Pielęgniarka w gabinecie stomatologicznym.

5 min czytania
AktualnościListy i pytania do redakcji

Jestem pielęgniarką pracuję w szpitalu już 16 lat oprócz tego pracuję dodatkowo w gabinecie stomatologicznym. Mam pytanie czy muszę mieć dodatkowo skończoną szkołę asystentek lub higienistek stomatologicznych, czy mam wystarczające kwalifikacje aby pracować w gabinecie. Jakie zabiegi mogę wykonywać?


8 październik 2006

Odpowiedź redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

To z pozoru proste pytanie jest skomplikowane ze względu na fakt, że zagadnienie, które Pani porusza – kwalifikacje pomocy/asystentki/higienistki stomatologicznej – można rozpatrywać pod różnym kątem.

W załączniku do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w taryfikatorze kwalifikacyjnym zamieszczono stanowiska pracy i wymagane kwalifikacje zawodowe:

 • starsza higienistka stomatologiczna – średnie medyczne i 5 lat pracy w zawodzie,
 • higienistka stomatologiczna – średnie medyczne,
 • asystentka stomatologiczna – średnie medyczne,
 • wykwalifikowana pomoc stomatologiczna –   średnie lub podstawowe oraz przeszkolenie zawodowe,

Sprawdzałem jakie zapisy w tej sprawie są w NFZ, który kontraktuje świadczenia stomatologiczne. Wymogi dotyczące personelu to między innymi: pomoc/ asystentka/ higienistka stomatologiczna, ale nie zawsze. Zależy to od rodzaju wykonywanych świadczeń. "Raz" wystarczy pomoc stomatologiczna, w innym przypadku asystentka lub higienistka, a jeszcze innym Fundusz wymaga asystentki stomatologicznej.

Nie mam pojęcia jaka jest różnica pomiędzy:

 • pomocą stomatologiczną,
 • asystentką stomatologiczną,
 • higienistką stomatologiczną.

Według informacj z internetu: zadaniem higienistki jest prowadzenie profilaktyki, bez bezpośredniego udziału lekarza stomatologa, często pod jego odległym nadzorem, zaś zadaniem asystentki – czynny udział w wykonywaniu zabiegów w gabinecie stomatologicznym.

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad ustawą o niektórych zawodach medycznych. Ustawa ma dotyczyć miedzy innymi zawodu:

 • asystentka dentystyczna,
 • higienistka dentystyczna.

Natomiast Instrukcja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 grudnia 1983 r. w sprawie zatrudnienia i zakresu obowiązków higienistek stomatologicznych (Dz. Urz. MZiOS Nr 12, poz. 58) straciła moc z dniem 30 marca 2001 roku.

Dla całości obrazu w interesującym nas zagadnieniu warto zajrzeć do rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy. Mowa w nim o zawodach: asystentce stomatologicznej oraz higienistce stomatologicznej.

Wobec powyższego nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć Pani na pytanie czy czy ma Pani wystarczające kwalifikacje, aby pracować w gabinecie stomatologicznym. Myślę, że tak. Ale nie wynika to z zapisów prawnych.

Jeśli jest Pani rozczarowana brakiem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie to przepraszam. Wynika to z braku jednoznacznych zapisów prawnych.

Pozdrawiam

Mariusz Mielcarek


 

9 październik 2006

Dziękuję za udzielenie odpowiedzi na moje pytanie. Pragnę jeszcze dodać, iż pracuję w gabinecie prywatnym, który nie posiada kontraktu z NFZ. Ponadto zapisałam się do szkoły doskonalenia zawodowego dla dorosłych, ale jak się okazuje szkoła ta nie posiada statusu szkoły publicznej i nie może wystawić mi (po jej skończeniu ) świadectwa państwowego. Dokument ten jest tylko zaświadczeniem stwierdzającym, iż zdobyłam tytuł specjalistycznej pomocy dentystycznej. W moim odczuciu jest to zdewaluowanie moich kwalifikacji. Dlatego mam dylemat czy dobrze, że podjęłam tam naukę. Pomijam fakt, że na zajęciach się nudzę ponieważ są to dla mnie rzeczy znane. Jestem praktykiem ponadto mam uprawnienia do wykonywania zabiegów profilaktycznych i higienizacyjnych wydane przez organ, który jest uprawniony do
szkolenia podyplomowego przy mazowiecikiej izbie lekarskiej. Wykonuję zabiegi np: piaskowania na zlecenie lekarza stomatologa i pod jego nadzorem.
Ponadto jestem pielęgniarką anestezjologiczną z dużą praktyką zawodową. Nadal nie wiem czy mam kontynuować naukę w tej szkole nie mam pojęcia kto mógłby mi pomóc w odpowiedzina moje pytanie.

Pozdrawiam.


 

9 październik 2006 

Odpowiedź redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Problem polega na tym, że będąc pielęgniarką, w gabinecie stomatologicznym wykonuje  Pani inny zawód. Gdyby Pani pracowała tylko w tym gabinecie to podejrzewam, że miała by Pani za 5 lat przerwę w wykonywaniu zawodu pielęgniarki. Natomiast, gdy w tym gabinecie wykonuje się zabiegi w znieczuleniu to Fundusz wymaga zatrudnienia lekarza anestezjologa i pielęgniarki anestezjologicznej. I teraz wszystko się sprowadza do tego co ma Pani w umowie pomiędzy panią a tym gabinetem oraz jaki zakres świadczeń wykonuje gabinet. W jakim charakterze Panią zatrudnił. Jedno pytanie, a tyle zależności!!!

W Pani wypadku warto dokładnie przeanalizować projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych do, których zaliczono zawody:asystentka dentystyczna, higienistka dentystyczna.

Załącznik nr 1 do tej ustawy to wymagane niezbędne kwalifikacje do wykonywania w/w zawodów.

 • asystentka dentystyczna, osoba, która ukończyła policealną szkołęśrednią i uzyskała dyplom asystentki stomatologicznej.
 • Higienistka dentystyczna, osoba, która ukończyła policealną szkołęśrednią i uzyskała dyplom asystentki stomatologicznej lub osoba, któraukończyła szkołę wyższą na kierunku, specjalności higiena stomatologicznarealizującą w programie nauczania co najmniej cele, treści kształcenia orazliczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodziehigienistka stomatologiczna i uzyskała tytuł licencjata.

Natomiast zał. nr 2 do tego projektu ustawy określa zadania zawodowe, do wykonywania których uprawnione są osoby wykonujące poszczególne zawodymedyczne.

Ponad to projekt ustawy określa, że:

"Uprawnionym do wykonywania zawodu medycznego jest osoba, która:
1)  ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
2)  posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu medycznego; 
3)  wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu medycznego; 
4)  nie była karana za przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu; 
5)  posiada: a)  dyplom, świadectwo lub inny dokument, zwany dalej „dyplomem”, uzyskany w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzający kwalifikacje niezbędne do wykonywania danego zawodu medycznego, o których mowa w art. 2, lub 
b)  posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego uzyskany w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarii, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz.954, z 2002 r. Nr 71, poz.655, z 2003 r. Nr 190, poz.1864, z 2004 r. Nr96, poz.959, z 2006 r. Nr 12, poz.62),lub 
c)  posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje niezbędne do wykonywania danego zawodu medycznego wydany w państwie innym niż państwo wskazane w lit. a i b, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów; 
 
6)  została wpisana do Rejestru osób uprawnionych do  medycznych, o którym mowa w art. 4."

Wynika z tego, że aby wykonywać w/w zawody trzeba będzie posiadać wpis do rejestru prowadzonego przez wojewodę.  

 Pozdrawiam

 Mariusz Mielcarek


 

9 październik 2006 

Interesuje mnie jeszcze jedna sprawa dlaczego w gabinetach pracują osoby nie związane z zawodem tzn. panie ze slkepu obuwniczego (dosłownie), a ja tu się przejmuję ,że nie mam kwalifikacji.


 

9 październik 2006 

Odpowiedź redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Bo Pani jest odpowiedzialna. A odpowiedzialność to zdawanie sobie
sprawy…z różnych spraw. Osoba "z obuwniczego" jest…nieświadoma
i dlatego nie zadaje sobie takich pytań jak Pani. Widać ustawa jest bardzo potrzebna!

Mariusz Mielcarek

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8300 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Specjalizacje pielęgniarek - czy każda specjalizacja powinna zostać uznana na każdym oddziale?

1 min czytania
Specjalizacje a wynagrodzenia Sprawa, która cytujemy za lipcowym wydaniem Gazety Pielęgniarek i Położnych dotyczy pielęgniarek posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa oraz specjalisty w…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – siatka płac zostanie zastąpiona "nowym rozwiązaniem prawnym".

10 min czytania
Doradca ministra zdrowia zapowiada zmiany polegające na zastąpieniu siatki płac pielęgniarek i położnych „nowym rozwiązaniem prawnym”… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - szokująca różnica w wynagrodzeniach zasadniczych.

1 min czytania
Nierówne traktowanie w zatrudnieniu pielęgniarek z grupy 5 i 6 ulegnie pogłębieniu Od 1 lipca 2024 roku wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych…
Komentarze