Podwyżki pielęgniarek – kolejne wyjaśnienia ministerstwa.

4 min czytania
Aktualności
Podwyżki pielęgniarek – kolejne wyjaśnienia ministerstwa.

Wykładnia ministerstwa a wynagrodzenia pielęgniarek po 1 lipca 2022 roku

Warszawa, 23 września 2022

DSW.050.88.2022.MS

Pani Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszałek,
W odpowiedzi na interpelację nr 35800 Pana Posła Michała Krawczyka „w sprawie braku podwyżek dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych” uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Na wstępie pragnę zapewnić, że Ministerstwo Zdrowia na bieżąco monitoruje proces realizacji przez podmioty lecznicze podwyżek wynagrodzeń wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w brzmieniu ustalonym ustawą nowelizującą z dnia 26 maja br. Kwestie te są przedmiotem wspólnych analiz i rozmów strony rządowej z partnerami społecznymi. W ostatnim czasie sposób realizacji ustawy był głównym tematem posiedzeń Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, które odbyły się w dniach 30 czerwca, 12 sierpnia br. i 12 września.

Kwestie dotyczące realizacji ustawy i jej aspektów finansowych są również przedmiotem dialogu prowadzonego na forum Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – na posiedzeniach w dniach 4 sierpnia , 30 sierpnia i 13 września.

Dodatkowo odbywały się – zarówno na szczeblu krajowym, jak i w województwach – spotkania NFZ z dyrektorami podmiotów leczniczych oraz przedstawicielami podmiotów tworzących, tj. jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto Ministerstwo Zdrowia na bieżąco udziela wyjaśnień w przypadku pojawiania się wątpliwości interpretacyjnych w zakresie prawidłowej realizacji przepisów ustawy, zgłaszanych przez zarówno pracowników bądź zakładowe, regionalne i ogólnopolskie struktury związków zawodowych, jak też dyrektorów podmiotów leczniczych oraz przedstawicieli podmiotów tworzących.

Resort pozostaje też w stałym kontakcie z Głównym Inspektoratem Pracy. Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. kontrolę wykonania obowiązków wynikających z ustawy przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy. W celu usprawnienia przepływu informacji o identyfikowanych problemach i nieprawidłowościach na linii pracownicy – pracodawcy przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy na zaproszenie Ministerstwa Zdrowia uczestniczą w kolejnych posiedzeniach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, w trakcie których omawiane są kwestie związane z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r.

Efektem prowadzonych przez resort analiz są na bieżąco podejmowane kolejne decyzje o wzroście finansowania szpitalnictwa powyżej poziomu wynikającego z wdrożenia rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 65/2022 z dnia 13 lipca br.

Jednocześnie, mając na uwadze zapewnienie stabilności finansowej świadczeniodawców zakwalifikowanych do podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia (PSZ) w sposób umożliwiający bilansowanie się działalności szpitali, od dnia 1 sierpnia 2022 r. zwiększona została cena jednostki sprawozdawczej w ryczałcie systemu zabezpieczenia z 1,59 zł do 1,62 zł oraz zwiększone o 2 pkt proc. zostały współczynniki korygujące dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do I i II poziomu PSZ, odpowiednio do wartości 1,04 i 1,03.

W celu dalszej poprawy sytuacji finansowej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w tym w ramach PSZ, aktualnie prowadzone są prace nad zmianą wyceny w zakresach świadczeń szczególnie istotnych dla szpitali I i II poziomu PSZ tj.: choroby wewnętrzne, SOR, izba przyjęć, a także nocna i świąteczna opieka zdrowotna.
Zaproponowany pakiet rozwiązań ma złagodzić skutki wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń poprzez zwiększenie wyceny świadczeń.

Odnosząc się do kwestii wzrostu kosztów udzielanych przez świadczeniodawców świadczeń opieki zdrowotnej należy zauważyć, że Narodowy Fundusz Zdrowia w ciągu 2022 r. sukcesywnie podnosił ceny jednostek rozliczeniowych w poszczególnych rodzajach świadczeń: o 4,5 % od dnia 1 kwietnia 2022 r. zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia oraz od dnia 1 lipca 2022 r. zgodnie z rekomendacją Prezesa AOTMiT.

Ponadto – mając na uwadze szczególną rolę w systemie ochrony zdrowia, jaką pełnią podmioty tworzące system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) – prowadzone są prace mające na celu wprowadzenie na okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. współczynników korygujących zapewniających minimalny wzrost łącznej wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej podmiotów PSZ na poziomie 16%. W okresie funkcjonowania tego mechanizmu planuje się przekazać do objętych nim podmiotów leczniczych dodatkowe środki finansowe w łącznej wysokości 900 mln zł.

Odnosząc się do poruszonej w interpelacji kwestii kontrowersji dotyczących uznawania bądź nieuznawania przez pracodawców dla celów realizacji ustawy kwalifikacji posiadanych przez pracowników, należy zauważyć, że zawarty w załączniku do ustawy podział na grupy zawodowe z przypisanymi do nich współczynnikami pracy został oparty o kwalifikacje wymagane od pracownika na zajmowanym stanowisku. Wyrażone to zostało explicite w nazwie kolumny w tabeli, która to nazwa definiuje: Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku.

Siatka płac a stanowisko pracy pielęgniarki i położnej

W związku z powyższym istotne znaczenie przy kwalifikowaniu pracowników do właściwej grupy zawodowej ma wykształcenie wymagane na stanowisku, na którym zatrudniony jest pracownik. Zaszeregowanie pracownika wykonującego zawód medyczny (w tym pielęgniarki i położnej) oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny do jednej z grup zawodowych odbywać się więc powinno w oparciu o określony przez pracodawcę, na gruncie regulacji zakładowej lub w umowie o pracę, wymóg posiadania określonego wykształcenia na danym stanowisku pracy a nie wyłącznie w oparciu o sam fakt posiadania przez pracownika określonych kwalifikacji.

Należy przy tym wskazać, że ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. – ustanawiając najniższe prawem gwarantowane poziomy wynagrodzeń zasadniczych dla określonych grup zawodowych – nie wyłącza w żadnym zakresie obowiązku pracodawcy brania pod uwagę przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń ogólnych zasad prawa pracy określających kryteria obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzeń, kreujących zakaz dyskryminacji w wynagradzaniu, czy też nakazujących brać pod uwagę kwalifikacje wymagane do wykonywania określonych czynności zawodowych na konkretnych stanowiskach pracy w danej placówce i ich wzajemnych relacji.

Jednocześnie koniecznym jest przypomnienie, że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. kontrolę wykonania przez podmioty lecznicze obowiązków wynikających z ustawy przeprowadzają ich podmioty tworzące oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Z poważaniem z upoważnienia Ministra Zdrowia
Piotr Bromber Podsekretarz Stanu

źródło: sejm.gov.pl

Śródtytuły i linko pochodzą od redakcji pielegniarki.info.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.7 / 5. Ilość głosów: 24

Bądź pierwszym, który oceni wpis

554 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki o sposobach organizacji przerw w pracy.

2 min czytania
Praca pielęgniarek i położnych W jednym z postów na naszym Facebooku zadaliśmy pytanie pielęgniarkom i położnym, które brzmiało: Ile kawy wypijają podczas…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

NIK o wynagrodzeniach pielęgniarek.

2 min czytania
Prezes NIK spotkał się z przedstawicielkami środowiska pielęgniarek i położnych Na prośbę Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP), Prezes NIK Marian Banaś przyjął w centrali…
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarki LM i SM dzięki „krętym ścieżkom” są nadal pielęgniarkami.

5 min czytania
Siatka płac pielęgniarek – głos użytkownika Portalu Pielęgniarek i Położnych Poniżej cytujemy jeden z komentarzy dotyczący artykułu redakcyjnego z dnia 30 listopada…
Komentarze
×
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

NFZ o dodatkowych środkach na podwyżki wynagrodzeń.