Pielęgniarka „asystentem lekarza”? – artykuł z marcowego wydania ogólnopolskiego miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl – nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

5 min czytania
Aktualności

       

 

W poprzednim numerze naszej gazety poruszyliśmy zagadnienie dotyczące zawodu „asystenta lekarza”. Sprawa wzbudziła wiele komentarzy na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych. Dzisiaj publikujemy kolejną interpelację poselską w tej sprawie oraz stanowisko ministerstwa zdrowia. 

 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie asystentów lekarzy

 

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego wpłynęła prośba o interwencję w związku z sytuacją pomocników (asystentów) lekarzy w Polsce.

Podczas mojego ostatniego dyżuru poselskiego zgłosiły się osoby, którym zależy na uregulowaniu zawodu pomocnika lekarskiego. Pomocnicy tacy zajmują się przede wszystkim notowaniem historii choroby pacjenta i wypełnianiem druków. Najczęściej pracują w prywatnych przychodniach oraz specjalistycznych gabinetach. Często asystenci ci nie mają wykształcenia medycznego, ale ułatwiają pracę lekarzom – dzięki nim lekarze mogą przyjmować nawet dwa razy więcej pacjentów. Jednak, korzystając z pomocy asystentów, specjaliści łamią prawo, gdyż dostęp do tajemnicy lekarskiej mają tylko lekarz i pielęgniarka.

Oczywiście ustawa o zawodzie lekarza i prawach pacjenta zobowiązuje lekarza do zachowania tajemnicy lekarskiej i określa od tego wyjątki – wśród nich nie ma asystentów. Pozwala to nawet na oskarżenie lekarza, który korzysta z pomocy asystenta, o ujawnienie tajemnicy lekarskiej. Z doniesień medialnych wynika, że już od kilku lat zabiegowcy starają się o ustanowienie zawodu asystenta lekarza. W 2008 roku projektowi temu sprzeciwiły się jednak izby lekarskie. Dodatkowo, z powodu zbyt małej ilości chirurgów rzeczywistością jest, że w całej Polsce chirurg operuje razem z instrumentariuszami. Dlatego tak ważne jest ustanowienie zawodu asystenta lekarza. Według ekspertów asystenci przyczynią się też do oszczędności dla samego systemu. Asystenci są bardziej profesjonalni niż lekarze stażyści, którzy na oddziale odbywają tylko praktyki.

W związku z powyższym pragnę zapytać:

1. Jak Pan Minister odniesie się do powyższego problemu?

2. Czy Pan Minister ma zamiar uregulować status asystentów lekarzy i ustanowić ten zawód?

3. Kiedy możemy spodziewać się działań w tej sprawie?

4. Czy Ministerstwo posiada dane o liczbie takich asystentów lekarzy w Polsce?

Łączę wyrazy szacunku, Paweł Grabowski Poseł na Sejm RP 15.11.2016

 


 

Odpowiedź na interpelację w sprawie asystentów lekarzy

Szanowny Panie Marszałku,

na podstawie art. 115 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) oraz art. 193 Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32, z późn. zm.) przekazuję poniższą odpowiedź na interpelację nr 7773 posła na Sejm, pana Pawła Grabowskiego, w sprawie ustanowienia zawodu asystenta lekarza.

Uprzejmie informuję, że propozycja powołania do życia zawodu asystenta lekarza była zgłaszana do Ministerstwa Zdrowia w latach ubiegłych. Resort zdrowia analizował m.in. koncepcję wprowadzenia do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm. – akt arch.) nowego zawodu – asystenta lekarza. Jednakże w toku analizy przedmiotowej kwestii pojawiło się bardzo wiele wątpliwości i rozbieżności stanowisk dotyczących roli i miejsca asystenta lekarza w systemie ochrony zdrowia w Polsce, w szczególności w odniesieniu do uprawnień zawodowych i systemu kształcenia. Ponadto analizowane było inne rozwiązanie dotyczące kształcenia prowadzącego do uzyskania zgłaszanych wówczas kompetencji w zawodzie „asystenta lekarza”. Rozważano prowadzenie tego kształcenia m.in. w formie specjalizacji osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż nie została wówczas podjęta decyzja w sprawie prowadzenia dalszych działań mających na celu powołanie nowego zawodu asystenta lekarza w systemie oświaty.

Zwracam jednocześnie uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi do Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1868, z późn. zm.), tj. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 587), uprawnienia w zakresie asystowania lekarzom przy drobnych zabiegach wykonywanych w podmiotach leczniczych uzyskali już ratownicy medyczni.

Odpowiadając na pytanie, czy Minister ma zamiar uregulować status asystentów lekarzy i ustanowić ten zawód, uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn.zm.) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek ministra właściwego w zakresie zawodu, którego dotyczy wniosek, określa, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Jednakże, w świetle art. 24 niniejszej ustawy, wprowadzenie danego zawodu do ww. rozporządzenia może nastąpić po uzyskaniu opinii organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240). Należy także podkreślić, że nowy zawód może zostać powołany wyłącznie w przypadku, gdy żaden z zawodów ujętych w klasyfikacji nie obejmuje wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie. Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę, iż w celu powołania nowego zawodu niezbędne jest także przedłożenie Ministrowi Edukacji Narodowej wniosku, który zawiera:

– opis zawodu oraz kwalifikacje wyodrębnione w ramach tego zawodu, wraz ze zbiorem umiejętności zawodowych dla każdej kwalifikacji, sporządzony z uwzględnieniem charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji I i II stopnia oraz propozycję dotyczącą przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionych w ramach tego zawodu; – uzasadnienie potrzeby kształcenia w tym zawodzie;

– nazwę i miejsce zawodu w określonej grupie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy;

– informację o potrzebach rynku pracy w zakresie danego zawodu.

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwa proces przygotowywania wielu projektów przepisów prawnych dotyczących zmian w organizacji, funkcjonowaniu i finansowaniu poszczególnych poziomów systemu opieki zdrowotnej. Wszystkie projektowane zmiany muszą ze sobą korespondować. Wprowadzenie kolejnych zmian powinno być poprzedzone przeprowadzeniem szerokich prekonsultacji celem uruchomienia nowego procesu legislacyjnego. Należy podkreślić, że zadaniem resortu jest wprowadzanie takich rozwiązań, które w pierwszej kolejności będą gwarantowały wysoką jakość i bezpieczeństwo udzielania świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom, z jednoczesnym zachowaniem ich prawa do intymności, ochrony danych osobowych oraz respektowaniem tajemnicy wszelkich informacji związanych z pacjentem. Uprzejmie informuję, że prowadzona jest ocena zasadności wprowadzenia do porządku prawnego nowych zawodów.

Z wyrazami szacunku,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Sekretarz stanu Jarosław Pinkas

16.01.2017
 

Czytaj więcej artykułów z Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7328 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka zarobi mniej niż niemedyk.

3 min czytania
Protestujący medycy pogrążają płacowo pielęgniarki Pani Krystyna Ptok – przewodnicząca związku pielęgniarek, w jednym z ostatnich wywiadów wyraża pogląd, że jest zmęczona…
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarki - nieco spadnie różnica w podstawie.

3 min czytania
Protestujący medycy oraz minister zdrowia nie mają woli poprawy niesprawiedliwej oraz dyskryminującej siatki płac Sprawę wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych,…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Wzrost wynagrodzenia pielęgniarki za tytuł specjalisty.

2 min czytania
Wzrost wynagrodzenia pielęgniarki z tytułu uzyskania tytułu specjalisty w siatce płac autorstwa ministra zdrowia W dniu dzisiejszym na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i…
Komentarze