Porozumienie Zielonogórskie broni rękami i nogami nzoz przed kontrolą w zakresie realizacji ustawy podwyżkowej.

14 min czytania
AktualnościPielęgniarka i położna rodzinna

                                                                                                                      Konin dn.08.10.2008r.     

                                                     Pani Zbigniewa Nowodworska
                                                     Dyrektor 
                                                     Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego          
                                                     Narodowego Funduszu Zdrowia
                                                                                   
                    

                             Szanowna Pani Dyrektor 

W sprawie : pism o wszczęciu kontroli u świadczeniodawców w zakresie realizacji ustawy podwyżkowej  i wniosku o przekazanie dokumentów finansowo – pracowniczych  do WOW NFZ

W związku z wystosowanymi do świadczeniodawców w Wielkopolsce pism w sprawie wszczęcia kontroli z realizacji ustawy podwyżkowej, które jednocześnie wzywają do dostarczenia wskazanych w piśmie dokumentów pragniemy podkreślić pełną gotowość dostarczenia wszelkich dokumentów, za wyjątkiem tych, których udostępnianie jest nam przez przepisy prawa jednoznacznie zabronione.
Chcemy zauważyć, że spośród żądanych przez Państwa dokumentów większość zawiera dane osobowe pracowników wraz z otrzymywanym przez nich wynagrodzeniem a zatem podlega ochronie przewidzianej dla dóbr osobistych i danych osobowych. Przesłanie tych dokumentów Państwu spowodowałoby po naszej stronie powstanie odowiedzialności cywilnej przewidzianej w art. 24 i 25 Kodeksu cywilnego oraz odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 51 ustawy o ochronie danych osobowych. Tym samym żądanie udostępnienia takich dokumentów przez Fundusz , powoduje nie tylko zastrzeżenia natury etycznej ale i prawnej.
Na marginesie pragniemy również zauważyć, że w wątpliwości nasze wzbudza udostępnienie dokumentów podlegających ochronie w sposób przez Państwa żądany, to jest przesłanie ich na adres Funduszu, co spowodować może zapoznanie się z ich treścią przez nieokreślony krąg osób nieupoważnionych.
Odrębnym tematem ale o tak samo skomplikowanej wadze prawnej jest wniosek o przekazanie  posiadanych rozliczeń Pit 11 i Pit 5 , które są związane nie tylko z prowadzoną działalnością gospodarczą w ramach umów z NFZ ale  również z innymi umowami w związku z różnymi zakresami prowadzonej  działalności gospodarczej  przez NZOZ- y jak i osoby wykonujące świadczenia  u świadczeniodawcy.
Zdajemy sobie oczywiście sprawę z faktu, iż z godnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sposobu oraz trybu przygotowania i prowadzenia postępowania kontrolnego w zakresie wykorzystania przez świadczeniodawców środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń oraz sprawozdawania z wyników kontroli, Fundusz może żądać dokumentów potwierdzających wydatkowanie między innymi wskazanych w Państwa piśmie, jednakże przepis ten pozostaje w oczywistej sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami rangi ustawowej a ponadto jako akt rangi zarządzenia ma charakter wyłącznie wewnętrzny i nie może nakładać obowiązków na świadczeniodawców.
Jednocześnie nadmieniamy ,że Porozumienie Zielonogórskie zgłaszało wielokrotnie tę sprzeczność prawną do Prezesa NFZ , a w wyniku spotkań wrześniowych ustalono, że w tej sytuacji konieczne jest uzyskanie opinii właściwych Ministrów. W trakcie tych spotkań uzgodniono z Prezesem NFZ, że zostaną wystosowane pisma  do wspomnianych Ministerstw, a do czasu otrzymania końcowych stanowisk nie będą podejmowane działania w tej sprawie.

Reasumując pragniemy jeszcze raz podkreślić, że nie jest naszym celem utrudnianie w jakikolwiek sposób kontroli, jednakże żądanie przez Fundusz dokumentów objętych prawną ochroną stanowi rażące naruszenie prawa, podobnie jak naruszeniem prawa byłoby udostępnienie przez nas tychże dokumentów Funduszowi.

W związku , że podstawowy problemem  w realizacji wskazanych kontroli dotyczy ochrony danych osobowych informuje ,ze wystąpiłam o opinię we wskazanej sprawie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie .

W tej sytuacji uprzejmie informuje Panią Dyrektor o braku możliwości prawnych  w chwili obecnej do  przekazania przez świadczeniodawców będących podmiotami gospodarczymi żądanych przez WOW NFZ dokumentów i wnioskuję do Pani Dyrektor o wstrzymanie kontroli do czasu wyjaśnienia sprawy.
                                                                                                     

                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                     Bożena Janicka
                                                                                                                     Prezes
                                                                                                                     ZPOZ Wlkp-PZ

Do wiadomości :

1.Pan Jacek Paszkiewicz Prezes NFZ


                                                                                                            Konin. 08.10.2008
                  
                                                                                          Pan Michał Serzyski
                                                                                          Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
                                                                                          00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

                                           Szanowny Panie Inspektorze

Działając z upoważnienia i w imieniu świadczeniodawców czyli Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej , Indywidualnych i Grupowych Praktyk, będących członkami ZPOZ Wielkopolskie Porozumienie Zielonogórskie zwracam się z prośbą o pomoc i opinie w zakresie zgodności z prawem i możliwości ujawnienia i przekazania danych.   Żądanie przekazania danych wynika  z pisma Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym wystąpiono do świadczeniodawców o przekazanie do WOW NFZ dokumentów finansowo- rachunkowych, obejmujących również dokumentacje wynagrodzeń , rozliczeń skarbowych, deklaracji ZUS , imiennych zestawień kwot  , pracowników, pracodawców i innych osób prawnych…                                                             
Obawiamy się , że może się to wiązać z ujawnieniem przez nasze podmioty danych podlegających  ochronie przewidzianej dla dóbr osobistych , danych osobowych i tajemnicy handlowej, co może wiązać się z
dalszymi konsekwencjami.                                                                                                                    Świadczeniodawcy czyli Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej , Indywidualne i Grupowe Praktyki… są stroną w umowach zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia  na świadczenie usług medycznych .W większości ambulatoryjnego lecznictwa  są oni samodzielnymi, prywatnymi podmiotami gospodarczymi działającymi na podstawie zgłoszenia i wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. W tej sytuacji świadczeniodawcy Ci nie są pracownikami NFZ , nie są nimi również zatrudnieni u świadczeniodawców pracownicy . Więc ochrona danych firmy i pracowników i pełna odpowiedzialności za te dane spoczywa tylko i wyłącznie na świadczeniodawcach.
Mamy więc obawy ,ż e przesłanie tych dokumentów do urzędników  WOW NFZ spowodowałoby po naszej stronie powstanie odpowiedzialności cywilnej przewidzianej w art. 24 i 25 Kodeksu cywilnego oraz odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 51 ustawy o ochronie danych osobowych. Tym samym żądanie udostępnienia takich dokumentów przez Fundusz , powoduje nie tylko zastrzeżenia natury etycznej ale i prawnej.
Na marginesie pragniemy również zauważyć, że wątpliwości nasze wzbudza wskazany tryb przekazania i udostępnienia dokumentów podlegających ochronie po przez przesłanie ich na adres Funduszu, co spowodować może zapoznanie się z ich treścią przez nieokreślony krąg osób nieupoważnionych.
Odrębnym tematem, ale o tak samo skomplikowanej wadze prawnej jest wniosek o przekazanie  rozliczeń Pit 11 i Pit 5 ,wydruków z ksiąg rachunkowych , które są związane nie tylko z prowadzoną działalnością gospodarczą w ramach umów z NFZ ale  również z innymi umowami w związku z różnymi zakresami prowadzonej  działalności gospodarczej  przez NZOZ- y jak i osoby w nich pracujące. Jest to zmuszanie do ujawnienie tajemnicy handlowej, danych firm , danych osobowych …
Zdajemy sobie oczywiście sprawę z faktu, iż zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sposobu oraz trybu przygotowania i prowadzenia postępowania kontrolnego w zakresie wykorzystania przez świadczeniodawców środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń oraz sprawozdawania z wyników kontroli, Fundusz może żądać dokumentów potwierdzających wydatkowanie między innymi wskazanych w piśmie, jednakże przepis ten pozostaje w oczywistej sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami rangi ustawowej a ponadto jako akt rangi zarządzenia ma charakter wyłącznie wewnętrzny w NFZ i nie może nakładać obowiązków świadczeniodawców.                                                                                                                  
Pragniemy jeszcze raz podkreślić, że nie jest naszym celem utrudnianie w jakikolwiek sposób kontroli, jednakże przypuszczamy ,że żądanie przez Narodowy Fundusz  Zdrowia dokumentów objętych prawną ochroną stanowi rażące naruszenie prawa, podobnie jak naruszeniem prawa byłoby udostępnienie przez nas tychże dokumentów Funduszowi.
Jednocześnie nadmieniamy ,że Porozumienie Zielonogórskie zgłaszało wielokrotnie tę sprzeczność prawną do Prezesa NFZ , Ministerstwa Zdrowia. Ale podjęte obecnie kontrole z nakazem przekazania tak obszernych dokumentów i danych zmuszają nas do wyjaśnienie obaw , wątpliwości i wskazania rozwiązań zgodnych z prawem.
W tej sytuacji zwracamy się do Pana o pomoc i o opinie czy jest możliwe, i czy jest zgodne z prawem udostępnienie takich dokumentów i danych pracownikowi Narodowego Funduszu Zdrowia w trybie i zakresie wskazanym przez Panię Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ .
Licząc na pomoc w rozwiązaniu problemu pozostaję z wyrazami szacunku                                          
              

                                                                                                                        Bożena Janicka    

                                                                                                                        Prezes ZPOZ Wlkp-PZ

Do wiadomości:                                                                                                                                        1.Minister Zdrowia – Ewa Kopacz 

2.Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia – Jacek Paszkiewicz.

źródło informacji – strona internetowa PZ

Zobacz także:

Z redakcyjnej poczty: Czy NZOZ-y mogą robić co chcą w zakresie podwyżek dla pielęgniarek i położnych POZ.

Porozumienie Zielonogórskie -weryfikacja wykonania ustwy podwyżkowej nie dotyczy POZ.  

Aktualności według działów – Pielęgniarka, położna POZ

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7794 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Ponad 3 tys. pielęgniarek zapisało się na ten kurs specjalistyczny.

5 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych podawanych przez Centrum kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie kurs specjalistyczny, który jest przedmiotem poniższego…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Na co mogą liczyć pielęgniarki od izb, przechodząc na emeryturę.

3 min czytania
Podziękowanie dla pielęgniarek emerytek W niedziele 28 maja 2023 r. na fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych zapytaliśmy użytkowników Portalu, czy pielęgniarki…
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Chory, mimo zakazu od pielęgniarki wstał z łóżka. Zażądał odszkodowania.

4 min czytania
Szpital musi zapewnić pacjentom bezpieczeństwo Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych często poruszamy tematykę związaną z praktyką zawodową w kontekście orzecznictwa sądowego. Warto…
Komentarze