Pielęgniarki – rząd o nowym podziale na grupy i współczynnikach pracy.

3 min czytania
Aktualności
Pielęgniarki – rząd o nowym podziale na grupy i współczynnikach pracy.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych – 1 lipca 2022 r.

Na stronach rządowych, w dniu 21 marca 2022 r. opublikowano informację związaną z nowelizacją ustawy regulującą wynagrodzenia zasadnicze pracowników podmiotów leczniczych. Jej efektem będzie nowa siatka płac pielęgniarek i położnych. W przedmiotowej informacji zawarto cel nowelizacji.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obowiązująca ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1801), zwana dalej „ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r.”, określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, ustanawiając ustawowe gwarancje najniższych poziomów wynagrodzeń zasadniczych dla tych pracowników. Najniższe poziomy wynagrodzeń zasadniczych pracowników na dany rok, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., określa się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1773) modyfikującej minimalne wysokości środków publicznych przeznaczanych corocznie na ochronę zdrowia, organizacje stanowiące stronę społeczną funkcjonującą w ochronie zdrowia zgłosiły postulat dokonania w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. zmian mających na celu wprowadzenie na poziomie ustawowym, gwarancji wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, powiązanego ze zwiększanym finansowaniem ochrony zdrowia.

W efekcie prowadzonego dialogu ze stroną społeczną Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia przyjął, w dniu 5 listopada 2021 r., stanowisko, w którym strony związków zawodowych, pracodawców oraz strona rządowa uzgodniły potrzebę pilnego rozpoczęcia prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., skutkującą dalszym wzrostem gwarantowanych poziomów płac zasadniczych od lipca 2022 r.

Dodatkowo w stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia uzgodniono potrzebę modyfikacji brzmienia art. 5 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. oraz określenia w jej treści przepisu zobowiązującego podmiot leczniczy będący pracodawcą do wskazania w umowie o pracę każdego pracownika objętego zakresem ustawy, informacji o grupie zawodowej, do której powinien zostać przypisany w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana regulacja przewiduje nowelizację ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. polegającą na:

1) określeniu nowego brzmienia załącznika do ustawy, w którym określony zostanie nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy oraz nowe wysokości współczynników pracy zgodnie ze stanowiskiem Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 r.;

2) zmianie brzmienia art. 5 ustawy w celu powiązania określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej, ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym, w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie; dodatkowo zmieniany art. 5 zobowiązywać będzie podmiot leczniczy do przekazywania do właściwego miejscowo dla danego podmiotu leczniczego okręgowego inspektora pracy informacji o sposobie realizacji obowiązku wskazanego w niniejszym punkcie;

3) dodaniu do ustawy przepisu zobowiązującego podmiot leczniczy będący pracodawcą do określenia w umowie o pracę każdego pracownika objętego zakresem ustawy informacji o grupie zawodowej, do której powinien zostać przypisany w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy.

Planuje się, że ww. zmiany ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. powinny wejść w życie w terminie umożliwiającym określenie zmodyfikowanych (podwyższonych) poziomów najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników od 1 lipca 2022 r.

źródło: gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.5 / 5. Ilość głosów: 71

Bądź pierwszym, który oceni wpis

618 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Czy Niedzielski zwróci godność zawodową pielęgniarkom z grupy 6?

2 min czytania
Minister zdrowia po 6 latach dostrzegł, że siatka płac pielęgniarek ma wady… Można powiedzieć, że dzień 27 stycznia 2023 roku to taki…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Jaka wysokość odszkodowania dla pielęgniarek i położnych.

2 min czytania
Analiza wysokości odszkodowania dla dyskryminowanych pielęgniarek i położnych z grupy 6 Sprawa dyskryminującej siatki płac nabiera w ostatnich dniach znacznego przyspieszenia. Wbrew…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Top 3 torby pierwszej pomocy dla pielęgniarek.

1 min czytania
Torby pierwszej pomocy dla pielęgniarek. Torba medyczna powinna być podstawowym wyposażeniem każdej pielęgniarki, aby pomieścić wszystkie niezbędne materiały potrzebne do udzielenia pomocy…
Komentarze
×
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki - wykaz priorytetowych specjalizacji 2022.