Pielęgniarki – zmiana w sposobie ograniczenia do jednego miejsca pracy.

6 min czytania
AktualnościPielęgniarki - praca w jednym miejscu
Pielęgniarki – zmiana w sposobie ograniczenia do jednego miejsca pracy.


Pielęgniarka/Pielęgniarz – objęcie ograniczeniem w zakresie miejsca pracy – rozporządzenie ministra zdrowia

 

W dniu wczorajszym informowaliśmy na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych, że minister zdrowia znowelizował rozporządzenie w sprawie ograniczenia dotyczącego pracy w jednym miejscu. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 22 lipca 2020 r. i weszło w życie 23 lipca 2020 r. Poniżej publikujemy treść przedmiotowego rozporządzenia.

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E
MI N I S T R A Z D R OWI A 1)

z dnia 20 lipca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy
udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające
bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem

Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.2))
zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie
standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom
innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące
zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem
tym wirusem (Dz. U. poz. 775 i 918):
1) w § 1:
a) ust. 2–4 otrzymują brzmienie:
„2. W wykazie stanowisk można umieścić wyłącznie stanowiska pracy, na
których osoby wykonujące zawód medyczny uczestniczą w podmiocie leczniczym,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo w wyodrębnionej komórce organizacyjnej, o
której mowa w ust. 1 pkt 2, w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej mają
bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARSCoV-
2 oraz na których może wystąpić podwyższone ryzyko zakażenia wirusem
SARS-CoV-2.
3. Osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej na
stanowiskach określonych w wykazie stanowisk nie mogą uczestniczyć w
udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub

zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Ograniczenie to nie dotyczy udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej niewymagających bezpośredniego kontaktu z tymi
pacjentami, w szczególności udzielania tych świadczeń za pośrednictwem
systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Ograniczenie to nie
dotyczy również przypadków, w których kierownik podmiotu leczniczego wyrazi
zgodę na piśmie osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń opieki
zdrowotnej na stanowiskach określonych w wykazie stanowisk na udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom korzystającym z usług kierowanego przez
niego podmiotu leczniczego innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem
SARS-CoV-2, po wprowadzeniu niezbędnych zabezpieczeń mających na celu
uniemożliwienie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie udzielania tych
świadczeń przez osoby objęte ograniczeniem.
4. Kierownik podmiotu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, informuje na
piśmie osoby, o których mowa w ust. 3, o objęciu ich ograniczeniem, o którym
mowa w ust. 3. W informacji określa się dzień początkowy oraz końcowy objęcia
ograniczeniem. Dzień początkowy objęcia ograniczeniem nie może przypadać
wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przekazania osobie, o której mowa w ust. 3,
informacji na piśmie o objęciu ograniczeniem. W przypadku gdy nie ma
możliwości określenia dnia końcowego objęcia ograniczeniem, ograniczenie
obowiązuje do dnia jego odwołania przez kierownika podmiotu leczniczego, nie
dłużej jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
lub ustania zatrudnienia osoby objętej ograniczeniem w podmiocie leczniczym, o
którym mowa w ust. 1. Dzień końcowy objęcia ograniczeniem nie może przypadać
wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zaprzestania udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej na stanowisku określonym wykazem stanowisk, chyba że przed
upływem 14 dni od dnia zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na
stanowisku określonym wykazem osoba, o której mowa w ust. 3, uzyska ujemny
wynik badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W takim przypadku
osoba ta może przystąpić do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom
innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 bezpośrednio po
uzyskaniu ujemnego wyniku badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Informacja zawiera pouczenie o treści § 3.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. Osoba, o której mowa w ust. 3, w terminie 3 dni od dnia otrzymania
pisemnej informacji, o której mowa w ust. 4, może wystąpić do kierownika
podmiotu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, z wnioskiem o zwolnienie jej z
ograniczenia, o którym mowa ust. 3. Kierownik podmiotu leczniczego nie później
niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania wniosku o zwolnienie z ograniczenia jest
obowiązany powierzyć wnioskującej osobie wykonywanie zadań na innym
stanowisku niż objęte ograniczeniem albo tak dostosować zakres wykonywanych
przez nią zadań, aby przy ich wykonywaniu nie zachodziło podwyższone ryzyko
zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o
zwolnienie z ograniczenia w terminie późniejszym niż określony w zdaniu
pierwszym kierownik podmiotu leczniczego, w terminie 5 dni od dnia otrzymania
wniosku, dokonuje powierzenia wnioskującej osobie wykonywania zadań na innym
stanowisku niż objęte ograniczeniem albo dostosowania zakresu wykonywanych
zadań tak, aby przy ich wykonywaniu nie zachodziło podwyższone ryzyko
zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
4b. W przypadku gdy uwzględnienie wniosku, o którym mowa w ust. 4a,
może skutkować brakiem możliwości zabezpieczenia przez podmiot leczniczy
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom zakażonym lub podejrzanym o
zakażenie wirusem SARS-CoV-2 kierownik podmiotu leczniczego, o którym mowa
w ust. 1, odmawia na piśmie jego uwzględnienia.”;
2) w § 2:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia dostępu do
świadczeń opieki zdrowotnej dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia może, na wniosek kierownika podmiotu leczniczego, o którym
mowa w § 1 ust. 1, wyrazić zgodę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
innych niż określone w § 1 ust. 1 przez osobę wykonującą zawód medyczny mimo
objęcia jej ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3. Informacja o wyrażeniu
zgody jest przekazywana niezwłocznie na piśmie wnioskodawcy, osobie, której
dotyczy wniosek, kierownikowi podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1 ust.
1, wojewodzie, oraz w przypadku gdy z wnioskiem o zgodę wystąpił kierownik
podmiotu leczniczego innego niż określony w § 1 ust. 1 – także temu
kierownikowi.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy wniosek o zgodę na udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej przez osobę wykonującą zawód medyczny mimo objęcia jej
ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3, składa kierownik podmiotu
leczniczego innego niż określony w § 1 ust. 1 dyrektor oddziału wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na
udzielanie świadczeń mimo objęcia ograniczeniem po zasięgnięciu opinii dyrektora
podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1 ust. 1. Kierownik podmiotu
leczniczego, o którym mowa w § 1 ust. 1, wydaje opinię w terminie jednego dnia
od otrzymania wniosku o jej wydanie.”.
§ 2. W terminie 10 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia kierownik
podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1:
1) dostosuje wykaz stanowisk do wymagań określonych w § 1 ust. 2 rozporządzenia
zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;
2) przekaże po raz pierwszy właściwemu miejscowo wojewodzie oraz dyrektorowi
oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumenty, o których mowa
w § 2 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, dotyczące stanowisk objętych wykazem
stanowisk sporządzonym zgodnie z pkt 1.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Zobacz uzasadnienie do rozporządzenia -> CZYTAJ WIĘCEJ..

 

źródło: Ministerstwo Zdrowia

1 )Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086 i 1106.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7788 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Sąd: pielęgniarki nie monitorowały pacjentki należycie.

4 min czytania
Praktyka zawodowa pielęgniarek W majowym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych, poświęconym w całości orzecznictwu sądowemu w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki z grupy 6 złożyły pozew. Zobacz jakie wynagrodzenie zaproponował szpital w negocjacjach.

4 min czytania
Ustawa oraz podmioty lecznicze dyskryminują płacowo pielęgniarki z grupy 6. Pielęgniarki mają dość upokorzenia i walczą o godność zawodową w sądach Media…
AktualnościNormy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Izba pielęgniarek pisze zadziwiające stanowisko.

3 min czytania
Decydenci mają nowe pomysły w kwestii norm zatrudnienia pielęgniarek a izba pielęgniarek pisze stanowiska – zdumiewające Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych…
Komentarze