Pielęgniarki – umowa o pracę i cywilnoprawna w jednym miejscu pracy.

3 min czytania
AktualnościPielęgniarki w pandemii
Pielęgniarki – umowa o pracę i cywilnoprawna w jednym miejscu pracy.


Warunki pracy pielęgniarek – formy zatrudniania

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie form zatrudniania pielęgniarek i pielęgniarzy w obliczu pandemii koronawirusa COVID-19 

-fragment-

Szanowny Panie Ministrze!

Według obowiązujących przepisów prawa dopuszczalne jest pozostawanie przez jedną osobę w kilku stosunkach prawnych. Możliwe jest świadczenie pracy na podstawie umów o pracę i zlecenia zawartych z różnymi szpitalami. Jako że osoby te są najbardziej narażoną na zakażenie koronawirusem grupą zawodową w szpitalach, w przypadku kontaktu z pacjentami ze zdiagnozowanym zakażeniem istnieje ryzyko przenoszenia COVID-19 do innej placówki.

(…)

1. Jaka jest szansa na umożliwienie zatrudniania pielęgniarek i pielęgniarzy na umowę o pracę i jednocześnie umowę zlecenia w tej samej placówce medycznej? Kiedy można spodziewać się odpowiednich przepisów prawa w tym zakresie?

Z poważaniem

Małgorzata Pępek
Poseł na Sejm RP

5 listopada 2020 roku

Odpowiedź ministerstwa zdrowia w sprawie pielęgniarek 

W odpowiedzi na interpelację Pani Małgorzaty Pępek, Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie form zatrudniania pielęgniarek i pielęgniarzy w obliczu trwającego stanu epidemii na terenie kraju, związanego z wirusem
SARS-CoV-2, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji w przedmiotowej sprawie.

-fragment-

Ad. 1 
Obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) – dalej zwana: „ustawą o działalności leczniczej”, ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2019 r. poz. 965, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, z późn. zm.), dopuszczają zatrudnianie w podmiocie leczniczym osób wykonujących zawód medyczny, zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej, a także w ramach działalności gospodarczej (w przypadku lekarzy i pielęgniarek/położnych jako indywidualna lub grupowa praktyka zawodowa). Ustawodawca nie wskazał preferowanej formy zatrudniania osób wykonujących zawód medyczny przez podmioty lecznicze, stąd też, zgodnie z zasadą swobody zawierania umów, decyzja i wybór podstawy zatrudnienia personelu medycznego zależy od woli stron danego stosunku prawnego.

Odnosząc się do kwestii wykonywania przez pielęgniarki i pielęgniarzy w ramach umowy cywilnoprawnej czynności tożsamych z wykonywanymi w ramach stosunku pracy, należy wyjaśnić, że ani przepisy Kodeksu pracy, ani Kodeksu cywilnego nie wprowadzają zakazu zawierania pomiędzy dwoma podmiotami jednocześnie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej. Jednakże zawarcie umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem musi być uzasadnione czymś więcej niż tylko zamiarem wykonywania przez pracownika pracy w wymiarze przekraczającym określone dla danego pracownika normy czasu pracy. Działanie takie mogłoby bowiem zostać uznane za obejście przepisów o czasie pracy i zostać zakwalifikowane jako określone w art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Przedmiot umowy cywilnoprawnej zawieranej z własnym pracownikiem powinien więc być odmienny od przedmiotu umowy o pracę i odmienność ta powinna w sposób wystarczający uzasadniać konieczność zawarcia odrębnej umowy. Dodatkowo, praca wykonywana w ramach realizacji umowy cywilnoprawnej powinna być wykonywana na warunkach innych niż właściwe dla stosunku pracy, tj. innych niż określone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy (zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie utrwalił się pogląd, że niektóre elementy umowy wskazane w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, takie jak obowiązek osobistego świadczenia pracy, wykonywanie pracy pod kierownictwem – w stosunku podporządkowania – są na tyle istotne dla istnienia stosunku pracy, że ich brak przesądza o nie powstaniu stosunku pracy). Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje jednocześnie, że jako umowa cywilnoprawna nie może być zakwalifikowana umowa zawarta z pracownikiem zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, której treścią jest wykonywanie przez pracownika tego samego rodzaju pracy poza normalnym czasem pracy, za odrębnym wynagrodzeniem. Umowa ta stanowi w istocie uzupełnienie istniejącej już umowy o pracę (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 1994 r., I PZP 13/94 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1998 r., II UKN 392/98, i z dnia 8 stycznia 1999 r., II UKN 403/98). (…)

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu

1 grudnia 2020 roku

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 2.3 / 5. Ilość głosów: 4

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8172 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pacjent zarzucał pielęgniarce, iż nie został przebrany, kiedy bezwiednie oddał mocz.

2 min czytania
Z uzasadnienia wyroku sądowego w sprawie oceny sposobu wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki… W jednym uzasadnień do wyroków sądów w 2022 roku…
Aktualności

Pielęgniarki: "proszę nie robić z nas pośmiewiska".

1 min czytania
Wypowiedź przewodniczącej Związku Pielęgniarek Związek pielęgniarek OZZPiP wniósł swój projekt ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek z zamiarem, że wejdzie w życie z dniem…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

MZ – ponad 9 tys. złotych wyniesie wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek z grupy 5 i 6. Od kiedy?

2 min czytania
Wiceminister zdrowia Marek Kos o zarobkach pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2026 roku… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych publikuje przebieg…
Komentarze