w jakim procencie?

6. Na kiedy przewidziany jest termin wypłat premii i rekompensat? Czy będzie to cała kwota, czy częściowa wypłata?

7. Czy premia dla pielęgniarek będzie wypłacana w takiej samej kwocie w każdym województwie? Jeśli nie, to od czego będzie to zależało?

Z poważaniem
Uruszula Nowogórska

Posłeł na Sejm RP
16.06.2020 r.

 

Pielęgniarka/Pielęgniarz – dodatki – stanowisko ministerstwa zdrowia.

Szanowna Pani Marszałek !

W nawiązaniu do interpelacji Pani Poseł Urszuli Nowogórskiej zawierającejnzapytania dotyczące wypłaty dodatku przyznanego pracownikom medycznym (ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarek) pracującym podczas epidemii koronavirusa Covid 19, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. W celu zmniejszenia ryzyka szerzenia się epidemii koronawirusa, przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. poz. 775 z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzenie w sprawie standardów”, wprowadzone zostały ograniczenia możliwości pracy w kilku miejscach w stosunku do osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 i 567) mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym uczestniczących w ich transporcie. Jednocześnie na podstawie polecenia Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2020 r., znak: 2035887.AM ww. osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, objętym ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów, przyznano dodatkowe świadczenie pieniężne, wypłacane miesięcznie, przez okres objęcia ograniczeniem. Zgodnie z poleceniem wysokość dodatkowego świadczenia pieniężnego osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, objętych ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów wynosi:
– 80% wynagrodzenia brutto otrzymywanego przez pracownika medycznego w innych
miejscach pracy (poza szpitalem jednoimiennym) za marzec 2020 r. albo miesiąc
poprzedzający ten, w którym pracownik został objęty ograniczeniem, albo
– 50% wynagrodzenia zasadniczego pracownika medycznego w szpitalu, w którym
będzie objęty ograniczeniem za marzec 2020 r. W przypadku, gdy pracownik ten nie był
w tym czasie zatrudniony w danym szpitalu – 50% wysokości aktualnego miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego tej osoby w szpitalu.
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dotyczące kwestii zasad ustalania i przekazywania dodatkowego wynagrodzenia dla personelu medycznego za pracę w jednym miejscu zostały opublikowane na stronie internetowej NFZ, w zakładce aktualności Centrali, pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentralidodatkowe-wynagrodzenie-dlapersonelu-medycznego-za-prace-w-jednymmiejscu,7721.html.
Wartość przekazanych świadczeniodawcom środków na wypłatę dodatkowych
świadczeń pieniężnych z tytułu objęcia ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3
rozporządzenia w sprawie standardów za maj 2020 r., wg stanu na 29.06.2020 r.,
wyniosła łącznie 30 871 860,41 zł.
Średnia wartość dodatkowego świadczenia pieniężnego w poszczególnych grupach
kształtowała się następująco:

 

Należy przy tym pamiętać, że podane wyżej kwoty dotyczą dodatkowego świadczenia
pieniężnego wypłacanego obok normalnego wynagrodzenia wynikającego z umowy o
pracę. Natomiast wartość prognozowanych środków przeznaczonych na opisany wyżej cel w
czerwcu br. szacowana jest na ponad 55 mln zł. Niezależnie od powyższego, w najbliższym czasie planowana jest realizacja projektu pn.. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Działania 5.2 POWER. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi blisko 250 mln zł. Realizatorem projektu będzie Narodowy Fundusz Zdrowia. Zgodnie z założeniami projektu, środki z Funduszy Europejskich zostaną przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń, zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji. Od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w ramach projektu, możliwe będzie sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń, w następujących wysokościach:
a) w ZOL lub ZPO, lub Hospicjach:
– pielęgniarka – 2 582 zł,
– ratownik medyczny – 2 582 zł,
– fizjoterapeuta – 2 582 zł,
– opiekun medyczny – 1 574 zł,
– osoba sprzątająca – 1 426 zł,
– osoba kuchenkowa – 1 426 zł,
b) w DPS:
– pielęgniarka – 2 582 zł,
– ratownik medyczny – 2 582 zł;
Ww. dodatki będą stanowiły rekompensatę dla personelu bezpośrednio zaangażowanego w opiekę nad pacjentami, który zobowiąże się do ograniczenia swojej aktywności zawodowej wyłącznie do jednego podmiotu. W DPS zobowiązanie do pracy w jednym podmiocie dotyczy pielęgniarek lub ratowników medycznych. Takie działania pozwolą zapobiegać transmisji wirusa SARS-CoV-2. W uzupełnieniu powyższego pragnę zaznaczyć, że w dniu 16 marca br. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał zarządzenie w sprawie zmiany planu
finansowego NFZ na 2020 rok. Nowe przepisy zwiększają planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu łącznie o kwotę 1 416 322 tys. zł. Środki te służą pokrywaniu zwiększonych kosztów prowadzonej działalności leczniczej i pozwalają poszczególnym dyrektorom podmiotów leczniczych na wykonywanie ich ustawowych kompetencji zarządczych obejmujących również kwestie dotyczące zatrudnianego personelu.
Ponadto w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 podjęto szereg decyzji o skierowaniu do systemu ochrony zdrowia dodatkowych środków finansowych. I tak dla wojewodów zostały uruchomione z budżetu państwa dodatkowe środki w wysokości ponad 185 mln zł z przeznaczeniem na zakupy i prace
dostosowawcze dla szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych, a także na zakup przez wojewodów od przedsiębiorstw środków ochrony osobistej (m.in. maski, fartuchy, rękawice, środki do dezynfekcji), które zostały następnie przekazane do Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych i są dystrybuowane bezpłatnie do podmiotów leczniczych.
Dodatkowo, w celu realizacji polecenia Prezesa Rady Ministrów, Wojewoda Mazowiecki
otrzymał 100 mln zł z przeznaczeniem dla Agencji Rozwoju Przemysłu na kolejne zakupy
m.in. produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla szpitali. Skutkuje to nieodpłatnym, a zatem nieobciążającym finansów podmiotów leczniczych, przekazywaniem do poszczególnych placówek z rządowych zasobów szerokiego asortymentu środków ochrony osobistej i innego niezbędnego sprzętu. Uruchomione zostały również środki budżetowe w wysokości 904 mln zł dla Ministra Zdrowia z przeznaczeniem m.in. na doposażenia laboratoriów, zakupy
sprzętu, testów oraz środków ochrony, a także dla Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację świadczeń związanych z COVID-19 i Agencji Badań Medycznych na
opracowanie szczepionki na wirusa SARS-CoV-2 oraz wsparcie prac badawczych nad poszukiwaniem skutecznej terapii. Dodatkowe zasilanie podmiotów leczniczych środkami finansowymi i ich odciążanie z wydatkowania funduszy na środki ochrony osobistej i środki
dezynfekcyjne dają możliwość dyrektorom tych podmiotów na przyznawanie pracownikom medycznym wzrostów wynagrodzeń. Ponadto zgodnie z wnioskami i dyspozycjami Ministra Zdrowia, do tej pory na potrzeby personelu pracującego w podmiotach leczniczych, placówkach opieki długoterminowej, domach pomocy społecznej i innych placówkach pomocy, laboratoriach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, stacjach krwiodawstwa, aptekach, placówkach POZ przekazano następujące zasoby środków ochrony indywidualnej – ok. 1,6 mln kombinezonów ochronnych, 1,1 mln fartuchów i odzieży ochronnej, 64 mln rękawice jednorazowych, 68 mln masek chirurgicznych, 2,5 mln masek filtrujących klasy FFP2 lub FFP3, 2,2 mln gogli lub przyłbic ochronnych, 3,3 mln par osłon i ochraniaczy na obuwie, 26 tys. masek wielokrotnego użytku z wymiennymi filtrami oraz 95 tys. filtrów do masek. Asortyment był wydawany z rezerw strategicznych i z zasobów zakupionych przez Ministra Zdrowia. Środki przekazywano bezpośrednio do podmiotów i placówek lub na
rzecz wojewodów, którzy byli zobowiązani do rozdysponowania środków ochrony do
podmiotów na terenie województwa. Podmioty lecznicze, szczególnie w początkowej fazie epidemii były wspierane także w walce z Covid 19 za pośrednictwem Ministerstwa Aktywów Państwowych przez spółki skarbu państwa, od których otrzymywały środki na zakup m.in. sprzętu ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych. Należy więc podkreślić, że dostrzeżenie potrzeby wsparcia pracowników medycznych będące jednym z podstawowych czynników leżących u podstaw wskazanych wyżej decyzji o przekazaniu do podmiotów leczniczych znacznych dodatkowych środków finansowych, stworzyło dyrektorom tych podmiotów, znających lokalną skalę rzeczywistych nakładów pracy, możliwość podnoszenia wynagrodzeń pracowników, w szczególności tych działających na pierwszej linii walki z pandemią.

Z poważaniem,
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu
21.07.2020 r.

wybrał: Mariusz Mielcarek
 


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8323 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Równanie pielęgniarek do wyższej czy niższej grupy?

5 min czytania
Warszawa, dnia 15 września 2021 r. Pani Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Szanowna Pani Prezes,W związku z przedstawionym zapytaniem…
AktualnościNowa siatka płac

Dodatek dla pielęgniarki za licencjat – 580,24 PLN.

2 min czytania
Związek pielęgniarek za siatką płac opartej na wykształceniu W dniu 10 września 2021 roku OZZPiP ogłosił kolejny projekt dokumentu, który zawiera uregulowanie…
Aktualności

Pielęgniarki – 200 milionów PLN na bezpłatne szkolenia.

2 min czytania
Ministerstwo zdrowia o wsparciu dla kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych W odpowiedzi interpelację nr 24981 Pani Barbary Dolniak – Posła na Sejm…
Komentarze