Pielęgniarka nie będzie musiała być członkiem izby pielęgniarskiej.

5 min czytania
Aktualności
Pielęgniarka nie będzie musiała być członkiem izby pielęgniarskiej.

Proponowane zmiany powinny objąć także izby pielęgniarek i położnych

Do sejmu wpłynął w dniu 5 lipca 2023 roku projekt ustawy, która między innymi znosi monopol izby samorządowej architektów oraz inżynierów budownictwa. Dla zobrazowania proponowanych zmian cytujemy fragment uzasadnienia do ustawy, która znosi monopol samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa.

Dla lepszego zrozumienia istoty proponowanych zmian w uzasadnieniu do przedmiotowej ustawy – słowa: „architektów i inżynierów budownictwa”, zamieniliśmy na: pielęgniarki i położne. To bardzo ułatwi ukazanie kierunku proponowanych zmian. Mamy nadzieję, że w przyszłości opisywane rozwiązania obejmą także izby pip, z korzyścią dla środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Redakcja pielegniarki.info.pl jest zdecydowanym orędownikiem zniesienia monopolu izb pip. Dlaczego? Wiele wyjaśnia uzasadnienie do omawianego projektu ustawy… Sprawa zapewne będzie przedmiotem licznych artykułów i akcji społecznych autorstwa Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Cytujemy zatem uzasadnienie do projektu ustawy.

Proponowane zmiany wynikają z potrzeby wprowadzenia nowej, bardziej optymalnej organizacji samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz podkreślenia jego roli w codziennym funkcjonowaniu.

Obecna struktura tego samorządu jest zbyt rygorystyczna. Pielęgniarki i położne, aby wykonywać samodzielne praktykę zawodową, muszą być członkami izby pielęgniarek i położnych, gdyż obowiązujące przepisy nie dopuszczają innej formy zrzeszania się pielęgniarek i położnych, która dawałaby takie możliwości.

Nowelizacja wprowadza możliwość wykonywania zadań samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych przez organizacje zawodowe o określonych w ustawie celach statutowych. Członkami tych organizacji będą mogły być pielęgniarki i położne.

Wykonywanie zadań samorządu zawodowego przez organizację zawodową i włączenie jej w strukturę samorządu będzie możliwe po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw ochrony zdrowia.

Jednocześnie niezmienione pozostaną ustrój i zasady funkcjonowania już istniejących izb pielęgniarek i położnych.

Wprowadzenie możliwości zrzeszania się w organizacjach zawodowych oraz dopuszczenie organizacji zawodowej do wykonywania zadań samorządu zawodowego będzie skutkować polepszeniem działań samorządów zawodowych.

Członkowie tych samorządów będą mogli wybierać członkostwo w odpowiednich izbach lub organizacjach zawodowych, w zależności m.in. od jakości działań podejmowanych przez te podmioty (np. sprawniejsza reprezentacja i właściwe reprezentowanie interesów członków, wartościowa oferta szkoleniowa, korzystniejsza samopomoc lub pomoc materialna).

Może to wpłynąć na swoistą konkurencję między izbami i organizacjami zawodowymi, co podobnie jak w przypadku podmiotów gospodarczych, skutkować powinno przede wszystkim podniesieniem jakości ich działań.

Konsekwencją proponowanych zmian będzie również to, że prawo wykonywania samodzielnych funkcji w pielęgniarstwie i położnictwie będą mieli również członkowie określonych w ustawie organizacji zawodowych.

Na osobach tych, podobnie jak na członkach izb pielęgniarek i położnych, ciążył będzie obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Projektowane zmiany poszerzą możliwości wykonywania swoich zawodów przez pielęgniarki i położne i będą miały korzystny wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

źródło.sejm.gov.pl

Poniżej publikujemy fragment projektu ustawy, która wpłynęła do sejmu w dniu 5 lipca 2023 roku – wprowadzającej zmiany w ustawie o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa. Zapisy w projekcie ustawy oraz wyżej cytowane uzasadnienie do przedmiotowych zmian – pozwolą zorientować się użytkownikom pielegniarki.info.pl w istocie planowanych rozwiązań, które mamy nadzieję obejmą w przyszłości także izby pielęgniarskie.

Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych

Art. 15. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. Samorząd zawodowy architektów tworzą członkowie zrzeszeni w izbie architektów oraz organizacji zawodowej, o której mowa w art. 8f ust. 1.

2. Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa tworzą członkowie zrzeszeni w izbie inżynierów budownictwa oraz organizacji zawodowej, o której mowa w art. 8f ust. 1.”;

2) w art. 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego albo organizacji zawodowej, o której mowa w art. 8f ust. 1.

2. Członek izby samorządu zawodowego albo organizacji zawodowej, o której mowa w art. 8f ust. 1, podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.”;

3) w art. 8d ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W związku z przetwarzaniem przez właściwe organy krajowych i okręgowych izb samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa, lub organizacje zawodowe, o których mowa w art. 8f ust. 1, danych osobowych uzyskanych w toku realizacji zadań określonych w ustawie prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.3)), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.

2. Właściwe organy krajowych i okręgowych izb samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa, lub organizacje zawodowe, o których mowa w art. 8f ust. 1, informują o ograniczeniu, o którym mowa w ust. 1, przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane dotyczą.”;

4) po art. 8e dodaje się art. 8f w brzmieniu:

„Art. 8f. 1. Zadania samorządu zawodowego, o których mowa w art. 8, mogą wykonywać także organizacje zawodowe, których cele statutowe wiążą się z tymi zadaniami.

2. Wykonywanie zadań samorządu zawodowego przez organizację zawodową, o której mowa w ust. 1, wymaga zgody ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek tej organizacji.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 2, może być wyrażona wyłącznie organizacji zawodowej, o której mowa w ust. 1, która posiada strukturę organizacyjną odpowiadającą strukturze izby architektów lub izby inżynierów budownictwa.

4. Członkiem organizacji zawodowej, o której mowa w ust. 1, może być wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w art. 5 ust. 1 lub 2.

5. Do organizacji zawodowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

6. Ilekroć w ustawie jest mowa o organach okręgowych i krajowych izby architektów lub izby inżynierów budownictwa, należy przez to rozumieć odpowiednio okręgowe i krajowe jednostki organizacji zawodowej, o której mowa w ust. 1.”;

5) w art. 9 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) organizacje zawodowe, o których mowa w art. 8f ust. 1.”;

6) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:

„Członkostwo w okręgowych izbach i organizacjach zawodowych”;

7) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. Osoby, o których mowa w art. 12a ustawy – Prawo budowlane, podlegają na ich wniosek wpisowi na listę członków wskazanej przez nich okręgowej izby, albo organizacji zawodowej, o której mowa w art. 8f ust. 1, i podlegają przepisom ustawy, z zastrzeżeniem art. 33 pkt 9.”;

8) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Członek izby albo organizacji zawodowej, o której mowa w art. 8f ust. 1, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 41.”.

źródło: sejm.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.4 / 5. Ilość głosów: 22

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8304 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Pielęgniarki - szpital nie może ściągać pielęgniarek z wolnego.

1 min czytania
Praktyka zawodowa a umowy cywilnoprawne W jednej z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę „w zakresie pielęgniarstwa” zapisano: 1. W przypadkach…
Aktualności

Letnie przeziębienia spowodowane klimatyzacją? Mamy na to sposoby

2 min czytania
Letnie przeziębienia wywołane klimatyzacją? Zobacz jak sobie radzić. Klimatyzacja w biurach, domach i samochodach przynosi ulgę w upalne dni, ale może również…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarki – Sąd Apelacyjny uznał, że do upadku pacjentki doszło na skutek niewłaściwego, zawinionego zachowania pielęgniarek.

5 min czytania
Sąd Apelacyjny ocenił postępowanie pielęgniarek… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego z 2023 roku. (…) Sąd…
Komentarze
×
Aktualności

Najczęstsze skutki uboczne radioterapii - zapobieganie, zarządzanie i poprawa jakości życia pacjentów