Pielęgniarki – ministerstwo dało dyrektorom środki na wzrost wynagrodzeń.

7 min czytania
AktualnościDodatki pielęgniarek
Pielęgniarki – ministerstwo dało dyrektorom środki na wzrost wynagrodzeń.

Publikujemy odpowiedź ministerstwa zdrowia na interpelację poselską w sprawie informacji o obniżkach wynagrodzeń pielęgniarek w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Poseł poruszył w interpelacji następujące kwestie: Jakie działania podjęło lub planuje podjąć Ministerstwo Zdrowia w związku z pojawiającymi się informacjami i sygnałami o obniżce wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych przez pracodawców? Czy i kiedy zostaną podjęte pilne decyzje dotyczące ustalenia zasad wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych świadczących pracę przy zwalczaniu zagrożenia epidemicznego spowodowanego działaniem koronawirusa SARS-CoV-2? W jaki sposób dokonywana jest kontrola przeznaczanych środków finansowych, stanowiących wsparcie z budżetu centralnego dla placówek medycznych pod względem właściwości wydawanych środków przez placówki medyczne? Ile kontroli zostało już przeprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia? Czy doszło do nieprawidłowości w zakresie wydawanych środków (pochodzących z budżetu centralnego na walkę z koronawirusem SARS-CoV-2) przez placówki medyczne? Jeśli tak, to w ilu placówkach i jakie działania zostały podjęte przez Ministerstwo Zdrowia?


Pielęgniarka/Pielęgniarz – dodatki za pracę w czasie pandemii

  • Minister Zdrowia w "pełni docenia rolę i obecne zaangażowanie pielęgniarek
    i położnych oraz pozostałych zawodów medycznych w działania związane
    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19". 

  • Bierze przy tym pod uwagę, że przebieg epidemii w poszczególnych regionach kraju skutkuje zróżnicowaną sytuacją poszczególnych podmiotów leczniczych oraz zatrudnianych w nich pracowników medycznych. 

  • "Dodatkowe zasilanie podmiotów leczniczych środkami finansowymi i ich odciążanie z wydatkowania funduszy na środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne dają możliwość dyrektorom tych podmiotów na przyznawanie pracownikom medycznym wzrostów wynagrodzeń".

W nawiązaniu do interpelacji Pan Posła Michała Jarosa dotyczącej kwestii wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w czasie epidemii wirusa COVID-19, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższej informacji.

W dniu 16 marca br. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego NFZ na 2020 rok. Nowe przepisy zwiększają planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu łącznie o kwotę 1 416 322 tys. zł.

Środki te służą pokrywaniu zwiększonych kosztów prowadzonej działalności leczniczej i pozwalają poszczególnym dyrektorom podmiotów leczniczych na wykonywanie ich ustawowych kompetencji zarządczych obejmujących również kwestie dotyczące zatrudnianego personelu.

Ponadto w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 podjęto szereg decyzji o skierowaniu do systemu ochrony zdrowia dodatkowych środków finansowych. I tak dla wojewodów zostały uruchomione z budżetu państwa dodatkowe środki w wysokości ponad 185 mln zł z przeznaczeniem na zakupy i prace dostosowawcze dla szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych, a także na zakup przez wojewodów od przedsiębiorstw środków ochrony osobistej (m.in. maski, fartuchy, rękawice, środki do dezynfekcji), które zostały następnie przekazane do Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych i są dystrybuowane bezpłatnie do podmiotów leczniczych.

Dodatkowo, w celu realizacji polecenia Prezesa Rady Ministrów, Wojewoda Mazowiecki otrzymał 100 mln zł z przeznaczeniem dla Agencji Rozwoju Przemysłu na kolejne zakupy m.in. produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla szpitali. 

Skutkuje to nieodpłatnym, a zatem nieobciążającym finansów podmiotów leczniczych, przekazywaniem do poszczególnych placówek z rządowych zasobów szerokiego asortymentu środków ochrony osobistej i innego niezbędnego sprzętu. Uruchomione zostały również środki budżetowe w wysokości 904 mln zł dla Ministra Zdrowia z przeznaczeniem m.in. na doposażenia laboratoriów, zakupy sprzętu, testów oraz środków ochrony, a także dla Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację świadczeń związanych z COVID-19 i Agencji Badań Medycznych na opracowanie szczepionki na wirusa SARS-CoV-2 oraz wsparcie prac badawczych nad poszukiwaniem skutecznej terapii.

Dodatkowo w najbliższym czasie na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID uruchomione zostaną znaczne środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID oraz środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dodatkowe zasilanie podmiotów leczniczych środkami finansowymi i ich odciążanie z wydatkowania funduszy na środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne dają możliwość dyrektorom tych podmiotów na przyznawanie pracownikom medycznym wzrostów wynagrodzeń. 

W kontekście wynagrodzeń trzeba także przywołać zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. poz. 775 z późn. zm.).

Osobom objętym tą regulacją, w związku z wprowadzonym ograniczeniem w zakresie możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, przyznano dodatkowe świadczenie pieniężne, którego wysokości może wynieść nawet 10 000 zł.

Czytaj dalej poniżej…

Proszę przy tym o zwrócenie uwagi, że w przypadku wszystkich osób objętych ograniczeniem wynikającym z rozporządzenia, zastosowanie znajdzie zapis Polecenia Ministra Zdrowia, na mocy którego osoby te za swoją pracę otrzymają dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 50% wysokości wynagrodzenia zasadniczego danej osoby za miesiąc marzec 2020 r. w tym podmiocie (a w przypadku, gdy osoba ta nie była w tym czasie zatrudniona w tym podmiocie, 50% wysokości aktualnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby w podmiocie). 

Dla uzyskania przedmiotowego świadczenia nie jest jednocześnie konieczna spowodowana ograniczeniem utrata zarobków z tytułu zatrudnienia realizowanego dotąd w innym miejscu pracy (przy czym polecenie reguluje również kwestię rekompensaty za utracone zarobki).

Minister Zdrowia w pełni docenia rolę i obecne zaangażowanie pielęgniarek i położnych oraz pozostałych zawodów medycznych w działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Bierze przy tym pod uwagę, że przebieg epidemii w poszczególnych regionach kraju skutkuje zróżnicowaną sytuacją poszczególnych podmiotów leczniczych oraz zatrudnianych w nich pracowników medycznych, a także zróżnicowanymi rzeczywistymi nakładami pracy ponoszonymi w poszczególnych placówkach.

Dynamika oraz niewątpliwa zmienność obecnej sytuacji wymagają zapewnienia maksymalnie elastycznych i dostosowanych do lokalnych potrzeb metod działania. Dlatego też władze centralne muszą koncentrować się w tym szczególnym czasie na stwarzaniu szeregu możliwości i ułatwień pozwalających na podejmowanie adekwatnych do faktycznych potrzeb decyzji, w tym tych finansowych, przekładających się na dodatkowe wynagrodzenia osób najbardziej zaangażowanych w pracę w poszczególnych podmiotach leczniczych.

Należy więc podkreślić, że dostrzeżenie potrzeby wsparcia pracowników medycznych będące jednym z podstawowych czynników leżących u podstaw wskazanych wyżej decyzji o przekazaniu do podmiotów leczniczych znacznych dodatkowych środków finansowych, stworzyło dyrektorom tych podmiotów, znających lokalną skalę rzeczywistych nakładów pracy, możliwość podnoszenia wynagrodzeń pracowników, w szczególności tych działających na pierwszej linii walki z pandemią.

Jeśli chodzi o kontrole przekazywanych środków finansowych, należy wskazać, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 422), określa sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zgodnie z § 2. ww. rozporządzenia, koszty świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ww. ustawy, są finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie miesięcznego sprawozdania Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawozdanie obejmuje rozliczone przez Fundusz świadczenia opieki zdrowotnej i zawiera informacje o wysokości środków przekazanych na sfinansowanie tych świadczeń w podziale na oddziały wojewódzkie Funduszu.

Czytaj dalej poniżej…

Sprawozdania za miesiąc poprzedni sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym Prezes Funduszu przekazuje w formie pisemnej w postaci elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wraz z wnioskiem o przekazanie środków finansowych, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca. Prezes Funduszu w ww. terminie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w formie pisemnej w postaci elektronicznej, informację dodatkową dotyczącą rozliczonych świadczeń opieki zdrowotnej, sprawozdanych przez podmioty lecznicze i rozliczonych przez Fundusz w danym roku, określoną w załączniku do rozporządzenia.

Zgodnie z § 3. ust 1 minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje Funduszowi środki finansowe w terminie 30 dni od dnia otrzymania ww. sprawozdania (sprawdzonego pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez Prezesa Funduszu). 

Na chwilę obecną Ministerstwo Zdrowia nie przeprowadzało kontroli wykorzystania środków finansowych na walkę z koronawirusem, w tym na wynagrodzenia dla personelu medycznego.

Sprawy dotyczące dysponowania środkami finansowymi na wynagrodzenia grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, procedowane są przez NFZ jako płatnika tychże środków przekazanych Świadczeniodawcy na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Z poważaniem,

Józefa Szczurek-Żelazko 

Sekretarz Stanu

źródło: sejm.gov.pl

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Dodatki dla pielęgniarek

Pielęgniarki – praca w jednym miejscu

Rekompensaty dla pielęgniarekZobacz także:

Pielęgniarki – lipcowa regulacja płac – przykład grupa 9.

Senator o pielęgniarkach: przez 3 dni suchy chleb i chińskie zupki.

Pielęgniarki – nowelizacja rozporządzenia praca w jednym miejscu.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 1 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8173 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek na obozie harcerskim. Zobacz wynagrodzenie.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Jak pisaliśmy w poprzednim artykule dotyczącym oferty pracy pielęgniarki na koloniach – okres wakacyjny zbliża się wielkimi krokami,…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Przypinki – piękny dodatek do odzieży medycznej, torebek, czapek.

1 min czytania
Pinsy dla pielęgniarek i położnych W Sklepie Pielęgniarek i Położnych w dziale gadżety pojawiły się nowe przypinki oraz pinsy. Dodatki te zdecydowanie…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – poprawka zgłoszona w sejmie do ustawy pani Ptok.

2 min czytania
Ministerstwo zdrowia zgłasza poprawkę do projektu ustawy pani Krystyny Ptok… W projekcie ustawy związku zawodowego pielęgniarek (OZZPiP) zapisano: „Podmiot leczniczy jest zobowiązany…
Komentarze