Pielęgniarstwo w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

7 min czytania
Aktualności
Pielęgniarstwo w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Pielęgniarstwo to profesja, pasja oraz nauka o pielęgnowaniu człowieka w zdrowiu i chorobie.
Zawód, który cieszy się dużym zaufaniem społecznym, na co wskazują liczne sondaże. Profesja o szerokim zakresie autonomii. Stanowi integralną część systemu ochrony zdrowia.

Czy warto studiować pielęgniarstwo?

Jeśli masz otwartą głowę na pozyskiwanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności, jeśli potrafisz – ,, wejść w buty drugiego człowieka” i czerpać satysfakcję z niesienia pomocy potrzebującym – to niewątpliwie jest to kierunek dla Ciebie!

Czy pielęgniarstwo to trudny kierunek?

Na pewno są to studia wymagające dużego nakładu pracy, łączenia teorii z praktyką. Wymagają pewnych predyspozycji do wykonywania przyszłego zawodu. Umiejętności pracy w zespole, odporności na stres, opanowania, empatii, altruizmu, podejmowania szybkich czasem trudnych decyzji. Opanowania interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności technicznych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznej opieki pacjentowi. Przestrzegania zasad etyki zawodu, poszanowania praw pacjenta, profesjonalnego komunikowania się z zespołem terapeutycznym, pacjentem i jego rodziną.

Jak wyglądają zajęcia na kierunku pielęgniarstwo?

Studia na kierunku pielęgniarstwo są dwustopniowe.
Po ukończeniu pierwszego stopnia studiów uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, a po drugim stopniu magistra pielęgniarstwa.
W Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach kierunek pielęgniarstwo pierwszego stopnia o profilu praktycznym został uruchomiony w roku akademickim 2017 / 2018. Proces kształcenia realizowany jest zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu pielęgniarki.
Studia I stopnia trwają 6 semestrów, liczba godzin zajęć dydaktycznych, w tym praktyk zawodowych wynosi 4720 i 180 punktów ECTS.
W początkowym okresie studiów student zdobywa wiedzę teoretyczną niezbędną do sprawowania zindywidualizowanej i holistycznej opieki nad pacjentem.
Wiedza, którą student zdobywa obejmuje nauki podstawowe: anatomię, fizjologię, genetykę, biochemię, biofizykę, mikrobiologię, parazytologię, farmakologię, radiologię. Ponadto pozyskuje wiedzę z obszaru nauk społecznych i humanistycznych oraz podstaw opieki pielęgniarskiej.

Kształcenie praktyczne poprzedzone jest nauką w warunkach symulowanych tzn. Pracowniach Umiejętności Pielęgniarskich oraz w Centrum Symulacji Medycznej
W kolejnych latach studiów, student nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania przyszłego zawodu w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Zajęcia są realizowane w podmiotach leczniczych: oddziałach szpitalach, poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, hospicjach, zakładach opiekuńczo leczniczych.

Absolwent I stopnia:

Absolwent pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, ogólną z zakresu nauk medycznych, społecznych oraz regulacji prawnych, norm etycznych, deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.
Posiada kompetencje do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie promowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Potrafi udzielać świadczeń diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Sprawuje całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Ma min. uprawnienia do wystawiania recept w ramach kontynuacji leczenia.
Samodzielnie wykonuje zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniając poszanowanie i respektowanie jego praw. Potrafi inicjować i wspierać działania społeczności lokalnych na rzecz zdrowia i profilaktyk. Pomaga jednostce, grupie społecznej w osiągnieciu pełni możliwości fizycznych, społecznych w środowisku zamieszkania, pracy i nauczani
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje dyplom licencjata pielęgniarstwa uprawniający do uzyskania prawa wykonywania zawodu.
Dyplom licencjata pielęgniarstwa uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Praca po ukończeniu I stopnia studiów / Perspektywy zawodowe:

Absolwent I stopnia jest praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu.
Może podjąć pracę między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych: szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego, żłobkach
i domach pomocy społecznej.

Absolwent II stopnia:

Studia na kierunku pielęgniarstwo drugiego stopnia dają możliwość przygotowania profesjonalnej kadry medycznej niezbędnej do realizacji zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej dostosowanej do aktualnych potrzeb rynku pracy.
Absolwent drugiego stopnia posiada umiejętności w zakresie:

 • samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanych kompetencji;
 • edukowania osób zdrowych i chorych;
 • tworzenia standardów opieki pielęgniarskiej i wdrażania ich do praktyki pielęgniarskiej;
 • umiejętnego komunikowania się z pacjentem z uwzględnieniem uwarunkowań wielokulturowych;
 • koordynowania i nadzorowania pracy zespołów pielęgniarskich i personelu pomocniczego z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji organizacji opieki zdrowotnej;
 • rozwiązywania złożonych problemów organizacyjnych czy etycznych z poszanowaniem praw pacjenta i współpracowników;
 • umiejętnego stosowania regulacji prawnych w praktyce zawodowej;
 • prowadzenia badań naukowych i wykorzystywania ich wyników dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej;
 • kształtowania nawyków ustawicznego kształcenia podyplomowego i rozwoju zawodowego;
 • metodyki nauczania oraz ewaluacji z zakresu kształcenia zawodowego.

Dyplom magistra pielęgniarstwa uprawnia do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Praca po ukończeniu II stopnia studiów / Perspektywy zawodowe:

 • w podmiotach leczniczych (publicznych i niepublicznych) – kompetencje do kierowania i zarządzania zespołami pielęgniarek;
 • praca na stanowiskach administracyjnych w podmiotach leczniczych na których wykonuje się pracę związaną z organizowaniem i nadzorem udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
 • na Uczelni – nauczanie zawodu pielęgniarki lub nauczanie innych zawodów medycznych, których programy kształcenia wymagają współudziału pielęgniarki, prowadzenie prac naukowo-badawczych;
 • praca w podmiotach administracji państwowej i samorządowej , których zakres działania obejmuje zadania z zakresu ochrony zdrowia, czy finansowania świadczeń opieki zdrowotnej;
 • prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej / działalność gospodarcza

Jak studiuje się pielęgniarstwo na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach. Dlaczego warto u nas studiować?

Jest wiele czynników, które za tym przemawiają.
Uniwersytet w Siedlcach jest Uczelnią publiczną z 50 – letnią historią.
Jednym z priorytetów działalności Uniwersytetu jest zapewnienie studentom wysokiej jakość kształcenia do zdobywania wiedzy, określonych umiejętności i pozyskiwania przez nich kompetencji społecznych.
Kierunek pielęgniarstwo funkcjonuje w strukturze Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu od roku akademickiego 2017 / 2018.
Koncepcja utworzenia kierunku pielęgniarstwo w Uniwersytecie
jest ściśle związana z misją i Strategią Uczelni. Wynika z rozeznania potrzeb lokalnego i krajowego rynku pracy, sygnałów płynących od kandydatów
i interesariuszy zewnętrznych współpracujących z Uczelnią.

Studentom naszym zapewniamy dogodne warunki do zdobywania wiedzy, rozwoju naukowego i kulturowego. Wspieramy pakietem świadczeń socjalnych.
Wszystkim studentom, w tym z niepełnosprawnościami oferujemy pełny dostęp do oferty naszej Uczelni. Uniwersytet jest pierwszą w kraju Uczelnią, która wprowadziła integracyjny system kształcenia na poziomie wyższym. Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, wspiera osobę z niepełnosprawnością od momentu rekrutacji aż do ukończenia studiów.

Co możemy zaoferować naszym studentom?

 • infrastrukturę spełniającą wszelkie warunki do prowadzenia zajęć dydaktycznych również dla osób z określonymi dysfunkcjami – laboratoria, pracownie, sale wykładowe,
 • wysoko wykfalifikowaną kadrę dydaktyczną czynną zawodowo, ze stopniami naukowymi, tytułami zawodowymi i specjalizacjami oraz bogatym dorobkiem naukowym i zawodowym,
 • profesjonalne warunki do praktycznej nauki zawodu w warunkach symulowanych w Pracowniach Umiejętności Pielęgniarskich oraz w Centrum Symulacji Medycznej ( wyposażenie zgodne z zaleceniami Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych i innymi regulacjami),
 • Uniwersytecką Bibliotekę naukową największą w regionie z zasobami zaspakajającym potrzeby studentów i nauczycieli,
 • Wydawnictwo Naukowe UPH,
 • Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa – dające możliwość pogłębienia zdobytej wiedzy i rozwoju naukowego studenta,
 • Kurier Uniwersytecki – uczelniane pismo studenckie,
 • Uczelniany Ośrodek Kultury działający od 1995 r. ,
 • Akademicki Klub Jeździecki,
 • Baza sportowa – Centrum Sportu i Rekreacji,
 • Studia i praktyki za granicą -ERASMUS+,
 • Opieka medyczna na czas trwania nauki w ramach świadczeń NFZ,
 • Domy Studenta – blisko Uczelni i centrum miasta (dogodna komunikacja publiczna), wysoki standard pokoi, bezpłatny dostęp do internetu, pralni, rowerowni,
 • Stypendia – socjalne, rektora, ministra, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi.

Absolwenci I stopnia kierunku pielęgniarstwo, będą mieli możliwość podjęcia studiów na II stopniu w naszej Uczelni. Od roku akademickiego 2021 /2022 studia będą prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Czas trwania nauki obejmuje 4 semestry.
Liczba godzin dydaktycznych niezbędna do ukończenia studiów wynosi – 1300, a liczba ECTS – 120.

Uczelnia dzięki wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekty adresowane do studentów kierunku pielęgniarstwa:

1) ,, Program rozwojowy dla kierunku pielęgniarstwo UPH w Siedlcach” (2018 – 2023), obejmujący;

 • stypendium motywacyjne,
 • płatne praktyki zawodowe,
 • szkolenia ponadprogramowe,
 • wizytę studyjną wybranym podmiocie leczniczym,
 • konkurs z nagrodami jako forma pogłębienia zdobytej wiedzy


2) ,, Program Absolwenta”, obejmujący:

 • stypendium szkoleniowe
 • dodatek projektowy dla wybranego opiekuna absolwenta w podmiocie leczniczym,
 • cykl kursów adresowanych dla pielęgniarek,

3) Projekt „ Centrum Symulacji Medycznej- szansą na podniesienie jakości kształcenia” (od 2020-04-01 do 2022-12-31).

Głównym założeniem projektu – ,,Centrum Symulacji Medycznej- szansą na podniesienie jakości kształcenia” było Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, aby dać szansę studentom kierunku pielęgniarstwo pozyskania kompetencji niezbędnych na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Do zadań MSCM należy:

 • nauka i doskonalenie umiejętności miękkich,
 • nauka i doskonalenie prowadzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach przypominających oddział szpitalny z wykorzystaniem zaawansowanego symulatora pacjenta,
 • nauka umiejętności technicznych z wykorzystaniem trenażerów prostych i zaawansowanych, np. cewnikowanie pęcherza moczowego, uzyskiwanie dostępów donaczyniowych, symulacja laparoskopii,
 • nauka umiejętności technicznych z udziałem np. pacjentów standaryzowanych oraz zbieranie wywiadu, badanie fizykalne, komunikacja z pacjentem i jego rodziną.

Projekt jest realizowany we współpracy z Partnerem, którym jest Samodzielny Publicznym Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Czym charakteryzują się ścieżki kształcenia na kierunku pielęgniarstwo?

Pielęgniarka / pielęgniarz po ukończeniu studiów I czy II stopnia ma prawo i obowiązek dalszego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych w ramach kształcenia podyplomowego.
Kształcenie podyplomowe obejmuje kursy zawodowe z różnych dziedzin pielęgniarskich:

 • kursy kwalifikacyjne,
 • kursy specjalistyczne,
 • szkolenia specjalizacyjne / specjalizacje,
 • kursy dokształcające.

Z uwagi na zwiększającą się autonomię zawodową pielęgniarek, system opieki zdrowotnej w Polsce potrzebuje profesjonalnej i wysoko wykfalifikowanej kadry medycznej, stale podnoszącej swoje kompetencje.
Pielęgniarki są zobowiązane do udzielania świadczeń zgodnie z aktualną wiedzą
i obowiązującymi standardami. Jest to gwarantem bezpiecznej i profesjonalnej opieki nad pacjentem.

Rada dla przyszłych studentów pielęgniarstwa?

Zanim podejmiecie decyzje porozmawiajcie ze starszymi koleżankami, kolegami na czym polega wykonywanie zawodu pielęgniarki / pielęgniarza oraz jak wygląda studiowanie. Zastanówcie się, czy na pewno posiadacie predyspozycje aby wykonywać ten zawód. Jeśli już zdecydowaliście się studiować pielęgniarstwo, pamiętajcie, że początki mogą być trudne, ale nie ma przeszkód nie do pokonania ! Wszystko zależy od Was i waszej determinacji oraz dobrej organizacji pracy.
Po ukończeniu studiów będziecie mieć gwarancję pewnej pracy i stabilizacji finansowej. Oferty pracy na Was czekają bez względu na miejsce zamieszkania.

Pielęgniarstwo to zawód, który daje dużo satysfakcji i jednocześnie szereg perspektyw rozwoju zawodowego. To zawód z przyszłością, pozytywnie postrzegany przez społeczeństwo, o czym świadczą publikowane sondaże.

Przygotowała:
Zdzisława Anna Borkowska
Koordynator kierunku pielęgniarstwo

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.5 / 5. Ilość głosów: 6

Bądź pierwszym, który oceni wpis

Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki o noszeniu biżuterii na stanowisku pracy.

2 min czytania
Czy pielęgniarka obejmująca dyżur powinna ściągać biżuterię? W dzisiejszym artykule poruszymy temat noszenia biżuterii przez pielęgniarki i położne. Od zawsze jest to…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – minister zdrowia o dysproporcjach płacowych pomiędzy grupami.

2 min czytania
Minister zdrowia wyraziła pogląd na temat obecnego zróżnicowania wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek… W dniu wczorajszym w sejmie odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka - pisałam pracę magisterską na nockach. Dzięki temu koleżanki mogły spać...

2 min czytania
Przemęczyłam się i dziś dostając wypłatę wiem, że było warto, bo zaczynałam z pensją równą salowej… W miniony weekend na Ogólnopolskim Portalu…
Komentarze