Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Minister zdrowia powołała Zespół do spraw opieki długoterminowej. Przewodniczacą Zepołu została założycielka Polskiej Szkoły Opiekunów Medycznych pani . . . Elżbieta Szwałkiewicz. Pielęgniarz z Krakowa 20 lipca br. pisał do pani Elżbiety Szwałkiewicz: "Czy nie widzi pani konfliktu interesu? Mam tu na myśli promowanie za wszelką cenę zawodu opiekuna medycznego nie zważając na konsekwencje dla zawodu pielęgniarki"!

4 min czytania
AktualnościPielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 14 lipca 2010 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opieki długoterminowej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Powołuje się Zespół opiniodawczo – doradczy do spraw opracowania standardów w opiece długoterminowej, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

 

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – mgr Elżbieta Szwałkiewicz – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – mgr Grażyna Śmiarowska – Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Toruniu, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych;
3) Sekretarz Zespołu – mgr Barbara Witkowska, główny specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
4) pozostali członkowie Zespołu:

a) prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska – Pietruszyńska, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
b) prof. dr hab. Barbara Bień, Kierownik Kliniki Geriatrii Akademii Medycznej w Białymstoku,
c) prof. dr hab. Piotr Błędowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
d) przedstawiciel Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych,
e) co najmniej 1 przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
f) co najmniej 1 przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
g) przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
h) mgr Marzena Drewniacka, Naczelnik w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
i) przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.

 

§ 3.

1. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 4 lit. a-g, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

 

§ 4.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) opracowanie standardów opieki długoterminowej, w tym rehabilitacji, pielęgnowania i leczenia;
2) opracowywanie i przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego:

a) rozwiązań dotyczących struktury i organizacji opieki długoterminowej w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) rozwiązań odnośnie poprawy jakości opieki długoterminowej i stanu zasobów w opiece długoterminowej,
c) propozycji rozwiązań problemów i zaspokajania potrzeb zdrowotnych osób niesamodzielnych.

 

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
5) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu:

1) z własnej inicjatywy, w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
3) na umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.

4. Przewodniczący Zespołu może, w razie potrzeby, powoływać grupy robocze do wykonania określonych zadań Zespołu.
 

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innych miejscach, wyznaczonych przez Przewodniczącego Zespołu.
3. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
4. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

 

§ 7.

1. Z tytułu realizacji zadań określonych w § 4, członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, zamieszkałym poza Warszawą, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz.1661).

 

§ 8.

Przewodniczący Zespołu przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia pisemne sprawozdanie z działalności Zespołu, nie rzadziej niż raz na pół roku.
 

§ 9.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.
 

§ 10.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.
 

§ 11.

Zespół ulega rozwiązaniu po akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia standardów opieki długoterminowej, w tym rehabilitacji, pielęgnowania i leczenia, o których mowa w § 4 pkt 1, nie później jednak niż z dniem 1 czerwca 2011 r.
 

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

MINISTER ZDROWIA

 

Zobacz także:

16 sierpnia 2010 roku – Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Poseł pyta ministra zdrowia: Czy ministerstwo zmierza poprzez uregulowania prawne do zastąpienia wykwalifikowanych pielęgniarek absolwentami szkół opiekunów medycznych? 1 KOMENTARZ.

20 lipca 2010 roku – Pielęgniarz z Krakowa napisał list do przewodniczącej OZZPiP, który przeczytało na Portalu prawie 4 500 osób. Został skomentowany 128 razy. Tym razem pielęgniarz z Krakowa pisze do Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa . . . w sprawie opiekunów medycznych. "Nie może być tak, że pielęgniarka jest do wszystkiego i za wszystkich!" 60 KOMENTARZY.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7906 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Podwyżki dla pielęgniarek – minister w sejmie nic nie powie, ale napisze.

2 min czytania
Sejm o ustawie o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych Sejmowa Komisja Finansów Publicznych w dniu 30 sierpnia 2023 roku. Poseł Krystyna…
Aktualności

Dla kogo jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

2 min czytania
W dzisiejszych czasach zdrowie jest jednym z najcenniejszych skarbów, którymi dysponujemy. W związku z tym, prywatne ubezpieczenie zdrowotne staje się coraz bardziej…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 65–70 PLN netto/godz.

1 min czytania
Oferta odmienna od innych… W dniu dzisiejszym publikujemy kolejna ofertę pracy skierowaną do osób wykonujących zawód pielęgniarki. Ta oferta jest odmienna od innych…
Komentarze