Pielęgniarka uzyskała 23 tys. odszkodowania. Za odmowę wypłaty dodatku COVID.

6 min czytania
AktualnościDodatki pielęgniarekOrzecznictwo sądowe
Pielęgniarka uzyskała 23 tys. odszkodowania. Za odmowę wypłaty dodatku COVID.

Dyrektor szpitala pozbawił pielęgniarkę należnego dodatku COVID. Sąd przyznał pielęgniarce odszkodowanie tytułem naprawienia szkody

Pielęgniarka złożyła pozew 16 sierpnia 2021 roku. Żądała tytułem „naprawienia szkody” kwoty 29.363,46 PLN. Wyrokiem z 7 września 2022 r., Sąd Rejonowy zasądził od pozwanego Szpitala kwotę 23.545,89 PLN tytułem niewypłaconego dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczeniem epidemii COVID. Szpital odwołał się od wyroku, składając apelację do Sądu Okręgowego. Apelacja szpitala została oddalona wyrokiem z dnia 13 stycznia 2023 roku.

W dniu dzisiejszym redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych publikuje fragment uzasadnienia do wyroku, który dotyczy przedmiotu roszczenia pielęgniarki wobec szpitala oraz żądanej kwoty za naprawienie szkody.

Kwota o jaką wystąpiła do sądu pielęgniarka

Pozwem skierowanym przeciwko Szpitalowi (…) pielęgniarka wniosła o zasądzenie kwoty 29.363,46 PLN tytułem naprawienia szkody, jaką pozwany pracodawca wyrządził powódce poprzez zaniechanie zgłoszenia powódki do NFZ jako osoby uprawnionej do dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 i zaniechanie wypłacenia dodatku covidowego (art. 300 k. p. w zw. z art. 415 k.c.) za okres od grudnia 2020 r. do kwietnia 2021 r. w tym:

– 5.990,88 zł – kwota niewypłaconego dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczaniem epidemii COVID — 19 należnego za miesiąc grudzień 2020 r. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty (data wymagalności 11 stycznia 2021 r.);

– 6.623,31 zł — kwota niewypłaconego dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczaniem epidemii COVID — 19 należnego za miesiąc styczeń 2021 r. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 lutego 2021 r. do dnia zapłaty (data wymagalności 11 lutego 2021 r.);

– 5.817,57 zł — kwota niewypłaconego dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczaniem epidemii COVID — 19 należnego za miesiąc luty 2021 r. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 marca 2021 r. do dnia zapłaty (data wymagalności 11 marca 2021 r.);

– 5.412,94 zł — kwota niewypłaconego dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczaniem epidemii COVID — 19 należnego za miesiąc marzec 2021 r. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty (data wymagalności 11 kwietnia 2021 r.);

– 5.518,76 zł — kwota niewypłaconego dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczaniem epidemii COVID — 19 należnego za miesiąc kwiecień 2021 r. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 maja 2021 r. do dnia zapłaty (data wymagalności 11 maj 2021 r.).

Podstawy roszczenia pielęgniarki

W uzasadnieniu pozwu powódka podniosła, że jest pielęgniarką zatrudnioną w pozwanym na Oddziale (…). W spornym okresie wykonywała świadczenia zdrowotne bezpośrednio na rzecz pacjentów podejrzanych o zakażenie i zakażonych wirusem SARS—CoV-2.

W poszczególnych miesiącach miała następującą liczbę dyżurów, podczas których opiekowała się wskazaną liczbą pacjentów „covidowych” : grudzień 2020 r. – 14 dyżurów, opieka nad 25 pacjentami covidowymi, styczeń 2020 r. – 8 dyżurów, opieka nad 9 pacjentami covidowymi, luty 2021 r. – 4 dyżury, opieka nad 4 pacjentami covidowymi, marzec 2021 r. – 5 dyżurów, opieka nad 10 pacjentami covidowymi, kwiecień 2021 r. — 8 dyżurów, opieka nad 14 pacjentami covidowymi.

Pozwany szpital przez cały okres objęty sporem pozostawał Szpitalem umieszczonym w wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z poźn. zm) wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w stosunku do których minister właściwy do spraw zdrowia albo wojewoda wydał polecenie albo decyzję na podstawie odpowiednio — art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. b albo art. 11 ust. 1 i ust. 4 albo art. 11 h ust. 1 i 4 wskazanej ustawy z dnia 2 marca 2020 roku polecające realizację świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (szpital III poziomu), realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym łóżek dla pacjentów z podejrzeniem oraz łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (szpital II poziomu).

Jako podstawę dochodzonego pozwem roszczenia pielęgniarka wskazała Polecenie Ministra Zdrowia do Prezesa NFZ z dnia 4 września 2020 roku według stanu na dzień 1 listopada 2020 roku wydane na podstawie art. 10 a ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z późn. zm) w zw. art. 42 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.

Dodatki COVID minister wprowadził poleceniem dla prezesa NFZ

W pozwie wskazano, iż powyższym poleceniem Minister Zdrowia przyznał dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane miesięcznie osobom, które wykonują zawód medyczny, uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, przy czym świadczenie pieniężnie miało być wypłacane osobom, które wykonują zawód medyczny w podmiotach leczniczych określanych jako szpitale II lub III poziomu zabezpieczenia COVID-19 i mają bezpośredni kontakt z pacjentem z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Kierownicy szpitali II lub III poziomu zabezpieczenia, zostali zobowiązani do przekazywania dyrektorowi właściwego terytorialnie oddziału NFZ raz w miesiącu, w terminie 10 dnia każdego miesiąca informacji o osobach, które uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Pozwany szpital został umieszczony w wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 jako szpital III poziomu zabezpieczenia COVID-19.

Pielęgniarka od początku pandemii w ramach stosunku pracy, udzielała pacjentom pozwanego z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2 świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie. Spełniła więc przesłanki do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczaniem COVID-19. Szpital powinien, zgodnie z treścią polecenia Ministra Zdrowia, zgłosić powódkę do NFZ jako osobę uprawnioną do dodatku covidowego, a następnie wypłacić dodatek w całości, tzn. 100% wynagrodzenia za dany miesiąc — ewentualnie obniżone za czas nieobecności w pracy.

Szpital tego jednak nie uczynił. W konsekwencji, poprzez swoje zaniechanie, Szpital wyrządził szkodę pielęgniarce w wysokości odpowiadającej dodatkowi covid należnemu powódce za poszczególne miesiące w okresie grudzień 2020 — kwiecień 2021.

Z uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego

Sąd – czy dodatek COVID jest źródłem prawa pracy kształtującym treść umowy o pracę?

Zgłoszenie do NFZ powinno nastąpić – zgodnie z Poleceniem Ministra Zdrowia – do 10 go dnia każdego miesiąca, a zatem wymagalność roszczenia poszczególnych kwot określono na dzień następujący po dniu, w którym powódka powinna być zgłoszona do NFZ. Niemniej możliwym jest uznanie Polecenia Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2020 r. za źródło prawa pracy bezpośrednio kształtujące treść umowy o pracę. W konsekwencji można przyjąć, że powódka — spełniając przesłanki określone w Poleceniu Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2020 r. — nabyła prawo do dodatku covidowego za miesiące wskazane w petitum. W takim wypadku zasadnym jest zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki wskazanych w petitum kwot — tytułem zaległego wynagrodzenia za poszczególne miesiące.

W kolejnym artykule na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych przedstawimy stanowisko szpitala w powyższej sprawie. Cytujemy teraz tylko jeden z argumentów pozwanego szpitala:

„Wskutek analizy historii chorób pacjentów, z którymi miała styczność pielęgniarka, nie przyznano jej przedmiotowego świadczenia, wskazując, że kontakt powódki z pacjentem z podejrzeniem/zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 miał jedynie charakter incydentalny”.

Komentarz redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

Bardzo interesującą jest kwestią jakiego rodzaju miał „kontakt” lekarz, który w ramach obowiązków służbowych przeprowadził konsultację pacjenta z „podejrzeniem/zakażeniem wirusem SARS-CoV-2” na SOR. Ta jedna konsultacja była podstawą do wypłacenia przez szpital dodatku COVID w 100% wysokości. No tak, ale to był lekarz…

Natomiast pozwany szpital odmawiał pielęgniarce wypłaty dodatku COVID, która w ramach wykonywania praktyki zawodowej miała w okresach miesięcznych:

– 14 dyżurów, opieka nad 25 pacjentami covidowymi,

– 8 dyżurów, opieka nad 9 pacjentami covidowymi,

– 4 dyżury, opieka nad 4 pacjentami covidowymi,

– 5 dyżurów, opieka nad 10 pacjentami covidowymi,

– 8 dyżurów, opieka nad 14 pacjentami covidowymi.

To jakże praktyczny przykład dobitnie promujący kampanię pt. Stawiam na pielęgniarstwo. Natomiast warto zadać sobie pytanie jaką role w powyższej sprawie odegrał zakładowy związek pielęgniarek OZZPiP oraz izba pielęgniarska.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.7 / 5. Ilość głosów: 6

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8113 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Jakie cechy powinny mieć spodnie ratownicze?

2 min czytania
Szukasz spodni ratowniczych, które spełnią wymagania Twoje oraz Twojego zawodu? Podświadomie wiesz, że odpowiedni kolor i oznakowanie to za mało – spodnie…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki: sąd wskazuje na oryginalny sposób działania OZZPiP.

3 min czytania
Ustalenia sądu w sprawie oryginalnego sposobu działania związku pielęgniarek…  W artykule pt. Pielęgniarka oddziałowa w sądzie: praca pielęgniarek innych niż z grupy…
Aktualności

Poduszka ortopedyczna – jak wybrać tę najlepszą?

2 min czytania
Dobry sen jest fundamentem zdrowia i pozytywnego samopoczucia, a odpowiednio dobrana poduszka może odegrać kluczową rolę w zapewnieniu jakościowego wypoczynku. Poduszka ortopedyczna,…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – ile warta jest praca pielęgniarki z danej grupy? Opinia biegłego.