Pielęgniarki – 100% zasiłek zostanie spłacony.

4 min czytania
AktualnościPielęgniarki w pandemiiWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki – 100% zasiłek zostanie spłacony.


80% zasiłek dla pielęgniarek i położnych

W ustawie z października 2020 roku regulującej przedmiotową sprawę zapisano: 

2)     po art. 4f dodaje się art. 4g–art. 4i w brzmieniu:

„Art. 4g. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID­­‑19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID­­‑19 powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje prawo do 100% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W uzasadnieniu do powyższego zapisu podkreślono:

Zasiłek dla pielęgniarek i położnych będzie wynosił 100%

Proponowany art. 4g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID­‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje wprowadzenie do porządku prawnego rozwiązania przyznającego ubezpieczonym zatrudnionym w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID­‑19 w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID­‑19 uprawnienia do otrzymywania zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Obliczanie wysokości konkretnego zasiłku odbywałaby się na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Uprawnienie to przysługiwać miałoby w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Przyznanie ubezpieczonym zatrudnionym w podmiocie leczniczym tego uprawnienia uzasadnione jest szczególnym narażeniem tej grupy osób na zagrożenia powodowane przez COVID­‑19. Proponowane rozwiązanie stanowiłoby powrót do stanu prawnego obowiązującego w okresie do dnia 4 września 2020 r.

Szacunkowe koszty wejścia w życie regulacji zawartej w proponowanym art. 4g w wymiarze miesiąca wynoszą ok. 12 mln zł.

Koszty te oszacowane zostały w oparciu o liczbę osób wykonujących zawody medyczne, które zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze EWP testy oraz EWP kwarantanna według stanu na dzień 12 października 2020 r. pozostawały w izolacji lub kwarantannie w związku z zachorowaniem lub podejrzeniem zakażenia wirusem SARS­‑CoV­‑2. Liczba tych osób w poszczególnych grupach zawodowych kształtowała się następująco:

Dentysta 172  

Diagnosta laboratoryjny 172 

Farmaceuta 153 

Lekarz 1938 

Pielęgniarka 4428

Położna 387 

Razem – 7250 

Źródłem danych w tabeli jest rejestr EWP testy oraz EWP kwarantanna, stan na dzień 12.10.2020 r. Zawód medyczny jest weryfikowany poprzez numer pesel z Centralnym Wykazem Pracowników Medycznych.

Do wyliczeń przyjęto średnią wysokość wynagrodzeń brutto osób wykonujących zawody medyczne wykazane w tabeli pochodzącą z badania ankietowego prowadzonego w podmiotach leczniczych (wynagrodzenie lekarza/lekarza dentysty przyjęto na poziomie 13 643 zł, diagnosty laboratoryjnego i farmaceuty na poziomie 4 823 zł, pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego na poziomie 6129 zł).

Szacując miesięczny koszt wypłaty podwyższonego zasiłku chorobowego przyjęto, że kwota podwyższenia wyniesie równowartość 20% wynagrodzenia – zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawowa wysokość miesięcznego zasiłku chorobowego wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, zaś przepis art. 4g przewiduje prawo do zasiłku w wysokości 100% podstawy wymiaru (zgodnie z art. 36 ustawy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych).

W przypadku gdyby liczba ubezpieczonych uprawnionych do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru ulegała zmianie, proporcjonalnie zmianie ulegać będzie również koszt funkcjonowania regulacji.

Od kiedy będzie obowiązywał 100% zasiłek dla pielęgniarek i położnych?

W przedmiotowej ustawie, którą podpisał prezydent i czeka na publikację w Dz. U. zapisano:

1)    art. 3–5, art. 7 pkt 2, art. 11, art. 13, art. 17, art. 19 i art. 20 pkt 2 w zakresie art. 4g i pkt 5, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 5 września 2020 r.;

Wnioski: Od 5 września obowiązywał 80% zasiłek chorobowy dla pielęgniarki i położnej przebywającej na kwarantannie i izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Natomiast ustawa z października przywraca 100% zasiłek. Z datą obowiązywania od 5 września 2020 roku. Wobec powyższego nastąpi spłata w wysokości wypłaconych zasiłków. 

Mariusz Mielcarek 


 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 2

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8015 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Szkolenia pielęgniarek - wyniki egzaminu specjalizacyjnego, w którym brało udział ponad 2 tys. osób.

2 min czytania
„Królowa specjalizacji” pielęgniarek Egzamin w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki odbył się 20 listopada 2023 r. Tym samym, „królowa specjalizacji” zakończyła…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Propozycje prezentów dla pielęgniarek i położnych do 100 zł i więcej.

1 min czytania
Prezenty dla personelu medycznego Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli szukasz podarunku dla bliskiej Ci pielęgniarki lub położnej to trafiłaś/eś…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Dyrektor do pielęgniarek: nie wyrażałem zgody na podwyższanie kwalifikacji. To za nie nie zapłacę.

5 min czytania
Obraz chaosu płacowego w podmiotach leczniczych na przykładzie Szpitala Wielospecjalistycznego Do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wpłynęło zawiadomienie dotyczące zwolnień grupowych, które…
Komentarze