Pielęgniarka z tytułem magistra i specjalisty na stanowisku – „pielęgniarka specjalista” w grupie 5. Sąd badał czy to legalne.

5 min czytania
AktualnościNowa siatka płacPielęgniarki z mgr pozywają szpitale
Pielęgniarka z tytułem magistra i specjalisty na stanowisku – „pielęgniarka specjalista” w grupie 5. Sąd badał czy to legalne.

Szpital zatrudniał pielęgniarkę na stanowisku – „pielęgniarka specjalistka”

W poprzednich dniach Ogólnopolski Portal Pielęgniarek i Położnych opublikował pierwsze dwa artykuły dotyczące treści uzasadnienia wyroku sądu, który zapadł z powództwa pielęgniarki. Pielęgniarka zaskarżyła szpital, który nie zaszeregował jej do grupy 2 tylko do grupy 5. Natomiast pielęgniarka powołując się na zapisy ustawy domagała się zaszeregowania do grupy 2.

W pierwszym artykule przedstawiliśmy racje pielęgniarki – Pielęgniarka z tytułem magistra i specjalisty pozwała szpital.

Natomiast w artykule pt. Szpital pielęgniarkę z tytułem magistra i specjalisty zaszeregował do grupy 5. Argumentacja szpitala przed sądem, przedstawiliśmy stanowisko pozwanego szpitala.

Poniżej publikujemy analizę sądu w zakresie obowiązujących regulacji prawnych w kontekście stanowiska pracy, na którym zatrudniał szpital skarżącą pielęgniarkę – „pielęgniarka specjalistka”.

Sąd analizuje regulacje obowiązujące do dnia 30 czerwca 2022 oraz po dniu 1 lipca 2022 w zakresie płac pielęgniarek

Szpital (…) w W. M. jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

Pielęgniarka jest zatrudniona w pozwanym zakładzie pracy na stanowisku „pielęgniarka – specjalistka”. Posiada tytułu magistra pielęgniarstwa i specjalizację z zakresu pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Pracodawca sfinansował powódce koszty studiów wyższych i szkolenia specjalizacyjnego.

Do 30.06.2022 r. otrzymywała miesięczne wynagrodzenie zasadnicze ustalone przy uwzględnieniu współczynnika pracy na poziomie 1,06 przypisanego do 7 grupy zawodowej według kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku. Do tej grupy zgodnie z obowiązującym wtedy brzmieniem załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1801) zaliczane były pielęgniarki z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położne z tytułem zawodowym magister położnictwa, które uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Pozwany szpital nie kwestionował powyższego.

Strony nie zawarły porozumienia zmieniającego warunki płacy, stronie nie złożono również wypowiedzenia zmieniającego.

Sąd wynagrodzenie pielęgniarki rozpatruje z poziomu ustawy o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych

Jak wynika z treści art. 3 ust. 1 ustawy z 08.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801, z 2022 r. poz. 1352) do dnia 1 lipca 2022 r. podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem następujących warunków:

1) sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustalają, w drodze porozumienia, strony uprawnione w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy, zwanego dalej „porozumieniem”;

2) podmiot leczniczy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, zawiera porozumienie z pracownikiem wybranym przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów;

3) jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia, zwanego dalej „zarządzeniem”: a) kierownik podmiotu leczniczego, b) podmiot tworzący, o którym mowa w art. 4 pkt 1 – w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych i jednostek wojskowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

4) ustalony w drodze porozumienia albo zarządzenia sposób podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego zapewnia proporcjonalny dla każdej z grup zawodowych średni wzrost tego wynagrodzenia.

W ust. 2 tegoż artykułu wskazano, że pracownikowi wykonującemu zawód medyczny oraz pracownikowi działalności podstawowej, innemu niż pracownik wykonujący zawód medyczny, zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie zasadnicze oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w ramach stosunku pracy.

W związku z powyższym od dnia 2 lipca 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone w sposób określony w ust. 1 na dzień 1 lipca 2022 r. (ust.4).

Sąd odnosi się do kwestii wynagrodzenia pielęgniarki w kontekście kwalifikacji wymaganych na stanowisku „pielęgniarka specjalistka”.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami i stanowiącego jego integralną część Załącznika do ww. aktu prawnego określającego kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych (tabelka podzielona na: 1 – Lp., 2 – S., 3 – Wymagane Kwalifikacje, 4- Liczba lat pracy w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje – dla pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalista pielęgniarka (L.p. 32) wymagany jest:

– tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

– tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

– licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

– średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

– i dwuletni staż pracy w zawodzie.

Sąd analizuje załącznik do ustawy o najniższych wynagrodzeniach pielęgniarek

Załącznik do ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1352) oraz „Załącznik do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – stanowi tabelka określająca: liczbę porządkową, grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku i przypisany im współczynnik pracy. Jak wynika z jej treści:

  • – do grupy 2 (L.p) – współczynnik – 1,29 został przypisany grupom: farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia
  • do grupy 5 (L.p) – współczynnik – 1,2 został przypisany grupom: farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1−4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją.

Sródtytuły i linki pochodzą od redakcji pielegniarki.info.pl

Zobacz również artykuły w nowym dziale na portalu pt. Odszkodowania dla pielęgniarek i położnych LM oraz SM.

W kolejnym artykule w dniu dzisiejszym o godz. 16.00 przedstawimy jaki wyrok zapadł w przedmiotowej sprawie.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.6 / 5. Ilość głosów: 58

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8228 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarka na kolonii przeżyła horror.

7 min czytania
Pielęgniarka została zatrudniona na koloniach… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza fragmenty wyroku sądowego, który zapadł w Sądzie Okręgowym. Kolejny fragment…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - 99% głosujących uważa, że jest to naruszenie zasad współżycia społecznego.

1 min czytania
Pielęgniarki o wynagrodzeniach w izbie pielęgniarek… Głośnym echem w środowisku personelu pielęgniarskiego odbiła się informacja przekazana przez Redakcję Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarkom napluto w twarz a OZZPiP siada do rozmów...

1 min czytania
Krytycznym okiem W bieżącym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych, w artykule na stronie 2 piszemy o obietnicach wyborczych Koalicji 15 października….
Komentarze
×
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka: uważam, że jest to niesprawiedliwe.